พลเอก กิตติ   อินทสร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา ยินดีต้อนรับค่ะ

ดูทีวีย้อนหลัง

        กองทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  84 พรรษา 12  สิงหาคม 2559
            เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน  พลโท วิชัย แชจอหอ  แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ซึ่งกองบัญชาการช่วยรบที่ 2  ร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียนและส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกันจัดขึ้น ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และงานด้านศิลปาชีพ – กิจกรรมลงนามถวายพระพร –กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 8,499 ตัว-กิจกรรมการปักดำข้าว ตามโครงการหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ และกิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีจากเยาวชน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย  ซึ่งจัดให้ประชาชนเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 9-10 สิงหาคม 2559  

 แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการฝึกซักซ้อม-ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2559 ของกองทัพภาคที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านแผนการยุทธ์และการเตรียมกำลังให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่กองทัพบกมีนโยบายให้ทุกหน่วยดำเนินการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนการจัดเตรียมและการใช้กำลังทางบก สามารถเผชิญกับภัยคุกคามของประเทศได้ทุกรูปแบบในทุกโอกาสนั้น ที่หน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท วิชัย      แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม-ทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2559 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บังคับหน่วย และฝ่ายอำนวยการ ในการควบคุมและอำนวยการยุทธ์ต่อหน่วยต่างๆ ได้มีประสบการณ์และเกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตามแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาคที่ 2  ภายใต้ระบบควบคุมบังคับบัญชา ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์สงคราม และเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมรบและพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาแผนพัฒนาหลักนิยม เพื่อให้กองกำลังเฉพาะกิจร่วมกองทัพภาคที่ 2 มีความพร้อมในการเผชิญต่อภัยคุกคามได้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

             กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
    ที่ ห้องราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท วิชัย  แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2  เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ  พร้อมนำเหล่ากำลังพลหน่วยขึ้นตรงและแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2  ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  และประกอบเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมได้นำผู้ที่เข้าร่วมพิธี กล่าวตั้งสัตยาธิษฐาน  จะบำเพ็ญคุณงามความดี เพื่อทดแทนคุณของแผ่นดิน  สนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ตลอดไป

 

การฝึกซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2559 (16 ส.ค.59)
กิจกรรมผู้ว่าฯพาน้องปลูก ปลูกต้นพะยูงแทนที่ต้นที่ถูกลอบตัด (15 ส.ค.59)
จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค.59)
กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (12 ส.ค.59)
กองพลพัฒนาที่ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (11 ส.ค.59)
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ (11 ส.ค.59)
กองทัพภาคที่ 2 จัดโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 84 พรรษา (10 ส.ค.59)
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 902 (10 ส.ค.59)
พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (9 ส.ค.59)
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ทำพิธีมอบทุนยังชีพบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ประจำปี 2559 (8 ส.ค.59)
บรรยากาศออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จ.นครราชสีมา (7 ส.ค.59)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา มอบอุปกรณ์สำหรับหน่วยลงประชามติให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (6 ส.ค.59)
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยออกเสียงลง ประชามติ (5 ส.ค.59)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาประชุมการปฎิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ตำรวจภูธรภาค 3 (5 ส.ค.59)
งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 10 (5 ส.ค.59)
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์นครราชสีมา นำเจ้านีโม่ลิงอุลังอุตังเพศเมียเดินถือป้ายรณรงค์เชิญชวนประชาชนทั่วไปให้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ (4 ส.ค.59)
กิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ หรือ Big Day 7 สิงหาคม 2559 (4 ส.ค.59)
ผบ.พล.พัฒนา 2 เป็นประธานกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” (4 ส.ค.59)
มทภ.2จัดกิจกรรมวันพระราชทานกำเนิด รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ครบรอบปีที่ 129 (4 ส.ค.59)
พิธีปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ทหารใหม่ (3 ส.ค.59)
กองพันทหารสื่อสารที่ 22 ร่วมกันพัฒนาวัดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (3 ส.ค.59)
เวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ(3 ส.ค.59)
กรมทหารช่างที่ 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 902 (2 ส.ค.59)
รอง.ผบ.ตร.มอบนโยบายดูแลความเรียบร้อยโค้งสุดท้ายออกเสียงประชามติ(1 ส.ค.59)
วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 19 ปี -เอสโคล่า ครั้งที่ 18 (30 ก.ค.59)
การทำระนาดเอก บ้านนารายณ์ อำเภอโนนไทย (29 ก.ค.59)
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21 จัดพิธีไหว้ครู (29 ก.ค.59)
พลังมวลชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (28 ก.ค.59)
 
 


ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559 
ผู้ใดรู้หรือสงสัยว่าตนเองเป็นโรค ที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร สามารถไปเข้ารับการตรวจโรค ได้ที่โรงพยาบาลทหารทั้ง 20 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แล้วนำใบรับรองผลการตรวจโรคไปแสดง ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 0-2223-3259, www.sussadee.com หรือสำนักงานสัสดี ทุกแห่ง

 
.
-
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม (TGN)
ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
ดูทีวีย้อนหลัง Clip007
ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือฯ อุทกภัย
สถิติข่าวปี 58 (ผู้สื่อข่าวพิเศษ)
-
QR Code 
เริ่มนับเมื่อ 1 พ.ค.57
-
-
พัฒนาเว็บไซด์โดย ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา
อาคารศูนย์เคเบิ้ลทีวี กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  30000
โทร 044258640 Fax 044255041 Webmaster E-Mail : tv5korat@gmail.com