ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ททบ.5 จ.นครราชสีมา

ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา

12-07-2013

clock กรกฎาคม 12, 2556 15:20 by author Administrator

ชาวบ้านตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมตัวคัดค้านการทุบฝายกั้นน้ำ หลังชาวบ้านในพื้นที่ 2 ตำบล ต่างมีความเห็นต่างกัน เพราะต้องการใช้น้ำทำการเกษตรของทั้งสองฝ่าย

ที่บริเวณด้านหน้าศาลาวัดบ้านจารย์ตำรา ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้านกว่า 50 คน ได้ออกมารวมตัวกัน เพื่อคัดค้านการทุบฝายกั้นน้ำบ้านจารย์ตำรา หมู่ 5 ตำบลท่าหลวง  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากชาวบ้านในตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย  ได้ประชุมกันเพื่อต้องการเรียกร้องให้ทางผู้นำชุมชนได้ ทุบฝายกั้นน้ำดังกล่าวออก เพื่อให้ปริมาณน้ำที่อยู่เหนือฝาย ได้ไหลลงมาด้านล่างของฝาย เพื่อให้เกษตรกรในตำบลดงใหญ่ สามารถใช้น้ำในการเกษตรได้เช่นกัน ทั้งนี้นายจาตุรงค์   ถนอมกลาง  ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันอำเภอพิมาย ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอพิมาย ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเป็นคนกลาง ในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่าย  ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป.  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดงานมหกรรมวิชาการเหลียวหลังแลหน้า 3 ปี สพม.29 เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรทางการศึกษา เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช     จังหวัดอุบลราชธานี นายกมล      รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเหลียวหลังแลหน้า 3 ปี สพม.29” ซึ่งการจัดงานมหกรรมวิชาการเหลียวหลังแลหน้า 3 ปี สพม.29” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556 เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนให้มีคุณภาพรักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน และสากล เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ให้สาธารณชนรับทราบ และเพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ให้มีบทบาทและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง                     ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมแสดงความก้าวหน้าทางการศึกษา การจัดนิทรรศการ พิธีมอบรางวัลดีเด่น การเสวนาทางวิชาการ การแสดงบนเวที การเผยแพร่ผลงานดีเด่นของหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผลงานดีเด่นนักเรียนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปินแห่งชาติหลายสาขา เป็นการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง เด็กไทยก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล.

จังหวัดชัยภูมิ เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)ของจังหวัด

นายบรรยงศ์    วงษ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการดังกล่าว  ในการที่จะร่วมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  “นครชัยบุรินทร์”  และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ในปี พ.ศ.2558  ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร การต้อนรับที่ดี และการให้บริการที่ดี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกตาดโตน หรือทุ่งดอกระเจียว ซึ่งกำลังมีการจัดเทศกาลดอกกระเจียว ดีใจ จนถึงเดือนเดือนสิงหาคมนี้ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี กับประเทศเพื่อนบ้าน  ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว และด้านเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด   กลุ่มจังหวัด  อีกทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศที่จะมีจะมาเยือนได้เป็นอย่างดี.

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่  ออกให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีการสำรวจไว้ 3,800 ราย และสิ้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ จะให้การช่วยเหลือ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์  

  นางเครือวัลย์  เจียรนัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือ ไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลวะตะแบก และตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิตจำนวน  11 ราย เพื่อเป็นการช่วยผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบต่างๆ สามารถมีความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้น และไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ-สงเคราะห์ผู้พิการ-ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสด้านต่างๆ  จำนวน 1,476 ราย จากที่มีการสำรวจเอาทั้งสิ้น 3,800 ราย สำหรับในส่วนที่เหลือทั้งหมด จะสามารถให้การสงเคราะห์ได้ไม่เกินสิ้นกันยายน 2556 นี้ โดยจะใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 1,100,000 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สั่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค  เร่งออกสำรวจข้าวในโรงสีทุกแห่ง เพื่อหาข้อเท็จจริง กรณีมีข่าว มีสารปนเปื้อนในข้าว หากพบมีสารดังกล่าว จะต้องถูกลงโทษ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

 นายประวัติ    ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เชิญนายสุใหญ่    หลิมโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัด ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด หรือ สคบ.และผู้ประกอบการโรงสี เข้าร่วมประชุมหารือ และเร่งออกสำรวจข้าวตามโรงสี ทั้งที่เข้าร่วมโครงการ รับจำนำข้าว และไม่ได้เข้าร่วมโครงการทั้ง  21 แห่ง เพื่อสำรวจตรวจหาสารพิษ-สารต้องห้าม-สารตกค้าง-สารปนเปื้อน ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นการผิดต่อ ( พ.ร.บ )พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักดิ์ราช 2522 อีกทั้งให้คณะกรรมการสุ่มเก็บข้าวตัวอย่าง ทั้งข้าวสาร ข้าวเปือก ที่ค้างสะต๊อก และกำลังสี บรรจุถุงส่งขายออกสู่ตลาด นอกจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัด ยังได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไป-ตรงมา ให้เกิดความบริสุทธิ์-ยุติธรรม กับโรงสีทุกแห่ง หากตรวจพบสารปนเปื้อน-สารตกค้าง ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน และให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดทันที.

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ มอบเข็มติดดาวให้กับผู้ทำคุณงามความดี ช่วยงานตำรวจ ที่ชี้เบาะแสรวบขบวนการค้ายาบ้า-อาวุธสงคราม  ผลิตธนบัตรปลอม  และเก็บเงินได้นำส่งคืนเจ้าของ เพื่อสร้างขวัญ-กำลังใจ

ที่ห้องประชุมเตชะธัมโม พลตำรวจตรีพินิจ มณีรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน มอบรางวัลเข็มติดดาว พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับผู้ทำความดีช่วยเหลืองานตำรวจ ประกอบด้วยนายอุทิศ  ลาดจันทึก ที่เบาะแสจนสามารถนำไปสู่การจับกุมขบวนการค้ายาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่ ได้ของกลาง กว่า 5 พันเม็ดยึดทรัพย์มูลค่า 2 ล้านบาท ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ-นายญาณาทัย พุ่มบ้านเช่า ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ มีเงินสดกว่า 3 หมื่นบาท นำแจ้งความจนส่งคืนเจ้าของได้ และนายวีรศักดิ์  ตันวัฒนเสรี ผู้นำจับขบวนการ ผลิตธนบัตรปลอมได้ ในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับพลเมืองดี ที่ได้ช่วยเหลือหน่วยงานราชการ และตำรวจ ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆได้ทำความดี ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินต่อไป.

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา  จังหวัดสระแก้ว  จับกุมราษฎรชาวกัมพูชา ที่ลักลอบเข้ามาทำการตัดไม้พะยูง และเกิดการยิงปะทะกับชุดจับกุม ได้ 1 คน นำตัวมาขยายผลหาเพื่อนร่วมแก้ง

หลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ได้เกิดการยิงปะทะกับขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง ที่มีอยู่ประมาณ 40 คน   ที่บริเวณบ้านคลองเกลือ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร ส่งผลทำให้นายพิทักษ์  ฟองลม อายุ 30 ปี เจ้าหน้าที่สายตรวจป่าไม้อุทยานแห่งชาติปางสีดา ถูกยิงเข้าที่บริเวณแขนได้รับบาดเจ็บ ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ สามารถจับกุมตัวนายเถื่อน  แล���นายอภิรักษ์ อายุ 26 ปีเท่ากัน ราษฎรชาวกัมพูชา อยู่ อำเภอตะเบียงโบ จังหวัดกัมปอด ได้ขณะหลบซ่อนตัวอยู่ในป่า ทั้ง 2 ให้การรับสารภาพ ว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา พวกตนประมาณ 40 คน ได้รับการว่าจ้างจากนายทุนชาวไทย ให้เข้าไปตัดไม้พะยูงที่ป่าอุทยานแห่งชาติปางสีดา โดยมีรถที่บริเวณตลาดโรงเกลือ  ไปส่งชายป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งตนเองจำไม่ได้เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน แล้วพาก็เดินลัดเลาะขึ้นเขาไปในป่าอุทยานแห่งชาติปางสีดา พร้อมล้อรถเข็นไม้ จำนวน 10 คัน เพื่อลากไม้ลงจากเขา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน พร้อมทั้งจัดชุดออกติดตามแก้งลักลอบตัดไม้พะยูงชาวกัมพูชา ที่เหลือดำเนินคดีต่อไป.

เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) มีมติสั่งขับพระเณรคำ ออกจากวัดแล้วพร้อมแจ้งวัดทุกจังหวัด ห้ามให้เข้าสังกัด ขณะที่เจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ส่งข้อมูลพฤติกรรมของพระเณรคำ กระทำความผิดทางอาญา

ที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ พันเอกชัชนันท์ เมธีธรรมาภรณ์ รองผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ได้เดินทางเข้าพบกับพระราชธรรมโกศล(สวัสดิ์ ทัสสนีโย) เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต เพื่อยื่นหนังสือแจ้งข้อมูลพฤติกรรม ของพระเณรคำ กระทำความผิดทางอาญา ให้เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ประกอบในการพิจารณา ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบภาพถ่ายของพระวิรพล ฉัตฺติโก –เอกสารการจัดซื้อในนามของพระเณรคำ และเอกสารประกอบคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต กล่าวว่า จะรับเรื่องไว้พิจารณาซึ่งความจริงได้สั่งการไปแล้วว่าให้พระวิรพล ฉัตฺติโก มารายตัวด้วยตนเองภายในวันนี้(12) เมื่อครั้งที่มีการประชุมร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ที่วัดป่าประชารังสฤษฎ์ (อ่านว่า รัง-สะ-หริด )  อำเภอกันทรารมย์  โดยแยกประเด็น ในเรื่องของวินัยทางฝ่ายสงฆ์ จะรับมาดำเนินการ ส่วนเรื่องคดีทางอาญานั้นให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไป ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต ได้ประชุมสรุปแล้ว มีมติ ให้ขับพระเณรคำ  ออกจากวัดและไม่มีสังกัดอยู่ ถือว่าพระเณรคำเป็นพระเร่ร่อน เป็นพระไม่มีที่อยู่ สำหรับสาเหตุที่คณะสงฆ์ได้พิจารณาขับออกจากวัดได้แก่ 1 ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด 2 ไม่เอื้อเฟื้อในพระอุปัชฌาย์ 3 ขัดคำสั่ง และ 4 การประพฤติผิดจริยธรรมของพระภิกษุ ซึ่งจากนี้ไปภายใน 3 วันพระวิรพล ฉัตฺติโก จะต้องหาสังกัดวัดใหม่ ซึ่งอย่างไรก็ตามหากมีเจ้าอาวาสวัดแห่งใหม่ให้สังกัด ก็จะมีความผิดไปด้วย เพราะรู้แล้วว่าพระวิรพล ฉัตฺติโก ต้องอธิกรณ์มีคดีติดตัวใครรับเข้าสังกัดก็ถือว่าผิดด้วย.  

ที่จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัว  2 สามี-ภรรยา ลักพาเด็ก ได้ในขณะจะเตรียมพาเด็กขึ้นรถไฟ หนี และยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ลักพาตัวเด็กมา แต่เด็กขอติดตามมาด้วย

โดยภายหลังจาก ที่นางอวรรณ ยอดนา ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ว่าหลานชายได้หายตัวไป  ชื่อเด็กชาย โลบัส ทาแพงน้อย หรือน้องบัส อายุ 2 ขวบ ขณะวิ่งเล่นอยู่ภายในวัดใหม่ประตูชัย ตำบลพิมาย พร้อมกับนายองอาจ บุญเข็ม และ นางภาวดี เฮ้วแสง เป็นคนชาวจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งก่อนหน้าที่หลานชายจะหายตัวไป  2 สามี-ภรรยา มาขอข้าวกิน   จึงมั่นใจว่าถูก 2 สามีภรรยานี้ ลักพาตัวไปอย่างแน่นอน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้กระจ่ายกำลังออกติดตาม หาตัวคนร้าย  จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัว 2 สามีภรรยาได้ที่สถานีรถไฟหินดาษ พร้อมน้องบัส เบื้องต้นคนร้ายทั้ง 2 ยังให้การ วก วน และปฏิเสธว่าไม่ได้ลักพาตัวเด็กมา แต่เด็กขอติดตามมาด้วยความเต็มใจอย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ เพราะจากพฤติกรรมคล้ายเป็นขบวนการลักพาตัวเด็ก จึงได้แจ้งข้อหาปราศจากเหตุอันควรพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี จากบิดา มารดา หรือผู้ดูแล และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ลูกศิษย์พระเณรคำ    ร้องขอความเป็นธรรมให้กับพระเณรคำ นำรูปน้องชายของพระเณรที่บวชเป็นพระ มาเป็นหลักฐานในการพิจารณาเพื่อความเป็นธรรมให้กับพระเณรคำ

นายสุขุม        วงศ์ประสิทธิ ลูกศิษย์พระเณรคำ ประธานเครือข่ายบ้านวิมุตติธรรม ได้เข้าพบพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม และนำหลักฐานภาพถ่ายของพระเณรคำที่ถ่ายกับพระสุริ สุขผล น้องชาย เมื่อครั้งบวชเป็นพระมอบให้พระธรรมโกศล ได้นำไปเพื่อประกอบพิจารณาในเรื่องของหญิงที่ออกมาเปิดเผยว่า มีความสัมพันธ์กับพระเณรคำจนมีบุตรด้วยกันว่า เป็นพระเณรคำหรือเป็นน้องชาย พร้อมร้องขอให้มีการทบทวนคำสั่ง ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อขับพระเณรคำ โดยขอให้ขยายเวลาชี้แจงจาก 12 กรกฎาคม เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม ขอให้ชี้แจงแหล่งที่มาของรูปภาพปริศนาใครเป็นคนถ่าย ในการพิสูจน์ดีเอ็นเอขอให้ทำเป็นสากลเป็นที่ยอมรับ โดยขอให้ทางโรงพยาบาลตำรวจได้เข้ามาร่วมพิสูจน์ด้วย และดีเอ็นเอที่นำมาพิสูจน์ต้องเป็นของพ่อแม่ไม่ใช่ของปู่ย่า ขณะที่ทางพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ได้รับเรื่องเอาไว้ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพียงแต่บอกผู้ที่มายื่นว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย.

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชานุมานม  จังหวัดอำนาจเจริญ จับกุมหญิงสาวลักลอบขนยาบ้าเตรียมส่งขาย โดยรับสารภาพนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชานุมานม  จังหวัดอำนาจเจริญ นำกำลังไล่จับกุมนางสาวนันท์ภัส   มีทองแสน  ซึ่งขับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ทท  9924 ยโสธร หนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำโขงของชานุมาน มาจนมุมจับได้ที่บริเวณหมู่บ้านโคกสาร ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน ได้พร้อมของกลางยาบ้า 42,000 เม็ด และเจ้าตัวรับสารภาพว่ารับซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านและกำลังจะนำไปส่งต่อให้กับลูกค้า จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดี และจะทำการสอบสวนขยายผลการจับกุมต่อไป

ขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง ในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง และภาคตะวันออก  ยังคงเหิมเกริมหนักในการบุก และลักลอบเข้าไปตัดไม้หวงห้ามในป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ยังคงมีการจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง

นาวาเอก สุทัศน์   อิ่มอุไร     ผู้บังคับหน่วยเรือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)เขตอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสิงขร   รักษ์มณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม-เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โขงเจียม นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจยึดไม้พะยูงท่อน จำนวน 60 ท่อน /เหลี่ยม และเลื่อยโซ่ยนต์  3 เครื่อง ถูกตัดซุกซ่อนอยู่ในป่าบ้านบะไห หมู่ 7 ตำบลห้วยยาง ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่า มีขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงกำลังใช้เลื่อยตัดไม้อยู่ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงแก้งตัดไม้พะยูง  ได้วิ่งหลบหนีเข้าป่าไป เจ้าหน้าที่ จึงได้ทำการตรวจยึดไม้พะยูงทั้งหมด และนำมาเก็บรักษาไว้ที่  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.6 และจะได้สอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  ทางด้านพันตำรวจเอก สันติ  เหล่าประทาย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.4 (เขาภูหลวง) บุกเข้าควบคุมตัวนายวรวิทย์ มังตะคุ ชาวตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  พร้อมของกลางเป็นไม้พะยูง ซึ่งถูกนำไปซุกซ่อนไว้กลางป่าบ้านหนองด่านช้าง จำนวน  45 ท่อน และไม้พะยูงแปรรูปอีก 21 ท่อน ก่อนจะนำไม้ทั้งหมด มาลงบันทึก และดำเนินการส่งมอบให้กับทางหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.4 (เขาภูหลวง) นำไปเก็บรักษาไว้ต่อไป  

ปิดท้ายที่นายนุวรรต ลีลาพะตะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ได้รับรายงานจากนายอนันต์  แดงกลิ่น หัวหน้าฐานพิทักษ์ป่าห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร ว่า ชุดลาดตะเวนตรวจป่าได้พบกลุ่มคนร้าย ประมาณ 30-40 คนกำลังลักลอบตัดไม้พะยูง เจ้าหน้าที่แสดงตนขอตรวจค้น กลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธ ระดมยิงใส่เจ้าหน้าที่ นานกว่า 5 นาที ผลจากการปะทะทำให้นายพิทักษ์ ฟองลม พนักงานลูกลูกจ้างชั่วคราวอุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่บริเวณแขนขวา เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานขอเฮลิคอปเตอร์กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ส่วนคนร้ายได้หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่ จึงได้กระจายกำลังกันออกติดตามตัวอยู่.11-07-2013

clock กรกฎาคม 11, 2556 14:40 by author Administrator

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมพระราชบัญญัติ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบข้าวที่โรงสีข้าวทรัพย์สิรินธร จังหวัดยโสธร ภายหลังตกเป็นข่าวในโลกออนไลน์

นาย สุพจน์ สัตย์กุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมพระราชบัญญัติ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบข้าวที่โรงสีข้าวทรัพย์สิรินธร ในตำบลดงแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร หลังถูกระบุว่ามีข้าวปนสารพิษ ภายหลังจากมีการปล่อยข่าวโลกออนไลน์ ของนายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ  ผู้ดำเนินรายการคนค้นคน โดยโพสต์ข้อความว่า ห้ามซื้อข้าวบรรจุถุงของ 2 ยี่ห้อดัง และข้าวจากโรงสี 3 แห่ง มีสารอันตราย ที่ไม่สามารถล้างน้ำออกไป และกำลังจะส่งไปจำหน่ายในประเทศนั้น  ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ทำให้ เจ้าของโรงสีทรัพย์สิรินธร ในตำบลดงแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้รับผลกระทบไปด้วย และจากการเปิดเผยของเจ้าของโรงสีข้าวว่า 2 ปีที่ผ่านมา โรงสีไม่ได้สีข้าวส่งให้กับกลุ่มบริษัทใด ๆ เพื่อนำข้าวไปบรรจุถุงจำหน่าย เนื่องจาก เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล  และรับจ้างสีข้าวแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารปีละกว่า 6 หมื่นตัน เพื่อส่งคลังสินค้า การที่ถูกอ้างชื่อในลักษณะนี้ จึงถือว่า  เป็นการใส่ร้ายทางการค้า  จึงเตรียมหารือกับครอบครัว เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไป และภายหลังสุ่มเก็บตัวอย่างเจ้าหน้าที่จะส่งตัวอย่างข้าวไปวิเคราะห์หาสารพิษตกค้าง ที่กรมวิชาการเกษตรส่วนกลาง คาดว่าจะทราบผลไม่น้อยกว่า 3 วัน 

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดสระแก้ว รวบ มืออุ้ม เสี่ยอ้วนตลาดโรงเกลือได้แล้ว พร้อมด้วยรถยนต์กระบะที่ใช้เป็นยานพาหนะในการกระทำความผิด โดยผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และไม่ให้ปากคำใดๆ โดยอ้างจะให้การในชั้นศาลอย่างเดียว

พลตำรวจโท วินัย ทองสอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 แถลงข่าวการจับกุมตัว นายพันศักดิ์ มงคลศิลป์ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดในคดีอุ้ม นายชัยชนะ หมายงาน หรือเสี่ยอ้วน ตลาดโรงเกลือ ได้พร้อมด้วยรถยนต์กระบะตอนเดียว ยี่ห้อฟอร์ด สีเทา หมายเลขทะเบียน บจ 4036 สระแก้ว ที่ใช้เป็นยานพาหนะในการกระทำความผิด และตรวจยึดรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ป้ายแดง ของนายพันศักดิ์ ได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐานร่วมกันกักขังหรือหน่วงเหนี่ยวหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และปล้นทรัพย์ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก ดำเนินคดีต่อไปอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเสี่ยอ้วน ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และมูลเหตุของก่อเหตุในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ต้องหาให้การปฏิเสธและไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเลย โดยบอกแต่เพียงว่าจะให้ข้อให้ในชั้นศาลเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาเข้า

ทนายความพาเมียและลูก พระเณรคำ พร้อมหลักฐาน เข้ายื่นฟองต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเรียกค่าเลี้ยงดูและค่าเสียหาย 

นายสมชาติ  วงศ์ธราธร ทนายความ ได้นำเมียและลูก ของพระวิรพล ฉัตติโก หรือพระเณรคำ  พร้อมหลักฐาน เดินทาง มายื่นเรื่องฟ้อง ที่ศาลจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเรียกค่าเลี้ยงดูและค่าเสียหาย โดยเบื้องต้นแจ้งว่า จะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าเลี้ยงดู ประมาณ 30 - 40 ล้านบาท ตามกฎหมาย มาตรา 276 ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น มาตรา 277 วรรคสาม ขมขืนเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี มาตรา 317 พรากเด็กอายุไมเกิน 15 ปี มาตรา 318 พรากผู้เยาว์ อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี   ซึ่งจะมีการไต่สวนมูลฟ้องต่อไปในวันที่ 16 กันยายน 2556  

ที่จังหวัดอุบลราชธานี ดีเอสไอ นำเอกสารการจ่ายเงิน การรับรถ กับบริษัทรถเบ็นซ์ ของพระเณรคำ มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค หรือ ดีเอสไอ นำเอกสารการจ่ายเงิน การรับรถ กับบริษัทรถเบ็นซ์ของพระวิรพล สุขพล หรือพระเณรคำ มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมกล่าวว่า  ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าว มีผู้เกี่ยวข้องกับพระเณรคำ สั่งให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งที่อุบลราชธานี ทำการติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถใหม่ป้ายแดง จำนวน 35 คัน มูลค่าประมาณ 28 ล้านบาท ซึ่งรถทั้งหมดมีผู้มาจ่ายเงินและรับรถไปแล้ว โดยทาง ดีเอสไอ จะได้ทำการตรวจสอบว่า รถทั้งหมดอยู่กับบุคคลใด นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมในที่อื่นด้วย ซึ่งถ้ารวมกับรถยนต์หรูที่ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้  จะเป็นรถยนต์ทั้งหมด 57 คัน วงเงินประมาณ 124 ล้านบาท ซึ่ง อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว เนื่องจากเป็นคดีที่ได้รับความสนใจของประชาชนทั้งประเทศ.

คุยข่าว 10 โมง เราจะพาไปชมโครงการดีๆ ที่กองทัพภาคที่ 2 ได้ต้อนรับคณะของเยาวชนที่เกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของกองทัพภาคที่ 2 ตามโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่

โดยนายเจษฎา   กตเวทิน กงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะเยาวชนที่เกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกาและบรรดาผู้ปกครอง พร้อมทั้งคณะกรรมการโครงการฯ รวม 250 คน มาเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของกองทัพภาคที่ 2 ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ โดยมีพลตรี มารุต   ลิ้มเจริญ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นผู้แทนพลโท จีระศักดิ์   ชมประสพ แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้เกิดความรักและมีความผูกพันต่อประเทศไทย พร้อมทั้งนำความประทับใจในการเยือนประเทศไทย ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมื่อเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับโครงการดังกล่าวมี พลเอก กส���ณ   ทองโกมล เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ.  

ม็อบครูนักเรียน กว่า 1,800 คน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เดินขบวนขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุจริตกรณีจัดซื้อจัดจ้างการประมูลขายน้ำในโรงเรียนมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

นายวิชิต  ยั้งระหัด  อุปนายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  และตัวแทนนักเรียนผู้ปกครอง  นำเรื่องร้องเรียนยื่นต่อ นายเกียรติศักดิ์ ศรีนพคุณ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  กรณีนายปัญญา  เพียพิมเพิ่ม   ผู้อำนวยการโรงเรียนทำตัวไม่เหมาะสม กรณีการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงเรียนเกินราคาเป็นจริง เช่น การยืนซองประมูลขายน้ำในโรงเรียน 6 ปี มีการซื้อรถหกล้อ ตกแต่งให้เสร็จ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เบื้องต้นนายอำเภอได้มอบหมายให้นายสนอง มะลัยขวัญ ปลัดอาวุโส  อำเภอเกษตรสมบูรณ์รับเรื่องร้องเรียนแทน และจะนำเสนอเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  และจะทำหนังสือไปยังต้นสังกัดให้รับทราบเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป.

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้ ที่เมืองหญิงกล้าย่าโม ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาสำหรับน้องๆหนูๆ ที่มีความผิดปกติทางด้านร่างกาย ทางคณะครู-ผู้ปกครอง และกลุ่มน้อง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขึ้นเป็นกิจกรรมอะไร ไปติดตามชม ครับ/ค่ะ.

                            --ปล่อยภาพ นร.พิการ/ผู้ปกครองชูนิ้วแสดงความรัก –

                      ( 5-10 วินาที)

นี้เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ ภาษามือ ที่สื่อถึงความรัก  ของกลุ่มน้องๆ หนูๆ ที่มีความพิการทางด้านร่างกาย ที่อยู่ในการกำกับดูแล ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครอง ได้พร้อมใจกันเป็น 1 เดี่ยว ด้วยการปลูกต้นกล้วยไม้ บนต้นไม้ที่เกิดขึ้นในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 สำหรับกิจกรรมการปลูกต้นกล้วยไม้ครั้งนี้จัดขึ้น นอกจากจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ให้เกิดความสวยงาม ตลอดจนเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้คณะครู-ผู้ปกครอง และน้องๆหนูๆ ที่มีความผิดปกติ บกพร่องทางด้านร่างกายในส่วนต่างๆ ทำร่วมกันแล้ว ที่สำคัญยังเป็นกิจกรรมที่ร่วมแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อกลุ่มผู้มีความพิการมาโดยตลอด  เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  และ 12 สิงหามหาราชินี หรือวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ที่จะถึงนี้ ในโอกาสนี้ คณะครู-เจ้าหน้าที-เด็กนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ยังได้ร่วมถวายพระพรเหนือหัวฯ ทั้ง 2 พระองค์ “ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ “ ด้วย

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์เลี้ยงนกปากห่าง เพื่อให้ช่วยดำจัดหอยเชอร์รี่ ที่คอยกัดกินต้นข้าว สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี

เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ ตำบลสัมฤทธิ์  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่เคยประสบปัญหา หอยเชอร์รี่ กัดกินต้นข้าวเสียหายไปหลายพันไร่ และพบว่าปัญหาดังกล่าวหมดไป ภายหลังจากที่มีฝูงนกปากห่าง ๆ เข้ามาอาศัยในพื้นที่ปลูกข้าว และช่วยกินหอยเชอร์รี่ จนหมดทำให้เกษตรกรปลูกข้าวที่เคยได้รับผลกระทบ ไม่ต้องจ่ายค่ายากำจัดหอยเชอร์รี่ โดยเฉพาะเกษตรกรยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้อย่างเต็มที่ แต่ทางเกษตรจังหวัด ยังคงเตือนให้เกษตรกร ให้ชะลอการปลูกข้าวนาปี ออกไปก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนเก็บน้ำอำเภอพิมาย ยังคงมีปริมาณเหลือน้อย ประกอบกับฝนที่ตกลงมาปริมาณน้ำฝนมีไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการป้องกันการขาดแคลนน้ำ ในเรื่อง อุปโภค-บริโภค ตลอดจนน้ำทำการเกษตรด้วย

จังหวัดยโสธร โรงสีหลายแห่งในพื้นที่ กำลังได้รับผลกระทบ จากกลุ่มไม่หวังดีฉวยโอกาส เอาเรื่องกรณีที่มีการโพสต์แฉโรงสีข้าวมีสารพิษและข้าวเน่า มาเกี่ยวโยงกัน

นาย อานุภาพ ภรณ์พิริยะนิยม ผู้จัดการโรงสีแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดยโสธร ได้ออกชี่แจ้งเกี่ยวกับกรณีที่มีกลุ่มไม่หวังดีฉวยโอกาส เอาเรื่องของนาย  สุทธิพงษ์ คนค้นฅน โพสต์แฉโรงสีเพื่อไทย ข้าวอันตราย ทำหนูตายใน 5 นาที แต่เจ้าตัวออกมาลบข้อความ พร้อมกับบล็อกเฟซบุ๊กชั่วคราว ทำให้ตอนนี้โรงสีข้าวหลายแห่งในจังหวัดยโสธรกำลังได้รับความเดือดร้อน จึงอยากชี้แจงให้ทราบว่า โรงสีในพ��้นที่จังหวัดยโสธร ไม่มีสารเคมีตกค้างตามที่กล่าวอ้างอย่างแน่นอน และเรื่องดังกล่าวทางกลุ่มโรงสีข้าวจังหวัดยโสธรได้ปรึกษาด้านกฎหมายจะดำเนินการกับผู้ที่กล่าวหาตามกฎหมาย และกลุ่มที่กล่าวหานั้นพอที่จะทราบว่าเป็นใคร น่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าข้าวของเช่นเดียวกัน

เจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ลงพื้นที่ตรวจ ดีเอ็นเอ ผู้เป็นพ่อ-แม่ ของหลวงปู่เณรคำ ที่จังหวัดอุบลราชธานี  แต่กลับไม่ยอมให้ตรวจ และยังพบว่า หลวงปู่เณรคำ ฝากตู้เซฟที่บรรจุพลอย-หยก  ไว้ที่บ้านญาติ 

พันเอก ชัชนันท์   เมธีธรรมาภรณ์   รองผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือ ดีเอส ไอ    พร้อมด้วย นักนิติวิทยาศาสตร์ จาก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์      ได้ทางไปพบนายรัตน์ และนางสุดใจ สุขผล บิดาและมารดาของหลวงปู่เณรคำ  ที่บ้านเลขที่ 999 บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจดีเอ็นเอหาความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันว่าเด็กชายที่อ้างว่าเป็นบุตรพระเณรคำเป็นพ่อลูกกันจริงหรือไม่  แต่กลับประตูบ้านได้ถูกปิดล็อคกุญแจอย่างแน่นหนา ในขณะที่ชุดหนึ่งได้แยกไปที่บ้านนายอภิชาต สมเทพ ญาติฝ่ายแม่ของปู่เณรคำ ในหมู่บ้านทรายมูล ก็พบเซฟซุกซ่อนอยู่ในห้องนอน  เมื่อสอบถามยอมรับว่า นายสุริ สุขผล น้องชายพระเณรคำนำมาฝากไว้เมื่อหลายวันก่อน และต่อมาได้ทำการเปิดตูเซฟตรวยสอบภายใน พบว่ามีพลอยหนัก 20.65 กิโลกรัม หยก และโกเมน ซึ่งมีขนาดตั้งแต่หัวนิ้วมือถึงนิ้วก้อย หนักอย่างละ 7 ขีด พร้อมสายรัดเงิน 6 มัด มัดละ 1,000 เส้น    และได้ยอมรับว่าของทั้งหมดเป็นของพระเณรคำ ที่นำมาเก็บไว้ในสำนักสงฆ์ขัตติบารมีสาขา 1 นานมาแล้ว จึงลงบันทึกตรวจยึดไว้ และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลอยมาตรวจสอบหามูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดต่อไป.

ที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ร่วมแผนการทำงานแบบบูรณาการเข้าจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไมไม้พะยูงได้พร้อมผู้ต้องหา 6 ราย 

นาย  พิทยา   วงค์ไกรศรีทอง   นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำกำลังฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่  อาสารักษาดินแดน   บุกเข้าจับกุม กระบวนการ  ลักรอบตัดไม้พะยูง ในหมู่บ้าน หนองโสมง หมู่ 18 ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย ซึ่ง อยู่ในสวนหลังบ้าน ของนาย  เทียม  มนัสการ  ใน ขณะกำลังขนไม้พะยูงขึ้นรถเพื่อรอส่งต่อให้กับนายหน้าคนกลางแล้วนำไปขายต่อยังกลุ่มขบวนการรับซื้อไม้พะยูง และยังสามรถจับกุมผู้ต้องหาที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้อีก จำนวน 6 เจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหา และของกลางไม้พะยูง ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.10-07-2013

clock กรกฎาคม 10, 2556 09:57 by author Administrator

นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำกำลังบุกจับ ชาวบ้านรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ลักลอบตัดไม้พะยูงในสวนหลังบ้าน  ส่งนายนายทุนได้พร้อมของกลางไม้พะยูง  มูลค่านับล้านบาท

นายพิทยา   วงค์ไกรศรีทอง   นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  นำกำลังเจ้าหน้าที่ อาสารักษาดินแดน ( อ.ส.) จำนวนกว่า 20 นาย เข้าจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง  ซึ่งอยู่ในสวนหลังบ้านของนาย  เทียม  มนัสการ  และผู้ต้องหารวม 6 ราย  ได้ที่บ้าน เลขที่  111 หมู่ 14  บ้านพุทธรา   ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย   โดยเจ้าของต้นไม้พะยูงกล่าวว่า ต้นไม้พะยูงเป็นของตนที่อยู่ในสวนหลังบ้าน โดยตนต้องตัดต้นพะยูงออกจากสวน  เนื่องจากเกรงว่าจะหักโค่นล้มทับบ้านของตนเอง  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือขออนุญาต เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว  แต่ยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ป่าไม้  ส่วนรถยนต์ที่นำมาขนไม้พะยูง เป็นหมายเลขทะเบียนปลอม   ทั้งนี้ทางอำเภอได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป.

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 เป็นประธานติดเข็มให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จังหวัดนครราชสีมา

พันเอก นคร  สุขประเสริฐ  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21  ค่ายสุรนารี เป็นประธานในพิธีติดเข็มยกย่อง ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  ที่บริจาคโลหิตตามโครงการร้อยดวงใจบริจาคโลหิตถวายพ่อหลวง ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพิมาย วิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สืบเนื่องจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพิมาย ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลพิมาย ได้ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยโลหิตที่ได้รับบริจาค จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ ในพื้นที่ต่อไป.  

เจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ลงพื้นที่ตรวจ ดีเอ็นเอ ว่าที่ลูกชาย และสีกา ที่อ้างว่าเป็นภรรยา พระเณรคำ  เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับ ดีเอ็นเอ ของ พ่อแม่ของพระเณรคำ   ซึ่งดีเอสไอจะเข้าขอตรวจที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้ง

ที่  บ้านหนองนาเวียง  ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  พันเอก ชัชนันท์   เมธีธรรมาภรณ์   รองผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือ ดีเอส ไอ    พร้อมด้วย นักนิติวิทยาศาสตร์ จาก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าทำการตรวจเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจาก นางสาว เอ (นามสมมติ) และเด็กชาย น้อง (นามสมมติ)  ภายหลังออกมาเปิดเผยว่าเป็นภรรยา และ ลูกของ พระเณรคำ หรือ พระวิรพล ฉัตติโก   ซึ่งทั้งคู่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี   โดยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อภายในกระพุ้งแก้มทั้งสองแม่ลูก จากนั้นได้ทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ที่รับการตรวจ  ดีเอ็นเอ พร้อมทั้งถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย    โดยนางสาวชลัมพู  วงศ์วรวิวัฒน์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า  การตรวจดีเอ็นเอ สามารถตรวจได้หลายอย่าง ซึ่งผลการตรวจจะสามารถพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกได้ โดยมีความแม่นยำถึง  99%   หลังจากนั้นจะไปตรวจดีเอ็นเอพ่อ-แม่  ของหลวงปู่เณรคำ   ที่ บ้านทรายมูล    อำเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี   ต่อไปจากนั้นจะนำหลักฐานทั้งหมดไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติกากรุงเทพมหานครต่อไปคาดว่าใช้เวลา เพียง  1 วันจะทราบผล.

คุยข่าว 10  โมง เมื่อใกล้เข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งจะตรงกับวันที่  23 กรกฏาคมนี้ เราจะพาไปดูนักแกะสลักเทียนล้อการเมือง เลียนแบบ ภาพยนตร์ไทยชื่อดัง    ภายใต้ชื่อ  พี่มาร์ค พระโขนง     

โดยต้นเทียนล้อการเมืองปีนี้มี นายสายันต์ ไชยคำภา และแฟนสาว  ซึ่งเป็นช่างปั้นเทียนล้อการเมืองปี 2556 ซึ่งในปีนี้ได้รับการติดต่อจากเทศบาลนครนครราชสีมาให้ช่วยปั้นเทียนล้อการเมือง เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของนักการเมืองไทย และผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยผ่านรูปปั้นเทียนแกะสลักเป็นรูปปั้นโดยนักการเมืองและผู้มีชื่อเสียง  ประกอบด้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ-นายสุเทพ เทือกสุบรรณ- นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง นอกจากนั้นยังมีดาราพิธีกรชื่อดังอีกหลายคน โดยลอกเลียนแบบรายละเอียดเทียนแกะสลัก จากโปสเตอร์โดยมีข้อความด้านบน ระบุว่าทำรายได้ทั่วประเทศมากกว่า 2.2 ล้านล้านบาท” “พี่มาร์ค พระโขนงเพื่อให้ผู้ที่ชมต้นเทียนได้ผ่อนคลายกับความตลกขบขันสามารถสร้างรอยยิ้มได้จากอริยาบถของรูปปั้นเทียนแต่ละคน ซึ่งต้นเทียนดังกล่าว จะนำไปจัดแสดงใน งานแห่เทียนโคราช 20-23 ก.ค. 56 ที่ ลานย่าโม” ที่ จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำต้นเทียนหอมซึ่งมีกลิ่นหอม และมีสีสันสวยงาม เพื่อส่งเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นต้นเทียนหอมต้นแรกของโลก

นางสาวชาลิดา พูลทรัพย์ ช่างทำเทียนหอมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับชาวบ้านในอำเภอเดชอุดม ช่วยกันนำเทียนหอมเป็นรูปดอกไม้ใบไม้ ที่มีสีสันสดใสสวยงามกว่า 1 ล้านชิ้น ไปประดับแตกแต่งตามรูปปั้นบนขบวนเทียนพรรษาของอำเภอเดชอุดม   ซึ่งจะนำไปร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556 นี้ ซึ่งทุกปีชาวบ้านจะใช้ดอกไม้สดตบแต่งขบวนเทียนพรรษา แต่ในปีนี้เป็นปีพิเศษที่ชาวบ้านได้คิดร่วมกันที่สร้างต้นเทียนพรรษาให้มีกลิ่นหอม และมีความสวยงามแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ

ส่วน ช่างเทียนแกะสลักต้นเทียน ที่ วัดใหม่สระปทุม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ชาวบ้านเร่งช่วยกันติดพิมพ์เทียนที่หลอมจากแท่นพิมพ์ และตกแต่งขบวนแห่เทียนเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อเข้าร่วมพิธีแห่เทียนโคราชระหว่างวันที่ 20 -23 กรกฏาคมนี้  โดยวัดสระปทุมเป็นแชมป์ 9 สมัยในการประกวดเทียนพรรษาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยปีนี้มีแนวคิดเล่าเรื่องราวกำเนิด ตำนานพระพุทธรูปทรงเครื่อง ผ่านการแกะสลักต้นเทียนพรรษา ซึ่งมีความปราณีตและสวยงาม. 

จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งกลุ่มผู้นำชุมชนเป็นมิสเตอร์ป้องกันไข้เลือดออกโดย เน้น มาตรการ 5 1 พร้อมกับการเฝ้าระวังโรคปากเท้าเปื่อย ในสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน  

ที่ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านร่วมกลุ่มกันตั้งเป็นชุมชน มิสเตอร์ป้องกันไข้เลือดออกโดย เน้น มาตรการ 5 1 พร้อม โดยมีการรณรงค์ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และลูกน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคไข้เลือดเกิดขึ้นในพื้นที่ และจะมีการปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาชธานี พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 มิถุนายน   54,042 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 84.34 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยเสียชีวิตรวม  62 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.11  จังหวัด

ส่วนทางด้านนาย ธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล  ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าว ให้เกษตรกร เฝ้าระวัง โรคปากเท้าเปื่อย ในสัตว์เลี้ยง โค-กระบือ ไว้ด้วย ในช่วงระยะนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาในทุกปีของเดือนเดียวกันมักจะพบ การกเกิดโรคดังกล่าว และเพื่อเป็นการป้องกันอย่างเข้มงวด ได้ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอย่างระเอียด สำหรับ โค-กระบือที่เข้ามาจากต่างจังหวัด เพราะป้องกันการเกิดโรคระบาดและจะต้องผ่านการตรวจ ก่อน เคลื่อนย้ายเข้า-ออก และหากพบว่าสัตว์ป่วยเป็นโรค  ต้องตรวจยึดไว้ ลงบันทึกประวัติไว้เป็นหลักฐาน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และจะต้องผ่านจุดตรวจก่อนทุกครั้งก่อนเคลื่อนยายเข้ามาในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมอาสาสมัครป้องปรามภัยในชุมชน หรือ อปช. เพื่อคอยเป็นหูเป็นตาในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน         

ว่าที่ ร้อยตรีหญิง  ระนองรักษ์   สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมอาสามัครป้องปรามภัยในชุมชน หรือ อปช. รุ่นที่ 1  ประจำปี 2556  ซึ่งได้นำผู้นำชุมชนจากในพื้นที่สถานีตำรวจภูธร 10 สถานี      กว่า 300 คน  เข้ารับการอบรม โดยความร่วมมือระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ  ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด  เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการช่วยเหลือเจ้าพนักงาน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น.

จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีเสพสารติด ได้แล้ว  4 ราย เหลืออีก 5 ราย ที่ยังคงหลบหนีอยู่ ซึ่งคาดว่าน่าจะเดินทางกลับไปหาญาติที่ภูมิลำเนา เพราะคิดถึงบ้าน

จากกรณีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดภายใต้การกำกับดูแลของเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ และได้ถูกควบคุมตัวไว้เพื่อการตรวจพิสูจน์ และได้หลบหนีออกจากสถานที่ควบคุมทั้ง 9 คน เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ สามารถจับกุมผู้หลบหนี 2 รายแรกได้ที่หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ใกล้กับสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรินทร์ และได้นำตัวส่งกลับยังสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ทันที และเร่งติดตามผู้หลบหนีอีก 7 ราย ขณะที่ทางด้าน นายวิชัย โชติปฎิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ กล่าวว่า ผู้ต้องหาที่หลบหนีทั้งหมด 9 คน เป็นผู้ป่วย เรียกว่าผู้ป่วยเพราะถูกจับในการเสพสารติด โดยจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบว่ามีการประมาท เผลอ หรืออย่างไร จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมผู้ที่หลบหนีทั้งหมดได้อย่างแน่นอน เชื่อว่าจะเดินทางกลับไปหาญาติที่ภูมิลำเนา ซึ่งขณะนี้ได้ประสานญาติไว้แล้ว ที่น่าเสียดายที่บางคนได้ทำเรื่องประกันตัวไว้แล้วก็ยังหลบหนีตามกันไป ซึ่งต่อไปก็จะเป็นคดีอาญาที่มีโทษหนักขึ้นไปอีก.

จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง ยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ และยังพบว่ายอดขายปุ๋ยเคมีลดลงไปกว่าครึ่งหลังเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น

จังหวัดยโสธร เกษตรกรชาวนาที่ปลูก ใน ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง เกษตรกรที่หว่านไถปักดำแล้วต้องนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งไว้ เพื่อสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติขึ้นมากักเก็บไว้ในแปลงนาของตน เพราะกลัวจะต้องประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงไปอีกนาน  ส่วนทางด้านชาวบ้าน  ดอนมะยาง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง ของจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกันทำพิธีแห่ นางแมว เพื่อขอให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาล ชาวบ้านจะได้มีน้ำไว้ใช้ อุปโภค-บริโภค ตลอดจนมีน้ำทำการเกษตร ที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือนแล้ว.

ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา บรรดาพ่อค้าขายปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร ได้รับผลกระทบยอดขายปีนี้ตกลงไปกว่าครึ่ง ส่วนสาเหตุเกิดจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ ประทาย และอำเภอคง มีการรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพราะมีราคาถูกกว่า และปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วย.

และเกษตรกร ใน และเกษตรกร อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ต่างเร่ง นำเครื่องสูบน้ำ มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำ จากคลองน้ำ เข้าสู่ ที่นาของตนเอง หลัง ทาง ศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ้งสัมฤทธิ์     อำเภอพิมาย      เปิดประตู เขื่อนระบายน้ำ ให้กับเกษตรกร ฃและยังพบว่ามีฝูง นกปากห่าง หลายพันตัว ได้บิน มาจิกกิน หอยเชอร์รี่ ใน นาข้าวของเกษตรกร ทำให้ เกษตรกร ลด ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการ ซื้อยามากำจัด หอยเชอร์รี่ เป็นอย่างดี.

จังหวัดทหารบกสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ-กำลังใจ ให้กับชุดครู และทหารใหม่ที่ผ่านการฝึก อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานที่ได้เสียสละเข้ามารับใช้ประเทศชาติ

พลตรี นิรุทธ     เกตุสิริ  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็นประธาน เปิดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 1 จำนวน 142 นาย ที่ สนามฝึก ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  พร้อมมอบใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติ แก่ครูทหารใหม่ดีเด่น , ทหารใหม่ลักษณะทหารใหม่ดีเด่นและทหารใหม่ที่มีผลการยิงปืนดีเลิศ           สำหรับผลการฝึกหลังเสร็จสิ้นตามหลักสูตร พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี จังหวัดทหารบกสุรินทร์ จึงได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล โดยได้เชิญ บิดา มารดาและผู้ปกครองทหารใหม่เข้าร่วมในพิธี หลังกำลังพลทุกนายต้องจากญาติมารับใช้ประเทศชาติ อันเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละอย่างแท้จริง         อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์  ได้กำชับให้กำลังพลทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงเกียรติยศและเกียรติภูมิของความเป็นทหาร สร้างศรัทธากับประชาชนในพื้นที่ทุกโอกาส.

คณะแพทย์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เผยสาเหตุที่หลวงพ่อคูณมีไข้ขึ้นสูง อาจจะมาจากอาการติดเชื้อที่บริเวณหัวแม่เท้าซ้ายที่เกิดจากอาการเล็บขบ   แล้วมีแผลเล็ก ๆ ขึ้นมา   ประกอบ มีละองฝน และทำให้อากาศชื้น

นายแพทย์พินิศจัย  นาคพันธุ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวของ พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณปริสุทโธ  เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่  ตำบลกุดพิมาน อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   เปิดเผยว่า เกี่ยวกับอาการของหลวงพ่อคูณ ที่พบว่ามีไข้ขึ้นสูงฉับพลัน  และกลับมีไข้ต่ำ ๆ   วัดได้ที่  37-2 - 37.3 องศาเซลเซียส  เมื่อวานนี้(9)  และจากการตรวจสอบหาสาเหตุในเบื้องต้นพบว่า บริเวณหัวแม่เท้าซ้ายที่เกิดจากอาการเล็บขบ 3-4 วันที่ผ่านมา แล้วมีแผลเล็ก ๆ ขึ้นมา ซึ่งมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุของการอักเสบขึ้นมา จนเกิดการติดเชื้อ ประกอบกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกตลอด 2 วันที่ผ่านมา และมีละองฝน อากาศชื้น แต่ต้องขอตรวจประเมินผลอีกครั้งให้ชัดเจนก่อน แต่ท่านก็รู้สึกตัว รู้ตัวดี    ส่วนการกลับวัดบ้านไร่ นั้นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด. 

รถตู้รับส่งพนักงาน บริษัท แคนนอน ไฮเทค ประเทศไทย จำกัด ประสบอุบัติเหตุ ขณะขับแซงรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ข้างหน้า เสียหลักพลิกคว่ำ ทำให้มีพนักงานเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 7 ราย

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 5 นาฬิกาที่ผ่านมา(10) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สูงเนิน อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย จึงรุดไปตรวจสอบ พบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคอมมูเตอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน ฮน 2630 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถรับส่งคนงาน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน เสียหลักพลิกคว่ำที่บริเวณถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 118-119 ก่อนถึงสะพานกลับรถเข้าตัวอำเภอสูงเนิน เป็นเหตุให้คนงานที่โดยสารมากับรถตู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 3 ราย ประกอบด้วยนางสาวแสงเดือน    สาระบูรณ์ - นางสาวอริยา     แปลกพรมราช และนายมานิตย์    มอมขุนทด    ทั้งหมดเป็นพนักงานฝ่ายผลิตของ บริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 7  ราย ในจำนวนนี้สาหัส 1 ราย เจ้าหน้าที่ จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอสูงเนินให้การช่วยเหลือแล้ว สอบถามนายเฉลิมศักดิ์    มุสิแดง  คนขับรถตู้ เล่าว่า ได้ขับรถรับคนงานมาจากบริษัทดังกล่าวออกมาจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน เพื่อไปส่งพนักงาน เมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นทางโค้ง ขณะนั้นมีรถบรรทุกวิ่งอยู่เลนซ้ายสุด  จึงเร่งเครื่องแซง แต่รถเสียหลักพลิกคว่ำ และลื่นไถลไปชนกับต้นตาลที่ปลูกไว้บนเกาะกลางถนน จนเป็นเหตุให้มีพนักงานบริษัทแคนนอน เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บดังกล่าว  ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สูงเนิน ได้แจ้งข้อหานายเฉลิมศักดิ์  คนขับรถตู้ ในข้อหาขับรถโดยประมาท จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต และบาดเจ็บ พร้อมทั้งควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.09-07-2013

clock กรกฎาคม 9, 2556 09:04 by author Administrator

ผู้ต้องหาเสพสารเสพติด จำนวน 9 คน หลบหนีจากเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ หลังใช้คีมตัดหลวดหนาม ที่ปิดล้อมกำแพง ที่ควบคุมหลบหนีออกไป

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เพื่อการควบ���ุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในการกำกับดูแลของเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ ว่า มีผู้ต้องหา ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ในคดีเสพยาเสพติด และได้นำตัวมาทำการควบคุมตัวไว้ที่สถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ได้หลบหนีออกจากสถานที่ควบคุม จำนวน 9 คน โดยได้พากันตัดลวดหนามที่ล้อมสถานที่ควบคุมออกไป  โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังจากที่มีการพักเที่ยง และเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับจำนวน ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ที่มีทั้งหมด จำนวน 40 คน ปรากฎว่า เมื่อตรวจนับจำนวน ได้มีผู้ต้องหา เสพสารเสพติดหายไป จำนวน 9 คน และพบร่องรอยการใช้คีมตัดลวดหนาม ที่ปิดล้อมกำแพงที่ควบคุมหลบหนีออกไป เจ้าหน้าที่สถานที่ควบคุมได้ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานเปิดโคกตาบัน ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ออกติดตามผู้หลบหนี และขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ออกค้นหา ผู้ต้องหาที่หลบหนี และจากการสอบถามชาวบ้านใกล้เคียง พบผู้ต้องหา 2 ราย ได้หลบหนี เข้าไปยังหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนอกเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ควบคุมตัวประมาณ 1 กิโลเมตร จนกระทั่งเวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้หลบหนี  2 รายแรกได้ และได้เร่งติดตามผู้หลบหนีอีก 7 ราย ด้านนายวิชัย โชติปฎิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ ระบุว่า ผู้ต้องหา ที่หลบหนีทั้งหมด 9 คน เรียกว่าผู้ป่วย เพราะถูกจับในการเสพสารติด อย่างไรก็ตามจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบว่า ที่การประมาท เผลอ หรืออย่างไร จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ และคาดว่าจะติดตามจับกุม ผู้ที่หลบหนีทั้งหมดได้อย่างแน่นอน เชื่อว่าจะเดินทางกลับไปหาญาติที่ภูมิลำเนา ขณะนี้ได้ประสานญาติไว้แล้ว และน่าเสียดายที่บางคน ได้ทำเรื่องประกันตัวไว้แล้ว ก็ยังหลบหนีตามกันไป ซึ่งต่อไปก็จะเป็นคดีอาญาซึ่งจะหนักขึ้นไปอีก.  

เจ้าหน้าที่ตำรวจชัยภูมิ ซ้อนแผนจับขบวนการค้ายาบ้าขณะนำยาบ้ามาส่งให้กับลูกค้าคาปั๊มน้ำมัน ได้ของกลางยาบ้ากว่า 2,000 เม็ด

พันตำรวจเอก ไพโรจน์   ขุนหมื่น  ผู้กำกับการ สภ.เมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แถลงผลการนำกำลังเข้าซ้อนแผนติดตามจับกุมกลุ่มเครือข่ายค้ายาบ้า หลังสืบทราบว่าจะมีการนัดส่งของกันที่บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ พบรถต้องสงสัย หมายเลขทะเบียน ทข-121 อุบลราชธานี ขับเข้ามาจอดในปั๊ม จึงได้แสดงตัวขอทำการเข้าตรวจค้นพบผู้ต้องหา ทราบชื่อคือนายวรรณลพ  มะโนสินธุ์ อายุ 24 ปี ท่าทางมีพิรุธ และมีกระเป๋ามาด้วย ค้นภายในพบยาบ้าอยู่ภายใน รวม 2,020 เม็ด เงินสด 3,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง  เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปราม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานการปราบปรามการฟอกเงินนำหมายศาลตรวจค้นบ้านหลวงปู่เณรคำ พบหลักฐานเป็นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปคดีและการสร้างตู้เซฟขนาดใหญ่ในอาคารมูลนิธิ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการสร้างมูลนิธิ

พันตำรวจโท สวิก    นุชเจริญผล  พนักงานสอบสวน 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจปราบปราม    นายกมลสิษฐ์  วงศ์บุตรน้อย  พนักงานสืบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงินพร้อมเข้าหน้าที่ตำรวกองปราบ  ได้นำหมายศาลจังหวัดอุบลราชธานี  เลขที่ ค.764/256  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 999/10 หมู่ 10 ตำบลทรายมูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นบ้านของนายรัตน์และนางสุขใจ  สุขผล บิดา-มารดาของหลวงปู่เณรคำ  ซึ่งภายในบ้านหลังดังกล่าวมีผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านรวม 6 คน  โดยมีนายชาญรงค์  สมเทพ  พี่ชายต่างมารดาและนางเกษฏาภรณ์  สมเทพ พี่สะใภ้  ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจภายในบ้าน จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหลักฐานบางส่วน ได้เก็บรวบรวมไปเพื่อประกอบคดี  หลังจากนั้นได้เข้าตรวจค้นอาคารมูลนิธิซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน เป็นอาคาร 3 ชั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จ  โดยชั้นแรก เจ้าหน้าที่พบประตูตู้เซฟนิรภัยที่ติดตั้งเครื่องนิรภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นห้องขนาด 4 คูณ 6 เมตร ภายในยังสร้างไม่เสร็จ  ส่วนชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ไม่พบหลักฐานใดๆ ขณะที่พันตำรวจโท สวิก  นุชเจริญผล  พนักงานสอบสวน 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจปราบปราม   กล่าวภายหลังการเข้าตรวจค้นว่าการตรวจค้นในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบหลักฐานบางส่วนห้องนิรภัยขนาดใหญ่ภายในอาคารมูลนิธิ  ซึ่งยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ของการสร้างตู้เซฟนิรภัยขนาดใหญ่นี้ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างมูลนิธิ.

คณะแพทย์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เลื่อนการกลับ วัดบ้านไร่ ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  หลังพบว่ามีไข้ต่ำ ๆ  จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง   

นายแพทย์พินิศจัย  นาคพันธุ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวของ พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณปริสุทโธ  เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่  ตำบลกุดพิมาน อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   เปิดเผยว่าต้องเลื่อนการกลับไปจำวัดบ้านไร่  ของหลวงพ่อคูณออกไป  ซึ่งกำหนดเดิมคณะแพทย์จะอนุญาติให้หลวงพ่อคูณ กลับไปจำวัดบ้านไร่ ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้  เนื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีฝนตกตลอด��ั้งวัน โดยอาการล่าสุดพบว่าหลวงพ่อคูณมีอาการไข้ต่ำ ๆ   อุณหภูมิวัดได้ประมาณ 37-2 - 37.3 องศาเซลเซียส  มีอาการอ่อนเพลีย และมีเสมหะเพิ่มขึ้น  แต่หลวงพ่อรู้สึกตัวดีพูดคุยรู้เรื่อง ซึ่งคณะแพทย์ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และต้องให้หลวงพ่อพักรักษาอาการอาพาธต่อ  ที่  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต่อไป  ส่วนการกลับวัดบ้านไร่ นั้นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด. 

ชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ออกมาร่วมทำเทียนพรรษาตามคุ้มวัดในตัวเมืองอุบลราชธานี   มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมร่วมทำบุญโดยการร่วมแกะสลักเทียนพรรษา

ที่  จังหวัดอุบลาชธานี  ชาวบ้านตามคุ้มวัดต่าง ๆ ได้เร่งทำต้นเทียนพรรษา  ซึ่งจะมีทั้งการทำเทียนแบบแกะสลักและติดพิมพ์ ต้นเทียนที่ทำขึ้นมาจะเรื่องราวขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จมาทรงโปรดสัตว์โลกในปางต่างๆ ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้               สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี 2556 ที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ใช้ชื่องานว่า “ย้อนตำนาน 112 ปี สืบฮีตวิถีชาวอุบลฯ ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี” โดยงานประเพณีแห่เทียนพรรษาขบวนแห่จะจะมีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 23 กรกฎาคม

ส่วนที่  จังหวัดนครราชสีมา  นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์  รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้จัดแถลงข่าว  จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556  ภายใต้ชื่องาน เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช ประจำปี 2556”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฏาคม ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   โดยขบวนแห่เทียนพรรษาได้เสนอแนวคิด   นำปฐมบทกำเนิดพุทธศาสนา  องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า   และขบวนแห่เทียนพรรษาความยาวกว่า 7 กิโลเมตร   และกิจกรรมร่วมทำบุญ 7 ชั้นบันไดบุญ  ให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญอีกด้วย.

หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2  จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2556  หลังจบการฝึกเบื้องต้น 10  สัปดาห์

พลตรีวิชัย  แชจอหอ  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 เป็นประธานให้โอวาทแก่ทหารใหม่ในกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2556   ซึ่งกองพันพัฒนาที่ 2  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดขึ้น เพื่อให้ทหารใหม่ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ  ได้พบปะกับครอบครัวและญาติพี่น้อง  หลังจากจบการฝึกเบื้องต้น 10 สัปดาห์ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจที่ดีต่อทหาร โดยภายในงานมีการสาธิตการแสดงของเหล่าทหารใหม่ อาทิ การฝึกยิงปืนฉับพลัน – การปฏิบัติการทางยุทธวิธี ให้กับญาติพี่น้องทหารใหม่ได้ชมด้วย  

ด้านพันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักร รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16  ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร เป็นประธานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2556 ในสังกัดกรมทหารราบที่ 16  เป็นให้ทหารใหม่ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองกองประจำการ ได้พบปะกับครอบครัวและญาติพี่น้อง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการฝึกในรูปแบบต่างๆ และการต่อสู้ให้ญาติทหารใหม่ได้ชมเช่นกัน.

ทหารกองกำลังสุรนารี สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 500 ท่อน ซุกซ่อนในสระน้ำที่นาชาวบ้าน 2 ราย มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เชื่อเป็นจุดพักไม้ เตรียมส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน

พันตรี นิรันดร์  สุพรรณกลาง หัวหน้าชุดที่ทำการยุทธวิธี กองกำลังสุรนารีสนธิกำลังกับกองร้อยทหารพรานที่ 2601 ชุดเฉพาะกิจตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาจะหลวย เข้าตรวจยึดไม้พะยูงที่บริเวณสระน้ำในทุ่งนาบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยพบไม้พะยูงท่อน ยาว 2 เมตร ซุกซ่อนไว้ในสระน้ำ เพื่ออำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้จากการตรวจสอบในเบื้องต้นโดยจุดที่ 1 พบไม้พะยูง จำนวน 400 ท่อนอยู่ในสระน้ำที่นาของนายสมเกียรติ  สุริยะ และห่างจากสระน้ำจุดแรกประมาณ 200 เมตร อยู่ในสระน้ำที่นาของนายบุญชู  ชินโชติ พบไม้พะยูงอีกจำนวน 100 ท่อน รวมทั้ง 2 จุด ตรวจยึดไม้พะยูงได้ทั้งหมด 500 ท่อน มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นจุดพักไม้พะยูงแหล่งใหญ่ รอการลำเลียงส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เรียกตัวเจ้าของที่นาทั้ง 2 คน มาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ และจะขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป.

คุยข่าว 10 โมง เราจะพาไปดูไอเดียเก๋ๆ เมื่อหนุ่มใหญ่ใส่ชุดเทวดาขายกล้วยทอดสร้างสีสันดึงดูดลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยที่ร้านเทวดากล้วยทอด ซึ่งเป็นร้านขายกล้วยทอดและมันทอด ตั้งอยู่ริมถนนสายราชสีมา-โชคชัย บริเวณหน้าสุสานสว่างเมตตาธรรมสถาน (ป่าช้าจีน) ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา มีนายสมศักดิ์ ดงกระโทก หรือลุงเปี๊ยก อายุ 59 ปี เป็นคนขาย ดึงดูดลูกค้าด้วยการแต่งกายชุดเทวดาขายกล้วยทอด โดยลุงเปี๊ยกจะใส่เสื้อแขนยาวสีขาว นุ่งโจงกระเบน สวมหมวกชฎา สวมสร้อยคอ และรองเท้า คล้ายกับเทวดาอยู่บนสวรรค์ คอยทอดกล้วยขายให้กับลูกค้า และก็ถือว่าวิธีนี้ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะนอกจากมีลูกค้าแวะเวียนไปซื้อกล้วยทอดชิมอย่างไม่ขาดสายแล้ว ลูกค้าหลายรายยังขอถ่ายภาพคู่กับคุณลุงเปี๊ยกเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย นายสมศักดิ์ฯ เจ้าของไอเดีย บอกว่า สาเหตุที่ต้องแต่งกายชุดเทวดาก็เพราะว่า ตนกับลูกสาวเพิ่งเปิดร้านขายกล้วยทอดใหม่ๆ จึงอยากดึงดูดใจลูกค้า และให้ลูกค้าที่มาซื้อกล้วยทอดเห็นว่าการแต่งกายที่แปลกสะดุดตา เป็นวิธีการเรียกลูกค้าอีกทางหนึ่ง ตนจึงตั้งชื่อร้านว่า เทวดากล้วยทอด กล้วยทอดที่อร่อยที่สุดใน 3 โลก โดยตนลงทุนซื้อชุดเทวดา มาในราคาชุดละ 1,700 บาท ซึ่งตนจะสวมชุดเทวดาขายกล้วยทอด และมันทอดทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ไปจนถึง 16.00 น. หรือจนกว่าของหมด โดยขายกล้วยทอดในราคากระทงละ 20 บาท ซึ่งเริ่มเปิดร้านขายมาได้เพียง 3-4 วัน ก็มีลูกค้าแวะมาซื้อชิมอย่างไม่ขาดสาย และเริ่มมีลูกค้าขาประจำแล้ว.

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26      นำกำลังหน่วยขึ้นตรง- ฝ่ายปกครอง-พ่อค้า และประชาชน            ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่ามิตรภาพไทย-กัมพูชา     ที่ประเทศกัมพูชา        ในโครงการหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนของกองทัพภาคที่ 2   เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง   2 ประเทศ

พันเอก ทัศน์พล    สุพีสุนทร  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 26  เป็นประธาน ในพิธีทอดผ้าป่ามิตรภาพไทย-กัมพูชา           ที่วัดบ้านจุ๊บโกกี  ตำบลอำปึล  อำเภอบันเตียอำปึล  จังหวัดอุดรมีชัย   ประเทศกัมพูชา  ซึ่งทางกรมทหารพราน 26 พร้อมด้วยกำลังพล  เจ้าหน้าที่ปกครอง-พ่อค้า และประชาชน ที่ตลาดการค้าชายแดนเพื่อมนุษยธรรมช่องสายตะกู   ร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่าขึ้น เพื่อนำรายได้ไปบูรณะวัดบ้านจุ๊บโกกี  ไว้สำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธในประเทศกัมพูชา พร้อมทั้งได้มีการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้างศาลาวัด  จัดตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารกับชาวกัมพูชา   โดย มีนายอำเภอบันเตียอำปึล นำประชาชนชาวกัมพูชา มารอต้อนรับเป็นจำนวนมาก   ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 26  กล่าวว่า  การเดินทางมาทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน 26  และ พ่อค้า แม่ค้า ที่ทำการค้าอยู่บริเวณตลาดการค้าชายแดนเพื่อมนุษยธรรม โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นไปตามแนวนโยบาย ของกองทัพภาคที่ 2  ในเรื่องความสัมพันธ์ชายแดน ตามโครงการหมู่บ้านคู่ขนาน ชายแดนไทย-กัมพูชา  และนโยบายของกองทัพบก  เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกันของทั้ง 2 ประเทศ.

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้ เราจะพาชมกิจกรรมฝายสะเทือน ที่เกิดขึ้นที่บ้านโนนคร้อ หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส แห่งเมือง “ ชัยภูมิ” จะสะเทือนอย่างไร-สะเทือน เพราะอะไรนั้น ไปติดตามชมพร้อม ๆ กันเลย

ก็จะไม่ให้ฝายเก็บกักน้ำบ้านโนนคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นฝายเก็บน้ำตั้งอยู่บนเนื้อที่ กว่า 100 ไร่ สำหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งทำการเกษตร  แห่งนี้สะเทือนได้อย่างไรครับ/ค่ะ  เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน  ได้มีการทำประชาคม และมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เปิดทำการทอดแห หาปลาการกุศลขึ้น ซึ่งก็มีเซียนหาปลาทั้งในหมู่บ้าน รวมทั้งจากหมู่บ้านอื่น เข้ามาซื้อบัตรในราคาบัตรละ 100 บาทต่อหัวต่อคน และต่อแห 1 ปาก(สรรพนาม สำหรับเรียกแห จะเรียกเป็นปาก ) ซึ่งพร้อมทั้งใช้ความชำนาญในการหาปลา ที่มีการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมานานหลายปี  ทันทีที่ กรรมการให้สัญญาณ เสียงลูกหวีดดังขึ้น หลังเวลาเคารพธงชาติ 8 นาฬิกาเท่านั้นเอง เซียนปลา ต่างวาดลวดลาย-โชว์ฝีมือ กันอย่างเต็มเหนี่ยว  ก้ออย่างที่เห็นละครับ/ละค่ะ ไม่นานนักเซียนปลา ก้อลากนำเอาแหอุปกรณ์หากินของตนเอง ที่มีทั้งปลานวลจันทร์-ปลาบึก-ปลาช้อน-ปลายกราย และปลาสวาย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 4 กิโลกรัม ทยอยขึ้นฝั่งกันอย่างต่อเนื่อง  ส่วนปลาเล็กชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาหมอ-ปลาก๋า-ปลาสร้อย และปลาขาว ฯลฯ ก็ไม่อาจที่รอดเงื้อมมือคูรูหาปลาไปได้  โดยตลอดทั้งวันเซียนปลาหลายราย สามารถหาปลาจากการเปิดทอดแหครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าคนละ 5-30 กิโลกรัม เลยที่เดียว ขณะเดียวกันเมื่อนำปลาขึ้นมาจากฝายแล้ว ก็จะมีชาวบ้านมารอซื้อปลาในราคาถูกกว่าท้องตลาด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40 บาท แต่ไม่เกิน 80 บาท ซึ่งก็สร้างความพอใจให้กับทั้งผู้ขาย ซึ่งเป็นเซียนปลา และผู้ซื้อ เป็นอย่างมาก สำหรับเงินที่ได้จากการจำหน่ายบัตรลงทอดแห ที่ฝายโนนคร้อ หมู่ที่ 11 นี้  คณะกรรมการหมู่ จะนำไปเป็นเงินกองทุนกองกลาง ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ประเภทข้าวสาร-อาหารแห้ง-น้ำปู-น้ำปลา-พริก และสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มาวางขายในราคาถูกที่ร้านค้าตลาดชุมชนประจำหมู่บ้านให้กับชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้ต่อไป

ในปี 2558 ประเทศไทย ก็จะเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ดังนั้นความสำคัญในเรื่องภาษา สำหรับการติดต่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ ถึงแม้ว่าเด็กๆ น้องๆ หนู  หลายคนจะไม่ชอบก็ตาม แต่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมค่ายภาษาขึ้น บรรยากาศเป็นอย่างไร ไปติดตาม                                

โครงการนี้มีชื่อว่า“แคมป์ภาษา ประจำชาติสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”หรือเรียกง่ายๆ ว่าแคมป์ภาษาชาติสมาชิก  “ เออีชี “นั้นเอง ครับ/ค่ะ โดยแคมป์นี้ จัดขึ้นภายในหอประชุมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส เมืองเจ้าพ่อพญาแล ชัยภูมิ  โดยทางหมวดภาษาอังกฤษโรงเรียนดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้-ความสามารถ ของโครงการ “แลกเปลี่ยนนักศึกษา จาก 10 ประเทศชาติสมาชิกเออีซี  ประกอบด้วยนักศึกษาจากประเทศไทย-พม่า-ลาว- เวียดนาม-มาเลเซีย-สิงคโปร์-อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์-กัมพูชา และประเทศบรูไน มาเปิดทำการสอนภาษาของแต่ละชาติ โดยแบ่งกันเป็นกลุ่มๆ ของแต่ละประเทศ สลับหมุนเวียนกันจนครบ 10 ประเทศ จากนั้นจะมีการกำหนดบทสนทนา ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนภาษาซึ่งกันและกัน  โดยบรรยากาศการเข้าแคมป์นี้ ก็เป็นไปอย่างสนุกสนานคึกครื้น ที่แน่ๆ ทำให้น้องๆหลายๆ คน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  ที่ไม่อยากเรียกในวิชาภาษาอังกฤษ และชอบกระโดดร่มในวิชานี้  ปรับเปลี่ยนทัศนคติอยากเรียน และยืดเวลาการเข้าค่ายออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้  2 วัน ก็อยากเพิ่มเป็น 1 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำ  สำหรับการ เข้าแคมป์ภาษา ประจำชาติสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย  ที่จัดขึ้นนี้จากการสอบถามต้นเรื่อง หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ว่าจัดขึ้นก็เพื่อต้องการให้เด็กนักเรียนของเรา ได้มีความรู้-มีความเข้าใจ ในเรื่องของภาษาของแต่ละชาติ ที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพแล้ว ยังจะเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติของวิทยาที่เข้ามาแนะนำ ก่อนที่จะเข้าสูการเป็นสมาชิกประชาเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

ชาวบ้านที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังสงสัยว่ามีโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก

โดยชาวบ้านตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ร้องเรียนว่ามีโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองชะลองแวง  ส่งผลทำให้ปลาลอยตายส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ จากการตรวจสอบ  พบว่าปลาชนิดต่างๆ ลอยตายขึ้นอืดตลอดสายน้ำระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร  และพบคราบน้ำมันลอยบนผิวน้ำ นอกจากนี้ยังมีตะกอนขุ่นข้นเกาะติดแหและอวนของชาวบ้านที่หาปลาบริเวณนั้น   จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแล  แต่ยังไม่หน่วยงานใดเข้าไปดูแล เนื่องจากน้ำจากคลองชะลองแวง ชาวบ้านต้องใช้อุปโภคบริโภคจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ ต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ส่วนสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสีย คาดว่าอาจเกิดจากโรงงานที่ตั้งอยู่ริมคลอง แอบปล่อยน้ำเสียออกมาจากโรงงาน จึงทำให้ปลายตายดังกล่าว.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้าและที่พักรีสอร์ท ที่อาจจะฉวยโอกาสขึ้นราคา รับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา

นายพรศักดิ์ เจียรนัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่นำเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยที่ทุ่งดอกกระเจียว จากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบร้านค้า ห้องพักรีสอร์ทและร้านอาหารในบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและบริเวณโดยรอบ หลังมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนว่า ห้องพักรีสอร์ท ร้านอาหารบางแห่ง ฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงงานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวที่ผ่านมา โดยได้ขอร้องให้ผ็ประกอบการ ขึ้นป้ายบอกราคา มิให้เอาเปรียบผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว พร้อมได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เข้าไปกวดขันกำกับดูแล หากมีร้านค้าหรือรีสอร์ทใดฝ่าฝืน ให้ลงโทษตามกฎหมาย เพราะไม่อยากให้เจ้าของกิจการหรือร้านค้าใดๆ เอาเปรียบผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว เพราะนานครั้งบางครอบครัวจะมีโอกาสได้มาเที่ยวและสัมผัสกับบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่จังหวัดชัยภูมิ.  

ชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์ ระดมทุนช่วยโรงเรียนหลังถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังนักเรียนนับ 100 ชีวิตไร้อาคารเรียน

จากกรณีที่ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนขนาดสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ โรงเรียนเจริญราษฎรวิทยา บ้านสกอร์ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ วอดทั้งหลัง ความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 2,600,000 บาท เมื่อกลางดึกของวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้นักเรียน กว่า 100 ชีวิต ไร้อาคารเรียน ทางโรงเรียนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำเต๊นท์มากางกลางถนน และสนามกีฬา เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ตามปกติเป็นการชั่วคราว ล่าสุดนายประถม ประเมินดี นายอำเภอปราสาท ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนที่ถูกไฟไหม้ พร้อมเป็นประธานในพิธี แบ่งปันน้ำใจ เพื่อลูกหลานเจริญราษฎรวิทยา จากเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน โดยมีชาวบ้านในตำบลประทัดบุและผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงิน เป็นจำนวนเงินถึง 410,000 บาท เพื่อนำไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราว สร้างความดีใจใ���้กับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก.

หลวงพ่อคูณ อาการดีขึ้นไม่มีไข้-สีหน้าสดชื่นแจ่มใส  อารมณ์ดีพูดคุยหยอกล้อกับลูกศิษย์คนสนิทที่เฝ้าอาการ หลังทราบข่าว คณะแพทย์อนุญาติให้กลับวัดได้ในวันพรุ่งนี้
เมื่อเวลา 9 นาฬิกาที่ผ่านมา ที่ห้อง 9821 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา นายแพทย์พินิศจัย   นาคพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด ในฐานะแพทย์ประจำตัวหลวงพ่อคูณพร้อมคณะแพทย์ ได้เข้าตรวจอาการพร้อมกัน แล้วกล่าวว่า อาการหลวงพ่อทรงตัว ไม่มีไข้ เสลดเสมหะคล้ายเดิม รู้ตัว รู้เรื่อง พูดคุยหยอกล้อได้ชัดเจน บ่นอยากกลับวัดตลอด ดังนั้นในพรุ่งนี้ (10) หากไม่มีอะไรแทรกซ้อน ก็จะอนุญาตให้หลวงพ่อคูณ กลับวัดบ้านไร่อย่างแน่นอน ทันที ที่หลวงพ่อคูณ  รู่ว่าจะได้กลับวัด  ดูท่านดีใจมาก สภาพร่างกายความแข็งแรงมีเรี่ยวแรง ตอนนี้พัฒนาดีขึ้นมาก แต่ยังต้องทำกายภาพบำบัด ปั่นจักรยานไฟฟ้าเพื่อให้ไขข้อไม่ติดขัด นวดตัว และพักผ่อนมากๆ แต่ยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระบบต่างๆ ทั้งปอดและทางเดินปัสสาวะ อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับไปถึงวัดแล้ว คณะแพทย์จะตรวจประเมินผลเป็นช่วงๆ  อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่กุฏิของหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่ ได้มีการติดตั้งระบบปั่นไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าตกเรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมที่จะดูแลหลวงพ่อได้เป็นอย่างดี คณะแพทย์จึงอนุญาตให้หลวงพ่อกลับไปพักฟื้นที่วัดได้ ส่วนที่จะมีศิษยานุศิษย์ไปรอรับที่วัดบ้านไร่นั้น ซึ่งคณะแพทย์จะตามไปส่ง และคงต้องประสานกับลูกศิษย์ในการกันผู้คนไม่ให้เข้าใกล้ตัวท่านในระยะ 2 เมตร เพราะป้องกันการติดเชื้อกับท่าน

สามีโหดใช้มีดพร้า กระหน่ำฟันศีรษะภรรยาจนเสียชีวิต ขณะไปกำจัดวัชพืช ที่เกิดขึ้นในแปลงนาที่ปักดำไว้ หลังลงมือก่อเหตุ สามีกลับมาหุงข้าวเหมือกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น   เบื้องต้นสันนิษฐาน โรคประจำตัวกำเริบ จากอาการทางประสาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก 31   ช่วยกันค้นหาศพของนางจอมขวัญ    กวยกลาง อยู่บ้านเลขที่ 39/1 บ้านหนองนา ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง  จนพบเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา(8)  หลังจากได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้าน ที่มีที่นาอยู่ติดกัน ว่า นางจอมขวัญ     ผู้ตายหายตัวไป หลังจากในช่วงบ่ายวานนี้ได้ลงไปกำจัดวัชพืช  พร้อมกับนายปรีดา   การนา  ซึ่งเป็นสามี และเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง หลังจากนั้นพบว่านายปรีดา     กลับมาก่อไฟหุงข้าวกินแล้วหายไปจากบ้านพัก  ตรวจตามร่างกายของผู้ตาย พบว่าบริเวณศีรษะ แลพะลำตัว มีบาดแผลฉกรรจ์  ใกล้ศพพบมีดพร้าสำหรับดายหญ้า  ตกอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน  เบื้องต้นตำรวจสันนิฐานว่า มือมีดรายนี้จะเป็นนายปรีชา    สามีของผู้ตาย ที่อาจจะเกิดอาการเครียด จากโรคประสาทกำเริบ และไม่ได้รับประทานยา เนื่องจากยาที่เคยรับกับทางโรงพยาบาลอำเภอโนนสูงหมด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป.08-07-2013

clock กรกฎาคม 8, 2556 20:33 by author Administrator

เกิดอุบัติเหตุสลด รถปิกอัพชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย แม่ลูกเสียชีวิตขณะที่คู่กรณีขับรถหลบหนี

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้ง เกิดอุบัติเหตุ รถปิกอัพพุ่งชน รถจักรยานยนต์ บนถนน โนนสูง โนนไทย บริเวณแยก บ้านเมืองที  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จึงได้เดินทางออกไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์  สีแดง-ดำ  หมายเลขทะเบียน พฉก-843 กรุงเทพมหานคร  ตกอยู่ข้างทาง ใกล้กัน พบผู้เสียชีวิต อยู่ในที่เกิดเหตุ 3 ราย ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางบัวพิศ   ยอดด่านกลาง  อายุ 37 ปี  เด็กชายนครศักดิ์   ถ่ายโนนสูง  อายุ 13 ปี และเด็กหญิงเบ็ญจพร   ยอดด่านกลาง  อายุ 4 ปี ทั้งหมดเป็นแม่ลูกกัน ทั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ได้มีรถกระบะ วิ่งมาด้วยความเร็วสูง ได้ชนท้ายกับรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเข้าอย่างจัง ส่งผลทำให้ แม่ลูก ทั้ง 3 คน เสียชีวิต ในที่เกิดเหตุทันที  หลังจากนั้นคนขับรถกระบะคันก่อเหตุ ได้หลบหนี โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิทยุสกัดจับคู่กรณีตามเส้นทางต่างๆ ทั้งนี้อย่างไรก็ ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุ มาสอบสวนหาสาเหตุฃของการเกิดอุบัติเหตุที่ชัดเจนและจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ปลูกป่าตามโครงการ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พลตรี นิรุทธ   เกตุสิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ นำพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในพิธีปลูกป่าตามโครงการ “ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติบริเวณป่าสาธารณประโยชน์ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้นำชุมชน นักเรียน ผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวนมาก   ทั้งนี้เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นต้นแบบในการปลูกต้นไม้และอุทิศพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลายาวนาน ที่สำคัญเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตชุมชนแนวชายแดนให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น.

คณะนักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วิยาลัยการทัพบก ชุดที่ 58 ศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2    ค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

พลตรี ชวลิต    ชุนประสาน  รองแม่ทัพภาคที่  2  เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของกองทัพภาคที่  2   ให้กับคณะนักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ  วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 58 จำนวนกว่า  130 นาย   ซึ่งได้เดินทางศึกษาดูงานสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่  2  ระหว่างวันที่ 8 -14 กรกฎาคม   เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงาน “Hello Asean 2013” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดงาน“Hello Asean 2013” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 โดยคณะอนุกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ร่วมกับโครงการจัดอบรม เสวนา และเผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียนสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง

 ด้านนายวัฒนา  พุฒิชาติ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว  และยกระดับทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 นี้.

เกิดอุบัติเหตุรถตู้ติดสติ๊กเกอร์ติกโลโก้ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ชนท้ายรถบรรทุก ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย

เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน สภ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รับแจ้ง ว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ตู้ชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ บนถนนหลวงสาย 359 เขาหินซ้อน-สระแก้ว หมู่ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย หลังรับแจ้งได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ  พบรถยตู้ หมายเลขทะเบียน ฮท.5222 กรุงทพมหานคร ด้านหลังรถมีสติ๊กเกอร์คำว่า ข่าวส่วนกระจกด้านหน้าที่แตกมีโลโก้ของสถานีโทรทัศน์ ไทยทีบีเอส สภาพรถด้านหน้าพังยับเยิน ภายในรถมีผู้โดยสาร ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย และมีผู้ติดคาด้านหน้าของรถจำนวน 2 ราย เป็นคนขับและผู้โดยสาร   ได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวด เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันใช้เครื่องตัดถ่างงัดเอาร่างผู้ได้รับบาดเจ็บลำเลียงส่ง รพ.กบินทร์บุรี จำนวน 11 ราย ห่างไปประมาณ 50 เมตร พบรถบรรทุก 10 ล้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-3536  สุรินทร์ บรรทุกไม้ยูคาลิปตัสมาเต็มคัน ซึ่งเป็นรถคู่กรณีจอดนิ่งอยู่ริมถนน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า คนขับรถตู้มองไม่เห็นรถบรรทุกไม้ยูคาลิปตัสวิ่งอยู่ข้างหน้าจึงชนท้ายเข้าอย่างจัง จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม รอต้อนรับนายกรัฐมนตรีในวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคมที่จะถึงนี้                                           

นายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านประสานกิจการภายในประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,หมู่บ้านท่องเที่��วไหม ที่บ้านหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง และหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ที่บ้านหนองเครือ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมรับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีกำหนดการจะเดินทางมาตรวจติดตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ทั้งด้านการท่องเที่ยว  การเกษตร และผ้าไหม ในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจติดตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ทางจังหวัดจะได้เตรียมข้อมูลที่จะนำเสนอนายกรัฐมนตรี  ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาบูรณะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด.

แพทย์อณุญาติ  ให้พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ   กลับวัดบ้านไร่  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   ในวันพุธที่  10 กรกฎาคม นี้  หลังอาการโดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์พินิศฉัย   นาคพันธุ์   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบหัวใจและหลอดเลือด  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และแพทย์ประจำตัวหลวงพ่อคูณ  เปิดเผยถึงอาการอาพาธของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่   ตำบลกุดพิมาน  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ว่าอาการโดยรวมของหลวงพ่อคูณดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ไม่มีไข้ รับอาหารทางสายยางได้ดี  และหลวงพ่อคูณบ่นอยากกลับวัดบ้านไร่บ่อย ๆ    ซึ่งในพุธที่ 10 กรกฏาคม นี้  คณะแพทย์จะอนุญาตให้หลวงพ่อคูณ ฯ กลับไปพักฟื้นรักษาอาการอาพาธที่วัดบ้านไร่    โดยทางวัดได้มีการปรับปรุงกุฏิ ที่ พักของหลวงพ่อฯ   ซึ่งเป็นห้องที่มีแรงดันสูง และเมื่อครั้งที่ผ่านมาเกิดกระแสไฟฟ้าตกบ่อยทำให้ส่งผลกระทบกับห้องพักของหลวงพ่อ ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระดับคงที่ได้ โดยทางวัดได้ปรับปรุงกุฎิ ซึ่งเป็นห้องที่มีแรงดันสูง  ทั้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ห้องพักหลวงพ่อคูณ    อย่างไรก็ตามแพทย์ยังคงต้องเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน กับหลวงพ่ออย่างใกล้ชิด  ถึงแม้ว่าจะอณุญาติให้กลับวัดบ้านไร่ก็ตาม.

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตั้ง 2 ข้อหาหนัก กับผู้เกี่ยวข้อง หลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจยึดไม้ห้วงห้าม  ภายในวัดชื่อดังมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ขณะที่พระลูกวัด 1 รูป เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  รวมเป็นภิกษุ  2 รูป

นายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงความคืบหน้า  หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด สนธิกำลังทั้งตำรวจ อส. เข้าจับกุมไม้หวงห้าม ประกอบด้วยไม้มะค่า และไม้พะยูง ภายในวัดเขาพังเหยชุมพลสีมาราม ตำบลโปร่งนก อำเภอเทพสถิต โดยมีพระครูไพบูลย์ธรรมกิจ เป็นเจ้าอาวาสวัด เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา  ได้ของกลางเป็นไม้หวงห้าม มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดได้เข้ามอบตัวขอต่อสู้คดี ผลการสอบสวนได้พาดพิงไปถึง หลวงพ่อหมอยา ซึ่งเป็นพระลูกวัด มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี   ล่าสุดหลวงพ่อหมอยา ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.เทพสถิตแล้ว  ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่าการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม เมื่อผลสอบสวนไปถึงใครอีก จะมีการแจ้งความกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ในเบื้องต้นได้ตั้งข้อหา ผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามอบตัวแล้ว ในข้อหา มีไม้สงวนไว้ในครองครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ .

เจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ส่งมอบหลักฐานเบื้องต้นในการลงสอบสวนในพื้นที่ กรณีหลวงปู่เณรคำ ขณะที่เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษขอตรวจสอบหลักฐาน และพยานก่อนพิจารณาโทษ

ที่วัดป่าศรีสำราญ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิรอด พรรณนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้นำคณะสอบสวนคดีพิเศษ เข้าพบพระครูวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระครูวัชรสิทธิคุณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และพระครูธรรมธรคำไข โสภาจาโร ที่ปรึกษาพระเลขาเจ้าคณะจังหวัด ร่วมรับมอบเอกสารการสอบสวนจากดีเอสไอ เพื่อส่งมอบต่อให้กับคณะกรรมการสอบอธิกรณ์สงฆ์ เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์ พิจารณาพระธรรมวินัย เพื่อลงโทษตามพระธรรมวินัย ขณะที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ แจ้งว่าในสัปดาห์หน้าจะนำหลักฐานที่สำคัญจากการสอบสวนลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่เณรคำ มามอบให้คณะสงฆ์เพิ่มเติมด้วย   ส่วนในการสอบสวนพระธรรมวินัยก็จะต้องนำเอาทั้งสองฝ่ายมาสอบร่วมกัน เพื่อให้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายจึงจะสมควร แต่หากมีการแจ้งเตือนไปแล้วไม่มาให้ความร่วมมือตามกำหนดก็จะสามารถพิจารณาได้อีกครั้งหนึ่ง.

เจ้าหน้าที่กองปราบปราม เน้นสอบเส้นทางการเงิน พัวพันกับขบวนนำเข้ารถหรูไม่เสียภาษีหรือไม่ และอาจเกี่ยวข้องกับการขนยาเสพติดเข้าประเทศ

พันตำรวจเอก ประสพโชค   พร้อมมูล รองผู้บังคับการกองปราบปราม กล่าวว่า การลงมาสืบสวนข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่กองปราบปรามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งประเด็นการสืบสวนสอบสวนตามที่มีคนร้อง คือ มีการซุกซ่อนโยกย้ายเงินบริจาค มีส่วนพัวพันกับการนำรถหรูไม่เสียภาษีเข้ามาในประเทศ และมีส่วนพัวพันกับการขนยาเสพติดออกนอกประเทศ ซึ่งกรณียาเสพติดได้นัดคุยหารือกับเลขาธิการ ป.ป.ส.ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคมนี้ ซึ่งก็จะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้น แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ชี้ว่า พระวิรพลทำผิดจริงหรือไม่ เพราะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานแวดล้อม แต่ได้ทำการสืบสวนตามที่มีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลมา แต่อย่างไรก็ตาม ชุดสืบสวนของกองปราบปรามจะร่วมกับ ป.ป.ง.เข้าตรวจสอบตามแหล่งที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าอาจมีการซุกซ่อนทรัพย์สินที่พระวิรพ���ได้มาโดยไม่ชอบตามที่ต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป.  

ทหารสังกัดกองกำลังสุรนารี  ประจำจุดเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  สนธิกำลังหน่วยป้องและรักษาป่า เข้าจับกุมขบวนการลักลอบขนไม้พะยูง  ได้ของกลางไม้พะยูงจำนวน 21 ท่อน       

ร้อยเอก ธนภณ  พงษ์เสือ   รองหัวหน้าชุด กองกำลังสุรนารี ประจำจุดอำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี  รับแจ้งว่า จะมีการลักลอบขนไม้พะยูง เข้ามาในเขตพื้นที่ จึงได้ประสานงานกับนายวัฒนะ   สารรัตน์  หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่า ที่ อบ.2 เขมราฐ  และด่านตรวจคนเข้าเมืองเขมราฐ สนธิกำลังตั้งจุดตรวจบนถนนสายเขมราฐ-โขงเจียม  หลักกิโลเมตรที่ 35 เขตตำบลนาแวง พบรถยนต์ปิกอัพวิ่งผ่านมา จึงขอตรวจค้น  แต่คนขับกลับเร่งความเร็วฝ่าด่านหนีไป เจ้าหน้าที่จึงได้ขับไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด  จนสามารถสกักจับรถคันดังกล่าวได้ที่บริเวณป่า ริมฝั่งลำน้ำโขง เขตบ้านบุ่งขี้เหล็ก ส่วนคนขับก็ได้อาศัยความมืดหลบหนีไป เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ พบไม้พะยูง ซุกซ่อนอยู่กระบะท้ายรถ  ทะเบียน   บท.6764 พระนครศรีอยุธยา  จำนวน 21 ท่อน  เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไม้พะยูง ทั้งหมดนำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เขมราฐ ดำเนินคดีต่อไป.07-07-2013

clock กรกฎาคม 7, 2556 09:19 by author Administrator

ศูนย์เด็กวัดโนนม่วง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเปิดเรียนตามปกติ หลังจากที่ต้องปิดมากว่า 4 วัน เนื่องจากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออก

ที่ศูนย์เด็กวัดโนนม่วง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คณะครูและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ต่างเร่งทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนของเล่นต่างๆ ของเด็ก  พร้อมทั้งได้ฉีดพ่นหมอกควัน ภายในศูนย์เด็กและบริเวณโดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนตามปกติ หลังจากที่พบว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้เลือดออก ซึ่งทางเทศบาลต้องสิ่งปิดศูนย์เด็กเป็นการชั่วคราว กว่า 4 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยในวันนี้คณะครู ได้ทำความสะอาดของเล่นต่างๆ ของเด็กๆ ที่ใช้เล่นร่วมกัน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ตลอดจนได้ช่วยกันทำความสะอาดภายในบริเวณห้องเรียนด้วย เพื่อเป็นการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ขณะที่บริเวณโดยรอบศูนย์เด็กนั้น ทางเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ก็ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันตามสนามหญ้าและบริเวณโดยรอบอาคารเรียน  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย.

ทหารสังกัดกองกำลังสุรนารี สนธิกำลัง จับไม้พะยูงตามใบสั่ง พร้อมหนังสือสัญญาซื้อขายกว่า 10 ชุด

โดยกำลังทหารในสังกัด ร้อย ร.2332 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 6 คน   ขณะขนไม้พะยูง จำนวน 38 ท่อน  ขึ้นรถกระบะ 2 คัน ประกอบด้วย รถกระบะ หมายเลขทะเบียน บข.6048 สุรินทร์ และรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ผย 2457 นครราชสีมา และเครื่องชั่งน้ำหนักอีก 1 ตัว เหตุเกิดบริเวณบ้านรุน หมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด นอกจากนี้ยังพบหนังสัญญาซื้อขายไม้พะยูงอีกกว่า 10 ชุด โดยภายในหนังสัญญาซื้อขายมีทั้งที่ระบุจำนวนและราคาของไม้พะยูงที่ทำการซื้อขายเรียบร้อยแล้วจากชาวบ้าน และบางชุดยังไม่ได้กรอกระบุจำนวน แต่มีชื่อของผู้ซื้อเขียนบันทึกอยู่ในหนังสือสัญญาซื้อขายทุกฉบับ โดยระบุชื่อผู้ซื้อ คือ นางจิตรา  อ่างรัมย์ อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 210/1 หมู่ที่ 12 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อีกด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สืบสวนสอบสวนขยายผลหานายทุนที่ร่วมกระทำผิดในครั้งนี้มาดำเนินคดีต่อไป.

หัวหน้าคณะทำงานสอบสวนกองปราบปราม ลงพื้นที่บ้านทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบบ้านพักมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท รวมทั้งสำนักสงฆ์ของหลวงปู่เณรคำ

พันตำรวจเอก ประสพโชค  พร้อมมูล รองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม หัวหน้าคณะทำงานชุดสอบสวนคดีที่นายสงกานต์  อัจฉริยะทรัพย์ ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษพระวิระพล ฉัตติโก หรือหลวงปู่เณรคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิบูลมังสาหาร ได้ลงพื้นที่บ้านทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าตรวจบ้านพักของนายรัตน์และนางสุดใจ  สุขผล บิดามารดาของหลวงปู่เณรคำ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าตรวจสอบและพูดคุย เนื่องจากทั้งบิดาและมารดา อ้างว่าเจ็บป่วยไม่สะดวก จากนั้นได้เข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์สันติธรรมบารมี สาขาที่ 1 ซึ่งหลวงปู่เณรคำ ได้ใช้พื้นที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน เนื้อที่กว่า 28 ไร่ เพื่อจัดสร้างเป็นสำนักสง��์ฯ โดยได้มีการเปิดใช้ในการจัดงานวันเกิดแล้วรวม 2 ปีในปี พ.ศ.2553-2554 และเตรียมจัดสร้างเป็นที่พักและสร้างรูปเหมือนหลวงปู่เณรคำ ขนาดความสูงเท่ากับอาคาร 10 ชั้น แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองปราบปรามไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบด้านในได้ โดยได้ปิดประตูไว้อย่างแน่นหนาและได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้จัดสร้างเป็นโรงเก็บรถยนต์ของหลวงปู่เณรคำ ซึ่งได้มีการเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกไปแล้ว มีรถยนต์เพียง 2 คันเป็นรถยนต์จิ๊ป ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 คัน และรถยนต์ตู้ ทะเบียน อร 6926 กทม. จำนวน 1 คัน ทั้งนี้ตำรวจกองปราบปราม ได้ประสานข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ โดยประสานงานกับคณะทำงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับเลขาธิการ ปปง. เพื่อตรวจสอบที่มาของเงินจำนวนมากต่อไป.

ชาวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันปลูกไม้มงคล 9 ชนิด ตามโครงการปลูกป่าประชาอาสา ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

นายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งพระราชภาวนาวราจารย์ หรือหลวงพ่อพระศรี รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กับป่าเสื่อมโทรม สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ไม้ที่ปลูกเป็นไม้มงคล 9 ชนิด ที่นิยมปลูก อาทิ ต้นราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ สักทอง มะค่าโมง พะยูง และชนิดอื่น ๆ จำนวน 4 พันต้น บนพื้นที่ในวิทยาลัยสงฆ์ 20 ไร่ เพื่อให้เป็นสวนป่าที่ร่มรื่น ให้เป็นสวนพฤกษชาติ เหมาะกับการปฏิบัติธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงลูกศิษย์ และประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกป่ากันเป็นจำนวนมาก.  

ชาวจังหวัดยโสธร สืบสานประเพณีจุดตะไลยักษ์ บูชาพญาแถนหลังจากพื้นที่ทำนาประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

--ภาพตะไลยักษ์ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า—

(5-10 วินาที)

นี่เป็นประเพณีจุดตะไลยักษ์ของชาวบ้านหนองแฝก ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อบูชาพญาแถน ดลบันดารให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งถือเป็นประเพณีโบราณที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ขณะเดียวกันชาวบ้านตำบลตาดทอง พร้อมใจกันจัดขึ้นเนื่องจากในระยะนี้พื้นที่ปลูกข้าวประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและมีความเชื่อว่า หากมีการจุดบั้งไฟตะไลยักษ์นี้ขึ้น จะทำให้ฝนฟ้าตกลงมาช่วยเหลือเกษตรกรเช่นเดียวกับประเพณีแห่นางแมว

ขณะที่ในช่วงนี้พื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรชาวนา กำลังประสบกับปัญหาความเดือดร้อน  ต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโต เริ่มเหี่ยวเฉาตาย เนื่องจาก ขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าว อีกทั้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จึงส่งผลทำให้ ต้นข้าวของเกษตรกร ในอำเภอโนนสูง กว่า 500 ไร่ เริ่มเหี่ยวเฉาตาย จำเป็นต้อง ตัดสินใจ ลงทุนหว่านข้าวรอบสอง หลังต้นกล้ากำลังเหี่ยวเฉาตาย ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมา ก็อาจส่งผลทำให้ต้นข้าวเหี่ยวเฉาตายทั้งหมด.

ตำรวจสุรินทร์ รวบ 3 คนร้าย ตระเวนขโมยรถยนต์กระบะวีโก้ในพื้นที่สุรินทร์ถึง 6 คัน ส่งขายเอเย่นต์ใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร

พลตำรวจตรี ชัยทัต  อินทนูจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ แถลงข่าวการจับกุมนายภานุเดช   ดำรงพฤกษา อายุ 47 ปี ชาวจังหวัดตราด,นายธวัช สุ่มมาตร์ อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี และนายสมคิด คำหล้า อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดตาก ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ หลังตระเวนก่อเหตุลักรถยนต์กระบะในพื้นที่สุรินทร์ไปถึง 6 คัน โดยผู้เสียหายซึ่งมีทั้งตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ ครูและประชาชนทั่วไป ซึ่งมาตรวจสอบทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จำนวนมาก จากการสอบสวนนายภานุเดชฯ หัวหน้าแก๊ง ทราบว่า จะตระเวนหารถกระบะยี่ห้อวีโก้ สภาพใหม่โดยเฉพาะป้ายแดง ซึ่งจอดไว้ในโรงพยาบาลและริมถนน จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการลงมือโจรกรรม จากนั้นจะขับรถไปยังอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ทันทีเพื่อส่งให้เอเย่นต์รับซื้อ ในราคาคันละ 150,000 ถึง 200,000 บาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมประสานไปยังจังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามรถทั้ง 6 คันที่ถูกโจรกรรมไป ซึ่งคาดว่าจะถูกส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้ว.  

คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตจังหวัดอุบลราชธานี ได้ข้อสรุป หลวงปู่เณรคำ ย้ายสังกัดไปขึ้นกับจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ 7 ปีที่แล้ว พร้อมทำหนังสือแจ้งให้ทราบถึงอำนาจการสอบสวนของคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ที่ห้องประชุมวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายธรรมยุต) ร่วมกับพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ ประธานคณะกรรมการไต่สวนมูล และพระสังฆาธิการ ประชุมหาข้อสรุปเรื่องการบวชและสังกัดของพระวิรพล ฉัตติโก หรือหลวงปู่เณรคำ โดยที่ประชุมมีการเชิญพระผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบวชของหลวงปู่เณรคำมาให้ปากคำ และมีการนำใบสุทธิของพระวิระพลตั้งแต่บวชเป็นสามเณรที่วัดภูเขาแก้ว และบวชพระที่วัดดอนธาตุ อำเภอพิบูลมังสาหาร มาพิจารณา พบมีการบวชอย่างถูกต้อง จึงตัดข้อสงสัยกรณีหลวงปู่เณรคำไม่ได้เป็นนักบวชในพุทธศาสนาออกไป และได้นำข้อพิจารณาต่อมาคือ สังกัดของหลวงปู่เณรคำ โดยสมัยบวชเป็นสามเณร ได้บวชกับเจ้าอาวาสวัดภูเขาแก้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 ขณะอายุได้ 15 ปี และอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดดังกล่าว จนบวชเป็นภิกษุ และไปจำพรรษาที่วัดดอนธาตุ กระทั่งต่อมาเมื่อปี 2549 ได้ขอย้ายเข้าสังกัดกับวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ และขอย้ายออกจากวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อไปเป็นประธานสงฆ์สำนักสงฆ์ป่าขัตติธรรม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549 ทำให้การสังกัดกับวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อสิ้นสุดลง ดังนั้นต้นสังกัดของพระวิระพล หรือหลวงปู่เณรคำ จึงไปอยู่กับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษแล้ว ซึ่งผลการสอบสวนของคณะสงฆ์ จะทำการสรุปส่งมอบให้คณะสงฆ์ผู้มีหน้าที่วินิจฉัยสำนวนการไต่สวนทราบ เพื่อให้ทราบถึงอำนาจการสอบสวนกับพระวิรพลต่อไป.

การค้าขายบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ช่องสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ คึกคักมากขึ้น หลังสภาความมั่นคงแห่งชาติ อนุมัติให้ยกระดับจากจุดผ่อนปรนการค้าเพื่อมนุษยธรรม  เป็นจุดผ่านแดนถาวร                                          

 โดยบรรยากาศการค้าขายบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าเพื่อมนุษยธรรม ช่องสายตะกู  ตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวกัมพูชา  เข้ามาจับจ่ายสินค้ากันอย่างคึกคักมากกว่าช่วงปกติ หลังสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติยกระดับ จากจุดผ่อนปรนการค้าเพื่อมนุษยธรรม ที่เดิมเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 14.00 น.  เป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู ด้านนายนที  เจียรพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกล่าวว่า ที่ผ่านมาทางหอการค้าจังหวัดและสมาชิกได้ร่วมกับทางจังหวัดต่อสู้ผลักดันให้เปิดเพื่อการพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันมานานกว่า 10 ปี ซึ่งขณะนี้การเปิดจุดการค้าอยู่ระหว่างการจัดการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาจัดหางบประมาณ และมอบหมายให้ทางจังหวัดดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และนำบุคลากรเข้าไปบริหารจัดการ พร้อมเชื่อว่าการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนถาวรในครั้งนี้ จะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดกระเตื้องควบคู่ไปกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด ซึ่งหากสามารถเปิดดำเนินการได้ในปีแรกคาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท.  

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เตรียมเข้าฆ่าเชื้อแหล่งอาหารกระบือที่สถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ส่วนกระบือที่ตรวจพบวัณโรคทีบี ต้องทำลายแน่นอน

ความคืบหน้ากระบือที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตรวจพบเชื้อวัณโรคทีบี ในกระบือ 3 ตัว และตายไปแล้ว 1 ตัว และจะต้องทำลายอีก 2 ตัว เพื่อตัดวงจรการระบาด นอกจากนั้น ยังได้ย้าย กระบือ ออกจาก ศูนย์วิจัยฯ ไปกักไว้เพื่อทดสอบโรค ที่ด่านกักสัตว์สุรินทร์ อำเภอปราสาท จำนวน 140 ตัว จากจำนวนกระบือที่เลี้ยงในการทดลองวิจัย ทั้งหมด 259 ตัว ล่าสุดนายสัตวแพทย์ประเสริฐ  สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เผยว่า กระบือที่อยู่ในศูนย์วิจัยฯเป็นกระบือ 259 ตัว เป็นกระบือที่ทำการศึกษาทดลอง และคงไม่มีการฆ่าแต่อย่างใด และหากตรวจพบว่า มีการตรวจแล้ว มีผลเป็นบวก ก็จะมีการทำลายตามขั้นตอนและมาตรการของสัตวแพทย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้โรคที่ติดต่อถึงคนไม่ให้กระจายออกไป ส่วนที่มีการเคลื่อนย้ายกระบือออกไป กักที่อื่นก็เพื่อที่จะเคลียร์แปลงหญ้า ที่มีเชื้อโรค เพื่อที่จะทำให้แปลงหญ้าสามารถนำกลับมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ต่อไป.

สกู๊ป ข้าวหอมมะลิไทยสู่ครัวโลกของจังหวัดยโสธร

ไปติดตามเส้นทางข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ภาคอีสาน เตรียมก้าวเข้าสู่ครัวโลกได้จากรายงานพิเศษกันครับ/ค่ะ

                                                  ---เสียงในเทปตลอด--
                                          พงศ์ศิษฏ์   วรรณวิจิตร  ในสถานที่ทุ่งกุลาร้องให้

ซ้อนชื่อ พงศ์ศิษฏ์   วรรณวิจิตร

 ประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และจังหวัดยโสธร  บนเนื้อที่กว่า 1 ล้านไร่ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยโสธรนั้น ได้มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบากเรือ  ตำบลนาสะไมย์ ของจังหวัดยโสธร  ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษทั้งหมู่บ้าน  และความที่เกษตรกรปลูกข้าวไทย อยากจะบอกถึงรสชาติของข้าวหอมมะลิของไทย ที่หอม อร่อยอยู่แล้ว และยังปลอดสารเคมีด้วย ให้กับคนต่างชาติเกิดความมั่นใจในการบริโภคข้าวหอมมะลิแท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกข้าวทุ่งกุลาร้องไห้  ให้หันมาบริโภคข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้น                                                    -----เสียง----

ซ้อนชื่อ นางหนูดัย  วรโยธา  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ  เขตทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ยโสธร

            จากการที่จังหวัดยโสธรนั้น ได้มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ หลายพื้นที่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ  ในเขตตำบลบากเรือ และตำบลนาสะไมย์ ได้มารวมกลุ่มกัน และมีการวางมาตรการผลักดันข้าวหอมมะลิของไทย ให้เป็นสินค้าส่งออกไปขายยังตลาดยังต่างประเทศ ในลักษณะเป็นสินค้าโอท็อป เนื่องจากที่ผ่านได้เป็นที่ยอมรับของตลาดบ้านเราไปแล้ว และเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติแล้วในขนาดนี้ และเชื่อแน่ว่า ถ้ารัฐบาลให้มีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิเพิ่มมากขึ้น  พร้อมกับต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และปรับยุทธศาสตร์พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยแล้ว  ข้าวหอมมะลิไทยจะต้องเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกอย่างแน่นอน

วัลลภ จำปาทอง ถ่ายภาพ พงศ์ศิษฏ์ วรรณวิจิตร รายงาน

เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ศรีสะเกษ ร้องขอให้ชุดปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นทำฝนหลวง ช่วยเหลือหลังจากนาข้าวที่ปักดำไว้ ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ยืนต้นตายเป็นบริเวณกว้าง

โดยเกษตรกรชาวนาในเขตอำเภอขุขันธ์-ปรางค์กู่-ไพรบึง และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กำลังประสบปัญหาจากนาข้าวที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์และปักดำไว้ ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือน ส่งผลทำให้นาข้าวที่กำลังเริ่มเจริญเติบโต เหี่ยวแห้งยืนต้นตายแล้วกว่า 1 หมื่นไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มความเสียเพิ่มขึ้นอีก หากไม่ฝนตกลงมาในระยะนี้ ด้านนางสงัด   ทองพูน เกษตรกรชาวนา ก็ได้ร้องให้ชุดปฏิบัติการทำฝนหลวงที่ฐานประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นทำฝนหลวงให้การช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวต่อไปด้วย

ด้านเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เริ่มประสบปัญหาข้าวแห้งตายจากปัญหาฝนที่ทิ้งช่วง ต้นข้าวที่ทำการปักดำ เริ่มยืนต้นตาย จึงอยากให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นทำฝนหลวงเพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นที่นาข้าวที่อาจจะเสียเพิ่มขึ้นอีก

ขณะที่เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้รวมกลุ่มพร้อมนำเครื่องสูบน้ำขนาดต่างๆ กว่า 10 เครื่อง สูบน้ำจากหนองใหญ่ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ของตำบล เพื่อเร่งสูบน้ำเข้านาข้าว ป้องกันต้นข้าวได้รับความเสียหาย  หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้  

 

ส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวนาชุดแรก จำนวน 450 คน จากจำนวนลูกค้าทั้งสิ้น 12,382 ราย วงเงินรวมจำนวน 120 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรใช้บัตรสินเชื่อนี้ สำหรับเป็นต้นทุนในภาคการผลิตในเรื่องของการจัดซื้อปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามนโยบายของรัฐบาล.   06-07-2013

clock กรกฎาคม 6, 2556 09:10 by author Administrator

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ ปตท.สผ.และอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ปลูกป่าลดโลกร้อน เพิ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ที่บริเวณป่าโล้ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พลตรี มารุต  ลิ้มเจริญ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในโครงการปลูกป่าลดโลกร้อน ซึ่ง ปตท.สผ.ร่วมกับกองทัพบก และกรมอุทยานแห่งชาติ ได้จัดโครงการลดปัญหาโลกร้อนและป้องกันอุทกภัย การพังทลายของดิน เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดินและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเพื่อให้ประชาชนรู้จักคุณประโยชน์และโทษของการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่ง ปตท.สผ.มีโครงการปลูกป่าในทั่วประเทศ 2 แสนไร่ ใน 4 ปี ปลูกปีละ 5 หมื่น ไร่ เริ่มนำร่องที่จังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่ป่าโล้ใหญ่ จำนวน 3 พันไร่ ใช้พันธ์กล้าต้นไม้ที่เคยขึ้นอยู่เดิมจำนวน 9 ชนิด รวมประมาณ 5 หมื่นต้น ทั้งต้นราชพฤกษ์  ยางนา  พะยูง  และไม้ชนิดต่างๆ จำนวนกว่า  4 หมื่นต้น.

กรมหม่อนไหมร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกรในพื้นที่

นายประเสริฐ  โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว–ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ”  ซึ่งการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ทางด้านวิชาการ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการพัฒนาอาชีพหม่อนไหมให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ ซึ่งได้จัดเป็นการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของนิทรรศการและการสาธิต ทางด้านกระบวนการของการปลูกดูแลรักษา การขยายพันธุ์หม่อนไหม การเลี้ยงไหมป่าอีรี่ การสาวไหม การฟอกย้อม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมมีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 400 รายซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารกองพันทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในการดูแลภายใต้โครงการดังกล่าว.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคลื่อนย้ายปลาบึกยักษ์ จำนวน 15 ตัว จากแหล่งน้ำของมหาวิทยาลัย ปล่อยสู่หนองน้ำธรรมชาติภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

อาจารย์รวมทั้งบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยชาวบ้าน ร่วมแสดงออกถึงความสามัคคีในการเคลื่อนย้ายฝูงปลาบึกยักษ์ จำนวน 15 ตัว จากแหล่งในน้ำพื้นที่ 70 ไร่ของมหาวิทยาลัย เคลื่อนย้ายไปปล่อยสู่หนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะปลาบึกแต่ละตัวมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 140 กิโลกรัม ซึ่งปลาบึกที่ทำการเคลื่อนย้ายในครั้งนี้ ทั้งหมดมีอายุประมาณ 25 ปี พร้อมๆกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีคนแรก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำพันธุ์ปลาบึกมาจากกรมประมง ทำการเพาะพันธุ์ที่หนองน้ำธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดที่หายากและกำลังจะสูญพันธุ์ไป นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงาน ในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่หายาก ซึ่งสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รวบรวมข้อมูลประวัติของปลาบึกทุกตัว พร้อมติดตามการเจริญเติบโต เพื่อนำไปสู่งานศึกษาวิจัย การขยายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป.

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เตรียมดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่อุทยาน หลังคณะกรรมการมรดกโลกมีข้อห่วงใย การอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่อาจจะขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย 

นายเทวินทร์  มีทรัพย์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน  กล่าวว่า  จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่ประเทศกัมพูชาที่ผ่านมา  คณะกรรมการมรดกโลกมีขอห่วงใย การอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่อาจจะขึ้นบัญชีเป็นมรดกที่อยู่ในภาวะอันตรายนั้น คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ไปชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  ได้แก่  การขยายถนนหลวงสาย 304  และทำแนวเชื่อมต่อป่า  โครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมง  การบุกรุกพื้นที่  การเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่  และการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่มรดกโลก  และจำนวนสัตว์ป่า  หลังจากนั้น ทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมีการนัดประชุมกันเพื่อเตรียมการในปีนี้  เพื่อนำรายงาต่อคณะกรรมการมรดกโลกครั้งต่อไป  ว่ามีแผนงานการดำเนินการอย่างไร  เพราะในปีหน้าจะต้องมีการประเมินอีกครั้งหนึ่ง  ที่ข้อห่วงใยและที่ดำเนินการไปแล้ว  ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม  ตามที่คณะกรรมการมรดกโลกมีความเห็นไว้  และข้อห่วงใยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทั้งสิ้น   ซึ่งทางอุทยานกำลังดำเนินการทำแผนงานเพื่อเสนอต่อกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป.  

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 396 แห่งที่ถูกรื้อถอนอาคารเดิมและมีปัญหาการทิ้งงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 396 แห่งที่ถูกรื้อถอนอาคารเดิม และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และตำรวจภูธรภาค 3 เข้าประกวดตามโครงการประกวดการพัฒนาสถานีตำรวจดีเด่นเฉพาะกรณีสถานีตำรวจที่ถูกรื้อถอนอาคารเดิมและยังไม่มีที่ทำการถาวรขึ้น  สำหรับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสนม ได้สนองนโนบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มีความห่วงใยและกำชับในการแก้ปัญหาโรงพักที่ถูกรื้อ ว่า จะต้องดูแลประชาชนได้ โดยได้จัดสรรงบประมาณโรงพักละ 300,000 บาท และให้แนวทางการบริหารงานที่เป็นเอกภาพ โดยผู้บังคับบัญชา การบริการประชาชน ห้องควบคุม ศูนย์วิทยุ รวมทั้งกำลังพลส่วนใหญ่จะต้องอยู่เดียวโดยไม่แยกกันอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ และสร้างความพึงพอใจ เชื่อมั่น ศรัทธาต่อประชาชน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด.

เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ เดือดร้อนหนักหลังมีกลุ่มคนร้ายออกขโมยโค-กระบือ สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 นายสุขสันติ   เทพรักษา อายุ 31 ปี  เกษตรกรซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 9  บ้านปราสาท  ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขอให้ผู้สื่อข่าวช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาวัวแม่ลูกอ่อน หลังวัวแม่พันธุ์ที่ตนเลี้ยงไว้และพึ่งจะคลอดลูกได้ไม่นาน ถูกโจรขโมยออกไปจากคอกวัวเหลือแต่ลูกวัวไว้ นายสุขสันติฯ เล่าว่า  ตนเลี้ยงวัวไว้รวม  5 ตัว และวัวแม่พันธ์อายุ 5 ปี  1 ตัว  ที่ผ่านมาไม่นานวัวแม่พันธุ์ได้ตกลูกออกมา 1 ตัว  แต่กลับถูกคนร้ายลักขโมยไปจากคอกวัว ทิ้งไว้แต่ลูกวัวที่ยังเล็ก ร้องหาแม่วัวตลอดเป็นที่น่าเวทนา ซ้ำยังสร้างภาระให้กับตนต้องนำเงินไปซื้อนมมาป้อนลูกวัว ซึ่งมีอายุเพียง 6 เดือน  แต่ยังโชคดีที่คนร้ายไม่ได้ขโมยวัวไปทั้งฝูง ซึ่งคาดว่าลูกวัวอาจจะร้องส่งเสียงดังทำให้คนร้ายต้องรีบหลบหนี และนำไปได้แต่แม่วัวเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาตนได้ไปหาตามตลาดนัดโค-กระบือ ในอำเภอต่างๆ แต่ก็ไม่พบ คาดว่าวัวของตนอาจจะโดนชำแหละไปแล้ว.  

ช่างแกะสลักเทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี รับจ้างแกะต้นเทียนให้อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556

 ที่บ้านดอนกลาง ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุวัฒน์ สุทธิประภา อายุ 55 ปี ช่างแกะสลักเทียนพรรษา พร้อมลูกศิษย์อีก 5 คน ช่วยกันเร่งแกะสลักต้นเทียน ให้กับอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายสุวัฒน์ฯ เล่าว่า เมื่อประมาณ 5 ปีก่อน มีช่างทำเทียนชาวอุบลราชธานี ไปรับแกะเทียนพรรษาให้ถึง 10 กลุ่ม มีทั้งแบบแกะสลัก และติดพิมพ์ แต่ต่อมาแบบติดพิมพ์ไม่ได้รับความนิยม จึงเหลือแต่เทียนประเภทแกะสลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งปีที่ผ่านๆมาจะไปแกะเทียนที่สุพรรณบุรีให้แล้วเสร็จ ก่อนกลับมาทำเทียนให้คุ้มวัดต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานี แต่ปีนี้ตนมาใช้สถานที่ที่บ้านดอนกลางแห่งนี้ ในการทำงานแกะสลักต้นเทียนแยกเป็นองค์ ก่อนบรรทุกใส่รถสิบล้อไปประกอบที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปีนี้ตนรับจ้างทำต้นเทียนให้อำเภอสองพี่น้อง เป็นรูปมังกร สัญลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี และเรื่องราวเกี่ยวกับเทพญาดาอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาจุติ ซึ่งค่าจ้างรวมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ร่วม 1 ล้านบาท

 ส่วนบรรยากาศที่วัดเดิม  ตำบลในเมือง  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ช่างแกะสลักเทียน ต่างเร่งมือแกะเทียนพรรษา เพื่อให้ทันส่งเข้าประกวด  โดยในปีนี้ทางวัดเดิม  ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแกะเทียนพรรษาในชุดใหม่ โดยมีการผสมผสานในชุดรักชาติ แสดงให้เห็นถึงการกอบกู้ชาติบ้านเมือง ของคุณย่าโม คุณย่าบุญเหลือ วีระสตรีหญิงกล้าแห่งเมืองโคราช รวมทั้งต้นเทียนแกะสลักด้วยลายกนก ลายไทย อัญเชิญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประดิษฐานบนต้นเทียน พร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูป มาประดิษฐานไว้ตรงกลางของต้นเทียน เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา.  

รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นห่วงการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปีนี้ระบาดหนักในทุกจังหวัด 5 – 10 เท่าของปีที่ผ่านมา พร้อมขอความร่วมมือทุกคนต้องร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

นายแพทย์วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในปีนี้ ในโอกาสมาตรวจราชการที่จังหวัดชัยภูมิ ว่า ปีนี้ในทุกจังหวัดมีการระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมา 5 – 10 เท่า ขึ้นอยู่กับจำนวนหนาแน่นของประชากร สำหรับในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เริ่มระบาดมากขึ้นตั้งแต่ช่วงมีฝนตกมากขึ้น มีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วกว่า 500 ราย ขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดได้มีการประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอ ในทุกพื้นที่ต้องร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำลาย มีการฉีดพ้นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อตัดวงการระบาดของโรคไข้เลือดออก

  ด้านนายแพทย์ประวิ   อ่ำพันธุ์ นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการสำรวจขณะนี้พบว่า ในพื้นที่พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก มากขึ้นถึง 2 เท่า หากเทียบจากเมื่อปี 2555  ที่ผ่านมา  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอโนนคูณ  และ อำเภอกันทรลักษ์   จะพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าในเขตพื้นที่อื่นๆ เบื้องต้นได้สั่งการไปยังสาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ออกพ่นควัน และให้ความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคไข้เลือกออก

 ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คณะครูภายในโรงเรียนยังคงเร่งประชาสัมพันธ์และรณณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการพูดคุยและ���ำความเข้าใจกับเด็กๆนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามแหล่งน้ำขัง อย่าไปเล่นซนตามพื้นที่รกทึบ ช่วยกันทิ้งขยะแก้วน้ำให้เป็นที่ เพื่อไม่ให้มีน้ำมาขัง และทางโรงเรียนยังตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าเพื่อไม่ให้ยุงไปแฝงตัวได้.  

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 รายพบผู้ป่วยสะสมอีกกว่า 1,400 ราย

นายสุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ จากข้อมูลรายงานของสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง พบว่าตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2556 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แล้วกว่า 1,483 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่อำเภอทุ่งศรีอุดม รองลงมาได้แก่อำเภอบุณฑริก-เขื่องใน-ตระการพืชผล-ศรีเมืองใหม่-โพธิ์ไทร และอำเภอนาจะหลวย จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ สสอ. ทุกอำเภอ และ อสม. เร่งออกรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคทุกรูปแบบ

 ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ยังคงมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 3-10 ปี ซึ่งผู้ปกครองได้นำมาตรวจอาการของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และมีบางส่วนได้นอนพักรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งล่าสุดมียอดผู้ป่วยแล้วกว่า 1,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่กองระบาดวิทยา ยังคงเร่งทำงานในการฉีดพ่นหมอกควันและเติมทรายอะเบท เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค

 

 ขณะที่เจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  เร่งลงพื้นที่ให้ความรู้การกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน เพื่อนำไปใส่ลงในภาชนะกักเก็บน้ำภายในบ้าน ป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ภายในชุมชนรุ่งอรุณวิลล์ หมู่ 1 ตำบลหัวทะเล เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในชุมชน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 1,500 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ปิดท้ายที่ศูนย์พัฒนาเด็กวัดโนนม่วง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ยังคงปิดอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่พบเด็กนักเรียนป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในเบื้องต้น พร้อมเร่งทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป. 05-07-2013

clock กรกฎาคม 5, 2556 09:03 by author Administrator

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริษัทอุปกรณ์ก่อสร้าง ใช้หลังสำนักงานเป็นที่เลี้ยงหมู พร้อมกับปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านลวดเป็นรั้วกั้น พลาดท่าเสียหลักล้มทับรั้วที่ตนเองทำไว้ ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตคาที่

โดยที่เกิดเหตุอยู่ที่บริษัท ฟ้าใส คอนนสตรัคชั่น ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  พบศพนายสมบัติ   ปุยะติ อายุ 41 ปี สภาพศพผู้ตายนอนคว่ำหน้า อยู่ริมน้ำหลังบริษัทดังกล่าว จากการสอบถามนายสุวิทย์ นามสีสุข อายุ 42 ปี ผู้พบศพคนแรกทราบว่า เมื่อช่วงเวลา 08.00 น. ตนเองได้มาทำงานตามปกติ จากนั้นได้นำกับข้าวที่เตรียมมาจากบ้านแล้วนำมาอุ่น เพื่อรับประทาน แล้วก็ได้เดินไปเรียกผู้ตายมาทานข้าวด้วยเหมือนทุกวัน แต่เมื่อไปถึงริมน้ำหลังบริษัท ที่ผู้ตายใช้เป็น สถานที่เลี้ยงหมู กลับพบผู้ตายนอนคว่ำหน้าทับเส้นลวด มีควันขึ้นมาจากร่างของผู้ตาย ตนจึงรู้ว่าผู้ตายโดนไฟช็อต จึงได้รีบไปสับคัทเอาท์ เพื่อตัดไฟ นายสุวิทย์ฯ ยังบอกอีกว่า ผู้ตายได้เข้ามาทำงานที่บริษัท ในตำแหน่ง รปภ.กะกลางคืน และเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ผู้ตายได้นำหมูมาเลี้ยงที่ ริมน้ำหลังบริษัท และหมูได้หาย 1 ตัว เมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ที่ผ่านมา ผู้ตายได้นำลวดจำนวน 3 เส้นมากั้นเป็นรั้ว พร้อมต่อสายไฟฟ้าจากป้อมยาม เพื่อปล่อยกระแสไฟไปตามเส้นลวด เพื่อกันไม่ให้หมูหนี เมื่อมาโดนลวดดังกล่าวและจากการสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายอาจจะเดินลงไปให้อาหารหมูที่เลี้ยงไว้ในตอนเช้าก่อนเลิกงาน แต่เสียหลักลื่นล้มทับเส้นลวดกระแสไฟ ที่ตนเองนั้นปล่อยไว้กันหมูหนี จนทำให้โดนไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตดังกล่าว.

กรมการแพทย์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือ ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข

นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือ แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ กว่า 500 คน ซึ่งในปัจจุบันคนไทยมีปัญหาด้านความพิการ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนกำเนิด จากการเกิดอุบัติเหตุ จนเกิดความพิการ และมากที่สุดจะเป็นกับผู้สูงอายุ ที่มักจะป่วยจากโรคเข่าเสื่อม และผู้ป่วยมีข้อจำกัดในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ถูกวิธี โดยเฉพาะตามชนบท กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกาชาดจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการ ทั้งไม้เท้า ไม้ค้ำยัน สำหรับคนตาบอด เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อเดิน เบาะรองนั่ง รถนั่งคนพิการ ทั้งเป็นรถสามล้อโยก รถเข็นแบบต่างๆ มามอบให้สำหรับผู้พิการ ซึ่งผู้พิการ จะผ่านการตรวจคัดกรองความพิการอย่างละเอียด เพื่อที่จะได้รับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการอย่างเหมาะสมสำหรับความพิการของแต่ละคน

ด้านนายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ประจำปี 2556 เพื่อให้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม และชี้แจงข่าวสารจากส่วนราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน.

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ลงตรวจเยี่ยมชุมชน วัดป่าใหญ่  วัดเลียบ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดศรีประดู่ เพื่อชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งเทียนพรรษาของช่างเทียนชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายวันชัย     สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ลงตรวจเยี่ยมชุมชน วัดป่าใหญ่  วัดเลียบ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดศรีประดู่ เพื่อชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งเทียนพรรษา ของช่างเทียนชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขณะนี้การตกแต่งขบวนต้นเทียนในชุมชนหรือคุ้มวัดต่างๆ  แต่ละชุมชนกำลังดำเนินตกแต่งต้นเทียน  โดยมีช่างเทียน นำเยาวชนนักเรียน-นักศึกษาประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมทำเทียน  ทั้งประเภทต้นเทียนแบบแกะสลัก-ติดพิมพ์ และเทียนโบราณกันเป็นจำนวนมาก   สำหรับต้นเทียนที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขันงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี  ประจำปี  2556  จะมีขบวนเทียนพรรษา  จากชุมชนและคุ้มวัดต่างๆ ทั้งในเขตเทศบาลฯ และ จาก  25  อำเภอ  รวมกว่า  100  ขบวน

ส่วนที่  วัดหนองบัวรอง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา พระสงฆ์พร้อมด้วยช่างทำเทียน และชาวบ้านชุมชนหนองบัวรอง  ต่างเร่งแกะสลักต้นและตกแต่งต้นเทียนพรรษา เพื่อให้เสร็จทันเข้าร่วมแห่เทียนในเทศกาลเข้าพรรษา   ในวันที่ 23  กรกฏาคม  ที่  บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งต้นเทียนดังกล่าวได้เริ่มทำมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน   ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์   โดยต้นเทียนแต่ละต้นจะเล่าเรื่องราวของพระพุทธศาสนา ก่อนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้   ซึ่งมีการตกแต่งผสมผสานทั้งแกะสลักและติดพิมพ์  และต้องใช้ความประณีตในการตกแต่งต้นเทียนแต่ละต้น.

คณะพระภิกษุสงฆ์จาก 3 ประเทศ กว่า  300 รูป  เดินทางมารับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้งกับพระพุทธศาสนิกชน รอบองค์พระธาตุวัดหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียม-ประเพณี ให้คงอยู่สืบต่อไป

ที่วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระธีรญาณมุณี  เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร  ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม ได้นำพระภิกษุสงฆ์   จำนวน 300 รูป จาก 3 ประเทศ ประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์จากประเทศไทย-ศรีลังกา และประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมารับบิณฑบาตข้าวสาร-อาหารแห้งกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณรอบองค์พระธาตุหนองบัว วัดพระธาตุหนองบัว เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชาวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ยึดมั่นต่อพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศชาติสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนในจังหวัดจัดขึ้น เป็นครั้งแรกในโลก                                    ในส่วนของวัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดที่ได้จัดสร้างเจดีย์ ซึ่งจำลองจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุ มีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว มีองค์พระธาตุขนาดเล็กทั้ง 4 ด้าน ขณะที่พระธาตุองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง��ว้างด้านละ 17 เมตร สูง 56 เมตร .

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนาการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556 /57  เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัด  เป็นประธานประชุมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ในปี 2556/57  ได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-มันสำปะหลัง และข้าว โดยมีเกษตรอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจให้ถูกต้อง-ครบถ้วน-สมบูรณ์-ครอบคลุมทุกอำเภอ ในการออกใบรับรองให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐบาล  สำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรปี 2556/57  ได้กำหนดให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทั้ง 3 ชนิด โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้มาขึ้นทะเบียนในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556- ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ให้มาขึ้นทะเบียนในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และผู้ปลูกข้าว ให้มาขึ้นทะเบียนในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้เกษตรกร สามารถขึ้นทะเบียนได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง .

ตำรวจ สภ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานคลองน้ำมันที่ 1 ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูปขนาดใหญ่  ซุกซ่อนเตรียมส่งให้กับนายทุน จำนวน 12 แผ่น      

พันตำรวจเอก ประลอง    ชอบงาม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  แถลงผลการจับกุมตัวนายสนิท     ยิ่งยืน  ชาวตำบลแชะ อำเภอครบุรี  และนายอานนท์   ไขรัมย์ อยู่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมของกลาง ไม้พะยูงแปรรูปขนาดใหญ่  จำนวน 4  แผ่น  และรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ผก.4671 นครราชสีมา  ทั้งนี้จากการสืบทราบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวน-สอบสวนตำรวจภูธรครบุรี ว่า จะมีการลำเลียงไม้พะยูง ออกจากป่าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน กับบ้านซับระวิง หมู่ที่ 9 ตำบลลำเพียก จึงสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน คลองน้ำมันที่ 1 ไปตรวจและพบรถยนต์คันดังกล่าว วิ่งผ่านมาจึงขอตรวจค้น และไม้พะยูงแปรรูป ซุกช่อนอยู่ ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การรับสารภาพว่า ไม้ของกลางทั้งหมด มีนายทุนจ้างให้ไปขน ในราคา 10,000 บาทต่อคน โดยให้นำไปไว้ในป่ามันสำปะหลังแห่งหนึ่งในเขตอำเภอครบุรี จากนั้นกลุ่มนายทุนมาขนย้ายไป เจ้าหน้าที่ จึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป  ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ครบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่า ระหว่างเข้าไปหาของป่า บ้านชับสะเดา ตำบลโคกกระชาย พบไม้พะยูงแปรรูป ซุกซ่อนโดยมีการนำเอาใบไม้ มาปิดทับอยู่จำนวน 8 แผ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ครบุรี จึงได้ไปตรวจยึด และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน คลองน้ำมันที่ 1 นำไปเก็บรักษาไว้ต่อไป.

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน-อุทยานแห่งชาติปางสีดา และฝ่ายปกครองอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สนธิกำลังออกกวาดล้างการลักลอบตัดไม้พะยูง เขตรอยต่อ 2 จังหวัด

นายเทวินทร์   มีทรัพย์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน  ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติทับลาน -อุทยานแห่งชาติปางสีดา  เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี กว่า   50 นาย  ออกตรวจสอบและกวาดล้าง  ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเป็นจุดที่มีกลุ่มนายทุนได้จ้างชาวบ้านรวมทั้งชาวกัมพูชา  เข้าไปลักลอบตัดไม้พะยูง ขนาดใหญ่และมีปริมาณมากที่สุดในประเทศไทย   โดยจุดที่เจ้าหน้าที่อุทยาน เข้าตรวจสอนนี้ อยู่ที่บริเวณ ทุ่งตู้รถไฟ  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  เขตรอยต่อติดกับจังหวัดสระแก้ว  พื้นที่กว้างนับ 20,000  ไร่   สำหรับการตรวจครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการพร้อมกันทั้งภาคพื้น และทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน  กล่าวว่า  การเข้าปฏิบัติการครั้งนี้ เนื่องมาจากปัญหาของผืนป่ามรดกโลก  โดยเฉพาะเรื่องปัญหาไม้พะยูง  เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทางเราต้องดำเนินการแก้ไข  โดยมีการสนธิกำลังกันของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน -อุทยานแห่งชาติปางสีดา  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอนาดี เพื่อเข้าไปปราบปราม ขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง  ที่แหล่งข่าวได้แจ้งเข้ามา ว่า ได้มีการลักลอบเข้ามาในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน  จึงได้มีการสนธิกำลังกันขึ้นไปกวาดล้างจับกุมปกป้องผืนป่านี้ ให้เป็นไปตามติกรรมการมรดกโลก.

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ มั่นใจมีพยานหลักฐานที่จะเอาความผิดกับเจ้าของโรงสีทุจริตยักยอกจำนำข้าวเปลือก ของรัฐบาลได้ใน 3 ข้อหา เอาความผิดกับกับเจ้าของโรงสีและเกษตรกรชาวนา ที่ร่วมขบวนการทุจริตข้าวเปลือก มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท

 

พันตำรวจเอก ไอยศูรย์  สิงหนาท รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงความคืบหน้า การทุจิตโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล จำนวน 621 ตัน มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 11 ล้านบาท ขณะนี้ได้แต่งตั้งนายตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบสวน รวบรวมพยานหลัก��านอย่างรัดกุม  โดย อคส.ผู้เสียหาย ได้แจ้งความให้ดำเนินคดีกับโรงสีนพภรเรียบร้อยแล้วใน 3 ข้อหา ทั้งยักยอกทรัพย์เป็นข้าวเปลือกของรัฐบาล -ปลอมแปลงใบส่งข้าว และการสวมสิทธิ์โดยใช้หลักฐานใบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกร  ขณะนี้ได้รวบรวมหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ว่าจะเป็นหลักฐาน รถบรรทุกข้าวคันไหนออกจากต้นทางจุดใด  ไปส่งที่ไหน จากกล้องวงจรปิด ที่บันทึกเวลา และจากพยานหลักฐานตัวบุคคลที่เชื่อว่ามีการทุจริตข้าวเปลือกจริง ซึ่งข้อหาในการสวมสิทธิ์ หากมีเกษตรกรเข้าร่วมขบวนการ ด้วย ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย.                              04-07-2013

clock กรกฎาคม 4, 2556 18:25 by author Administrator

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนาวาอากาศตรีชาญณรงค์   พรมชัย  ทหารกล้าที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดปัตตานี  

ที่วัดสำราญนิเวศน์ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พลเอก สมหมาย    เกาฎีระ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศตรี ชาญณรงค์ พรมชัย  ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศมีประชาชนญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา และบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียของบรรดาญาติพี่น้อง สำหรับนาวาอากาศตรี  ชาญณรงค์ พรมชัย เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มยิงขณะร่วมในขบวนขนย้ายเครื่องมือช่าง เดินทางกลับจากฟาร์มตัวอย่างบ้านสารวัน หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี บริเวณถนนสาย 4017 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง เป็นเหตุให้ นาวาอากาศตรี ชาญณรงค์ พรมชัย ถูกสะเก็ดระเบิดและกระสุนปืนที่บริเวณศีรษะ แขน และลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา.

ผู้ต้องหาเพิ่งพ้นโทษคดีพยายามฆ่า หันมาค้ายาบ้า ถูกตำรวจวางแผนล่อซื้อ แต่ต่อสู้ขัดขืนพร้อมพยายามแย่งปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ไม่รอดถูกจับเข้าคุกอีกรอบ

พันตำรวจเอก ประลอง    ชอบงาม ผู้กำกับการ สภ.ครบุรี แถลงผลการจับกุมตัวนายสุพรรณ   เอ้กระโทก  อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาค้ายาบ้ารายใหญ่ในเขตอำเภอครบุรี จังหวัดนคราราชสีมา หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการวางแผนล่อซื้อจนสามารถจับกุมตัวได้บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมของกลางเป็นยาบ้า จำนวน 303 เม็ด โดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมผู้ต้องหาพยายามวิ่งหลบหนี พร้อมพยายามต่อสู้ขัดขืนโดยการชกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย พร้อมกับพยายามแย่งปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่ง ซึ่งภายหลังถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจค้นที่บ้านพัก พบอาวุธปืนและกระสุนขนาดต่างๆ อีกจำนวนมาก ก่อนตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ครบุรี เพื่อดำเนินคดี

 

 ด้านนายพุทโธ  ฤาชา และนางวิลัย  ฤาชา ผู้เป็นพ่อและแม่ได้พา นายสฤษดิ์ ฤาชา อดีตผู้ใหญ่บ้านวังโพนและกำนัน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เข้ามอบตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และพันตำรวจเอกไอยศูรย์ สิงหนาท รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ร่วมกันวางแผนและเข้าจับกุมขบวนการค้ายาบ้ารายใหญ่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมตรวจยึดได้ทั้งอาวุธปืนพร้อมกระสุนขนาดต่าง ๆ จำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ซัดทอดว่ามีนายสฤษดิ์ฯ เป็นหัวหน้าขบวนการ ตำรวจจึงได้ ออกหมายจับ ภายหลังจากผู้เป็นพ่อและแม่ทราบข่าว จึงได้เกลี้ยกล่อมลูกชายเข้ามอบตัวดังกล่าว.

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยชัยภูมิ นำกำลังเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตสุรากลั่นชุมชน หจก. สมานฉันท์การสุรา และโรงงานชาเย็นโบราณ อำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการตลาดคู่ค้า  

 นายพรศักดิ์  เจียรนัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ-นายอำเภอบำ��หน็จณรงค์-สรรพสามิตจังหวัดชัยภูมิ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล เข้าตรวจสอบที่ห้างหุ้นส่วนสมานฉันท์การสุรา ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนและโรงงานผลิตชาดำเย็นโบราณ ออกจำหน่ายในจังหวัดชัยภูมิ และต่างจังหวัด สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ เพื่อมาพูดคุยชี้แจง และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกโรงงานในจังหวัด ตามแผนและนโยบายของรัฐบาลได้มอบไว้ โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำกับดูแลการผลิตให้มีคุณภาพ-เข้าตามหลักเกณฑ์ ได้มาตรฐานหรือในเรื่องสิ่งแวดล้อม บ่อบำบัดน้ำเสียส่งผลกระทบต่อประชาชนรอบข้างหรือไม่ สิ่งสำคัญหากโรงงานทำถูกต้องตามหลักการ ทางจังหวัด ก็จะส่งเสริมลงมาดูแลให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมการส่งออกของจังหวัด ก่อนจะขยายไปสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน สร้างงาน-สร้างรายได้ ให้กับชุมชนและประชาชนของจังหวัดชัยภูมิต่อไป.

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้ ไปดูกิจกรรมดีๆ ที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สภ.พิมาย 1 ใน 32 สภ.ของเมืองหญ้ากล้าย่าโมจัดขึ้น และมอบให้กับน้องๆเด็กนักเรียน ซึ่งสถานีตำรวจแห่งหน-ตำบลไหน จะเอาเป็นแบบอย่าง ท่าน ผกก.หรือท่านผู้กำกับ สภ.พิมาย ระบุไม่สงวนลิขสิทธิ์

 กิจกรรมดีๆ-กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จัดขึ้นนี้เกิดขึ้นภายในห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง  อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีหัวเรือใหญ่อย่างพันตำรวจเอก  บุญส่ง      ขุนแขวง  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิมาย ได้นำผู้ใต้บังคับบัญชา ได้นำร่ม-เสื้อกันฝน กว่า 200 ชุด    เข้าไปมอบให้กับน้องๆหนูๆ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6  จนครบทุกคน  ซึ่งก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ผู้ที่ได้รับร่ม และเครื่องกันฝนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทีมงานคุยข่าว 10 โมง จึงได้เดินเลียบๆเคียงๆ เข้าไปสอบถามท่านผู้กำกับ สภ.พิมาย ว่า ไอ้ที่เอาร่มกับเสื้อกันฝน มามอบให้กับเด็กนักเรียนวันนี้ เพราะอะไร ท่านก็สาธยาย เล่าว่า สมัยที่เป็นเด็กๆ มีความไผ่ฝันอยากได้ร่ม กับเสื้อกันฝนมากๆ  แต่ด้วยความที่ ว่า พ่อ-แม่ มีลูกหลายคน และที่สำคัญ มีฐานะไม่ดี เป็นเด็กท้องไร้-ท้องนา แต่เมื่อสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้จนเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้า สภ.หรือผู้กำกับการ สภ.จึงอยากทำตามความฝันในอดีตให้เป็นจริง ด้วยการนำร่ม-เสื้อกันฝนนี้แหละมา มอบให้กับเด็กๆเรียนได้กาง ได้สวมใส่กันแดดกันฝน เดินทางมาเล่าเรียนหนังสือ เติบใหญ่เป็นคนดี  และพัฒนาประเทศชาติ-พัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยไม้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุกทุกรูปแบบ

ที่ อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  พบรถกระบะบรรทุกไม้พะยูงจำนวน 22 ท่อน  พลิกคว่ำไถลลงข้าง  ขณะที่คนขับทิ้งรถไว้และหลบหนี

 นายโชติพัฒน์   อ่านว่า (สิท-ชะ-รังสี)  สิชฌรังสี   นายอำเภอโชคชัย  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา รุดตรวจสอบรถยนต์กระบะ สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน บม 2380 นครสวรรค์ หลังชาวบ้านแจ้งว่าพบรถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกข้างทาง เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ที่ บริเวณ ถนนโชคชัย-ครบุรี  ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ตรวจสอบในกระบะท้ายรถติดตั้งโครงหลังคาพบ ไม้พะยูงขนาดต่าง ๆ  จำนวน 22 ท่อน ความยาวท่อนละ 2 เมตร มูลค่านับล้านบาท ซุกซ่อนอยู่ในท้ายรถ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยืนยันว่าเป็นไม้พะยูงผิดกฎหมาย นอกจากนั้นหมายเลขทะเบียนรถเป็นทะเบียนปลอม ส่วนคนขับรถหลบหนีไปตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

คณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับจังหวัด To Be Number One ระดับเพชร ประจำปี 2556 ลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนในการประกวด To Be Number One ประเภทจังหวัด ที่จังหวัดอุบลราชธานี

 หม่อมหลวงยุพดี     ศิริวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการ To Be Number One ได้นำคณะกรรมการการตัดสิน To Be Number One  ระดับเพชร ประจำปี 2556 มาตรวจและให้คะแนนในการประกวด To Be Number One ระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานจากหน่วยงานสถานศึกษา-สถานประกอบการ-ชุมชน ที่ประสบผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ในพื้นที่จังหวัด จำนวน 8 หน่วยงาน รวมถึงผลงานของโรงเรียนพอนสวรรค์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นสถานศึกษา ที่ทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเอาโครงการ To Be Number One  ไปขยายเครือข่ายที่แขวงจำปาสัก จนประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมรณรงค์ และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในโรงเรียนระดับประเทศได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงการ To Be Number One มาอย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรมจนได้รับพระราชทานรางวัลประเภทจังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับทอง จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯในปี 2555 และในปีนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งผลงานประเภทจังหวัด To Be Number One เข้าร่วมประกวด และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ซึ่งในการประกวดระดับประเทศ คณะกรรมการฯ จะต้องลงพื้นที่ เพื่อเก็บคะแนน 40 คะแนน และอีก 60 คะแนน ในรอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมรวมพล To Be Number One  ประจำปี 2556 รวมเป็น 100 คะแนน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2556 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี.                                     

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาลูกค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2556 เพื่อให้กลุ่มลูกค้าแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 นายวันโชค   ถวิลวิทยานนท์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2556 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริการลูกค้า จึงได้จัดสัมมนาลูกค้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร พบปะชี้แจงรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ภายในงานสัมมนาดังกล่าวมีการบรรยายหัวข้อ “พลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้าในอนาคต” และหัวข้อ “เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยและตลาดหุ้นช่วงครึ่งปีหลัง” พร้อมมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลง อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เป็นต้น.

เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหงวัดศรีสะเกษ แถลงผลการกวาดล้างอาชญากรรม ได้ผู้ต้องหาพร้อมของกลางจำนวนมาก

 ที่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ  พลตำรวจตรี พงษ์วุฒิ     พงศ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด    แถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีค้างเก่า จำนวน 17 หมายจับ ได้ผู้ต้องหา 17 คน ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์-คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย-คดีเกี่ยวกับอาวุธปืน  ของกลางอาวุธปืน 4 กระบอก เครื่องกระสุนจำนวนหนึ่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ทางตำรวจภูธรจังหวัด ได้จัดทำโครงการ “ บริหารจัดการหมายจับคดีค้างเก่า “ ขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนหมายจับที่ยังจับกุมตัวไม่ได้ จำนวน 1,182 หมายจับ ซึ่งจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 73 หมาย ปัจจุบันหมายจับคงเหลือ 1,109 หมายจับ เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป.

สำนักงานผู้ตรวจการแผนดินร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม

 โดยมีนายศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เป็นประธานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งการประชุมสัมมนามีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนท้องถิ่น  ให้รู้หลักการทำงานในด้านการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม และคุณธรรม ด้วยความซื่อตรง ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในการดำเนินการด้านจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคกับประชาชนต่อไป.

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหลุมหลบภัย ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดน ในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

 ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายวีรวัฒน์โยธิน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ส่งมอบหลุมหลบภัย ตามโครงการ” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดน ” ให้กับโรงเรียนและหมู่บ้านในพื้นที่แนวชายแดนโดยมีนายวิเชียร   จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นสักขีพยานในการลงนาม เพื่อรับมอบ ระหว่างพลตรี ชลิต   เมฆมุกดา ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี กับนายปราโมช  พสุวัต กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ ให้รอดพ้นจากความยากจน มีพื้นที่ในการดำเนินงาน 35 แห่ง ครอบคลุม 31 จังหวัด ซึ่ง หนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดสุรินทร์ โดยครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอ 17 ตำบล 72 หมู่บ้าน มีเด็กอยู่ในความดูแลจำนวน 1,716 คน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินงาน 4 อำเภอ 22 ตำบล 162 หมู่บ้าน มีเด็กในอุปการะ 2,600 คน และในห่วง 1 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้จัดสรรงบประมาณจำนวนกว่า 14.4 ล้านบาท ช่วยเหลือเด็กในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วกว่า  7 ล้านบาท สำหรับหลุมหลบภัยที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมือกับกองกำลังสุรนารี ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ จัดสร้างและปรับปรุง จำนวน 16 แห่ง ซึ่งเป็นการสร้างใหม่ 14 แห่ง และปรับปรุงอีก 2 แห่ง มูลค่าในการจัดสร้างและปรับปรุง 2,329,100 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท) ในอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์.

เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ 10 ห้องเรียนวอดทั้งหลัง เบื้องต้นสันนิษฐาน เกิดไฟฟ้า

  เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา(4)  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้รับแจ้ง  ว่า มีเหตุไฟไหม้โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองขอน จึงได้ประสานรถดับเพลิง 10 คัน เข้าไปฉีกน้ำสกัด แต่ไฟได้โหมลุกไหม้อาคารเรียน แบบ 2 ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ จำนวน 10 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 และห้องพักครู ได้รับความเสียหายทั้งหมด สอบถามนายบุญมา    บุญทวี  นักการภารโรงประจำโรงเรียน เล่าว่า  เหตุไฟไหม้โรงเรียนครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา ประมาณ 4 นาฬิกา ที่บริเวณเสาไฟฟ้า บนชั้น 2 ของอาคารเรียน จากนั้นไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เนื่องช่วงเกิดเหตุ มีลมพัดอย่างรุนแรง จึงได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ามาช่วยเหลือ    ด้านนายมนี      นาแพง   ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า อาคารหลังดังกล่าว สร้างมาตั้งแต่ปี 2519 จนถึงปัจจุบัน รวม 37 ปี  มีนักเรียนทั้งหมด 26 คน ครู 3  คน ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี สันนิษฐาน เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร .

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการหายตัวไปของเสียใหญ่ผู้กว้างขวางในตลาดโรงเกลือเจ้าของฉายา “เทพเจ้าสองแผนดิน” พร้อมเตรียมนำกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบทุกจุดมาตรวจสอบ 

 พลตำรวจตรี นิวัฒน์     รัตนาธรรมวัฒน์    รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วยตำรวจกองบังคับการสืบสวน-สอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับตำรวจภูธร สภ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามความคืบหน้า การหายตัวไปของนายชัยชนะ  หมายงาน เสี่ยใหญ่ผู้กว้างขวางในตลาดโรงเกลือ เจ้าของฉายา “ เทพเจ้าสองแผ่นดิน “  เข้าสู่วันที่ 4 อย่างเคร่งเครียด ในเบื้องต้นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดทำงาน ได้ลงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัว ที่อยู่ในเส้นทาง-ตามอาคารทั้งในตลาดโรงเกลือ หรือจุดสำคัญอื่นๆ  เพื่อนำมาประกอบเป็นหลักฐานในการติดตามตัวนายชัยชนะ รวมทั้งตัวคนร้ายหากมีการอุ้มตัวเสี่ยใหญ่ฉายา เทพเจ้าสองแผ่นดิน”  ไปจริง  จากการสอบถามบุตรชาย-บุตรสาว รวมทั้งภรรยา ของนายชัยชนะ แล้วยอมรับ ว่า นายชัยชนะ มีศัตรูทั้งในเรื่องการค้า-การขับไล่ที่อยู่อาศัย-การทำการค้าภายในตลาดโรงเกลือ  - เรื่องที่ดินที่บริเวณกิโลเมตรที่ 5 ข้างตลาดโรงเกลือ และเรื่องล่าสุดเป็นการร้องเรียนการปฎิบัติหน้าที่ของ อบจ.สระแก้ว ซึ่งเชื่อว่าการหายตัวไปครั้งนี้ คงถูกอุ้มไปฆ่าอย่างแน่นอน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้เบาะแสแต่อย่างใด และยังไม่ทราบชะตากรรม . 

กองทัพภาคที่ 2  จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม

 ที่  บริเวณด้านหน้าสโมสรร่วมเริงไชย  ค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  พลโทจีระศักดิ์  ชมประสพ  แม่ทัพภาคที่ 2  เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการทหาร และแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2  ในจังหวัดนครราชสีมา ลงนามถวายพระพร ชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  4  กรกฏาคม    เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระองค์ทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและพสกนิกร.  

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์  มีการเฝ้าระวังอาการของกระบือแม่ลูกอ่อน อีก 140 ตัว ที่อาจจะติดเชื้อวัณโรคทีบี พร้อมทั้งมีการขุดหลุมเตรียมทำลายกระบือที่ติดเชื้อ และทยอยตายลง

ที่ ด่านกักสัตว์สุรินทร์ ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท  กระบือแม่และลูก 140 ตัว ซึ่งถูกเคลื่อนย้าย มาจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในมีพื้นที่ประมาณ  12 ไร่ ซึ่งเป็นกระบือทั้งหมด  มีลักษณะตัวผ่ายผอม-เดินโซเซ-มีขี้ตามาก และมีน้ำตาลายไหลออกมาจากปากตลอดเวลา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ จะทำการพิสูจน์โรค กับกระบือทั้งหมด 140 ตัว ซึ่งหากพบว่าเชื้อเป็นบวก หรือติดเชื้อ ก็จะต้องมีการทำลาย และดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง และคุมเข้มโรคอย่างใกล้ชิด           ส่วนที่บริเวณด้านหลังที่กักสัตว์ เจ้าหน้าที่ได้ขุดหลุมขนาดความกว้าง 4 เมตร-ยาว 5 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร ไว้จำนวน 6 หลุม เพื่อเตรียมฝังซากกระบือที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อวัณโรคทีบี ซึ่งคาดว่าจะมีกระบือทยอยตายอีกหลายตัว พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ ได้มีการฉีดยาฆ่าเชื้อ กับรถยนต์ ที่ผ่านเข้า–ออก ภายในด่านกักสัตว์สุรินทร์ ทุกคัน เพื่อป้องกันเชื้อโรคจะระบาดไปในพื้นที่ใกล��เคียง . 03-07-2013

clock กรกฎาคม 3, 2556 18:14 by author Administrator

ตัวแทนนายกรัฐมนตรี นำพวงมาลาและมอบเงินการทหารผ่านศึก ให้กันญาติ จ่าเอก ชาญณรงค์  พรมชัย ทหารกล้าที่เสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานี

 นางสาวนิลวรรณ  ถวิลหวัง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม /นายกสมาคมทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้นำเงินจำนวนหนึ่งมามอบให้บิดา มารดาของทหารกล้าเพื่อช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลทางศาสนา  และพวงมาลามาเคารพศพทหารจ่าสิบเอก ชาญณรงค์  พรมชัย จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดปัตตานี  และได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสำราญนิเวศน์ (พระอารามหลวง) ตำบล บุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  อัญเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ  จ่าเอกพันศักดิ์   โสดา  ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ซุ่มโจมตีคนร้ายขณะเข้าที่พัก และรถประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ที่ จังหวัดนราธิวาส 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อม ให้นายอภิชาต  งามกมล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อัญเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ วางหน้าหีบศพ จ่าเอกพันศักดิ์ โสดาภักดิ์ สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ กระสุนเบาวีถีโค้งที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน  ซึ่งเสียชีวิต จากเหตุการณ์หนีการชุ่มโจมตีของคนร้ายเพื่อเข้าที่พัก และรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ที่ บ้านโคกอิฐ  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 4 กรกฎาคม  ที่ วัดโพธิ์ศรี  บ้านนาหมอม้า   ตำนาหมอม้า   อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย   มณฑลทหารบกที่ 21  นำน้ำสะอาดออกแจกช่วยเหลือประชาชน  ตามโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ที่ ตำบลโคกสูง  จังหวัดนครราชสีมา   

 ว่าที่ร้อยโท นิรันดร์   ดุลจานุทัศน์   นายอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 21 และเทศบาลตำบลโคกสูง นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน12,000  ลิตร ออกแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ ขาดแคลนน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค ที่ บ้านโพธิ์ หมู่ 2  ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ตามนโยบายของกองทัพบก  ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าว ในเขตเทศบาลโคกสูงต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำใช้อย่างหนักจำนวน 11 หมู่บ้าน  มานานกว่า 3 เดือนแล้วทำชาวบ้านต้องซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนสำหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมามณฑลทหารบกที่ 21  ได้แจกน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วกว่า 1 ล้านลิตร  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้จับประชาชน จนกว่าน้ำประปาจะใช้ได้ตามปกติ. 

คุยข่าว 10 โมง เราจะพาไปชมความน่ารักและความสนุกสนานของเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล ในการแข่งขันกีฬาอนุบาลหรรษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ที่จังหวัดนครราชสีมา

 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมแทนคำขอบคุณและเป็นของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อเอาใจเด็กๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างสีสันและความน่ารักความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้ปกครองแล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กๆ ให้รู้จักการรู้แพ้รู้ชนะและการให้อภัย พร้อมทั้งพัฒนาทางด้านทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายในทุกๆด้าน นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังม��การประกวดขบวนพาเหรด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มหัศจรรย์ พลังจิ๋ว” พร้อมมีการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์,กองเชียร์และการแข่งขันการเต้นแอโรบิค ชิงโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษากว่า 80,000 บาท งานนี้จะได้เห็นความน่ารักสดใสทั้งของน้องๆและบรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอย่างแน่นอน.

ที่ โรงเรียนอำนาจเจริญ 2  วันนี้ บรรยากาศดูจะคึกคัก และสนุกสนาม ขึ้นเป็นอย่างมาก โรงเรียนแห่งนี้ เขาจัดกิจกรรมอะไร ให้กับเด็กนักเรียน ไปติดตามชม พร้อมๆกัน ครับ/ค่ะ 

 กิจกรรมที่ว่านี้ เป็นกิจกรรม การเปิดสอน การทำนาครบวงจร ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนอำนาจเจริญ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญโดยการนำของท่านผู้อำนวยการคนเก่ง นายสมัย   บุตรภักดิ์   ผอ.โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ซึ่งได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าหลังโรงเรียน เนื้อที่ 12 ไร่ นำทั้งคณะครู-เด็กนักเรียน ลงมาปฎิบัติด้วยการลงทำการถอนต้นกล้าข้าว-ปักดำนา-ไถ่นา และการใส่ปุ๋ยคอกลงไปในแปลงนาข้าว เพื่อเป็นการสอนให้เด็กนักเรียน ของโรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ได้รู้ถึงวิธีการ-ขั้นตอนการทำนาแบบดั้งเดิม ที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมาให้ ตลอดจนให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเมล็ดข้าวที่มีประโยชน์ต่อตัวเรา-ต่อประเทศชาติ ความยากลำบากของพ่อ-แม่ ที่เป็นเกษตรกรชาวนา ซึ่งถือเป็นกระดุกสันหลังของชาติส่วนใหญ่ที่ได้ลงทุนลงแรงปักดำ กว่าจะได้เมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดมา และในขณะเดียวกันอาจจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียน ที่จะได้นำความรู้วิธีการปักดำนา กลับออกไปรับจ้าดำนา ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ กำลังขาดแคลนอย่างหนัก และเสียค่าจ้างสูงถึงวันละ 350-450 บาท

กองพลพัฒนาที่ 2 ร่วมกับกลุ่มพลังมวลชนจากทุกสาขาอาชีพ ในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ร่วมปลูกป่าตาม ”โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ถวายแม่ของแผ่นดิน

 ที่ป่าชุมชน เขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ” บ้านวังกระทะ ตำบลวังตะเฆ่อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  พลตรี วิชัย      แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  โดยมีข้าราชการ  ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ประชาชนและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้กว่า  1,000 คน ในพื้นที่ 50 ไร่ซึ่งเป็นไม้พะยูง-แคนา-ยางนา และต้นขี้เหล็กป่า จำนวน 10,000 ต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2556 อีกทั้งยังเป็นการสนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน  ที่จะสร้างจิตสำนึกกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคน เล็งเห็นคุณค่าของป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว  รู้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ให้เป็นแหล่งต้นน้ำ ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง-ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้ยั่งยืนตลอดไป .

เจ้าหน้าที่กองระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เร่งฉีดพ่นสารเคมีในจุดเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก เพื่อตัดวงจรการระบาด และลดจำนวนผู้ป่วย

 โดยเจ้าหน้าที่กองระบาดวิทยา สสจ.อำนาจเจริญ  และคณะครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด ได้นำเครื่องฉีดพ่นสารเคมี เข้าไปฉีดตามห้องห้อง-ท่อระบายน้ำ-ห้องเรียน  พร้อมทั้งเติมสารทรายอะเบท ลงไปในจุดที่มาน้ำขังทุกจุดภายในโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพป. ซึ่งเป็นการปฏิบัติการ “ดีเดย์ “ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มเสี่ยงกับเด็กนักเรียน พร้อมกันใน 20 โรงเรียน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมาแนวโน้มสูงขึ้น หลังล่าสุด มียอดผู้ป่วยแล้วกว่า 949 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 ราย .                                      

ประชาชนอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างหนัก ขณะที่เกษตรกรชาวนา อำเภอโนนสูง ไม่มีน้ำไปเลี้ยงต้นข้าว ยืนต้นตายเป็นบิเวรกว้าง

 โดยชาวบ้านถนนโพธิ์   หมู่ 5 ตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา          กว่า 100 ครอบครัว ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้อย่างหนัก ถึงแม้ว่า จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากฝนตกทิ้งช่วง ขณะเดียวกันบึงกระโตน ซึ่งเป็นลำน้ำที่เก็บกักน้ำ กลับไม่มีน้ำไหลลงอ่าง ทำให้การผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตให้บริการ มีปัญหาน้ำที่จ่ายจะมีสีแดงขุ่นมั่ว  ชาวบ้านไม่กล้านำน้ำไปใช้เพราะกลัวว่าจะมีเชื้อโรค และเป็นอันตราย จึงอยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ น้ำน้ำเข้าไปแจกจ่าย หรือเติมลงในถังกลางช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าว

 ส่วนเกษตรกรชาวนา ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ก็กำลังประสบปัญหา เนื่องจากต้นข้าวที่ลงทุนปักดำ และหว่านกล้าเอาไว้ก่อนหน้านี้ กำลังเหี่ยวเฉายืนต้นตาย จากภาวะฝนทิ้งช่วง ขาดน้ำไปเลี้ยงลำต้น  มากกว่า 500 ไร่      นายปรีชา     วางกลาง  ชาวนาตำบลธารปราสาท  อำเภอโนนสูง กล่าวว่า ได้ลงทุนปลูกข้าวหอมมะลิ กว่า 20 ไร่ ขณะนี้ต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโต เริ่มเหี่ยวเฉาตายไปแล้ง 9 ไร่ เหลือเพียง 11 ไร่ หากไม่มีฝนตกลงมา ในระยะนี้ คาดว่านาข้าวของตนเอง จะเสียหายทั้งหมดอย่างแน่นอน. 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เตือนอันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษที่เกิดขึ้นมากในป่าธรรมชาติช่วงฤดูฝน ล่าสุดในจังหวัดมีผู้ป่วยแล้ว 20 ราย

  นายสุรพร        ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เตือนประชาชนในการรับประทานเห็ด หลังจากในพื้นที่จังหวัด พบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษแล้ว  20 ราย ซึ่งพบที่อำเภอบุณฑริกและอำเภอเขื่องใน แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝนอยู่ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะมีเห็ดตามธรรมชาติเกิดขึ้นจำนวนมาก และจะมีชาวบ้านนำเห็ดพิษมารับประทานและป่วยจากเห็ดพิษเป็นประจำทุกปี โดยเห็ดบางชนิดมีอันตรายถึงชีวิตเพราะมีพิษมาก เช่น เห็ดตับเต่าบางชนิด-เห็ดระโงกหิน-เห็ดสมองวัว-เห็ดน้ำหมึก-เห็ดหิ่งห้อย-เห็ดเกล็ดดาวเป็นต้น สำหรับอาการของการรับประทานเห็ดพิษ เมื่อรับประทานเห็ดพิษที่มีสารพิษ จะแสดงอาการภายใน 6-24 ชั่วโมง ภายหลังรับประทาน ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตภายใน 4-10 ชั่วโมง เนื่องจากพิษนี้มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร อุจจาระร่วงอย่างแรง เป็นตะคริวที่ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบประสาทล้มเหลว นอกจากนี้ยังมีสารพิษที่จะแสดงอาการภายใน 6-8 ชั่วโมง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยมีพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ทำลายเซลล์ตับและไต ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกสลาย นอกจากนี้หากมีอาการเบื่อเห็ดหรือกินเห็ดพิษ ต้องรีบปฐมพยาบาลโดยทำให้ผู้ป่วยอาเจียน นำเศษอาหารที่ตกค้างออกให้มากที่สุด แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมตัวอย่างเห็ดพิษที่รับประทาน ประการสำคัญห้ามล้างท้องด้วยการสวนทวารหนัก วิธีนี้ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยเท่านั้น เพราะจะทำให้สามรถช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที.

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ยกเลิกการทำลายกระบือติดเชื้อวัณโรคทีบี ยกศูนย์วิจัยฯทั้ง 201 ตัว เผยล่าสุดได้รับอนุมัติทำลายจากกรมปศุสัตว์เพียง 3 ตัว ที่เหลืออีก 198 ตัว ถูกสั่งระงับการทำลาย และหาแนวทางรักษาต่อไป  

 หลังเกิดการระบาดของโรควัณโรคในกระบือขึ้นภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง  ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับสัตว์แพทย์ จากกรมปศุสัตว์ ตรวจหาเชื้อโรคและควบคุมโรควัณโรคในกระบือ และล่าสุดได้เสนอรายงานไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อทำลายกระบือทั้งหมดภายในศูนย์วิจัยฯ จำนวน 201 ตัว เพื่อตัดตอนการระบาดของโรค                จากการสังเกตการณ์กระบือที่ จะถูกทำลายภายในคอกของศูนย์วิจัย พบว่า กระบือที่จะถูกทำลาย  ถูกคัดแยกออกจากฝูง และได้รับการดูแล ให้อาหารเป็นอย่างดี ซึ่งดูรูปร่างภายนอกกระบือแต่ละตัวมีลักษณะสมบูรณ์ โดยเฉพาะกระบือเพศผู้ นั้นสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัว ขณะกระบือเพศเมียมีลูกน้อยคอยเดินตามตลอดเวลา              ส่วนกระบือที่ถูกระบุว่า ติดเชื้อวัณโรคแสดงอาการอย่างชัดเจน 24ตัวจะมีรูปร่างผอมและเซื่องซึม       นายสุพรชัย   ฟ้ารี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ กล่าวว่า โรคระบาดในกระบือ เป็นเชื้อวัณโรค แบบทีบี ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย ฯ ร่วมกับสัตว์แพทย์กรมปศุสัตว์ ได้ควบคุมโรคเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ซึ่งวัณโรคนี้ติดกับคนได้ แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ทำงานที่ศูนย์วิจัยฯติดเชื้อโรคนี้แต่อย่างใด               และล่าสุดทางศูนย์ฯ ได้รับหนังสือจากกรมปศุสัตว์ ให้ทำลายเพียง 3 ตัว ส่วนที่เหลือ 198 ตัว จะหาแนวทางรักษาดูแลต่อไป .           

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ตรวจยึดไม้สักทองจำนวน 120 ท่อน อายุกว่า 100 ปี ซึ่งถูกโค่นในพื้นที่ สปก. เขตรอยต่ออำเภอนาตาลและอำเภอเขมราฐ           

  นายธวัชชัย     ลัดกรูด    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาตาล อำเภอนาตาล   เข้าตรวจยึดไม้สักทองในพื้นที่ สปก.บ้านนาแวง ตำบลนาตาล  จำนวนกว่า 120 ท่อน โดยมีนางสาวณัฐชา   พิมพ์พา   รับเป็นเจ้าของไม้พร้อมนำเอกสารการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้อนุญาตตัดไม้สักทองในพื้นที่ดังกล่าวได้ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจเอกสาร  พบว่าเอกสารที่  นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เป็นที่ดินคนละแปลงที่ตัดไม้   ซึ่งนางสาวณัฐชา    ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ว่า พื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารสิทธิถูกต้อง และได้นำตัวนายพิจิตร    ประชุมแดง อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ 10 ซึ่งมีเอกสารครอบครองที่ดินข้างเคียง และเป็นเจ้าของที่ดินเดิม ได้นำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก 4-01 เลขที่ 544 แปลงที่ 2 จำนวนกว่า 5 ไร่ 48 ตารางวา แจ้งว่ามีไม้สัก จำนวน 15 ท่อนมาแสดง แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ยังยืนยันว่า ที่แปลงดังกล่าวเป็นที่ดิน สปก.ที่ยังไม่ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แต่อย่างใด ด้านนายพิจิตรกล่าวว่า ที่ดินดังกล่าวได้มีการขายต่อกันมาหลายช่วง ตนเองก็ได้ขายให้พี่ชายของนางสาวณัฐชา เมื่อปี 2549 ส่วนหลักเขตจะอยู่ตรงไหนนั้นตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน และไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการตัดไม้ในครั้งนี้ด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี จึงได้สั่งอายัดไม้ทั้งหมด พร้อมทั้งได้แจ้งข้อหานางสาวรัฐชา ว่า มีหรือทำไม้ท่อนหวงห้าม ยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.นาตาล ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป02-07-2013

clock กรกฎาคม 2, 2556 19:12 by author Administrator

เกษตรกรชาวนาในหลายพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ระบุในบางพื้นที่การปลูกข้าว มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาปราบศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดความเสียหายนาข้าว

 นายบุญจันทร์     เพชรประไพ  เกษตรกรชาวนา บ้านโนนคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ   กล่าวว่า ที่ผ่านมาการทำนาสมัยดั้งเดิมตั้งแต่พ่อ-แม่ พาทำนามา จะใช้สารเคมี และยาปราบศัตรูข้าวน้อยมาก แต่ในภาวะปัจจุบัน แมง-แมลงศัตรูของต้นข้าวที่มักจะมากันเป็นจำนวนมากๆ จะยกทัพลงกัดกินต้นข้าวของตนเอง ที่ได้ลงทุนไถ-ปักดำ และเก็บเกี่ยว ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทุกปี  ซึ่งวิธีการที่ดี และเป็นทางเลือก อีกทางหนึ่งก็คือการใช้ยากำจัดศัตรูพืช ประเภทโฟลิดอล-ยากำจัดหญ้าม้าแดง  และสารเคมีประเภทอื่นๆ  ที่มีคุณสมบัติ ในการกำจัดแมง-แมลง ที่จะสร้างความเสียหาย โดยจะเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ 2-3,000 บาท ต่อการฉีดยากำจัดต่อครั้ง  ซึ่งบางครั้งยอมรับอาจมีผลข้างเคียงกับเกษตรกรชาวนาโดยตรงก็ต้องยอม ส่วนจะมีผลในเมล็ดข้าว หลังการผลิต และนำไปขายต่อให้กับโรงสี หรือไม่นั้นคงจะต้องเป็นกรรมวิธีในการผลิต ของโรงสีขนาดใหญ่ ในส่วนตัวยอมรับ อาจจะมีสารเคมีตกค้างอยู่      

 ส่วนนายฉวี    ยาวะโนภาส  เกษตรกรชาวนาบ้านสำราญ   ตำบลสำราญ อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ปัจจุบันไม่ใช้ว่าจะใช้สารเคมีกำจัดศัตรูข้าว ประเภทแมง-แมลง-หญ้า ที่ขึ้นมาเท่านั้น แต่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูข้าว ในหอยเชอรี่ ก็ต้องใช้ร่วมด้วย ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องให้ได้ผลผลิตสูง  ถึงว่าต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นก็ต้องยอม 

ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิรายใหญ่ ที่ของสุรินทร์ ยืนยัน ไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวพบมอดในถุงข้าวสารที่มีการส่งออก

 นางกัลยณัฐฐ์     เศรษฐพัฒนชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของโรงสีข้าว เจ.พี.ไรท์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากกรณีกระแสข่าวข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวที่เก็บรักษาไว้ในโกดัง มีการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเมทิลโบรไมด์ (Methyl Bromide) เพื่อป้องกันแมลงและมอด ส่งผลให้อาจเกิดผลกระทบต่อการผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวบรรจุถุง          ว่า จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจำหน่าย แต่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น โดยตัวแทนจำหน่ายจากทั่วประเทศ มีการสอบถามถึงมาตรการการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยบริษัทฯมีมาตรการควบคุม 3 มาตรการ ประกอบด้วย ISO GMP HACCP รวมทั้งมีการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจหาเชื้อรา สารเคมี รวมถึงเชื้อที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินอาหารว่ามีการปนเปื้อนหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบทุกครั้ง เนื่องจากผู้ผลิตทุกรายจะต้องรักษามาตรฐานและเข้มงวดในการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ จนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์           อย่างไรก็ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งทวีปยุโรป ออสเตเรีย ฮ่องกง ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากแต่ละประเทศมีมาตรการการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงของไทย.      

ประชาชนในเขตตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลายร้อยหลังคาเรือน ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก บางครอบครัวที่มีฐานะทางการเงิน ต้องลงทุนเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ถึงแม้ว่าในระยะนี้ จะเป็นช่วงฤดูฝน แต่ชาวบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 2 –บ้านหนองกระชาย หมู่ 11 –บ้านโคกสูง และบ้านบึงบัวทอง     ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไม่ต่ำกว่า 800 ครอบครัว กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้อย่างหนัก มานานกว่า 3 เดือนแล้ว และในขณะเดียวกัน เมือเปิดก๊อกน้ำ จะมีเพียงลมพุ่งออกหมุนมิเตอร์น้ำ  ทำให้ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนต้องเสียค่าใช้น้ำรายเดือน ทุกๆ เดือนกับเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคจอหอ  ส่วนครอบครัวของชาวบ้านรายได้ มีฐานะทางการเงินที่ดีหน่อย ก็จะจ้างชุดขุดเจาะบ่อบาดาลเอกชน มาเจาะบ่อน้ำให้ในราคา 4 หมื่น ถึง 50,000 บาท เพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้อุปโภค-บริโภค ส่วนชาวบ้านที่มีฐานะการเงินไม่ดี ก็จะรอน้ำจากเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลโคกสูง นำมาแจกจ่าย และเติมให้เท่านั้น  เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 10-20 เที่ยว แจกจ่ายไปตามหมู่บ้านต่างๆ แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ ของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จึงอยากวิงวอนให้กับเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคจอหอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงมาตรวจสอบ และหาทางช่วยเหลือด่วน สำหรับหมู่บ้านดังกล่าว จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ทุกๆปี ทั้งในช่วงฤดูแล้ง และในช่วงฤดูกาลปกติ  .

จังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมปลูกบัว ร้อยใจ ร้อยบัว 9,999 กอ”รอบคลองทุ่งศรีเมือง  เพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน และ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

 ที่   บริเวณทุ่งศรีเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี    พลตำรวจเอกชิดชัย   วรรณสถิตย์  อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ร้อยใจร้อยบัว 9,999 กอโดยกิจกรรมมีการปลูกบัวกว่า 100 สายพันธ์  จำนวน 9,999 กอ   เพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน และถวายเป็นพุทธบูชาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป  ได้เกิดความศรัทธาและสำนึกทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดของตนเอง 

ด้าน นายพรศักดิ์  เจริญประเสริฐ  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดสะพานข้ามห้วยห้วยสำราญ และปล่อยปลาจำนวน 100,000 ตัว  ลงลำห้วยสำราญเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต.บุสูง  อำเภอวังหิน   และ อบต.ทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในวโรกาสเจริญพระชมพรรษา.

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดยโสธร ต่างดีใจที่รัฐบาลปรับราคารับจำนำข้าวกลับมาเป็น 15,000 บาทดังเดิม  ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ ตั้งด่านตรวจเข้มเฝ้าระวังข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ทะลักสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือกในไทย

เกษตรกรจังหวัดยโสธร เริ่มนำข้าวไปจำนำ หลังมติ กขช.ขยายเวลารับจำนำข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาท ถึง 15 กันยายน นี้  โดยบรรยากาศ ตามโรงสีที่เข้าโครงการรับจำนำข้าว ก็ได้มีเกษตรกรเริ่มนำข้าวไปจำนำกันบ้างแล้ว  ซึ่งตามจุดรับจำนำข้าวของโรงสีที่เข้าโครงการ ก็ได้มีเกษตรกรนำข้าวไปจำนำและตรวจวัดความชื้นและเอกสารกำกับกันอย่างละเอียด  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตโดยชาวนาต่างออกมาขอบคุณทางคณะกรรมการ กขช. ที่ขยายเวลารับจำนำข้าวนาปรังพวกตนไม่มีทางเลือก เพราะที่ผ่านต้องลงทุนสูง

  ส่วนที่ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ  จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชาเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเข้าเมือง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรกาบเชิง ทหารจากกองกำลังสุรนารีและตำรวจภูธรกาบเชิง ในการบูรณาการร่วมกันในการตรวจตราพื้นที่และรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร ที่ อาจลักลอบนำข้าวเปลือกคุณภาพต่ำจากประเทศกัมพูชา เพื่อเข้ามาสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือกในไทย หลังคณะกรรมการ กขช.มีมติรับจำนำข้าวเปลือกโครงการรับจำนำข้าวเป็น 15,000 บาท

และที่ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เป็นจุดผ่านแดนถาวรของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมต่อกับช่องจวม อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่ ทหารกองกำลังสุรนารี  ทหารพรานที่ 2304  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  และเจ้าหน้าที่ศุลกากร  ร่วมกันตรวจเข้มการผ่านด่านเข้าออกของประชาชน  ซึ่งวันนี้เป็นวันรับจำนำข้าววันสุดท้ายเกรงจะมีการนำข้าวจากต่างประเทศข้ามแดนเข้ามา  รวมทั้งมีตลาดนัด  ประชาชนชาวกัมพูชาข้ามแดนมา เป็นจำนวนมาก  ซึ่งยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  กล่าวว่า ในเบื้อต้นตรวจสอบพบมีการทุจริต การปลอมแปลงเอกสารนำข้าวในโกดัง ออกมาสวมสิทธิ์ใบประทวนร่วมกับชาวนา เข้าข่ายกระทำผิดยักยอกทรัพย์สินเป็นข้าวเปลือกกว่า 621 ตัน มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท

  นายพรศักดิ์     เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับโรงสีข้าวยักยอกข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ของรัฐบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ อคส.ได้ดำเนินการแจ้งความให้ดำเนินคดีกับโรงสีข้าวนพภร ในพื้นที่ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้าแล้ว ตำรวจได้สอบปากคำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต และรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกเจ้าของโรงสี มารับทราบข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งทางเจ้าของโรงสี ยังให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีในชั้นศาลได้มีการแจ้งความดำเนินคดีใน 3  ข้อหา ทั้งข้อยักยอกข้าว 621 ตัน มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท ข้อหาการปลอมแปลงใบส่งข้าว และในคดีการสวมสิทธิ์โดยใช้หลักฐานใบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกร  ซึ่งขณะนี้ได้มีการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และหาหลักฐานอย่างรัดกุม เพื่อเร่งดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทุกอย่างเข้าสู่ขบวนการทางกฎหมายแล้ว คงต้องขอให้เวลากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานสักระยะหนึ่ง.

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เผย พบเด็กป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก แล้ว จำนวน 274 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เบื้องต้น ต้องเฝ้าระวังเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี หากพบว่ามีไข้สูงให้รีบมาพบแพทย์ทันที

 นายสุรพร       ลอยหา    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์ โรคมือ-เท้า-ปาก ว่าในส่วนของจังหวัด ได้สั่งการให้โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงชายแดน โดยเฉพาะ อำเภอน้ำยืน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชามีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  สำหรับสถานการณ์ของดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จังหวัดอุบลราชธานี พบเด็กป่วยแล้ว  จำนวน 274 แยกเป็นผู้ป่วยเป็นเด็กชาย 143 คน- เด็กหญิง 131 คน และยังไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี เบื้องต้นได้ประสานไปยังสถานศึกษาในการทำความสะอาดพื้นที่แล้ว ซึ่งในขณะนี้แนวโน้มของผู้ป่วยได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถควบคุมของโรคระบาดนี้ได้ สำหรับโรคมือ เท้า ปาก ที่พบในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการให้กุมารแพทย์ให้เฝ้าระวังเด็กที่มีอาการไข้สูงแล้ว เนื่องจากมีอาการใกล้เคียงกับโรคไข้เลือดออก.                 01-07-2013

clock กรกฎาคม 1, 2556 19:05 by author Administrator

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ถวายปัจจัยจำนวน 4 ล้านบาทแก่ 65 องค์กรการกุศล จากการจัดงาน รวมศรัทธา วิสาขบูชา-พุทธบารมี ประจำปี 2556 เพื่อให้องค์กรการกุสลนำไปใช้ประโยชน์  

 ที่ หน้าห้องเอ็มชีซี ฮอล์ล หางสรรพสินค้าเดอะมอล์ล จังหวัดนครราชสีมา  พลตรี ชาญชัย    ภู่ทอง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนพลโท จีระศักดิ์     ชมประสพ แม่ทัพภาคที่ 2  เป็นประธานในพิธีถวายปัจจัย จำนวน 4 ล้านบาท ให้กับแก่ผู้แทน 65 องค์กรการกุศล อาทิ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา-สมทุบทุนมูลนิธิพระดาบส กรุงเทพมหานคร –ปัจจัยบูรณะพุทธสถานทั้งใน และต่างประเทศ –ปัจจัยสำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และเยาวชน โดยปัจจัยดังกล่าว ไดจากการจัดงาน” รวมศรัทธา-วิสาขบูชา-พุทธบารมี “ประจำปี 2556 ซึงทางกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับห้างสรรพสินค้า เดอะมอล์ล จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดขึ้น เนื่องสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรการกุศลทั้ง 65 องค์กร ได้นำปัจจัยจำนวนดังกล่าว นำไปบูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ทางพระพุทธสาสนาให้กับพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน รวมทั้งให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ต่อไป.      

ชาวบ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน กว่า 200 คน ชุมนุมยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  หลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ  เข้าปลูกป่าทดแทนทับที่ทำกินของชาวบ้าน

 นายพรศักดิ์    เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงมารับหนังสือข้อเสนอจากแกนนำชาวบ้าน โดยมี นายบุญส่ง แฝงวงคำ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน และชาวบ้านกว่า 200 คน เดินทางมาชุมนุมกันหน้าศาลากลางหลังจากเจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกตาดโตน ที่เข้าไปปลูกป่าทดแทนทับที่ทำกินชาวบ้าน  โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ส่งผลทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดรับปากว่าจะดำเนินการ ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนหากข้อเสนอใดที่ขัดต่อข้อกฎหมาย จังหวัดก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางประสานไปยังกรมอุทยานฯ เพื่อหาทางออกเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ จากนั้นชาวบ้านจึงพอใจและเดินทางกลับในเวลาต่อมา

บรรดาลูกเสือ-เนตรนารี   ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวัน วันลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฏาคมของทุกปี    

 นายวีระเดช  เชื้อชัย ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีสวนสนาม ของลูกเสือ-เนตรนารี ของ โรงเรียนอำเภอพอมาย  กว่า 1300 คน  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  วันลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2556  เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6  พระบิดาแห่งการลูกเสือไทยที่ทรงมี พระบรมราชโองการ จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นประเทศที่ 3 ของโลก เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ.

จังหวัดชัยภูมิ สนธิกำลังจับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกรวบขบวนการค้ายาบ้ารายใหญ่ ได้ของกลางยาบ้ากว่า 5,000 เม็ด  ผู้ต้องหา รวม 4  ราย และยึดทรัพย์มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

 นายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยชุดจับกุม สภ.เมืองชัยภูมิ  แถลงผลจับกุมพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่จากการล่อซื้อ ได้ของกลางยาบ้า  รวมจำนวน 5,109 เม็ด ผู้ต้องหารวม 4 ราย และของกลาง รถยนต์จำนวน 2 คัน-โทรศัพท์มือถือ- อาวุธปืน ซึ่งผู้ต้องหาดังกล่าวถูกจับกุมได้ที่  บ้านเลขที่ 428  ตำบลท่าหินโงม   โดยมี นายปรีชัย  หรือโต้ง  ศรีทอง  อายุ 35 ปี  เป็นหัวหน้าแก๊งค์  โดยนายปรีชัย  ให้การว่าซื้อยาบ้ามาจาก  อำเภอภูพาน   จากนั้นจะเป็นผู้ติดต่อหาลูกค้าในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทำมาแล้วประมาณ 5-6 ครั้ง  ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนและทำการยึดทรัพย์มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท และตั้งข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมายต่อไป

คุยข่าว 10 โมง จะพาไปชมการแสดงชาวมอญโบราณ  แห่งเทพสถิต ซึ่งมีมรกดทางวัฒนาธรรมสืบทอดกันมานานกว่า 2,000 ปี มาจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบัน  ในเทศกาล  “เที่ยวงานทุ่งกระเจียวดีใจที่ชัยภูมิ

 อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น   โดยใช้ชื่อสโลแกนว่า” ขึ้นภู ดูวิถีวัฒนธรรมของมอญโบราณแห่งเทพสถิต” ซึ่งเป็นหนึ่งในงาน เที่ยวงานทุ่งกระเจียวดีใจที่ชัยภูมิ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน  โดยภายในงานจะมี การแสดงย้อนยุค  ของชาวมอญโบราณ ซึ่งเป็นลูกหลานทวารวดีที่สืบทอดเชื้อสายกันมายาวนานกว่า 2000 ปี  ซึ่งประกอบด้วย การจัดขบวนแห่วิถีชีวิตร่วมสมัย – การดำเนินชีวิตสมัยรุ่นปู่ย่าจนถึงรุ่นลูกหลาน   แล้วนำมาประยุคร่วมสมัยปัจจุบัน  เช่น พิธีกรรม- ความเชื่อ- โชครางบอกเหตุ-พิธีบวงสรวงผีปู่ตา และการเป่าใบไม้ให้เป็นเพลงประสานเสียงดนตรี  เป็นต้น  พร้อมกันนี้ยังมีการเดินแบบ ของนายแบบกิตติมศักดิ์จาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหัวหน้าส่วนราชการ ต่าง ๆ อีกด้วย  ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ. 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเครือข่ายต่างประเทศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย  เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน            

 โดยชาวต่างชาติ จากจีน- เวียดนาม และกัมพูชา  ที่ได้เข้ามาศึกษา และทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และโรงเรียนนารีนุกูล  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเครือข่ายต่างประเทศ  ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย  ซึ่งส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดขึ้น  โดยเน้นทัศนศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และวิถีความเป็นไทย ตามสถานที่ต่าง ๆ ใน 3 จังหวัด  ที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมทัศนศึกษาเข้าใจประเทศไทยมากขึ้น  รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ เผยพบเด็กป่วยด้วยโรคไข้เลือกออก ต้องนอนพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น

  นายแพทย์สมปอง  เจริญวัฒน์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดเผยว่า เกิดฝนตกตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเริ่มมีผู้ป่วย ๆ ด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงในช่วงนี้  โดยทั้งจังหวัดชัยภูมิพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 8 15 ปี นอกจากนั้นยังมีเด็กป่วยด้วยไข้เลือดออกนอนรักษาตัวภายในโรงพยาบาลชัยภูมิสัปดาห์ละ 2 – 3 คน  ซึ่งต้องใช้เวลาพักรักษาตัวอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ไม่นับรวมกับเด็กป่วยอาการเล็กน้อย ซึ่งทางโรงพยาบาลจ่ายยาให้ไปรับประทานที่บ้าน เพื่อรอดูอาการอีกจำนวนมาก

ส่วนที่ จังหวัดศรีสะเกษ     นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน ในพิธีเปิด มหกรรมรวมพลังต้านภัย ไข้เลือดออก ภายหลังพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นล่าสุดพบผู้ป่วยจำนวน   44 ราย  อัตราป่วย 100  คนต่อแสนประชากร    โดยมีการพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำและยุงลาย พร้อมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด.

หน่วยปฎิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี  บินสำรวจปริมาณน้ำปลูกข้าวของเกษตรกร   พบว่าหากฝนไม่ตกลงมาภายใน  1 สัปดาห์ จะส่งผลให้ต้นข้าวของเกษตรกรได้รับความเสียหาย

 โดยจาการสำรวจปริมาณน้ำทำนาปลูกข้าวของชาวนาในพื้นที่  4  อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่  อำเภอม่วงสามสิบ-เขื่องใน-สำโรง และอำเภอเดชอุดม    พบว่าปริมาณน้ำในพื้นที่ไร่นาของเกษตรกรที่หว่านกล้าก่อนหน้านี้เริ่มประสบภาวะฝนทิ้งช่วงหากภายใน 1 สัปดาห์ฝนไม่ตกลงมา นาข้าวต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ  นอกจากนั้นระดับน้ำในแม่น้ำชีลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้มองเห็นเนินทราย และน้ำแห้งเป็นบางส่วน   สำหรับเกษตรกรต้องการขอความช่วยเหลือประสานงานขอฝนหลวง สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวทางการเกษตร ทุกแห่ง ทั้ง  25 อำเภอ  หรือ สำนักงานเกษตรและสกรณ์จังหวัดส่วน      ส่วนที่ อ่างเก็บน้ำลำแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  เริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีฝนตกลงมา  โดยล่าสุดปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำลำแชะ อยู่ที่ 105.265 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นร้อยละ  38.28  ของความจุ และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับพื้นที่เหนือเขื่อนเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงทำให้มีปริมาณน้ำซับใต้ดินไหลลงอ่าง.

 ปฏิทินการทำงาน ททบ.5

<<  เมษายน 2557  >>
จัอัพุพฤศุเสอา
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

View posts in large calendar

Sign in