พลเอก กิตติ   อินทสร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา ยินดีต้อนรับค่ะ

ดูทีวีย้อนหลัง

       คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมให้ความรู้ แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เสริมสร้างความรู้การออกเสียงประชามติ 2559
นาย ฐิติพล  ทศรฐ (อ่านว่า ทด-สะ-รด) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ทำการฝึกอบรม  กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย หรือ ศส.ปชต. แบ่งรอบการฝึกออกเป็น 30 รุ่น ตั้งแต่ห้วงวันที่ 16 -30มิถุนายน ที่ ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลีรีสอร์ท อำเภอเมืองนครราชสีมา 5 อำเภอ กว่า 300 คน  ได้แก่ อำเภอปากช่อง-เมืองยาง-ลำทะเมนชัย-สีดาและอำเภอแก้งสนามนาง  สำหรับจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)  จำนวน 289 แห่ง  มีกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รวม 2,890 คน  เพื่อให้กรรมการ ศส.ปชต. นำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ และติดตามผลการจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญ-คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติมและคำอธิบายหลักการและเหตุผลเพือ่ให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจ และไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติอย่างมีคุณภาพ ในวันที่ 7 สิงหาคม  สำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ 2,504,000 คน จากประชากรทั้งหมด 2.6 ล้านคน
       

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ ปราสาทพนมวัน  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของคนในชุมชน  และวิถีชีวิตของชาวนาไทยให้คงอยู่สืบไป  พลโท วิชัย แชจอหอ  แม่ทัพภาคที่ 2  เป็นประธานเปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ขยายผลโครงการอาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งส่วนราชการในอำเภอเมือง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดขึ้น  เพื่อนำข้าวเปลือกที่ชาวบ้านนำมามอบให้  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ  โรงเรียนบ้านพะไล  ตำบลหัวทะเล  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง ที่ตำบลบ้านโพธิ์ เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนได้นำข้าวเปลือกร่วมทำบุญ กว่า 50 ตัน เพื่อนำไปขยายผลสนับสนุนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอีก 24 แห่งในจังหวัด โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธีขบวนฟ้อนรำแห่มาจากหมู่บ้าน และประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระแม่โพสพที่จะดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ให้ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้น สำหรับงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่นี้ เป็นการนำข้าวเปลือกมากองรวมกัน  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเพื่อนำไปทำบุญที่วัด  หรือ สาธารณะประโยชน์   ทั้งนี้เป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป  

 เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พร้อมด้วยคณะ ติดตามการฝึกภาคสนาม หรือ เอฟทีเอ็กซ์ ในการระดมสรรพกำลังทางการทหาร ประจำปี 2559 ที่ จังหวัดนครราชสีมา   
      เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะไม่ปกติ จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านต่าง ๆ  พลโท สัมพันธ์  ธัญญพืช   เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม  พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะติดตามการฝึกซ้อมภาคสนาม ในการระดมสรรพกำลังทางการทหาร ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นที่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการฝึกซ้อม เพื่อระดมทรัพยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนทางการ ซึ่งครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญทรัพยากรด้านการคมนาคม กับ ด้านเชื้อเพลิงพลังงาน เป็นหน่วยงานหลักจาก 10 ทรัพยากรด้านต่าง ๆ  อาทิ  การระดมรถโดยสารจากภาคเอกชนในการขนย้ายผู้อพยพ-การระดมเจ้าเหน้าที่แพทย์ในการขนย้ายและช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ  ประกอบด้วย การส่งผู้ป่วยหนักทางอากาศยานไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อม ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมในภาวะปกติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางการทหาร ตามยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศในการที่จะปกป้องประเทศจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ

             

พิธีส่งมอบถังเก็บน้ำ โครงการ ธ.ก.ส.รวมใจสู้ภัยแล้ง (6 มิ.ย.59)
แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำตาม นโยบายของรัฐบาล (4 มิ.ย.59)
พิธีรับศพทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปะทะที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (2 มิ.ย.59)
กองพันทหารช่าง ที่ 51 เร่งดำเนินการ ขุดลอกปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำ (2 มิ.ย.59)
เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.ประจำปี 2559 (2 มิ.ย.59)
ศบภ.ร.23 แจกจ่ายน้ำ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ศบภ.ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา (10 มี.ค.59)
โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ (10 มี.ค.59)
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน กรม ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 10 มี.ค.59)

 
 


ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559 
ผู้ใดรู้หรือสงสัยว่าตนเองเป็นโรค ที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร สามารถไปเข้ารับการตรวจโรค ได้ที่โรงพยาบาลทหารทั้ง 20 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แล้วนำใบรับรองผลการตรวจโรคไปแสดง ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 0-2223-3259, www.sussadee.com หรือสำนักงานสัสดี ทุกแห่ง

 
.
-
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม (TGN)
ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
ดูทีวีย้อนหลัง Clip007
ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือฯ อุทกภัย
สถิติข่าวปี 58 (ผู้สื่อข่าวพิเศษ)
-
QR Code 
เริ่มนับเมื่อ 1 พ.ค.57
-
-
พัฒนาเว็บไซด์โดย ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา
อาคารศูนย์เคเบิ้ลทีวี กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  30000
โทร 044258640 Fax 044255041 Webmaster E-Mail : tv5korat@gmail.com