ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ททบ.5 จ.นครราชสีมา

ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา

12-07-2013

clock กรกฎาคม 12, 2556 15:20 by author Administrator

ชาวบ้านตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมตัวคัดค้านการทุบฝายกั้นน้ำ หลังชาวบ้านในพื้นที่ 2 ตำบล ต่างมีความเห็นต่างกัน เพราะต้องการใช้น้ำทำการเกษตรของทั้งสองฝ่าย

ที่บริเวณด้านหน้าศาลาวัดบ้านจารย์ตำรา ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้านกว่า 50 คน ได้ออกมารวมตัวกัน เพื่อคัดค้านการทุบฝายกั้นน้ำบ้านจารย์ตำรา หมู่ 5 ตำบลท่าหลวง  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากชาวบ้านในตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย  ได้ประชุมกันเพื่อต้องการเรียกร้องให้ทางผู้นำชุมชนได้ ทุบฝายกั้นน้ำดังกล่าวออก เพื่อให้ปริมาณน้ำที่อยู่เหนือฝาย ได้ไหลลงมาด้านล่างของฝาย เพื่อให้เกษตรกรในตำบลดงใหญ่ สามารถใช้น้ำในการเกษตรได้เช่นกัน ทั้งนี้นายจาตุรงค์   ถนอมกลาง  ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันอำเภอพิมาย ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอพิมาย ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเป็นคนกลาง ในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่าย  ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป.  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดงานมหกรรมวิชาการเหลียวหลังแลหน้า 3 ปี สพม.29 เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรทางการศึกษา เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช     จังหวัดอุบลราชธานี นายกมล      รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเหลียวหลังแลหน้า 3 ปี สพม.29” ซึ่งการจัดงานมหกรรมวิชาการเหลียวหลังแลหน้า 3 ปี สพม.29” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556 เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนให้มีคุณภาพรักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน และสากล เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ให้สาธารณชนรับทราบ และเพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ให้มีบทบาทและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง                     ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมแสดงความก้าวหน้าทางการศึกษา การจัดนิทรรศการ พิธีมอบรางวัลดีเด่น การเสวนาทางวิชาการ การแสดงบนเวที การเผยแพร่ผลงานดีเด่นของหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผลงานดีเด่นนักเรียนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปินแห่งชาติหลายสาขา เป็นการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง เด็กไทยก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล.

จังหวัดชัยภูมิ เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)ของจังหวัด

นายบรรยงศ์    วงษ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการดังกล่าว  ในการที่จะร่วมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  “นครชัยบุรินทร์”  และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ในปี พ.ศ.2558  ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร การต้อนรับที่ดี และการให้บริการที่ดี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกตาดโตน หรือทุ่งดอกระเจียว ซึ่งกำลังมีการจัดเทศกาลดอกกระเจียว ดีใจ จนถึงเดือนเดือนสิงหาคมนี้ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี กับประเทศเพื่อนบ้าน  ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว และด้านเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด   กลุ่มจังหวัด  อีกทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศที่จะมีจะมาเยือนได้เป็นอย่างดี.

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่  ออกให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีการสำรวจไว้ 3,800 ราย และสิ้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ จะให้การช่วยเหลือ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์  

  นางเครือวัลย์  เจียรนัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือ ไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลวะตะแบก และตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิตจำนวน  11 ราย เพื่อเป็นการช่วยผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบต่างๆ สามารถมีความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้น และไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ-สงเคราะห์ผู้พิการ-ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสด้านต่างๆ  จำนวน 1,476 ราย จากที่มีการสำรวจเอาทั้งสิ้น 3,800 ราย สำหรับในส่วนที่เหลือทั้งหมด จะสามารถให้การสงเคราะห์ได้ไม่เกินสิ้นกันยายน 2556 นี้ โดยจะใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 1,100,000 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สั่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค  เร่งออกสำรวจข้าวในโรงสีทุกแห่ง เพื่อหาข้อเท็จจริง กรณีมีข่าว มีสารปนเปื้อนในข้าว หากพบมีสารดังกล่าว จะต้องถูกลงโทษ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

 นายประวัติ    ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เชิญนายสุใหญ่    หลิมโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัด ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด หรือ สคบ.และผู้ประกอบการโรงสี เข้าร่วมประชุมหารือ และเร่งออกสำรวจข้าวตามโรงสี ทั้งที่เข้าร่วมโครงการ รับจำนำข้าว และไม่ได้เข้าร่วมโครงการทั้ง  21 แห่ง เพื่อสำรวจตรวจหาสารพิษ-สารต้องห้าม-สารตกค้าง-สารปนเปื้อน ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นการผิดต่อ ( พ.ร.บ )พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักดิ์ราช 2522 อีกทั้งให้คณะกรรมการสุ่มเก็บข้าวตัวอย่าง ทั้งข้าวสาร ข้าวเปือก ที่ค้างสะต๊อก และกำลังสี บรรจุถุงส่งขายออกสู่ตลาด นอกจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัด ยังได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไป-ตรงมา ให้เกิดความบริสุทธิ์-ยุติธรรม กับโรงสีทุกแห่ง หากตรวจพบสารปนเปื้อน-สารตกค้าง ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน และให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดทันที.

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ มอบเข็มติดดาวให้กับผู้ทำคุณงามความดี ช่วยงานตำรวจ ที่ชี้เบาะแสรวบขบวนการค้ายาบ้า-อาวุธสงคราม  ผลิตธนบัตรปลอม  และเก็บเงินได้นำส่งคืนเจ้าของ เพื่อสร้างขวัญ-กำลังใจ

ที่ห้องประชุมเตชะธัมโม พลตำรวจตรีพินิจ มณีรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน มอบรางวัลเข็มติดดาว พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับผู้ทำความดีช่วยเหลืองานตำรวจ ประกอบด้วยนายอุทิศ  ลาดจันทึก ที่เบาะแสจนสามารถนำไปสู่การจับกุมขบวนการค้ายาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่ ได้ของกลาง กว่า 5 พันเม็ดยึดทรัพย์มูลค่า 2 ล้านบาท ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ-นายญาณาทัย พุ่มบ้านเช่า ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ มีเงินสดกว่า 3 หมื่นบาท นำแจ้งความจนส่งคืนเจ้าของได้ และนายวีรศักดิ์  ตันวัฒนเสรี ผู้นำจับขบวนการ ผลิตธนบัตรปลอมได้ ในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับพลเมืองดี ที่ได้ช่วยเหลือหน่วยงานราชการ และตำรวจ ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆได้ทำความดี ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินต่อไป.

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา  จังหวัดสระแก้ว  จับกุมราษฎรชาวกัมพูชา ที่ลักลอบเข้ามาทำการตัดไม้พะยูง และเกิดการยิงปะทะกับชุดจับกุม ได้ 1 คน นำตัวมาขยายผลหาเพื่อนร่วมแก้ง

หลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ได้เกิดการยิงปะทะกับขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง ที่มีอยู่ประมาณ 40 คน   ที่บริเวณบ้านคลองเกลือ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร ส่งผลทำให้นายพิทักษ์  ฟองลม อายุ 30 ปี เจ้าหน้าที่สายตรวจป่าไม้อุทยานแห่งชาติปางสีดา ถูกยิงเข้าที่บริเวณแขนได้รับบาดเจ��บ ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ สามารถจับกุมตัวนายเถื่อน  และนายอภิรักษ์ อายุ 26 ปีเท่ากัน ราษฎรชาวกัมพูชา อยู่ อำเภอตะเบียงโบ จังหวัดกัมปอด ได้ขณะหลบซ่อนตัวอยู่ในป่า ทั้ง 2 ให้การรับสารภาพ ว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา พวกตนประมาณ 40 คน ได้รับการว่าจ้างจากนายทุนชาวไทย ให้เข้าไปตัดไม้พะยูงที่ป่าอุทยานแห่งชาติปางสีดา โดยมีรถที่บริเวณตลาดโรงเกลือ  ไปส่งชายป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งตนเองจำไม่ได้เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน แล้วพาก็เดินลัดเลาะขึ้นเขาไปในป่าอุทยานแห่งชาติปางสีดา พร้อมล้อรถเข็นไม้ จำนวน 10 คัน เพื่อลากไม้ลงจากเขา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน พร้อมทั้งจัดชุดออกติดตามแก้งลักลอบตัดไม้พะยูงชาวกัมพูชา ที่เหลือดำเนินคดีต่อไป.

เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) มีมติสั่งขับพระเณรคำ ออกจากวัดแล้วพร้อมแจ้งวัดทุกจังหวัด ห้ามให้เข้าสังกัด ขณะที่เจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ส่งข้อมูลพฤติกรรมของพระเณรคำ กระทำความผิดทางอาญา

ที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ พันเอกชัชนันท์ เมธีธรรมาภรณ์ รองผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ได้เดินทางเข้าพบกับพระราชธรรมโกศล(สวัสดิ์ ทัสสนีโย) เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต เพื่อยื่นหนังสือแจ้งข้อมูลพฤติกรรม ของพระเณรคำ กระทำความผิดทางอาญา ให้เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ประกอบในการพิจารณา ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบภาพถ่ายของพระวิรพล ฉัตฺติโก –เอกสารการจัดซื้อในนามของพระเณรคำ และเอกสารประกอบคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต กล่าวว่า จะรับเรื่องไว้พิจารณาซึ่งความจริงได้สั่งการไปแล้วว่าให้พระวิรพล ฉัตฺติโก มารายตัวด้วยตนเองภายในวันนี้(12) เมื่อครั้งที่มีการประชุมร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ที่วัดป่าประชารังสฤษฎ์ (อ่านว่า รัง-สะ-หริด )  อำเภอกันทรารมย์  โดยแยกประเด็น ในเรื่องของวินัยทางฝ่ายสงฆ์ จะรับมาดำเนินการ ส่วนเรื่องคดีทางอาญานั้นให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไป ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต ได้ประชุมสรุปแล้ว มีมติ ให้ขับพระเณรคำ  ออกจากวัดและไม่มีสังกัดอยู่ ถือว่าพระเณรคำเป็นพระเร่ร่อน เป็นพระไม่มีที่อยู่ สำหรับสาเหตุที่คณะสงฆ์ได้พิจารณาขับออกจากวัดได้แก่ 1 ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด 2 ไม่เอื้อเฟื้อในพระอุปัชฌาย์ 3 ขัดคำสั่ง และ 4 การประพฤติผิดจริยธรรมของพระภิกษุ ซึ่งจากนี้ไปภายใน 3 วันพระวิรพล ฉัตฺติโก จะต้องหาสังกัดวัดใหม่ ซึ่งอย่างไรก็ตามหากมีเจ้าอาวาสวัดแห่งใหม่ให้สังกัด ก็จะมีความผิดไปด้วย เพราะรู้แล้วว่าพระวิรพล ฉัตฺติโก ต้องอธิกรณ์มีคดีติดตัวใครรับเข้าสังกัดก็ถือว่าผิดด้วย.  

ที่จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัว  2 สามี-ภรรยา ลักพาเด็ก ได้ในขณะจะเตรียมพาเด็กขึ้นรถไฟ หนี และยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ลักพาตัวเด็กมา แต่เด็กขอติดตามมาด้วย

โดยภายหลังจาก ที่นางอวรรณ ยอดนา ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ว่าหลานชายได้หายตัวไป  ชื่อเด็กชาย โลบัส ทาแพงน้อย หรือน้องบัส อายุ 2 ขวบ ขณะวิ่งเล่นอยู่ภายในวัดใหม่ประตูชัย ตำบลพิมาย พร้อมกับนายองอาจ บุญเข็ม และ นางภาวดี เฮ้วแสง เป็นคนชาวจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งก่อนหน้าที่หลานชายจะหายตัวไป  2 สามี-ภรรยา มาขอข้าวกิน   จึงมั่นใจว่าถูก 2 สามีภรรยานี้ ลักพาตัวไปอย่างแน่นอน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้กระจ่ายกำลังออกติดตาม หาตัวคนร้าย  จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัว 2 สามีภรรยาได้ที่สถานีรถไฟหินดาษ พร้อมน้องบัส เบื้องต้นคนร้ายทั้ง 2 ยังให้การ วก วน และปฏิเสธว่าไม่ได้ลักพาตัวเด็กมา แต่เด็กขอติดตามมาด้วยความเต็มใจอย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ เพราะจากพฤติกรรมคล้ายเป็นขบวนการลักพาตัวเด็ก จึงได้แจ้งข้อหาปราศจากเหตุอันควรพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี จากบิดา มารดา หรือผู้ดูแล และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ลูกศิษย์พระเณรคำ    ร้องขอความเป็นธรรมให้กับพระเณรคำ นำรูปน้องชายของพระเณรที่บวชเป็นพระ มาเป็นหลักฐานในการพิจารณาเพื่อความเป็นธรรมให้กับพระเณรคำ

นายสุขุม        วงศ์ประสิทธิ ลูกศิษย์พระเณรคำ ประธานเครือข่ายบ้านวิมุตติธรรม ได้เข้าพบพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม และนำหลักฐานภาพถ่ายของพระเณรคำที่ถ่ายกับพระสุริ สุขผล น้องชาย เมื่อครั้งบวชเป็นพระมอบให้พระธรรมโกศล ได้นำไปเพื่อประกอบพิจารณาในเรื่องของหญิงที่ออกมาเปิดเผยว่า มีความสัมพันธ์กับพระเณรคำจนมีบุตรด้วยกันว่า เป็นพระเณรคำหรือเป็นน้องชาย พร้อมร้องขอให้มีการทบทวนคำสั่ง ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อขับพระเณรคำ โดยขอให้ขยายเวลาชี้แจงจาก 12 กรกฎาคม เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม ขอให้ชี้แจงแหล่งที่มาของรูปภาพปริศนาใครเป็นคนถ่าย ในการพิสูจน์ดีเอ็นเอขอให้ทำเป็นสากลเป็นที่ยอมรับ โดยขอให้ทางโรงพยาบาลตำรวจได้เข้ามาร่วมพิสูจน์ด้วย และดีเอ็นเอที่นำมาพิสูจน์ต้องเป็นของพ่อแม่ไม่ใช่ของปู่ย่า ขณะที่ทางพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ได้รับเรื่องเอาไว้ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพียงแต่บอกผู้ที่มายื่นว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย.

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชานุมานม  จังหว���ดอำนาจเจริญ จับกุมหญิงสาวลักลอบขนยาบ้าเตรียมส่งขาย โดยรับสารภาพนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชานุมานม  จังหวัดอำนาจเจริญ นำกำลังไล่จับกุมนางสาวนันท์ภัส   มีทองแสน  ซึ่งขับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ทท  9924 ยโสธร หนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำโขงของชานุมาน มาจนมุมจับได้ที่บริเวณหมู่บ้านโคกสาร ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน ได้พร้อมของกลางยาบ้า 42,000 เม็ด และเจ้าตัวรับสารภาพว่ารับซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านและกำลังจะนำไปส่งต่อให้กับลูกค้า จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดี และจะทำการสอบสวนขยายผลการจับกุมต่อไป

ขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง ในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง และภาคตะวันออก  ยังคงเหิมเกริมหนักในการบุก และลักลอบเข้าไปตัดไม้หวงห้ามในป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ยังคงมีการจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง

นาวาเอก สุทัศน์   อิ่มอุไร     ผู้บังคับหน่วยเรือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)เขตอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสิงขร   รักษ์มณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม-เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โขงเจียม นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจยึดไม้พะยูงท่อน จำนวน 60 ท่อน /เหลี่ยม และเลื่อยโซ่ยนต์  3 เครื่อง ถูกตัดซุกซ่อนอยู่ในป่าบ้านบะไห หมู่ 7 ตำบลห้วยยาง ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่า มีขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงกำลังใช้เลื่อยตัดไม้อยู่ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงแก้งตัดไม้พะยูง  ได้วิ่งหลบหนีเข้าป่าไป เจ้าหน้าที่ จึงได้ทำการตรวจยึดไม้พะยูงทั้งหมด และนำมาเก็บรักษาไว้ที่  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.6 และจะได้สอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  ทางด้านพันตำรวจเอก สันติ  เหล่าประทาย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.4 (เขาภูหลวง) บุกเข้าควบคุมตัวนายวรวิทย์ มังตะคุ ชาวตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  พร้อมของกลางเป็นไม้พะยูง ซึ่งถูกนำไปซุกซ่อนไว้กลางป่าบ้านหนองด่านช้าง จำนวน  45 ท่อน และไม้พะยูงแปรรูปอีก 21 ท่อน ก่อนจะนำไม้ทั้งหมด มาลงบันทึก และดำเนินการส่งมอบให้กับทางหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.4 (เขาภูหลวง) นำไปเก็บรักษาไว้ต่อไป  

ปิดท้ายที่นายนุวรรต ลีลาพะตะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ได้รับรายงานจากนายอนันต์  แดงกลิ่น หัวหน้าฐานพิทักษ์ป่าห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร ว่า ชุดลาดตะเวนตรวจป่าได้พบกลุ่มคนร้าย ประมาณ 30-40 คนกำลังลักลอบตัดไม้พะยูง เจ้าหน้าที่แสดงตนขอตรวจค้น กลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธ ระดมยิงใส่เจ้าหน้าที่ นานกว่า 5 นาที ผลจากการปะทะทำให้นายพิทักษ์ ฟองลม พนักงานลูกลูกจ้างชั่วคราวอุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่บริเวณแขนขวา เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานขอเฮลิคอปเตอร์กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ส่วนคนร้ายได้หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่ จึงได้กระจายกำลังกันออกติดตามตัวอยู่.11-07-2013

clock กรกฎาคม 11, 2556 14:40 by author Administrator

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมพระราชบัญญัติ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบข้าวที่โรงสีข้าวทรัพย์สิรินธร จังหวัดยโสธร ภายหลังตกเป็นข่าวในโลกออนไลน์

นาย สุพจน์ สัตย์กุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมพระราชบัญญัติ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบข้าวที่โรงสีข้าวทรัพย์สิรินธร ในตำบลดงแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร หลังถูกระบุว่ามีข้าวปนสารพิษ ภายหลังจากมีการปล่อยข่าวโลกออนไลน์ ของนายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ  ผู้ดำเนินรายการคนค้นคน โดยโพสต์ข้อความว่า ห้ามซื้อข้าวบรรจุถุงของ 2 ยี่ห้อดัง และข้าวจากโรงสี 3 แห่ง มีสารอันตราย ที่ไม่สามารถล้างน้ำออกไป และกำลังจะส่งไปจำหน่ายในประเทศนั้น  ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ทำให้ เจ้าของโรงสีทรัพย์สิรินธร ในตำบลดงแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้รับผลกระทบไปด้วย และจากการเปิดเผยของเจ้าของโรงสีข้าวว่า 2 ปีที่ผ่านมา โรงสีไม่ได้สีข้าวส่งให้กับกลุ่มบริษัทใด ๆ เพื่อนำข้าวไปบรรจุถุงจำหน่าย เนื่องจาก เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล  และรับจ้างสีข้าวแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารปีละกว่า 6 หมื่นตัน เพื่อส่งคลังสินค้า การที่ถูกอ้างชื่อในลักษณะนี้ จึงถือว่า  เป็นการใส่ร้ายทางการค้า  จึงเตรียมหารือกับครอบครัว เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไป และภายหลังสุ่มเก็บตัวอย่างเจ้าหน้าที่จะส่งตัวอย่างข้าวไปวิเคราะห์หาสารพิษตกค้าง ที่กรมวิชาการเกษตรส่วนกลาง คาดว่าจะทราบผลไม่น้อยกว่า 3 วัน 

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดสระแก้ว รวบ มืออุ้ม เสี่ยอ้วนตลาดโรงเกลือได้แล้ว พร้อมด้วยรถยนต์กระบะที่ใช้เป็นยานพาหนะในการกระทำความผิด โดยผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และไม่ให้ปากคำใดๆ โดยอ้างจะให้การในชั้นศาลอย่างเดียว

พลตำรวจโท วินัย ทองสอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 แถลงข่าวการจับกุมตัว นายพันศักดิ์ มงคลศิลป์ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดในคดีอุ้ม นายชัยชนะ หมายงาน หรือเสี่ยอ้วน ตลาดโรงเกลือ ได้พร้อมด้วยรถยนต์กระบะตอนเดียว ยี่ห้อฟอร์ด สีเทา หมายเลขทะเบียน บจ 4036 สระแก้ว ที่ใช้เป็นยานพาหนะในการกระทำความผิด และตรวจยึดรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ป้ายแดง ของนายพันศักดิ์ ได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐานร่วมกันกักขังหรือหน่วงเหนี่ยวหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และปล้นทรัพย์ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก ดำเนินคดีต่อไปอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเสี่ยอ้วน ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และมูลเหตุของก่อเหตุในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ต้องหาให้การปฏิเสธและไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเลย โดยบอกแต่เพียงว่าจะให้ข้อให้ในชั้นศาลเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาเข้า

ทนายความพาเมียและลูก พระเณรคำ พร้อมหลักฐาน เข้ายื่นฟองต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเรียกค่าเลี้ยงดูและค่าเสียหาย 

นายสมชาติ  วงศ์ธราธร ทนายความ ได้นำเมียและลูก ของพระวิรพล ฉัตติโก หรือพระเณรคำ  พร้อมหลักฐาน เดินทาง มายื่นเรื่องฟ้อง ที่ศาลจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเรียกค่าเลี้ยงดูและค่าเสียหาย โดยเบื้องต้นแจ้งว่า จะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าเลี้ยงดู ประมาณ 30 - 40 ล้านบาท ตามกฎหมาย มาตรา 276 ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น มาตรา 277 วรรคสาม ขมขืนเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี มาตรา 317 พรากเด็กอายุไมเกิน 15 ปี มาตรา 318 พรากผู้เยาว์ อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี   ซึ่งจะมีการไต่สวนมูลฟ้องต่อไปในวันที่ 16 กันยายน 2556  

ที่จังหวัดอุบลราชธานี ดีเอสไอ นำเอกสารการจ่ายเงิน การรับรถ กับบริษัทรถเบ็นซ์ ของพระเณรคำ มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค หรือ ดีเอสไอ นำเอกสารการจ่ายเงิน การรับรถ กับบริษัทรถเบ็นซ์ของพระวิรพล สุขพล หรือพระเณรคำ มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมกล่าวว่า  ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าว มีผู้เกี่ยวข้องกับพระเณรคำ สั่งให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งที่อุบลราชธานี ทำการติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถใหม่ป้ายแดง จำนวน 35 คัน มูลค่าประมาณ 28 ล้านบาท ซึ่งรถทั้งหมดมีผู้มาจ่ายเงินและรับรถไปแล้ว โดยทาง ดีเอสไอ จะได้ทำการตรวจสอบว่า รถทั้งหมดอยู่กับบุคคลใด นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมในที่อื่นด้วย ซึ่งถ้ารวมกับรถยนต์หรูที่ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้  จะเป็นรถยนต์ทั้งหมด 57 คัน วงเงินประมาณ 124 ล้านบาท ซึ่ง อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว เนื่องจากเป็นคดีที่ได้รับความสนใจของประชาชนทั้งประเทศ.

คุยข่าว 10 โมง เราจะพาไปชมโครงการดีๆ ที่กองทัพภาคที่ 2 ได้ต้อนรับคณะของเยาวชนที่เกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของกองทัพภาคที่ 2 ตามโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่

โดยนายเจษฎา   กตเวทิน กงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะเยาวชนที่เกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกาและบรรดาผู้ปกครอง พร้อมทั้งคณะกรรมการโครงการฯ รวม 250 คน มาเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของกองทัพภาคที่ 2 ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ โดยมีพลตรี มารุต   ลิ้มเจริญ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นผู้แทนพลโท จีระศักดิ์   ชมประสพ แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้เกิดความรักและมีความผูกพันต่อประเทศไทย พร้อมทั้งนำความประทับใจในการเยือนประเทศไทย ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมื่อเดินทางกลับ��ระเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับโครงการดังกล่าวมี พลเอก กสิณ   ทองโกมล เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ.  

ม็อบครูนักเรียน กว่า 1,800 คน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เดินขบวนขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุจริตกรณีจัดซื้อจัดจ้างการประมูลขายน้ำในโรงเรียนมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

นายวิชิต  ยั้งระหัด  อุปนายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  และตัวแทนนักเรียนผู้ปกครอง  นำเรื่องร้องเรียนยื่นต่อ นายเกียรติศักดิ์ ศรีนพคุณ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  กรณีนายปัญญา  เพียพิมเพิ่ม   ผู้อำนวยการโรงเรียนทำตัวไม่เหมาะสม กรณีการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงเรียนเกินราคาเป็นจริง เช่น การยืนซองประมูลขายน้ำในโรงเรียน 6 ปี มีการซื้อรถหกล้อ ตกแต่งให้เสร็จ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เบื้องต้นนายอำเภอได้มอบหมายให้นายสนอง มะลัยขวัญ ปลัดอาวุโส  อำเภอเกษตรสมบูรณ์รับเรื่องร้องเรียนแทน และจะนำเสนอเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  และจะทำหนังสือไปยังต้นสังกัดให้รับทราบเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป.

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้ ที่เมืองหญิงกล้าย่าโม ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาสำหรับน้องๆหนูๆ ที่มีความผิดปกติทางด้านร่างกาย ทางคณะครู-ผู้ปกครอง และกลุ่มน้อง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขึ้นเป็นกิจกรรมอะไร ไปติดตามชม ครับ/ค่ะ.

                            --ปล่อยภาพ นร.พิการ/ผู้ปกครองชูนิ้วแสดงความรัก –

                      ( 5-10 วินาที)

นี้เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ ภาษามือ ที่สื่อถึงความรัก  ของกลุ่มน้องๆ หนูๆ ที่มีความพิการทางด้านร่างกาย ที่อยู่ในการกำกับดูแล ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครอง ได้พร้อมใจกันเป็น 1 เดี่ยว ด้วยการปลูกต้นกล้วยไม้ บนต้นไม้ที่เกิดขึ้นในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 สำหรับกิจกรรมการปลูกต้นกล้วยไม้ครั้งนี้จัดขึ้น นอกจากจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ให้เกิดความสวยงาม ตลอดจนเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้คณะครู-ผู้ปกครอง และน้องๆหนูๆ ที่มีความผิดปกติ บกพร่องทางด้านร่างกายในส่วนต่างๆ ทำร่วมกันแล้ว ที่สำคัญยังเป็นกิจกรรมที่ร่วมแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อกลุ่มผู้มีความพิการมาโดยตลอด  เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  และ 12 สิงหามหาราชินี หรือวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ที่จะถึงนี้ ในโอกาสนี้ คณะครู-เจ้าหน้าที-เด็กนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ยังได้ร่วมถวายพระพรเหนือหัวฯ ทั้ง 2 พระองค์ “ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ “ ด้วย

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์เลี้ยงนกปากห่าง เพื่อให้ช่วยดำจัดหอยเชอร์รี่ ที่คอยกัดกินต้นข้าว สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี

เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ ตำบลสัมฤทธิ์  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่เคยประสบปัญหา หอยเชอร์รี่ กัดกินต้นข้าวเสียหายไปหลายพันไร่ และพบว่าปัญหาดังกล่าวหมดไป ภายหลังจากที่มีฝูงนกปากห่าง ๆ เข้ามาอาศัยในพื้นที่ปลูกข้าว และช่วยกินหอยเชอร์รี่ จนหมดทำให้เกษตรกรปลูกข้าวที่เคยได้รับผลกระทบ ไม่ต้องจ่ายค่ายากำจัดหอยเชอร์รี่ โดยเฉพาะเกษตรกรยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้อย่างเต็มที่ แต่ทางเกษตรจังหวัด ยังคงเตือนให้เกษตรกร ให้ชะลอการปลูกข้าวนาปี ออกไปก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนเก็บน้ำอำเภอพิมาย ยังคงมีปริมาณเหลือน้อย ประกอบกับฝนที่ตกลงมาปริมาณน้ำฝนมีไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการป้องกันการขาดแคลนน้ำ ในเรื่อง อุปโภค-บริโภค ตลอดจนน้ำทำการเกษตรด้วย

จังหวัดยโสธร โรงสีหลายแห่งในพื้นที่ กำลังได้รับผลกระทบ จากกลุ่มไม่หวังดีฉวยโอกาส เอาเรื่องกรณีที่มีการโพสต์แฉโรงสีข้าวมีสารพิษและข้าวเน่า มาเกี่ยวโยงกัน

นาย อานุภาพ ภรณ์พิริยะนิยม ผู้จัดการโรงสีแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดยโสธร ได้ออกชี่แจ้งเกี่ยวกับกรณีที่มีกลุ่มไม่หวังดีฉวยโอกาส เอาเรื่องของนาย  สุทธิพงษ์ คนค้นฅน โพสต์แฉโรงสีเพื่อไทย ข้าวอันตราย ทำหนูตายใน 5 นาที แต่เจ้าตัวออกมาลบข้อความ พร้อมกับบล็อกเฟซบุ๊กชั่วคราว ทำให้ตอนนี้โรงสีข้าวหลายแห่งในจังหวัดยโสธรกำลังได��รับความเดือดร้อน จึงอยากชี้แจงให้ทราบว่า โรงสีในพื้นที่จังหวัดยโสธร ไม่มีสารเคมีตกค้างตามที่กล่าวอ้างอย่างแน่นอน และเรื่องดังกล่าวทางกลุ่มโรงสีข้าวจังหวัดยโสธรได้ปรึกษาด้านกฎหมายจะดำเนินการกับผู้ที่กล่าวหาตามกฎหมาย และกลุ่มที่กล่าวหานั้นพอที่จะทราบว่าเป็นใคร น่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าข้าวของเช่นเดียวกัน

เจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ลงพื้นที่ตรวจ ดีเอ็นเอ ผู้เป็นพ่อ-แม่ ของหลวงปู่เณรคำ ที่จังหวัดอุบลราชธานี  แต่กลับไม่ยอมให้ตรวจ และยังพบว่า หลวงปู่เณรคำ ฝากตู้เซฟที่บรรจุพลอย-หยก  ไว้ที่บ้านญาติ 

พันเอก ชัชนันท์   เมธีธรรมาภรณ์   รองผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือ ดีเอส ไอ    พร้อมด้วย นักนิติวิทยาศาสตร์ จาก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์      ได้ทางไปพบนายรัตน์ และนางสุดใจ สุขผล บิดาและมารดาของหลวงปู่เณรคำ  ที่บ้านเลขที่ 999 บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจดีเอ็นเอหาความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันว่าเด็กชายที่อ้างว่าเป็นบุตรพระเณรคำเป็นพ่อลูกกันจริงหรือไม่  แต่กลับประตูบ้านได้ถูกปิดล็อคกุญแจอย่างแน่นหนา ในขณะที่ชุดหนึ่งได้แยกไปที่บ้านนายอภิชาต สมเทพ ญาติฝ่ายแม่ของปู่เณรคำ ในหมู่บ้านทรายมูล ก็พบเซฟซุกซ่อนอยู่ในห้องนอน  เมื่อสอบถามยอมรับว่า นายสุริ สุขผล น้องชายพระเณรคำนำมาฝากไว้เมื่อหลายวันก่อน และต่อมาได้ทำการเปิดตูเซฟตรวยสอบภายใน พบว่ามีพลอยหนัก 20.65 กิโลกรัม หยก และโกเมน ซึ่งมีขนาดตั้งแต่หัวนิ้วมือถึงนิ้วก้อย หนักอย่างละ 7 ขีด พร้อมสายรัดเงิน 6 มัด มัดละ 1,000 เส้น    และได้ยอมรับว่าของทั้งหมดเป็นของพระเณรคำ ที่นำมาเก็บไว้ในสำนักสงฆ์ขัตติบารมีสาขา 1 นานมาแล้ว จึงลงบันทึกตรวจยึดไว้ และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลอยมาตรวจสอบหามูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดต่อไป.

ที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ร่วมแผนการทำงานแบบบูรณาการเข้าจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไมไม้พะยูงได้พร้อมผู้ต้องหา 6 ราย 

นาย  พิทยา   วงค์ไกรศรีทอง   นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำกำลังฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่  อาสารักษาดินแดน   บุกเข้าจับกุม กระบวนการ  ลักรอบตัดไม้พะยูง ในหมู่บ้าน หนองโสมง หมู่ 18 ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย ซึ่ง อยู่ในสวนหลังบ้าน ของนาย  เทียม  มนัสการ  ใน ขณะกำลังขนไม้พะยูงขึ้นรถเพื่อรอส่งต่อให้กับนายหน้าคนกลางแล้วนำไปขายต่อยังกลุ่มขบวนการรับซื้อไม้พะยูง และยังสามรถจับกุมผู้ต้องหาที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้อีก จำนวน 6 เจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหา และของกลางไม้พะยูง ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.10-07-2013

clock กรกฎาคม 10, 2556 09:57 by author Administrator

นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำกำลังบุกจับ ชาวบ้านรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ลักลอบตัดไม้พะยูงในสวนหลังบ้าน  ส่งนายนายทุนได้พร้อมของกลางไม้พะยูง  มูลค่านับล้านบาท

นายพิทยา   วงค์ไกรศรีทอง   นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  นำกำลังเจ้าหน้าที่ อาสารักษาดินแดน ( อ.ส.) จำนวนกว่า 20 นาย เข้าจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง  ซึ่งอยู่ในสวนหลังบ้านของนาย  เทียม  มนัสการ  และผู้ต้องหารวม 6 ราย  ได้ที่บ้าน เลขที่  111 หมู่ 14  บ้านพุทธรา   ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย   โดยเจ้าของต้นไม้พะยูงกล่าวว่า ต้นไม้พะยูงเป็นของตนที่อยู่ในสวนหลังบ้าน โดยตนต้องตัดต้นพะยูงออกจากสวน  เนื่องจากเกรงว่าจะหักโค่นล้มทับบ้านของตนเอง  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือขออนุญาต เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว  แต่ยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ป่าไม้  ส่วนรถยนต์ที่นำมาขนไม้พะยูง เป็นหมายเลขทะเบียนปลอม   ทั้งนี้ทางอำเภอได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป.

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 เป็นประธานติดเข็มให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จังหวัดนครราชสีมา

พันเอก นคร  สุขประเสริฐ  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21  ค่ายสุรนารี เป็นประธานในพิธีติดเข็มยกย่อง ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  ที่บริจาคโลหิตตามโครงการร้อยดวงใจบริจาคโลหิตถวายพ่อหลวง ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพิมาย วิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สืบเนื่องจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพิมาย ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลพิมาย ได้ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยโลหิตที่ได้รับบริจาค จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบั��ิเหตุต่างๆ ในพื้นที่ต่อไป.  

เจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ลงพื้นที่ตรวจ ดีเอ็นเอ ว่าที่ลูกชาย และสีกา ที่อ้างว่าเป็นภรรยา พระเณรคำ  เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับ ดีเอ็นเอ ของ พ่อแม่ของพระเณรคำ   ซึ่งดีเอสไอจะเข้าขอตรวจที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้ง

ที่  บ้านหนองนาเวียง  ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  พันเอก ชัชนันท์   เมธีธรรมาภรณ์   รองผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือ ดีเอส ไอ    พร้อมด้วย นักนิติวิทยาศาสตร์ จาก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าทำการตรวจเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจาก นางสาว เอ (นามสมมติ) และเด็กชาย น้อง (นามสมมติ)  ภายหลังออกมาเปิดเผยว่าเป็นภรรยา และ ลูกของ พระเณรคำ หรือ พระวิรพล ฉัตติโก   ซึ่งทั้งคู่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี   โดยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อภายในกระพุ้งแก้มทั้งสองแม่ลูก จากนั้นได้ทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ที่รับการตรวจ  ดีเอ็นเอ พร้อมทั้งถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย    โดยนางสาวชลัมพู  วงศ์วรวิวัฒน์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า  การตรวจดีเอ็นเอ สามารถตรวจได้หลายอย่าง ซึ่งผลการตรวจจะสามารถพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกได้ โดยมีความแม่นยำถึง  99%   หลังจากนั้นจะไปตรวจดีเอ็นเอพ่อ-แม่  ของหลวงปู่เณรคำ   ที่ บ้านทรายมูล    อำเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี   ต่อไปจากนั้นจะนำหลักฐานทั้งหมดไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติกากรุงเทพมหานครต่อไปคาดว่าใช้เวลา เพียง  1 วันจะทราบผล.

คุยข่าว 10  โมง เมื่อใกล้เข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งจะตรงกับวันที่  23 กรกฏาคมนี้ เราจะพาไปดูนักแกะสลักเทียนล้อการเมือง เลียนแบบ ภาพยนตร์ไทยชื่อดัง    ภายใต้ชื่อ  พี่มาร์ค พระโขนง     

โดยต้นเทียนล้อการเมืองปีนี้มี นายสายันต์ ไชยคำภา และแฟนสาว  ซึ่งเป็นช่างปั้นเทียนล้อการเมืองปี 2556 ซึ่งในปีนี้ได้รับการติดต่อจากเทศบาลนครนครราชสีมาให้ช่วยปั้นเทียนล้อการเมือง เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของนักการเมืองไทย และผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยผ่านรูปปั้นเทียนแกะสลักเป็นรูปปั้นโดยนักการเมืองและผู้มีชื่อเสียง  ประกอบด้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ-นายสุเทพ เทือกสุบรรณ- นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง นอกจากนั้นยังมีดาราพิธีกรชื่อดังอีกหลายคน โดยลอกเลียนแบบรายละเอียดเทียนแกะสลัก จากโปสเตอร์โดยมีข้อความด้านบน ระบุว่าทำรายได้ทั่วประเทศมากกว่า 2.2 ล้านล้านบาท” “พี่มาร์ค พระโขนงเพื่อให้ผู้ที่ชมต้นเทียนได้ผ่อนคลายกับความตลกขบขันสามารถสร้างรอยยิ้มได้จากอริยาบถของรูปปั้นเทียนแต่ละคน ซึ่งต้นเทียนดังกล่าว จะนำไปจัดแสดงใน งานแห่เทียนโคราช 20-23 ก.ค. 56 ที่ ลานย่าโม” ที่ จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำต้นเทียนหอมซึ่งมีกลิ่นหอม และมีสีสันสวยงาม เพื่อส่งเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นต้นเทียนหอมต้นแรกของโลก

นางสาวชาลิดา พูลทรัพย์ ช่างทำเทียนหอมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับชาวบ้านในอำเภอเดชอุดม ช่วยกันนำเทียนหอมเป็นรูปดอกไม้ใบไม้ ที่มีสีสันสดใสสวยงามกว่า 1 ล้านชิ้น ไปประดับแตกแต่งตามรูปปั้นบนขบวนเทียนพรรษาของอำเภอเดชอุดม   ซึ่งจะนำไปร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556 นี้ ซึ่งทุกปีชาวบ้านจะใช้ดอกไม้สดตบแต่งขบวนเทียนพรรษา แต่ในปีนี้เป็นปีพิเศษที่ชาวบ้านได้คิดร่วมกันที่สร้างต้นเทียนพรรษาให้มีกลิ่นหอม และมีความสวยงามแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ

ส่วน ช่างเทียนแกะสลักต้นเทียน ที่ วัดใหม่สระปทุม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ชาวบ้านเร่งช่วยกันติดพิมพ์เทียนที่หลอมจากแท่นพิมพ์ และตกแต่งขบวนแห่เทียนเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อเข้าร่วมพิธีแห่เทียนโคราชระหว่างวันที่ 20 -23 กรกฏาคมนี้  โดยวัดสระปทุมเป็นแชมป์ 9 สมัยในการประกวดเทียนพรรษาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยปีนี้มีแนวคิดเล่าเรื่องราวกำเนิด ตำนานพระพุทธรูปทรงเครื่อง ผ่านการแกะสลักต้นเทียนพรรษา ซึ่งมีความปราณีตและสวยงาม. 

จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งกลุ่มผู้นำชุมชนเป็นมิสเตอร์ป้องกันไข้เลือดออกโดย เน้น มาตรการ 5 1 พร้อมกับการเฝ้าระวังโรคปากเท้าเปื่อย ในสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน  

ที่ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านร่วมกลุ่มกันตั้งเป็นชุมชน มิสเตอร์ป้องกันไข้เลือดออกโดย เน้น มาตรการ 5 1 พร้อม โดยมีการรณรงค์ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และลูกน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคไข้เลือดเกิดขึ้นในพื้นที่ และจะมีการปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาชธานี พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 มิถุนายน   54,042 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 84.34 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยเสียชีวิตรวม  62 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.11  จังหวัด

ส่วนทางด้านนาย ธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล  ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าว ให้เกษตรกร เฝ้าระวัง โรคปากเท้าเปื่อย ในสัตว์เลี้ยง โค-กระบือ ไว้ด้วย ในช่วงระยะนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาในทุกปีของเดือนเดียวกันมักจะพบ การกเกิดโรคดังกล่าว และเพื่อเป็นการป้องกันอย่างเข้มงวด ได้ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอย่างระเอียด สำหรับ โค-กระบือที่เข้ามาจากต่างจังหวัด เพราะป้องกันการเกิดโรคระบาดและจะต้องผ่านการตรวจ ก่อน เคลื่อนย้ายเข้า-ออก และหากพบว่าสัตว์ป่วยเป็นโรค  ต้องตรวจยึดไว้ ลงบันทึกประวัติไว้เป็นหลักฐาน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และจะต้องผ่านจุดตรวจก่อนทุกครั้งก่อนเคลื่อนยายเข้ามาในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมอาสาสมัครป้องปรามภัยในชุมชน หรือ อปช. เพื่อคอยเป็นหูเป็นตาในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน         

ว่าที่ ร้อยตรีหญิง  ระนองรักษ์   สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมอาสามัครป้องปรามภัยในชุมชน หรือ อปช. รุ่นที่ 1  ประจำปี 2556  ซึ่งได้นำผู้นำชุมชนจากในพื้นที่สถานีตำรวจภูธร 10 สถานี      กว่า 300 คน  เข้ารับการอบรม โดยความร่วมมือระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ  ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด  เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการช่วยเหลือเจ้าพนักงาน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น.

จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีเสพสารติด ได้แล้ว  4 ราย เหลืออีก 5 ราย ที่ยังคงหลบหนีอยู่ ซึ่งคาดว่าน่าจะเดินทางกลับไปหาญาติที่ภูมิลำเนา เพราะคิดถึงบ้าน

จากกรณีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดภายใต้การกำกับดูแลของเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ และได้ถูกควบคุมตัวไว้เพื่อการตรวจพิสูจน์ และได้หลบหนีออกจากสถานที่ควบคุมทั้ง 9 คน เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ สามารถจับกุมผู้หลบหนี 2 รายแรกได้ที่หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ใกล้กับสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรินทร์ และได้นำตัวส่งกลับยังสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ทันที และเร่งติดตามผู้หลบหนีอีก 7 ราย ขณะที่ทางด้าน นายวิชัย โชติปฎิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ กล่าวว่า ผู้ต้องหาที่หลบหนีทั้งหมด 9 คน เป็นผู้ป่วย เรียกว่าผู้ป่วยเพราะถูกจับในการเสพสารติด โดยจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบว่ามีการประมาท เผลอ หรืออย่างไร จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมผู้ที่หลบหนีทั้งหมดได้อย่างแน่นอน เชื่อว่าจะเดินทางกลับไปหาญาติที่ภูมิลำเนา ซึ่งขณะนี้ได้ประสานญาติไว้แล้ว ที่น่าเสียดายที่บางคนได้ทำเรื่องประกันตัวไว้แล้วก็ยังหลบหนีตามกันไป ซึ่งต่อไปก็จะเป็นคดีอาญาที่มีโทษหนักขึ้นไปอีก.

จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง ยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ และยังพบว่ายอดขายปุ๋ยเคมีลดลงไปกว่าครึ่งหลังเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น

จังหวัดยโสธร เกษตรกรชาวนาที่ปลูก ใน ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง เกษตรกรที่หว่านไถปักดำแล้วต้องนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งไว้ เพื่อสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติขึ้นมากักเก็บไว้ในแปลงนาของตน เพราะกลัวจะต้องประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงไปอีกนาน  ส่วนทางด้านชาวบ้าน  ดอนมะยาง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง ของจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกันทำพิธีแห่ นางแมว เพื่อขอให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาล ชาวบ้านจะได้มีน้ำไว้ใช้ อุปโภค-บริโภค ตลอดจนมีน้ำทำการเกษตร ที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือนแล้ว.

ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา บรรดาพ่อค้าขายปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร ได้รับผลกระทบยอดขายปีนี้ตกลงไปกว่าครึ่ง ส่วนสาเหตุเกิดจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ ประทาย และอำเภอคง มีการรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพราะมีราคาถูกกว่า และปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วย.

และเกษตรกร ใน และเกษตรกร อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ต่างเร่ง นำเครื่องสูบน้ำ มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำ จากคลองน้ำ เข้าสู่ ที่นาของตนเอง หลัง ทาง ศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ้งสัมฤทธิ์     อำเภอพิมาย      เปิดประตู เขื่อนระบายน้ำ ให้กับเกษตรกร ฃและยังพบว่ามีฝูง นกปากห่าง หลายพันตัว ได้บิน มาจิกกิน หอยเชอร์รี่ ใน นาข้าวของเกษตรกร ทำให้ เกษตรกร ลด ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการ ซื้อยามากำจัด หอยเชอร์รี่ เป็นอย่า��ดี.

จังหวัดทหารบกสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ-กำลังใจ ให้กับชุดครู และทหารใหม่ที่ผ่านการฝึก อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานที่ได้เสียสละเข้ามารับใช้ประเทศชาติ

พลตรี นิรุทธ     เกตุสิริ  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็นประธาน เปิดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 1 จำนวน 142 นาย ที่ สนามฝึก ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  พร้อมมอบใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติ แก่ครูทหารใหม่ดีเด่น , ทหารใหม่ลักษณะทหารใหม่ดีเด่นและทหารใหม่ที่มีผลการยิงปืนดีเลิศ           สำหรับผลการฝึกหลังเสร็จสิ้นตามหลักสูตร พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี จังหวัดทหารบกสุรินทร์ จึงได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล โดยได้เชิญ บิดา มารดาและผู้ปกครองทหารใหม่เข้าร่วมในพิธี หลังกำลังพลทุกนายต้องจากญาติมารับใช้ประเทศชาติ อันเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละอย่างแท้จริง         อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์  ได้กำชับให้กำลังพลทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงเกียรติยศและเกียรติภูมิของความเป็นทหาร สร้างศรัทธากับประชาชนในพื้นที่ทุกโอกาส.

คณะแพทย์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เผยสาเหตุที่หลวงพ่อคูณมีไข้ขึ้นสูง อาจจะมาจากอาการติดเชื้อที่บริเวณหัวแม่เท้าซ้ายที่เกิดจากอาการเล็บขบ   แล้วมีแผลเล็ก ๆ ขึ้นมา   ประกอบ มีละองฝน และทำให้อากาศชื้น

นายแพทย์พินิศจัย  นาคพันธุ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวของ พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณปริสุทโธ  เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่  ตำบลกุดพิมาน อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   เปิดเผยว่า เกี่ยวกับอาการของหลวงพ่อคูณ ที่พบว่ามีไข้ขึ้นสูงฉับพลัน  และกลับมีไข้ต่ำ ๆ   วัดได้ที่  37-2 - 37.3 องศาเซลเซียส  เมื่อวานนี้(9)  และจากการตรวจสอบหาสาเหตุในเบื้องต้นพบว่า บริเวณหัวแม่เท้าซ้ายที่เกิดจากอาการเล็บขบ 3-4 วันที่ผ่านมา แล้วมีแผลเล็ก ๆ ขึ้นมา ซึ่งมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุของการอักเสบขึ้นมา จนเกิดการติดเชื้อ ประกอบกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกตลอด 2 วันที่ผ่านมา และมีละองฝน อากาศชื้น แต่ต้องขอตรวจประเมินผลอีกครั้งให้ชัดเจนก่อน แต่ท่านก็รู้สึกตัว รู้ตัวดี    ส่วนการกลับวัดบ้านไร่ นั้นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด. 

รถตู้รับส่งพนักงาน บริษัท แคนนอน ไฮเทค ประเทศไทย จำกัด ประสบอุบัติเหตุ ขณะขับแซงรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ข้างหน้า เสียหลักพลิกคว่ำ ทำให้มีพนักงานเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 7 ราย

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 5 นาฬิกาที่ผ่านมา(10) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สูงเนิน อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย จึงรุดไปตรวจสอบ พบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคอมมูเตอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน ฮน 2630 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถรับส่งคนงาน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน เสียหลักพลิกคว่ำที่บริเวณถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 118-119 ก่อนถึงสะพานกลับรถเข้าตัวอำเภอสูงเนิน เป็นเหตุให้คนงานที่โดยสารมากับรถตู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 3 ราย ประกอบด้วยนางสาวแสงเดือน    สาระบูรณ์ - นางสาวอริยา     แปลกพรมราช และนายมานิตย์    มอมขุนทด    ทั้งหมดเป็นพนักงานฝ่ายผลิตของ บริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 7  ราย ในจำนวนนี้สาหัส 1 ราย เจ้าหน้าที่ จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอสูงเนินให้การช่วยเหลือแล้ว สอบถามนายเฉลิมศักดิ์    มุสิแดง  คนขับรถตู้ เล่าว่า ได้ขับรถรับคนงานมาจากบริษัทดังกล่าวออกมาจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน เพื่อไปส่งพนักงาน เมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นทางโค้ง ขณะนั้นมีรถบรรทุกวิ่งอยู่เลนซ้ายสุด  จึงเร่งเครื่องแซง แต่รถเสียหลักพลิกคว่ำ และลื่นไถลไปชนกับต้นตาลที่ปลูกไว้บนเกาะกลางถนน จนเป็นเหตุให้มีพนักงานบริษัทแคนนอน เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บดังกล่าว  ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สูงเนิน ได้แจ้งข้อหานายเฉลิมศักดิ์  คนขับรถตู้ ในข้อหาขับรถโดยประมาท จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต และบาดเจ็บ พร้อมทั้งควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.09-07-2013

clock กรกฎาคม 9, 2556 09:04 by author Administrator

ผู้ต้องหาเสพสารเสพติด จำนวน 9 คน หลบหนีจากเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ หลังใช้คีมตัดหลวดหนาม ที่ปิดล้อมกำแพง ที่ควบคุมหลบหนีออกไป

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุรินทร์ ได้รับ��จ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในการกำกับดูแลของเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ ว่า มีผู้ต้องหา ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ในคดีเสพยาเสพติด และได้นำตัวมาทำการควบคุมตัวไว้ที่สถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ได้หลบหนีออกจากสถานที่ควบคุม จำนวน 9 คน โดยได้พากันตัดลวดหนามที่ล้อมสถานที่ควบคุมออกไป  โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังจากที่มีการพักเที่ยง และเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับจำนวน ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ที่มีทั้งหมด จำนวน 40 คน ปรากฎว่า เมื่อตรวจนับจำนวน ได้มีผู้ต้องหา เสพสารเสพติดหายไป จำนวน 9 คน และพบร่องรอยการใช้คีมตัดลวดหนาม ที่ปิดล้อมกำแพงที่ควบคุมหลบหนีออกไป เจ้าหน้าที่สถานที่ควบคุมได้ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานเปิดโคกตาบัน ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ออกติดตามผู้หลบหนี และขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ออกค้นหา ผู้ต้องหาที่หลบหนี และจากการสอบถามชาวบ้านใกล้เคียง พบผู้ต้องหา 2 ราย ได้หลบหนี เข้าไปยังหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนอกเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ควบคุมตัวประมาณ 1 กิโลเมตร จนกระทั่งเวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้หลบหนี  2 รายแรกได้ และได้เร่งติดตามผู้หลบหนีอีก 7 ราย ด้านนายวิชัย โชติปฎิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ ระบุว่า ผู้ต้องหา ที่หลบหนีทั้งหมด 9 คน เรียกว่าผู้ป่วย เพราะถูกจับในการเสพสารติด อย่างไรก็ตามจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบว่า ที่การประมาท เผลอ หรืออย่างไร จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ และคาดว่าจะติดตามจับกุม ผู้ที่หลบหนีทั้งหมดได้อย่างแน่นอน เชื่อว่าจะเดินทางกลับไปหาญาติที่ภูมิลำเนา ขณะนี้ได้ประสานญาติไว้แล้ว และน่าเสียดายที่บางคน ได้ทำเรื่องประกันตัวไว้แล้ว ก็ยังหลบหนีตามกันไป ซึ่งต่อไปก็จะเป็นคดีอาญาซึ่งจะหนักขึ้นไปอีก.  

เจ้าหน้าที่ตำรวจชัยภูมิ ซ้อนแผนจับขบวนการค้ายาบ้าขณะนำยาบ้ามาส่งให้กับลูกค้าคาปั๊มน้ำมัน ได้ของกลางยาบ้ากว่า 2,000 เม็ด

พันตำรวจเอก ไพโรจน์   ขุนหมื่น  ผู้กำกับการ สภ.เมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แถลงผลการนำกำลังเข้าซ้อนแผนติดตามจับกุมกลุ่มเครือข่ายค้ายาบ้า หลังสืบทราบว่าจะมีการนัดส่งของกันที่บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ พบรถต้องสงสัย หมายเลขทะเบียน ทข-121 อุบลราชธานี ขับเข้ามาจอดในปั๊ม จึงได้แสดงตัวขอทำการเข้าตรวจค้นพบผู้ต้องหา ทราบชื่อคือนายวรรณลพ  มะโนสินธุ์ อายุ 24 ปี ท่าทางมีพิรุธ และมีกระเป๋ามาด้วย ค้นภายในพบยาบ้าอยู่ภายใน รวม 2,020 เม็ด เงินสด 3,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง  เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปราม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานการปราบปรามการฟอกเงินนำหมายศาลตรวจค้นบ้านหลวงปู่เณรคำ พบหลักฐานเป็นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปคดีและการสร้างตู้เซฟขนาดใหญ่ในอาคารมูลนิธิ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการสร้างมูลนิธิ

พันตำรวจโท สวิก    นุชเจริญผล  พนักงานสอบสวน 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจปราบปราม    นายกมลสิษฐ์  วงศ์บุตรน้อย  พนักงานสืบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงินพร้อมเข้าหน้าที่ตำรวกองปราบ  ได้นำหมายศาลจังหวัดอุบลราชธานี  เลขที่ ค.764/256  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 999/10 หมู่ 10 ตำบลทรายมูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นบ้านของนายรัตน์และนางสุขใจ  สุขผล บิดา-มารดาของหลวงปู่เณรคำ  ซึ่งภายในบ้านหลังดังกล่าวมีผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านรวม 6 คน  โดยมีนายชาญรงค์  สมเทพ  พี่ชายต่างมารดาและนางเกษฏาภรณ์  สมเทพ พี่สะใภ้  ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจภายในบ้าน จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหลักฐานบางส่วน ได้เก็บรวบรวมไปเพื่อประกอบคดี  หลังจากนั้นได้เข้าตรวจค้นอาคารมูลนิธิซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน เป็นอาคาร 3 ชั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จ  โดยชั้นแรก เจ้าหน้าที่พบประตูตู้เซฟนิรภัยที่ติดตั้งเครื่องนิรภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นห้องขนาด 4 คูณ 6 เมตร ภายในยังสร้างไม่เสร็จ  ส่วนชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ไม่พบหลักฐานใดๆ ขณะที่พันตำรวจโท สวิก  นุชเจริญผล  พนักงานสอบสวน 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจปราบปราม   กล่าวภายหลังการเข้าตรวจค้นว่าการตรวจค้นในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบหลักฐานบางส่วนห้องนิรภัยขนาดใหญ่ภายในอาคารมูลนิธิ  ซึ่งยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ของการสร้างตู้เซฟนิรภัยขนาดใหญ่นี้ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างมูลนิธิ.

คณะแพทย์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เลื่อนการกลับ วัดบ้านไร่ ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  หลังพบว่ามีไข้ต่ำ ๆ  จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง   

นายแพทย์พินิศจัย  นาคพันธุ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวของ พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณปริสุทโธ  เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่  ตำบลกุดพิมาน อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   เปิดเผยว่าต้องเลื่อนการกลับไปจำวัดบ้านไร่  ของหลวงพ่อคูณออกไป  ซึ่งกำหนดเดิมคณะแพทย์จะอนุญาติให้หลวงพ่อคูณ กลับไปจำวัดบ้านไร่ ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้  เนื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีฝนตกตลอดทั้งวัน โดยอาการล่าสุดพบว่าหลวงพ่อคูณมีอาการไข้ต่ำ ๆ   อุณหภูมิวัดได้ประมาณ 37-2 - 37.3 องศาเซลเซียส  มีอาการอ่อนเพลีย และมีเสมหะเพิ่มขึ้น  แต่หลวงพ่อรู้สึกตัวดีพูดคุยรู้เรื่อง ซึ่งคณะแพทย์ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และต้องให้หลวงพ่อพักรักษาอาการอาพาธต่อ  ที่  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต่อไป  ส่วนการกลับวัดบ้านไร่ นั้นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด. 

ชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ออกมาร่วมทำเทียนพรรษาตามคุ้มวัดในตัวเมืองอุบลราชธานี   มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมร่วมทำบุญโดยการร่วมแกะสลักเทียนพรรษา

ที่  จังหวัดอุบลาชธานี  ชาวบ้านตามคุ้มวัดต่าง ๆ ได้เร่งทำต้นเทียนพรรษา  ซึ่งจะมีทั้งการทำเทียนแบบแกะสลักและติดพิมพ์ ต้นเทียนที่ทำขึ้นมาจะเรื่องราวขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จมาทรงโปรดสัตว์โลกในปางต่างๆ ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้               สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี 2556 ที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ใช้ชื่องานว่า “ย้อนตำนาน 112 ปี สืบฮีตวิถีชาวอุบลฯ ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี” โดยงานประเพณีแห่เทียนพรรษาขบวนแห่จะจะมีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 23 กรกฎาคม

ส่วนที่  จังหวัดนครราชสีมา  นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์  รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้จัดแถลงข่าว  จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556  ภายใต้ชื่องาน เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช ประจำปี 2556”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฏาคม ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   โดยขบวนแห่เทียนพรรษาได้เสนอแนวคิด   นำปฐมบทกำเนิดพุทธศาสนา  องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า   และขบวนแห่เทียนพรรษาความยาวกว่า 7 กิโลเมตร   และกิจกรรมร่วมทำบุญ 7 ชั้นบันไดบุญ  ให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญอีกด้วย.

หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2  จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2556  หลังจบการฝึกเบื้องต้น 10  สัปดาห์

พลตรีวิชัย  แชจอหอ  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 เป็นประธานให้โอวาทแก่ทหารใหม่ในกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2556   ซึ่งกองพันพัฒนาที่ 2  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดขึ้น เพื่อให้ทหารใหม่ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ  ได้พบปะกับครอบครัวและญาติพี่น้อง  หลังจากจบการฝึกเบื้องต้น 10 สัปดาห์ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจที่ดีต่อทหาร โดยภายในงานมีการสาธิตการแสดงของเหล่าทหารใหม่ อาทิ การฝึกยิงปืนฉับพลัน – การปฏิบัติการทางยุทธวิธี ให้กับญาติพี่น้องทหารใหม่ได้ชมด้วย  

ด้านพันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักร รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16  ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร เป็นประธานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2556 ในสังกัดกรมทหารราบที่ 16  เป็นให้ทหารใหม่ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองกองประจำการ ได้พบปะกับครอบครัวและญาติพี่น้อง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการฝึกในรูปแบบต่างๆ และการต่อสู้ให้ญาติทหารใหม่ได้ชมเช่นกัน.

ทหารกองกำลังสุรนารี สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 500 ท่อน ซุกซ่อนในสระน้ำที่นาชาวบ้าน 2 ราย มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เชื่อเป็นจุดพักไม้ เตรียมส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน

พันตรี นิรันดร์  สุพรรณกลาง หัวหน้าชุดที่ทำการยุทธวิธี กองกำลังสุรนารีสนธิกำลังกับกองร้อยทหารพรานที่ 2601 ชุดเฉพาะกิจตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาจะหลวย เข้าตรวจยึดไม้พะยูงที่บริเวณสระน้ำในทุ่งนาบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยพบไม้พะยูงท่อน ยาว 2 เมตร ซุกซ่อนไว้ในสระน้ำ เพื่ออำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้จากการตรวจสอบในเบื้องต้นโดยจุดที่ 1 พบไม้พะยูง จำนวน 400 ท่อนอยู่ในสระน้ำที่นาของนายสมเกียรติ  สุริยะ และห่างจากสระน้ำจุดแรกประมาณ 200 เมตร อยู่ในสระน้ำที่นาของนายบุญชู  ชินโชติ พบไม้พะยูงอีกจำนวน 100 ท่อน รวมทั้ง 2 จุด ตรวจยึดไม้พะยูงได้ทั้งหมด 500 ท่อน มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นจุดพักไม้พะยูงแหล่งใหญ่ รอการลำเลียงส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เรียกตัวเจ้าของที่นาทั้ง 2 คน มาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ และจะขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป.

คุยข่าว 10 โมง เราจะพาไปดูไอเดียเก๋ๆ เมื่อหนุ่มใหญ่ใส่ชุดเทวดาขายกล้วยทอดสร้างสีสันดึงดูดลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยที่ร้านเทวดากล้วยทอด ซึ่งเป็นร้านขายกล้วยทอดและมันทอด ตั้งอยู่ริมถนนสายราชสีมา-โชคชัย บริเวณหน้าสุสานสว่างเมตตาธรรมสถาน (ป่าช้าจีน) ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา มีนายสมศักดิ์ ดงกระโทก หรือลุงเปี๊ยก อายุ 59 ปี เป็นคนขาย ดึงดูดลูกค้าด้วยการแต่งกายชุดเทวดาขายกล้วยทอด โดยลุงเปี๊ยกจะใส่เสื้อแขนยาวสีขาว นุ่งโจงกระเบน สวมหมวกชฎา สวมสร้อยคอ และรองเท้า คล้ายกับเทวดาอยู่บนสวรรค์ คอยทอดกล้วยขายให้กับลูกค้า และก็ถือว่าวิธีนี้ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะนอกจากมีลูกค้าแวะเวียนไปซื้อกล้วยทอดชิมอย่างไม่ขาดสายแล้ว ลูกค้าหลายรายยังขอถ่ายภาพคู่กับคุณลุงเปี๊ยกเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย นายสมศักดิ์ฯ เจ้าของไอเดีย บอกว่า สาเหตุที่ต้องแต่งกายชุดเทวดาก็เพราะว่า ตนกับลูกสาวเพิ่งเปิดร้านขายกล้วยทอดใหม่ๆ จึงอยากดึงดูดใจลูกค้า และให้ลูกค้าที่มาซื้อกล้วยทอดเห็นว่าการแต่งกายที่แปลกสะดุดตา เป็นวิธีการเรียกลูกค้าอีกทางหนึ่ง ตนจึงตั้งชื่อร้านว่า เทวดากล้วยทอด กล้วยทอดที่อร่อยที่สุดใน 3 โลก โดยตนลงทุนซื้อชุดเทวดา มาในราคาชุดละ 1,700 บาท ซึ่งตนจะสวมชุดเทวดาขายกล้วยทอด และมันทอดทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ไปจนถึง 16.00 น. หรือจนกว่าของหมด โดยขายกล้วยทอดในราคากระทงละ 20 บาท ซึ่งเริ่มเปิดร้านขายมาได้เพียง 3-4 วัน ก็มีลูกค้าแวะมาซื้อชิมอย่างไม่ขาดสาย และเริ่มมีลูกค้าขาประจำแล้ว.

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26      นำกำลังหน่วยขึ้นตรง- ฝ่ายปกครอง-พ่อค้า และประชาชน            ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่ามิตรภาพไทย-กัมพูชา     ที่ประเทศกัมพูชา        ในโครงการหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนของกองทัพภาคที่ 2   เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง   2 ประเทศ

พันเอก ทัศน์พล    สุพีสุนทร  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 26  เป็นประธาน ในพิธีทอดผ้าป่ามิตรภาพไทย-กัมพูชา           ที่วัดบ้านจุ๊บโกกี  ตำบลอำปึล  อำเภอบันเตียอำปึล  จังหวัดอุดรมีชัย   ประเทศกัมพูชา  ซึ่งทางกรมทหารพราน 26 พร้อมด้วยกำลังพล  เจ้าหน้าที่ปกครอง-พ่อค้า และประชาชน ที่ตลาดการค้าชายแดนเพื่อมนุษยธรรมช่องสายตะกู   ร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่าขึ้น เพื่อนำรายได้ไปบูรณะวัดบ้านจุ๊บโกกี  ไว้สำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธในประเทศกัมพูชา พร้อมทั้งได้มีการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้างศาลาวัด  จัดตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารกับชาวกัมพูชา   โดย มีนายอำเภอบันเตียอำปึล นำประชาชนชาวกัมพูชา มารอต้อนรับเป็นจำนวนมาก   ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 26  กล่าวว่า  การเดินทางมาทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน 26  และ พ่อค้า แม่ค้า ที่ทำการค้าอยู่บริเวณตลาดการค้าชายแดนเพื่อมนุษยธรรม โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นไปตามแนวนโยบาย ของกองทัพภาคที่ 2  ในเรื่องความสัมพันธ์ชายแดน ตามโครงการหมู่บ้านคู่ขนาน ชายแดนไทย-กัมพูชา  และนโยบายของกองทัพบก  เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกันของทั้ง 2 ประเทศ.

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้ เราจะพาชมกิจกรรมฝายสะเทือน ที่เกิดขึ้นที่บ้านโนนคร้อ หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส แห่งเมือง “ ชัยภูมิ” จะสะเทือนอย่างไร-สะเทือน เพราะอะไรนั้น ไปติดตามชมพร้อม ๆ กันเลย

ก็จะไม่ให้ฝายเก็บกักน้ำบ้านโนนคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นฝายเก็บน้ำตั้งอยู่บนเนื้อที่ กว่า 100 ไร่ สำหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งทำการเกษตร  แห่งนี้สะเทือนได้อย่างไรครับ/ค่ะ  เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน  ได้มีการทำประชาคม และมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เปิดทำการทอดแห หาปลาการกุศลขึ้น ซึ่งก็มีเซียนหาปลาทั้งในหมู่บ้าน รวมทั้งจากหมู่บ้านอื่น เข้ามาซื้อบัตรในราคาบัตรละ 100 บาทต่อหัวต่อคน และต่อแห 1 ปาก(สรรพนาม สำหรับเรียกแห จะเรียกเป็นปาก ) ซึ่งพร้อมทั้งใช้ความชำนาญในการหาปลา ที่มีการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมานานหลายปี  ทันทีที่ กรรมการให้สัญญาณ เสียงลูกหวีดดังขึ้น หลังเวลาเคารพธงชาติ 8 นาฬิกาเท่านั้นเอง เซียนปลา ต่างวาดลวดลาย-โชว์ฝีมือ กันอย่างเต็มเหนี่ยว  ก้ออย่างที่เห็นละครับ/ละค่ะ ไม่นานนักเซียนปลา ก้อลากนำเอาแหอุปกรณ์หากินของตนเอง ที่มีทั้งปลานวลจันทร์-ปลาบึก-ปลาช้อน-ปลายกราย และปลาสวาย น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 4 กิโลกรัม ทยอยขึ้นฝั่งกันอย่างต่อเนื่อง  ส่วนปลาเล็กชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาหมอ-ปลาก๋า-ปลาสร้อย และปลาขาว ฯลฯ ก็ไม่อาจที่รอดเงื้อมมือคูรูหาปลาไปได้  โดยตลอดทั้งวันเซียนปลาหลายราย สามารถหาปลาจากการเปิดทอดแหครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าคนละ 5-30 กิโลกรัม เลยที่เดียว ขณะเดียวกันเมื่อนำปลาขึ้นมาจากฝายแล้ว ก็จะมีชาวบ้านมารอซื้อปลาในราคาถูกกว่าท้องตลาด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40 บาท แต่ไม่เกิน 80 บาท ซึ่งก็สร้างความพอใจให้กับทั้งผู้ขาย ซึ่งเป็นเซียนปลา และผู้ซื้อ เป็นอย่างมาก สำหรับเงินที่ได้จากการจำหน่ายบัตรลงทอดแห ที่ฝายโนนคร้อ หมู่ที่ 11 นี้  คณะกรรมการหมู่ จะนำไปเป็นเงินกองทุนกองกลาง ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ประเภทข้าวสาร-อาหารแห้ง-น้ำปู-น้ำปลา-พริก และสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มาวางขายในราคาถูกที่ร้านค้าตลาดชุมชนประจำหมู่บ้านให้กับชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้ต่อไป

ในปี 2558 ประเทศไทย ก็จะเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ดังนั้นความสำคัญในเรื่องภาษา สำหรับการติดต่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ ถึงแม้ว่าเด็กๆ น้องๆ หนู  หลายคนจะไม่ชอบก็ตาม แต่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมค่ายภาษาขึ้น บรรยากาศเป็นอย่างไร ไปติดตาม                                

โครงการนี้มีชื่อว่า“แคมป์ภาษา ประจำชาติสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”หรือเรียกง่ายๆ ว่าแคมป์ภาษาชาติสมาชิก  “ เออีชี “นั้นเอง ครับ/ค่ะ โดยแคมป์นี้ จัดขึ้นภายในหอประชุมโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส เมืองเจ้าพ่อพญาแล ชัยภูมิ  โดยทางหมวดภาษาอังกฤษโรงเรียนดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้-ความสามารถ ของโครงการ “แลกเปลี่ยนนักศึกษา จาก 10 ประเทศชาติสมาชิกเออีซี  ประกอบด้วยนักศึกษาจากประเทศไทย-พม่า-ลาว- เวียดนาม-มาเลเซีย-สิงคโปร์-อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์-กัมพูชา และประเทศบรูไน มาเปิดทำการสอนภาษาของแต่ละชาติ โดยแบ่งกันเป็นกลุ่มๆ ของแต่ละประเทศ สลับหมุนเวียนกันจนครบ 10 ประเทศ จากนั้นจะมีการกำหนดบทสนทนา ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนภาษาซึ่งกันและกัน  โดยบรรยากาศการเข้าแคมป์นี้ ก็เป็นไปอย่างสนุกสนานคึกครื้น ที่แน่ๆ ทำให้น้องๆหลายๆ คน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  ที่ไม่อยากเรียกในวิชาภาษาอังกฤษ และชอบกระโดดร่มในวิชานี้  ปรับเปลี่ยนทัศนคติอยากเรียน และยืดเวลาการเข้าค่ายออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้  2 วัน ก็อยากเพิ่มเป็น 1 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำ  สำหรับการ เข้าแคมป์ภาษา ประจำชาติสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย  ที่จัดขึ้นนี้จากการสอบถามต้นเรื่อง หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ว่าจัดขึ้นก็เพื่อต้องการให้เด็กนักเรียนของเรา ได้มีความรู้-มีความเข้าใจ ในเรื่องของภาษาของแต่ละชาติ ที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพแล้ว ยังจะเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติของวิทยาที่เข้ามาแนะนำ ก่อนที่จะเข้าสูการเป็นสมาชิกประชาเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

ชาวบ้านที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังสงสัยว่ามีโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก

โดยชาวบ้านตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ร้องเรียนว่ามีโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองชะลองแวง  ส่งผลทำให้ปลาลอยตายส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ จากการตรวจสอบ  พบว่าปลาชนิดต่างๆ ลอยตายขึ้นอืดตลอดสายน้ำระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร  และพบคราบน้ำมันลอยบนผิวน้ำ นอกจากนี้ยังมีตะกอนขุ่นข้นเกาะติดแหและอวนของชาวบ้านที่หาปลาบริเวณนั้น   จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแล  แต่ยังไม่หน่วยงานใดเข้าไปดูแล เนื่องจากน้ำจากคลองชะลองแวง ชาวบ้านต้องใช้อุปโภคบริโภคจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ ต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ส่วนสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสีย คาดว่าอาจเกิดจากโรงงานที่ตั้งอยู่ริมคลอง แอบปล่อยน้ำเสียออกมาจากโรงงาน จึงทำให้ปลายตายดังกล่าว.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้าและที่พักรีสอร์ท ที่อาจจะฉวยโอกาสขึ้นราคา รับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา

นายพรศักดิ์ เจียรนัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่นำเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยที่ทุ่งดอกกระเจียว จากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบร้านค้า ห้องพักรีสอร์ทและร้านอาหารในบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและบริเวณโดยรอบ หลังมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนว่า ห้องพักรีสอร์ท ร้านอาหารบางแห่ง ฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงงานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวที่ผ่านมา โดยได้ขอร้องให้ผ็ประกอบการ ขึ้นป้ายบอกราคา มิให้เอาเปรียบผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว พร้อมได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เข้าไปกวดขันกำกับดูแล หากมีร้านค้าหรือรีสอร์ทใดฝ่าฝืน ให้ลงโทษตามกฎหมาย เพราะไม่อยากให้เจ้าของกิจการหรือร้านค้าใดๆ เอาเปรียบผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว เพราะนานครั้งบางครอบครัวจะมีโอกาสได้มาเที่ยวและสัมผัสกับบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่จังหวัดชัยภูมิ.  

ชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์ ระดมทุนช่วยโรงเรียนหลังถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังนักเรียนนับ 100 ชีวิตไร้อาคารเรียน

จากกรณีที่ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนขนาดสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ โรงเรียนเจริญราษฎรวิทยา บ้านสกอร์ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ วอดทั้งหลัง ความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 2,600,000 บาท เมื่อกลางดึกของวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้นักเรียน กว่า 100 ชีวิต ไร้อาคารเรียน ทางโรงเรียนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำเต๊นท์มากางกลางถนน และสนามกีฬา เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ตามปกติเป็นการชั่วคราว ล่าสุดนายประถม ประเมินดี นายอำเภอปราสาท ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนที่ถูกไฟไหม้ พร้อมเป็นประธานในพิธี แบ่งปันน้ำใจ เพื่อลูกหลานเจริญราษฎรวิทยา จากเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน โดยมีชาวบ้านในตำบลประทัดบุและผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงิน เป็นจำนวนเงินถึง 410,000 บาท เพื่อนำไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราว สร้างความดีใจให้กับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก.

หลวงพ่อคูณ อาการดีขึ้นไม่มีไข้-สีหน้าสดชื่นแจ่มใส  อารมณ์ดีพูดคุยหยอกล้อกับลูกศิษย์คนสนิทที่เฝ้าอาการ หลังทราบข่าว คณะแพทย์อนุญาติให้กลับวัดได้ในวันพรุ่งนี้
เมื่อเวลา 9 นาฬิกาที่ผ่านมา ที่ห้อง 9821 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา นายแพทย์พินิศจัย   นาคพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด ในฐานะแพทย์ประจำตัวหลวงพ่อคูณพร้อมคณะแพทย์ ได้เข้าตรวจอาการพร้อมกัน แล้วกล่าวว่า อาการหลวงพ่อทรงตัว ไม่มีไข้ เสลดเสมหะคล้ายเดิม รู้ตัว รู้เรื่อง พูดคุยหยอกล้อได้ชัดเจน บ่นอยากกลับวัดตลอด ดังนั้นในพรุ่งนี้ (10) หากไม่มีอะไรแทรกซ้อน ก็จะอนุญาตให้หลวงพ่อคูณ กลับวัดบ้านไร่อย่างแน่นอน ทันที ที่หลวงพ่อคูณ  รู่ว่าจะได้กลับวัด  ดูท่านดีใจมาก สภาพร่างกายความแข็งแรงมีเรี่ยวแรง ตอนนี้พัฒนาดีขึ้นมาก แต่ยังต้องทำกายภาพบำบัด ปั่นจักรยานไฟฟ้าเพื่อให้ไขข้อไม่ติดขัด นวดตัว และพักผ่อนมากๆ แต่ยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนระบบต่างๆ ทั้งปอดและทางเดินปัสสาวะ อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับไปถึงวัดแล้ว คณะแพทย์จะตรวจประเมินผลเป็นช่วงๆ  อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่กุฏิของหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่ ได้มีการติดตั้งระบบปั่นไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าตกเรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมที่จะดูแลหลวงพ่อได้เป็นอย่างดี คณะแพทย์จึงอนุญาตให้หลวงพ่อกลับไปพักฟื้นที่วัดได้ ส่วนที่จะมีศิษยานุศิษย์ไปรอรับที่วัดบ้านไร่นั้น ซึ่งคณะแพทย์จะตามไปส่ง และคงต้องประสานกับลูกศิษย์ในการกันผู้คนไม่ให้เข้าใกล้ตัวท่านในระยะ 2 เมตร เพราะป้องกันการติดเชื้อกับท่าน

สามีโหดใช้มีดพร้า กระหน่ำฟันศีรษะภรรยาจนเสียชีวิต ขณะไปกำจัดวัชพืช ที่เกิดขึ้นในแปลงนาที่ปักดำไว้ หลังลงมือก่อเหตุ สามีกลับมาหุงข้าวเหมือกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น   เบื้องต้นสันนิษฐาน โรคประจำตัวกำเริบ จากอาการทางประสาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก 31   ช่วยกันค้นหาศพของนางจอมขวัญ    กวยกลาง อยู่บ้านเลขที่ 39/1 บ้านหนองนา ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง  จนพบเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา(8)  หลังจากได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้าน ที่มีที่นาอยู่ติดกัน ว่า นางจอมขวัญ     ผู้ตายหายตัวไป หลังจากในช่วงบ่ายวานนี้ได้ลงไปกำจัดวัชพืช  พร้อมกับนายปรีดา   การนา  ซึ่งเป็นสามี และเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง หลังจากนั้นพบว่านายปรีดา     กลับมาก่อไฟหุงข้าวกินแล้วหายไปจากบ้านพัก  ตรวจตามร่างกายของผู้ตาย พบว่าบริเวณศีรษะ แลพะลำตัว มีบาดแผลฉกรรจ์  ใกล้ศพพบมีดพร้าสำหรับดายหญ้า  ตกอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน  เบื้องต้นตำรวจสันนิฐานว่า มือมีดรายนี้จะเป็นนายปรีชา    สามีของผู้ตาย ที่อาจจะเกิดอาการเครียด จากโรคประสาทกำเริบ และไม่ได้รับประทานยา เนื่องจากยาที่เคยรับกับทางโรงพยาบาลอำเภอโนนสูงหมด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป.08-07-2013

clock กรกฎาคม 8, 2556 20:33 by author Administrator

เกิดอุบัติเหตุสลด รถปิกอัพชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย แม่ลูกเสียชีวิตขณะที่คู่กรณีขับรถหลบหนี

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้ง เกิดอุบัติเหตุ รถปิกอัพพุ่งชน รถจักรยานยนต์ บนถนน โนนสูง โนนไทย บริเวณแยก บ้านเมืองที  ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จึงได้เดินทางออกไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์  สีแดง-ดำ  หมายเลขทะเบียน พฉก-843 กรุงเทพมหานคร  ตกอยู่ข้างทาง ใกล้กัน พบผู้เสียชีวิต อยู่ในที่เกิดเหตุ 3 ราย ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางบัวพิศ   ยอดด่านกลาง  อายุ 37 ปี  เด็กชายนครศักดิ์   ถ่ายโนนสูง  อายุ 13 ปี และเด็กหญิงเบ็ญจพร   ยอดด่านกลาง  อายุ 4 ปี ทั้งหมดเป็นแม่ลูกกัน ทั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ได้มีรถกระบะ วิ่งมาด้วยความเร็วสูง ได้ชนท้ายกับรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเข้าอย่างจัง ส่งผลทำให้ แม่ลูก ทั้ง 3 คน เสียชีวิต ในที่เกิดเหตุทันที  หลังจากนั้นคนขับรถกระบะคันก่อเหตุ ได้หลบหนี โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิทยุสกัดจับคู่กรณีตามเส้นทางต่างๆ ทั้งนี้อย่างไรก็ ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุ มาสอบสวนหาสาเหตุฃของการเกิดอุบัติเหตุที่ชัดเจนและจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ปลูกป่าตามโครงการ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พลตรี นิรุทธ   เกตุสิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ นำพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในพิธีปลูกป่าตามโครงการ “ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติบริเวณป่าสาธารณประโยชน์ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้นำชุมชน นักเรียน ผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวนมาก   ทั้งนี้เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นต้นแบบในการปลูกต้นไม้และอุทิศพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลายาวนาน ที่สำคัญเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตชุมชนแนวชายแดนให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น.

คณะนักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วิยาลัยการทัพบก ชุดที่ 58 ศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2    ค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

พลตรี ชวลิต    ชุนประสาน  รองแม่ทัพภาคที่  2  เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของกองทัพภาคที่  2   ให้กับคณะนักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ  วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 58 จำนวนกว่า  130 นาย   ซึ่งได้เดินทางศึกษาดูงานสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่  2  ระหว่างวันที่ 8 -14 กรกฎาคม   เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงาน “Hello Asean 2013” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดงาน“Hello Asean 2013” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 โดยคณะอนุกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ร่วมกับโครงการจัดอบรม เสวนา และเผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียนสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง

 ด้านนายวัฒนา  พุฒิชาติ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว  และยกระดับทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 นี้.

เกิดอุบัติเหตุรถตู้ติดสติ๊กเกอร์ติกโลโก้ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ชนท้ายรถบรรทุก ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย

เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน สภ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รับแจ้ง ว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ตู้ชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ บนถนนหลวงสาย 359 เขาหินซ้อน-สระแก้ว หมู่ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย หลังรับแจ้งได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ  พบรถยตู้ หมายเลขทะเบียน ฮท.5222 กรุงทพมหานคร ด้านหลังรถมีสติ๊กเกอร์คำว่า ข่าวส่วนกระจกด้านหน้าที่แตกมีโลโก้ของสถานีโทรทัศน์ ไทยทีบีเอส สภาพรถด้านหน้าพังยับเยิน ภายในรถมีผู้โดยสาร ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย และมีผู้ติดคาด้านหน้าของรถจำนวน 2 ราย เป็นคนขับและผู้โดยสาร   ได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวด เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันใช้เครื่องตัดถ่างงัดเอาร่างผู้ได้รับบาดเจ็บลำเลียงส่ง รพ.กบินทร์บุรี จำนวน 11 ราย ห่างไปประมาณ 50 เมตร พบรถบรรทุก 10 ล้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-3536  สุรินทร์ บรรทุกไม้ยูคาลิปตัสมาเต็มคัน ซึ่งเป็นรถคู่กรณีจอดนิ่งอยู่ริมถนน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า คนขับรถตู้มองไม่เห็นรถบรรทุกไม้ยูคาลิปตัสวิ่งอยู่ข้างหน้าจึงชนท้ายเข้าอย่างจัง จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม รอต้อนรับนายกรัฐมนตรีในวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคมที่จะถึงนี้                                           

นายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านประสานกิจการภายในประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ที่บ้านหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง และหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ที่บ้านหนองเครือ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมรับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีกำหนดการจะเดินทางมาตรวจติดตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ทั้งด้านการท่องเที่ยว  การเกษตร และผ้าไหม ในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจติดตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ทางจังหวัดจะได้เตรียมข้อมูลที่จะนำเสนอนายกรัฐมนตรี  ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาบูรณะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด.

แพทย์อณุญาติ  ให้พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ   กลับวัดบ้านไร่  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   ในวันพุธที่  10 กรกฎาคม นี้  หลังอาการโดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์พินิศฉัย   นาคพันธุ์   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบหัวใจและหลอดเลือด  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และแพทย์ประจำตัวหลวงพ่อคูณ  เปิดเผยถึงอาการอาพาธของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่   ตำบลกุดพิมาน  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ว่าอาการโดยรวมของหลวงพ่อคูณดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ไม่มีไข้ รับอาหารทางสายยางได้ดี  และหลวงพ่อคูณบ่นอยากกลับวัดบ้านไร่บ่อย ๆ    ซึ่งในพุธที่ 10 กรกฏาคม นี้  คณะแพทย์จะอนุญาตให้หลวงพ่อคูณ ฯ กลับไปพักฟื้นรักษาอาการอาพาธที่วัดบ้านไร่    โดยทางวัดได้มีการปรับปรุงกุฏิ ที่ พักของหลวงพ่อฯ   ซึ่งเป็นห้องที่มีแรงดันสูง และเมื่อครั้งที่ผ่านมาเกิดกระแสไฟฟ้าตกบ่อยทำให้ส่งผลกระทบกับห้องพักของหลวงพ่อ ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระดับคงที่ได้ โดยทางวัดได้ปรับปรุงกุฎิ ซึ่งเป็นห้องที่มีแรงดันสูง  ทั้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ห้องพักหลวงพ่อคูณ    อย่างไรก็ตามแพทย์ยังคงต้องเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน กับหลวงพ่ออย่างใกล้ชิด  ถึงแม้ว่าจะอณุญาติให้กลับวัดบ้านไร่ก็ตาม.

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตั้ง 2 ข้อหาหนัก กับผู้เกี่ยวข้อง หลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจยึดไม้ห้วงห้าม  ภายในวัดชื่อดังมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ขณะที่พระลูกวัด 1 รูป เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  รวมเป็นภิกษุ  2 รูป

นายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงความคืบหน้า  หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด สนธิกำลังทั้งตำรวจ อส. เข้าจับกุมไม้หวงห้าม ประกอบด้วยไม้มะค่า และไม้พะยูง ภายในวัดเขาพังเหยชุมพลสีมาราม ตำบลโปร่งนก อำเภอเทพสถิต โดยมีพระครูไพบูลย์ธรรมกิจ เป็นเจ้าอาวาสวัด เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา  ได้ของกลางเป็นไม้หวงห้าม มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดได้เข้ามอบตัวขอต่อสู้คดี ผลการสอบสวนได้พาดพิงไปถึง หลวงพ่อหมอยา ซึ่งเป็นพระลูกวัด มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี   ล่าสุดหลวงพ่อหมอยา ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.เทพสถิตแล้ว  ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่าการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม เมื่อผลสอบสวนไปถึงใครอีก จะมีการแจ้งความกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ในเบื้องต้นได้ตั้งข้อหา ผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามอบตัวแล้ว ในข้อหา มีไม้สงวนไว้ในครองครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ .

เจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ส่งมอบหลักฐานเบื้องต้นในการลงสอบสวนในพื้นที่ กรณีหลวงปู่เณรคำ ขณะที่เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษขอตรวจสอบหลักฐาน และพยานก่อนพิจารณาโทษ

ที่วัดป่าศรีสำราญ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิรอด พรรณนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้นำคณะสอบสวนคดีพิเศษ เข้าพบพระครูวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระครูวัชรสิทธิคุณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และพระครูธรรมธรคำไข โสภาจาโร ที่ปรึกษาพระเลขาเจ้าคณะจังหวัด ร่วมรับมอบเอกสารการสอบสวนจากดีเอสไอ เพื่อส่งมอบต่อให้กับคณะกรรมการสอบอธิกรณ์สงฆ์ เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์ พิจารณาพระธรรมวินัย เพื่อลงโทษตามพระธรรมวินัย ขณะที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ แจ้งว่าในสัปดาห์หน้าจะนำหลักฐานที่สำคัญจากการสอบสวนลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่เณรคำ มามอบให้คณะสงฆ์เพิ่มเติมด้วย   ส่วนในการสอบสวนพระธรรมวินัยก็จะต้องนำเอาทั้งสองฝ่ายมาสอบร่วมกัน เพื่อให้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายจึงจะสมควร แต่หากมีการแจ้งเตือนไปแล้วไม่มาให้ความร่วมมือตามกำหนดก็จะสามารถพิจารณาได้อีกครั้งหนึ่ง.

เจ้าหน้าที่กองปราบปราม เน้นสอบเส้นทางการเงิน พัวพันกับขบวนนำเข้ารถหรูไม่เสียภาษีหรือไม่ และอาจเกี่ยวข้องกับการขนยาเสพติดเข้าประเทศ

พันตำรวจเอก ประสพโชค   พร้อมมูล รองผู้บังคับการกองปราบปราม กล่าวว่า การลงมาสืบสวนข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่กองปราบปรามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งประเด็นการสืบสวนสอบสวนตามที่มีคนร้อง คือ มีการซุกซ่อนโยกย้ายเงินบริจาค มีส่วนพัวพันกับการนำรถหรูไม่เสียภาษีเข้ามาในประเทศ และมีส่วนพัวพันกับการขนยาเสพติดออกนอกประเทศ ซึ่งกรณียาเสพติดได้นัดคุยหารือกับเลขาธิการ ป.ป.ส.ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคมนี้ ซึ่งก็จะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้น แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ชี้ว่า พระวิรพลทำผิดจริงหรือไม่ เพราะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานแวดล้อม แต่ได้ทำการสืบสวนตามที่มีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลมา แต่อย่างไรก็ตาม ชุดสืบสวนของกองปราบปรามจะร่วมกับ ป.ป.ง.เข้าตรวจสอบตามแหล่งที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว��่าอาจมีการซุกซ่อนทรัพย์สินที่พระวิรพลได้มาโดยไม่ชอบตามที่ต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป.  

ทหารสังกัดกองกำลังสุรนารี  ประจำจุดเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  สนธิกำลังหน่วยป้องและรักษาป่า เข้าจับกุมขบวนการลักลอบขนไม้พะยูง  ได้ของกลางไม้พะยูงจำนวน 21 ท่อน       

ร้อยเอก ธนภณ  พงษ์เสือ   รองหัวหน้าชุด กองกำลังสุรนารี ประจำจุดอำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี  รับแจ้งว่า จะมีการลักลอบขนไม้พะยูง เข้ามาในเขตพื้นที่ จึงได้ประสานงานกับนายวัฒนะ   สารรัตน์  หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่า ที่ อบ.2 เขมราฐ  และด่านตรวจคนเข้าเมืองเขมราฐ สนธิกำลังตั้งจุดตรวจบนถนนสายเขมราฐ-โขงเจียม  หลักกิโลเมตรที่ 35 เขตตำบลนาแวง พบรถยนต์ปิกอัพวิ่งผ่านมา จึงขอตรวจค้น  แต่คนขับกลับเร่งความเร็วฝ่าด่านหนีไป เจ้าหน้าที่จึงได้ขับไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด  จนสามารถสกักจับรถคันดังกล่าวได้ที่บริเวณป่า ริมฝั่งลำน้ำโขง เขตบ้านบุ่งขี้เหล็ก ส่วนคนขับก็ได้อาศัยความมืดหลบหนีไป เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ พบไม้พะยูง ซุกซ่อนอยู่กระบะท้ายรถ  ทะเบียน   บท.6764 พระนครศรีอยุธยา  จำนวน 21 ท่อน  เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไม้พะยูง ทั้งหมดนำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เขมราฐ ดำเนินคดีต่อไป.07-07-2013

clock กรกฎาคม 7, 2556 09:19 by author Administrator

ศูนย์เด็กวัดโนนม่วง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเปิดเรียนตามปกติ หลังจากที่ต้องปิดมากว่า 4 วัน เนื่องจากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออก

ที่ศูนย์เด็กวัดโนนม่วง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คณะครูและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ต่างเร่งทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนของเล่นต่างๆ ของเด็ก  พร้อมทั้งได้ฉีดพ่นหมอกควัน ภายในศูนย์เด็กและบริเวณโดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนตามปกติ หลังจากที่พบว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้เลือดออก ซึ่งทางเทศบาลต้องสิ่งปิดศูนย์เด็กเป็นการชั่วคราว กว่า 4 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยในวันนี้คณะครู ได้ทำความสะอาดของเล่นต่างๆ ของเด็กๆ ที่ใช้เล่นร่วมกัน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ตลอดจนได้ช่วยกันทำความสะอาดภายในบริเวณห้องเรียนด้วย เพื่อเป็นการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ขณะที่บริเวณโดยรอบศูนย์เด็กนั้น ทางเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ก็ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันตามสนามหญ้าและบริเวณโดยรอบอาคารเรียน  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย.

ทหารสังกัดกองกำลังสุรนารี สนธิกำลัง จับไม้พะยูงตามใบสั่ง พร้อมหนังสือสัญญาซื้อขายกว่า 10 ชุด

โดยกำลังทหารในสังกัด ร้อย ร.2332 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 6 คน   ขณะขนไม้พะยูง จำนวน 38 ท่อน  ขึ้นรถกระบะ 2 คัน ประกอบด้วย รถกระบะ หมายเลขทะเบียน บข.6048 สุรินทร์ และรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ผย 2457 นครราชสีมา และเครื่องชั่งน้ำหนักอีก 1 ตัว เหตุเกิดบริเวณบ้านรุน หมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด นอกจากนี้ยังพบหนังสัญญาซื้อขายไม้พะยูงอีกกว่า 10 ชุด โดยภายในหนังสัญญาซื้อขายมีทั้งที่ระบุจำนวนและราคาของไม้พะยูงที่ทำการซื้อขายเรียบร้อยแล้วจากชาวบ้าน และบางชุดยังไม่ได้กรอกระบุจำนวน แต่มีชื่อของผู้ซื้อเขียนบันทึกอยู่ในหนังสือสัญญาซื้อขายทุกฉบับ โดยระบุชื่อผู้ซื้อ คือ นางจิตรา  อ่างรัมย์ อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 210/1 หมู่ที่ 12 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อีกด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สืบสวนสอบสวนขยายผลหานายทุนที่ร่วมกระทำผิดในครั้งนี้มาดำเนินคดีต่อไป.

หัวหน้าคณะทำงานสอบสวนกองปราบปราม ลงพื้นที่บ้านทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบบ้านพักมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท รวมทั้งสำนักสงฆ์ของหลวงปู่เณรคำ

พันตำรวจเอก ประสพโชค  พร้อมมูล รองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม หัวหน้าคณะทำงานชุดสอบสวนคดีที่นายสงกานต์  อัจฉริยะทรัพย์ ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษพระวิระพล ฉัตติโก หรือหลวงปู่เณรคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิบูลมังสาหาร ได้ลงพื้นที่บ้านทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าตรวจบ้านพักของนายรัตน์และนางสุดใจ  สุขผล บิดามารดาของหลวงปู่เณรคำ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าตรวจสอบและพูดคุย เนื่องจากทั้งบิดาและมารดา อ้างว่าเจ็บป่วยไม่สะดวก จากนั้นได้เข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์สันติธรรมบารมี สาขาที่ 1 ซึ่งหลวงปู่เณรคำ ได้ใช้พื้นที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน เนื้อที่กว่า 28 ไร่ เพื่อจัดสร้างเป็นสำนักสงฆ์ฯ โดยได้มีการเปิดใช้ในการจัดงานวันเกิดแล้วรวม 2 ปีในปี พ.ศ.2553-2554 และเตรียมจัดสร้างเป็นที่พักและสร้างรูปเหมือนหลวงปู่เณรคำ ขนาดความสูงเท่ากับอาคาร 10 ชั้น แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองปราบปรามไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบด้านในได้ โดยได้ปิดประตูไว้อย่างแน่นหนาและได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้จัดสร้างเป็นโรงเก็บรถยนต์ของหลวงปู่เณรคำ ซึ่งได้มีการเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกไปแล้ว มีรถยนต์เพียง 2 คันเป็นรถยนต์จิ๊ป ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 คัน และรถยนต์ตู้ ทะเบียน อร 6926 กทม. จำนวน 1 คัน ทั้งนี้ตำรวจกองปราบปราม ได้ประสานข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ โดยประสานงานกับคณะทำงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับเลขาธิการ ปปง. เพื่อตรวจสอบที่มาของเงินจำนวนมากต่อไป.

ชาวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันปลูกไม้มงคล 9 ชนิด ตามโครงการปลูกป่าประชาอาสา ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

นายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งพระราชภาวนาวราจารย์ หรือหลวงพ่อพระศรี รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กับป่าเสื่อมโทรม สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ไม้ที่ปลูกเป็นไม้มงคล 9 ชนิด ที่นิยมปลูก อาทิ ต้นราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ สักทอง มะค่าโมง พะยูง และชนิดอื่น ๆ จำนวน 4 พันต้น บนพื้นที่ในวิทยาลัยสงฆ์ 20 ไร่ เพื่อให้เป็นสวนป่าที่ร่มรื่น ให้เป็นสวนพฤกษชาติ เหมาะกับการปฏิบัติธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงลูกศิษย์ และประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกป่ากันเป็นจำนวนมาก.  

ชาวจังหวัดยโสธร สืบสานประเพณีจุดตะไลยักษ์ บูชาพญาแถนหลังจากพื้นที่ทำนาประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

--ภาพตะไลยักษ์ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า—

(5-10 วินาที)

นี่เป็นประเพณีจุดตะไลยักษ์ของชาวบ้านหนองแฝก ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อบูชาพญาแถน ดลบันดารให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งถือเป็นประเพณีโบราณที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ขณะเดียวกันชาวบ้านตำบลตาดทอง พร้อมใจกันจัดขึ้นเนื่องจากในระยะนี้พื้นที่ปลูกข้าวประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและมีความเชื่อว่า หากมีการจุดบั้งไฟตะไลยักษ์นี้ขึ้น จะทำให้ฝนฟ้าตกลงมาช่วยเหลือเกษตรกรเช่นเดียวกับประเพณีแห่นางแมว

ขณะที่ในช่วงนี้พื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรชาวนา กำลังประสบกับปัญหาความเดือดร้อน  ต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโต เริ่มเหี่ยวเฉาตาย เนื่องจาก ขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าว อีกทั้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จึงส่งผลทำให้ ต้นข้าวของเกษตรกร ในอำเภอโนนสูง กว่า 500 ไร่ เริ่มเหี่ยวเฉาตาย จำเป็นต้อง ตัดสินใจ ลงทุนหว่านข้าวรอบสอง หลังต้นกล้ากำลังเหี่ยวเฉาตาย ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมา ก็อาจส่งผลทำให้ต้นข้าวเหี่ยวเฉาตายทั้งหมด.

ตำรวจสุรินทร์ รวบ 3 คนร้าย ตระเวนขโมยรถยนต์กระบะวีโก้ในพื้นที่สุรินทร์ถึง 6 คัน ส่งขายเอเย่นต์ใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร

พลตำรวจตรี ชัยทัต  อินทนูจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ แถลงข่าวการจับกุมนายภานุเดช   ดำรงพฤกษา อายุ 47 ปี ชาวจังหวัดตราด,นายธวัช สุ่มมาตร์ อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี และนายสมคิด คำหล้า อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดตาก ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ หลังตระเวนก่อเหตุลักรถยนต์กระบะในพื้นที่สุรินทร์ไปถึง 6 คัน โดยผู้เสียหายซึ่งมีทั้งตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ ครูและประชาชนทั่วไป ซึ่งมาตรวจสอบทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จำนวนมาก จากการสอบสวนนายภานุเดชฯ หัวหน้าแก๊ง ทราบว่า จะตระเวนหารถกระบะยี่ห้อวีโก้ สภาพใหม่โดยเฉพาะป้ายแดง ซึ่งจอดไว้ในโรงพยาบาลและริมถนน จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการลงมือโจรกรรม จากนั้นจะขับรถไปยังอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ทันทีเพื่อส่งให้เอเย่นต์รับซื้อ ในราคาคันละ 150,000 ถึง 200,000 บาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมประสานไปยังจังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามรถทั้ง 6 คันที่ถูกโจรกรรมไป ซึ่งคาดว่าจะถูกส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้ว.  

คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตจังหวัดอุบลราชธานี ได้ข้อสรุป หลวงปู่เณรคำ ย้ายสังกัดไปขึ้นกับจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ 7 ปีที่แล้ว พร้อมทำหนังสือแจ้งให้ทราบถึงอำนาจการสอบสวนของคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ที่ห้องประชุมวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายธรรมยุต) ร่วมกับพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ ประธานคณะกรรมการไต่สวนมูล และพระสังฆาธิการ ประชุมหาข้อสรุปเรื่องการบวชและสังกัดของพระวิรพล ฉัตติโก หรือหลวงปู่เณรคำ โดยที่ประชุมมีการเชิญพระผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบวชของหลวงปู่เณรคำมาให้ปากคำ และมีการนำใบสุทธิของพระวิระพลตั้งแต่บวชเป็นสามเณรที่วัดภูเขาแก้ว และบวชพระที่วัดดอ���ธาตุ อำเภอพิบูลมังสาหาร มาพิจารณา พบมีการบวชอย่างถูกต้อง จึงตัดข้อสงสัยกรณีหลวงปู่เณรคำไม่ได้เป็นนักบวชในพุทธศาสนาออกไป และได้นำข้อพิจารณาต่อมาคือ สังกัดของหลวงปู่เณรคำ โดยสมัยบวชเป็นสามเณร ได้บวชกับเจ้าอาวาสวัดภูเขาแก้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 ขณะอายุได้ 15 ปี และอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดดังกล่าว จนบวชเป็นภิกษุ และไปจำพรรษาที่วัดดอนธาตุ กระทั่งต่อมาเมื่อปี 2549 ได้ขอย้ายเข้าสังกัดกับวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ และขอย้ายออกจากวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อไปเป็นประธานสงฆ์สำนักสงฆ์ป่าขัตติธรรม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549 ทำให้การสังกัดกับวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อสิ้นสุดลง ดังนั้นต้นสังกัดของพระวิระพล หรือหลวงปู่เณรคำ จึงไปอยู่กับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษแล้ว ซึ่งผลการสอบสวนของคณะสงฆ์ จะทำการสรุปส่งมอบให้คณะสงฆ์ผู้มีหน้าที่วินิจฉัยสำนวนการไต่สวนทราบ เพื่อให้ทราบถึงอำนาจการสอบสวนกับพระวิรพลต่อไป.

การค้าขายบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ช่องสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ คึกคักมากขึ้น หลังสภาความมั่นคงแห่งชาติ อนุมัติให้ยกระดับจากจุดผ่อนปรนการค้าเพื่อมนุษยธรรม  เป็นจุดผ่านแดนถาวร                                          

 โดยบรรยากาศการค้าขายบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าเพื่อมนุษยธรรม ช่องสายตะกู  ตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวกัมพูชา  เข้ามาจับจ่ายสินค้ากันอย่างคึกคักมากกว่าช่วงปกติ หลังสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติยกระดับ จากจุดผ่อนปรนการค้าเพื่อมนุษยธรรม ที่เดิมเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 14.00 น.  เป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู ด้านนายนที  เจียรพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกล่าวว่า ที่ผ่านมาทางหอการค้าจังหวัดและสมาชิกได้ร่วมกับทางจังหวัดต่อสู้ผลักดันให้เปิดเพื่อการพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันมานานกว่า 10 ปี ซึ่งขณะนี้การเปิดจุดการค้าอยู่ระหว่างการจัดการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาจัดหางบประมาณ และมอบหมายให้ทางจังหวัดดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และนำบุคลากรเข้าไปบริหารจัดการ พร้อมเชื่อว่าการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนถาวรในครั้งนี้ จะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดกระเตื้องควบคู่ไปกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด ซึ่งหากสามารถเปิดดำเนินการได้ในปีแรกคาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท.  

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เตรียมเข้าฆ่าเชื้อแหล่งอาหารกระบือที่สถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ส่วนกระบือที่ตรวจพบวัณโรคทีบี ต้องทำลายแน่นอน

ความคืบหน้ากระบือที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตรวจพบเชื้อวัณโรคทีบี ในกระบือ 3 ตัว และตายไปแล้ว 1 ตัว และจะต้องทำลายอีก 2 ตัว เพื่อตัดวงจรการระบาด นอกจากนั้น ยังได้ย้าย กระบือ ออกจาก ศูนย์วิจัยฯ ไปกักไว้เพื่อทดสอบโรค ที่ด่านกักสัตว์สุรินทร์ อำเภอปราสาท จำนวน 140 ตัว จากจำนวนกระบือที่เลี้ยงในการทดลองวิจัย ทั้งหมด 259 ตัว ล่าสุดนายสัตวแพทย์ประเสริฐ  สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เผยว่า กระบือที่อยู่ในศูนย์วิจัยฯเป็นกระบือ 259 ตัว เป็นกระบือที่ทำการศึกษาทดลอง และคงไม่มีการฆ่าแต่อย่างใด และหากตรวจพบว่า มีการตรวจแล้ว มีผลเป็นบวก ก็จะมีการทำลายตามขั้นตอนและมาตรการของสัตวแพทย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้โรคที่ติดต่อถึงคนไม่ให้กระจายออกไป ส่วนที่มีการเคลื่อนย้ายกระบือออกไป กักที่อื่นก็เพื่อที่จะเคลียร์แปลงหญ้า ที่มีเชื้อโรค เพื่อที่จะทำให้แปลงหญ้าสามารถนำกลับมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ต่อไป.

สกู๊ป ข้าวหอมมะลิไทยสู่ครัวโลกของจังหวัดยโสธร

ไปติดตามเส้นทางข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ภาคอีสาน เตรียมก้าวเข้าสู่ครัวโลกได้จากรายงานพิเศษกันครับ/ค่ะ

                                                  ---เสียงในเทปตลอด--
                                          พงศ์ศิษฏ์   วรรณวิจิตร  ในสถานที่ทุ่งกุลาร้องให้

ซ้อนชื่อ พงศ์ศิษฏ์   วรรณวิจิตร

 ประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และจังหวัดยโสธร  บนเนื้อที่กว่า 1 ล้านไร่ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยโสธรนั้น ได้มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบากเรือ  ตำบลนาสะไมย์ ของจังหวัดยโสธร  ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษทั้งหมู่บ้าน  และความที่เกษตรกรปลูกข้าวไทย อยากจะบอกถึงรสชาติของข้าวหอมมะลิของไทย ที่หอม อร่อยอยู่แล้ว และยังปลอดสารเคมีด้วย ให้กับคนต่างชาติเกิดความมั่นใจในการบริโภคข้าวหอมมะลิแท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกข้าวทุ่งกุลาร้องไห้  ให้หันมาบริโภคข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้น                                                    -----เสียง----

ซ้อนชื่อ นางหนูดัย  วรโยธา  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ  เขตทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ยโสธร

            จากการที่จังหวัดยโสธรนั้น ได้มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ หลายพื้นที่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ  ในเขตตำบลบากเรือ และตำบลนาสะไมย์ ได้มารวมกลุ่มกัน และมีการวางมาตรการผลักดันข้าวหอมมะลิของไทย ให้เป็นสินค้าส่งออกไปขายยังตลาดยังต่างประเทศ ในลักษณะเป็นสินค้าโอท็อป เนื่องจากที่ผ่านได้เป็นที่ยอมรับของตลาดบ้านเราไปแล้ว และเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติแล้วในขนาดนี้ และเชื่อแน่ว่า ถ้ารัฐบาลให้มีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิเพิ่มมากขึ้น  พร้อมกับต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และปรับยุทธศาสตร์พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยแล้ว  ข้าวหอมมะลิไทยจะต้องเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกอย่างแน่นอน

วัลลภ จำปาทอง ถ่ายภาพ พงศ์ศิษฏ์ วรรณวิจิตร รายงาน

เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ศรีสะเกษ ร้องขอให้ชุดปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นทำฝนหลวง ช่วยเหลือหลังจากนาข้าวที่ปักดำไว้ ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ยืนต้นตายเป็นบริเวณกว้าง

โดยเกษตรกรชาวนาในเขตอำเภอขุขันธ์-ปรางค์กู่-ไพรบึง และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กำลังประสบปัญหาจากนาข้าวที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์และปักดำไว้ ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือน ส่งผลทำให้นาข้าวที่กำลังเริ่มเจริญเติบโต เหี่ยวแห้งยืนต้นตายแล้วกว่า 1 หมื่นไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มความเสียเพิ่มขึ้นอีก หากไม่ฝนตกลงมาในระยะนี้ ด้านนางสงัด   ทองพูน เกษตรกรชาวนา ก็ได้ร้องให้ชุดปฏิบัติการทำฝนหลวงที่ฐานประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นทำฝนหลวงให้การช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวต่อไปด้วย

ด้านเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เริ่มประสบปัญหาข้าวแห้งตายจากปัญหาฝนที่ทิ้งช่วง ต้นข้าวที่ทำการปักดำ เริ่มยืนต้นตาย จึงอยากให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นทำฝนหลวงเพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นที่นาข้าวที่อาจจะเสียเพิ่มขึ้นอีก

ขณะที่เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้รวมกลุ่มพร้อมนำเครื่องสูบน้ำขนาดต่างๆ กว่า 10 เครื่อง สูบน้ำจากหนองใหญ่ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ของตำบล เพื่อเร่งสูบน้ำเข้านาข้าว ป้องกันต้นข้าวได้รับความเสียหาย  หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้  

 

ส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวนาชุดแรก จำนวน 450 คน จากจำนวนลูกค้าทั้งสิ้น 12,382 ราย วงเงินรวมจำนวน 120 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรใช้บัตรสินเชื่อนี้ สำหรับเป็นต้นทุนในภาคการผลิตในเรื่องของการจัดซื้อปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามนโยบายของรัฐบาล.   06-07-2013

clock กรกฎาคม 6, 2556 09:10 by author Administrator

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ ปตท.สผ.และอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ปลูกป่าลดโลกร้อน เพิ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ที่บริเวณป่าโล้ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พลตรี มารุต  ลิ้มเจริญ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในโครงการปลูกป่าลดโลกร้อน ซึ่ง ปตท.สผ.ร่วมกับกองทัพบก และกรมอุทยานแห่งชาติ ได้จัดโครงการลดปัญหาโลกร้อนและป้องกันอุทกภัย การพังทลายของดิน เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดินและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเพื่อให้ประชาชนรู้จักคุณประโยชน์และโทษของการตัดไม้ทำลา��ป่า ซึ่ง ปตท.สผ.มีโครงการปลูกป่าในทั่วประเทศ 2 แสนไร่ ใน 4 ปี ปลูกปีละ 5 หมื่น ไร่ เริ่มนำร่องที่จังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่ป่าโล้ใหญ่ จำนวน 3 พันไร่ ใช้พันธ์กล้าต้นไม้ที่เคยขึ้นอยู่เดิมจำนวน 9 ชนิด รวมประมาณ 5 หมื่นต้น ทั้งต้นราชพฤกษ์  ยางนา  พะยูง  และไม้ชนิดต่างๆ จำนวนกว่า  4 หมื่นต้น.

กรมหม่อนไหมร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกรในพื้นที่

นายประเสริฐ  โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว–ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ”  ซึ่งการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ทางด้านวิชาการ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการพัฒนาอาชีพหม่อนไหมให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ ซึ่งได้จัดเป็นการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของนิทรรศการและการสาธิต ทางด้านกระบวนการของการปลูกดูแลรักษา การขยายพันธุ์หม่อนไหม การเลี้ยงไหมป่าอีรี่ การสาวไหม การฟอกย้อม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมมีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 400 รายซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารกองพันทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในการดูแลภายใต้โครงการดังกล่าว.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคลื่อนย้ายปลาบึกยักษ์ จำนวน 15 ตัว จากแหล่งน้ำของมหาวิทยาลัย ปล่อยสู่หนองน้ำธรรมชาติภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

อาจารย์รวมทั้งบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยชาวบ้าน ร่วมแสดงออกถึงความสามัคคีในการเคลื่อนย้ายฝูงปลาบึกยักษ์ จำนวน 15 ตัว จากแหล่งในน้ำพื้นที่ 70 ไร่ของมหาวิทยาลัย เคลื่อนย้ายไปปล่อยสู่หนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะปลาบึกแต่ละตัวมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 140 กิโลกรัม ซึ่งปลาบึกที่ทำการเคลื่อนย้ายในครั้งนี้ ทั้งหมดมีอายุประมาณ 25 ปี พร้อมๆกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีคนแรก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำพันธุ์ปลาบึกมาจากกรมประมง ทำการเพาะพันธุ์ที่หนองน้ำธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดที่หายากและกำลังจะสูญพันธุ์ไป นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงาน ในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่หายาก ซึ่งสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รวบรวมข้อมูลประวัติของปลาบึกทุกตัว พร้อมติดตามการเจริญเติบโต เพื่อนำไปสู่งานศึกษาวิจัย การขยายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป.

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เตรียมดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่อุทยาน หลังคณะกรรมการมรดกโลกมีข้อห่วงใย การอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่อาจจะขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย 

นายเทวินทร์  มีทรัพย์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน  กล่าวว่า  จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่ประเทศกัมพูชาที่ผ่านมา  คณะกรรมการมรดกโลกมีขอห่วงใย การอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่อาจจะขึ้นบัญชีเป็นมรดกที่อยู่ในภาวะอันตรายนั้น คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ไปชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  ได้แก่  การขยายถนนหลวงสาย 304  และทำแนวเชื่อมต่อป่า  โครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมง  การบุกรุกพื้นที่  การเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่  และการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่มรดกโลก  และจำนวนสัตว์ป่า  หลังจากนั้น ทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมีการนัดประชุมกันเพื่อเตรียมการในปีนี้  เพื่อนำรายงาต่อคณะกรรมการมรดกโลกครั้งต่อไป  ว่ามีแผนงานการดำเนินการอย่างไร  เพราะในปีหน้าจะต้องมีการประเมินอีกครั้งหนึ่ง  ที่ข้อห่วงใยและที่ดำเนินการไปแล้ว  ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม  ตามที่คณะกรรมการมรดกโลกมีความเห็นไว้  และข้อห่วงใยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทั้งสิ้น   ซึ่งทางอุทยานกำลังดำเนินการทำแผนงานเพื่อเสนอต่อกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป.  

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 396 แห่งที่ถูกรื้อถอนอาคารเดิมและมีปัญหาการทิ้งงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 396 แห่งที่ถูกรื้อถอนอาคารเดิม และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และตำรวจภูธรภาค 3 เข้าประกวดตามโครงการประกวดการพัฒนาสถานีตำรวจดีเด่นเฉพาะกรณีสถานีตำรวจที่ถูกรื้อถอนอาคารเดิมและยังไม่มีที่ทำการถาวรขึ้น  สำหรับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสนม ได้สนองนโนบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มีความห่วงใยและกำชับในการแก้ปัญหาโรงพักที่ถูกรื้อ ว่า จะต้องดูแลประชาชนได้ โดยได้จัดสรรงบประมาณโรงพักละ 300,000 บาท และให้แนวทางการบริหารงานที่เป็นเอกภาพ โดยผู้บังคับบัญชา การบริการประชาชน ห้องควบคุม ศูนย์วิทยุ รวมทั้งกำลังพลส่วนใหญ่จะต้องอยู่เดียวโดยไม่แยกกันอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ และสร้างความพึงพอใจ เชื่อมั่น ศรัทธาต่อประชาชน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด.

เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ เดือดร้อนหนักหลังมีกลุ่มคนร้ายออกขโมยโค-กระบือ สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 นายสุขสันติ   เทพรักษา อายุ 31 ปี  เกษตรกรซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 9  บ้านปราสาท  ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขอให้ผู้สื่อข่าวช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาวัวแม่ลูกอ่อน หลังวัวแม่พันธุ์ที่ตนเลี้ยงไว้และพึ่งจะคลอดลูกได้ไม่นาน ถูกโจรขโมยออกไปจากคอกวัวเหลือแต่ลูกวัวไว้ นายสุขสันติฯ เล่าว่า  ตนเลี้ยงวัวไว้รวม  5 ตัว และวัวแม่พันธ์อายุ 5 ปี  1 ตัว  ที่ผ่านมาไม่นานวัวแม่พันธุ์ได้ตกลูกออกมา 1 ตัว  แต่กลับถูกคนร้ายลักขโมยไปจากคอกวัว ทิ้งไว้แต่ลูกวัวที่ยังเล็ก ร้องหาแม่วัวตลอดเป็นที่น่าเวทนา ซ้ำยังสร้างภาระให้กับตนต้องนำเงินไปซื้อนมมาป้อนลูกวัว ซึ่งมีอายุเพียง 6 เดือน  แต่ยังโชคดีที่คนร้ายไม่ได้ขโมยวัวไปทั้งฝูง ซึ่งคาดว่าลูกวัวอาจจะร้องส่งเสียงดังทำให้คนร้ายต้องรีบหลบหนี และนำไปได้แต่แม่วัวเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาตนได้ไปหาตามตลาดนัดโค-กระบือ ในอำเภอต่างๆ แต่ก็ไม่พบ คาดว่าวัวของตนอาจจะโดนชำแหละไปแล้ว.  

ช่างแกะสลักเทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี รับจ้างแกะต้นเทียนให้อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556

 ที่บ้านดอนกลาง ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุวัฒน์ สุทธิประภา อายุ 55 ปี ช่างแกะสลักเทียนพรรษา พร้อมลูกศิษย์อีก 5 คน ช่วยกันเร่งแกะสลักต้นเทียน ให้กับอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายสุวัฒน์ฯ เล่าว่า เมื่อประมาณ 5 ปีก่อน มีช่างทำเทียนชาวอุบลราชธานี ไปรับแกะเทียนพรรษาให้ถึง 10 กลุ่ม มีทั้งแบบแกะสลัก และติดพิมพ์ แต่ต่อมาแบบติดพิมพ์ไม่ได้รับความนิยม จึงเหลือแต่เทียนประเภทแกะสลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งปีที่ผ่านๆมาจะไปแกะเทียนที่สุพรรณบุรีให้แล้วเสร็จ ก่อนกลับมาทำเทียนให้คุ้มวัดต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานี แต่ปีนี้ตนมาใช้สถานที่ที่บ้านดอนกลางแห่งนี้ ในการทำงานแกะสลักต้นเทียนแยกเป็นองค์ ก่อนบรรทุกใส่รถสิบล้อไปประกอบที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปีนี้ตนรับจ้างทำต้นเทียนให้อำเภอสองพี่น้อง เป็นรูปมังกร สัญลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี และเรื่องราวเกี่ยวกับเทพญาดาอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาจุติ ซึ่งค่าจ้างรวมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ร่วม 1 ล้านบาท

 ส่วนบรรยากาศที่วัดเดิม  ตำบลในเมือง  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ช่างแกะสลักเทียน ต่างเร่งมือแกะเทียนพรรษา เพื่อให้ทันส่งเข้าประกวด  โดยในปีนี้ทางวัดเดิม  ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแกะเทียนพรรษาในชุดใหม่ โดยมีการผสมผสานในชุดรักชาติ แสดงให้เห็นถึงการกอบกู้ชาติบ้านเมือง ของคุณย่าโม คุณย่าบุญเหลือ วีระสตรีหญิงกล้าแห่งเมืองโคราช รวมทั้งต้นเทียนแกะสลักด้วยลายกนก ลายไทย อัญเชิญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประดิษฐานบนต้นเทียน พร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูป มาประดิษฐานไว้ตรงกลางของต้นเทียน เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา.  

รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นห่วงการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปีนี้ระบาดหนักในทุกจังหวัด 5 – 10 เท่าของปีที่ผ่านมา พร้อมขอความร่วมมือทุกคนต้องร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

นายแพทย์วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในปีนี้ ในโอกาสมาตรวจราชการที่จังหวัดชัยภูมิ ว่า ปีนี้ในทุกจังหวัดมีการระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมา 5 – 10 เท่า ขึ้นอยู่กับจำนวนหนาแน่นของประชากร สำหรับในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เริ่มระบาดมากขึ้นตั้งแต่ช่วงมีฝนตกมากขึ้น มีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วกว่า 500 ราย ขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดได้มีการประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอ ในทุกพื้นที่ต้องร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำลาย มีการฉีดพ้นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อตัดวงการระบาดของโรคไข้เลือดออก

  ด้านนายแพทย์ประวิ   อ่ำพันธุ์ นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการสำรวจขณะนี้พบว่า ในพื้นที่พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก มากขึ้นถึง 2 เท่า หากเทียบจากเมื่อปี 2555  ที่ผ่านมา  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอโนนคูณ  และ อำเภอกันทรลักษ์   จะพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าในเขตพื้นที่อื่นๆ เบื้องต้นได้สั่งการไปยังสาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ออกพ่นควัน และให้ความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคไข้เลือกออก

 ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คณะครูภายในโรงเรียนยังคงเร่งประชาสัมพันธ์และรณณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการพูดคุยและทำความเข้าใจกับเด็กๆนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามแหล่งน้ำขัง อย่าไปเล่นซนตามพื้นที่รกทึบ ช่วยกันทิ้งขยะแก้วน้ำให้เป็นที่ เพื่อไม่ให้มีน้ำมาขัง และทางโรงเรียนยังตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าเพื่อไม่ให้ยุงไปแฝงตัวได้.  

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 รายพบผู้ป่วยสะสมอีกกว่า 1,400 ราย

นายสุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ จากข้อมูลรายงานของสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง พบว่าตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2556 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แล้วกว่า 1,483 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่อำเภอทุ่งศรีอุดม รองลงมาได้แก่อำเภอบุณฑริก-เขื่องใน-ตระการพืชผล-ศรีเมืองใหม่-โพธิ์ไทร และอำเภอนาจะหลวย จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ สสอ. ทุกอำเภอ และ อสม. เร่งออกรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคทุกรูปแบบ

 ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ยังคงมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 3-10 ปี ซึ่งผู้ปกครองได้นำมาตรวจอาการของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และมีบางส่วนได้นอนพักรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งล่าสุดมียอดผู้ป่วยแล้วกว่า 1,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่กองระบาดวิทยา ยังคงเร่งทำงานในการฉีดพ่นหมอกควันและเติมทรายอะเบท เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค

 

 ขณะที่เจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  เร่งลงพื้นที่ให้ความรู้การกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน เพื่อนำไปใส่ลงในภาชนะกักเก็บน้ำภายในบ้าน ป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ภายในชุมชนรุ่งอรุณวิลล์ หมู่ 1 ตำบลหัวทะเล เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในชุมชน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 1,500 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ปิดท้ายที่ศูนย์พัฒนาเด็กวัดโนนม่วง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ยังคงปิดอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่พบเด็กนักเรียนป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในเบื้องต้น พร้อมเร่งทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป. 05-07-2013

clock กรกฎาคม 5, 2556 09:03 by author Administrator

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริษัทอุปกรณ์ก่อสร้าง ใช้หลังสำนักงานเป็นที่เลี้ยงหมู พร้อมกับปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านลวดเป็นรั้วกั้น พลาดท่าเสียหลักล้มทับรั้วที่ตนเองทำไว้ ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตคาที่

โดยที่เกิดเหตุอยู่ที่บริษัท ฟ้าใส คอนนสตรัคชั่น ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  พบศพนายสมบัติ   ปุยะติ อายุ 41 ปี สภาพศพผู้ตายนอนคว่ำหน้า อยู่ริมน้ำหลังบริษัทดังกล่าว จากการสอบถามนายสุวิทย์ นามสีสุข อายุ 42 ปี ผู้พบศพคนแรกทราบว่า เมื่อช่วงเวลา 08.00 น. ตนเองได้มาทำงานตามปกติ จากนั้นได้นำกับข้าวที่เตรียมมาจากบ้านแล้วนำมาอุ่น เพื่อรับประทาน แล้วก็ได้เดินไปเรียกผู้ตายมาทานข้าวด้วยเหมือนทุกวัน แต่เมื่อไปถึงริมน้ำหลังบริษัท ที่ผู้ตายใช้เป็น สถานที่เลี้ยงหมู กลับพบผู้ตายนอนคว่ำหน้าทับเส้นลวด มีควันขึ้นมาจากร่างของผู้ตาย ตนจึงรู้ว่าผู้ตายโดนไฟช็อต จึงได้รีบไปสับคัทเอาท์ เพื่อตัดไฟ นายสุวิทย์ฯ ยังบอกอีกว่า ผู้ตายได้เข้ามาทำงานที่บริษัท ในตำแหน่ง รปภ.กะกลางคืน และเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ผู้ตายได้นำหมูมาเลี้ยงที่ ริมน้ำหลังบริษัท และหมูได้หาย 1 ตัว เมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ที่ผ่านมา ผู้ตายได้นำลวดจำนวน 3 เส้นมากั้นเป็นรั้ว พร้อมต่อสายไฟฟ้าจากป้อมยาม เพื่อปล่อยกระแสไฟไปตามเส้นลวด เพื่อกันไม่ให้หมูหนี เมื่อมาโดนลวดดังกล่าวและจากการสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายอาจจะเดินลงไปให้อาหารหมูที่เลี้ยงไว้ในตอนเช้าก่อนเลิกงาน แต่เสียหลักลื่นล��มทับเส้นลวดกระแสไฟ ที่ตนเองนั้นปล่อยไว้กันหมูหนี จนทำให้โดนไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตดังกล่าว.

กรมการแพทย์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือ ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข

นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือ แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ กว่า 500 คน ซึ่งในปัจจุบันคนไทยมีปัญหาด้านความพิการ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนกำเนิด จากการเกิดอุบัติเหตุ จนเกิดความพิการ และมากที่สุดจะเป็นกับผู้สูงอายุ ที่มักจะป่วยจากโรคเข่าเสื่อม และผู้ป่วยมีข้อจำกัดในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ถูกวิธี โดยเฉพาะตามชนบท กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกาชาดจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการ ทั้งไม้เท้า ไม้ค้ำยัน สำหรับคนตาบอด เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อเดิน เบาะรองนั่ง รถนั่งคนพิการ ทั้งเป็นรถสามล้อโยก รถเข็นแบบต่างๆ มามอบให้สำหรับผู้พิการ ซึ่งผู้พิการ จะผ่านการตรวจคัดกรองความพิการอย่างละเอียด เพื่อที่จะได้รับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการอย่างเหมาะสมสำหรับความพิการของแต่ละคน

ด้านนายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ประจำปี 2556 เพื่อให้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม และชี้แจงข่าวสารจากส่วนราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน.

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ลงตรวจเยี่ยมชุมชน วัดป่าใหญ่  วัดเลียบ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดศรีประดู่ เพื่อชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งเทียนพรรษาของช่างเทียนชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายวันชัย     สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ลงตรวจเยี่ยมชุมชน วัดป่าใหญ่  วัดเลียบ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดศรีประดู่ เพื่อชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งเทียนพรรษา ของช่างเทียนชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขณะนี้การตกแต่งขบวนต้นเทียนในชุมชนหรือคุ้มวัดต่างๆ  แต่ละชุมชนกำลังดำเนินตกแต่งต้นเทียน  โดยมีช่างเทียน นำเยาวชนนักเรียน-นักศึกษาประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมทำเทียน  ทั้งประเภทต้นเทียนแบบแกะสลัก-ติดพิมพ์ และเทียนโบราณกันเป็นจำนวนมาก   สำหรับต้นเทียนที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขันงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี  ประจำปี  2556  จะมีขบวนเทียนพรรษา  จากชุมชนและคุ้มวัดต่างๆ ทั้งในเขตเทศบาลฯ และ จาก  25  อำเภอ  รวมกว่า  100  ขบวน

ส่วนที่  วัดหนองบัวรอง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา พระสงฆ์พร้อมด้วยช่างทำเทียน และชาวบ้านชุมชนหนองบัวรอง  ต่างเร่งแกะสลักต้นและตกแต่งต้นเทียนพรรษา เพื่อให้เสร็จทันเข้าร่วมแห่เทียนในเทศกาลเข้าพรรษา   ในวันที่ 23  กรกฏาคม  ที่  บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งต้นเทียนดังกล่าวได้เริ่มทำมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน   ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์   โดยต้นเทียนแต่ละต้นจะเล่าเรื่องราวของพระพุทธศาสนา ก่อนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้   ซึ่งมีการตกแต่งผสมผสานทั้งแกะสลักและติดพิมพ์  และต้องใช้ความประณีตในการตกแต่งต้นเทียนแต่ละต้น.

คณะพระภิกษุสงฆ์จาก 3 ประเทศ กว่า  300 รูป  เดินทางมารับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้งกับพระพุทธศาสนิกชน รอบองค์พระธาตุวัดหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียม-ประเพณี ให้คงอยู่สืบต่อไป

ที่วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระธีรญาณมุณี  เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร  ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม ได้นำพระภิกษุสงฆ์   จำนวน 300 รูป จาก 3 ประเทศ ประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์จากประเทศไทย-ศรีลังกา และประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมารับบิณฑบาตข้าวสาร-อาหารแห้งกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณรอบองค์พระธาตุหนองบัว วัดพระธาตุหนองบัว เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชาวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ยึดมั่นต่อพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศชาติสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนในจังหวัดจัดขึ้น เป็นครั้งแรกในโลก                                    ในส่วนของวัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดที่ได้จัดสร้างเจดีย์ ซึ่งจำลองจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุ มีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว มีองค์พระธาตุขนาดเล็กทั้ง 4 ด้าน ขณะที่พระธาตุองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางกว้างด้านละ 17 เมตร สูง 56 เมตร .

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนาการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556 /57  เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัด  เป็นประธานประชุมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ในปี 2556/57  ได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-มันสำปะหลัง และข้าว โดยมีเกษตรอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจให้ถูกต้อง-ครบถ้วน-สมบูรณ์-ครอบคลุมทุกอำเภอ ในการออกใบรับรองให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐบาล  สำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรปี 2556/57  ได้กำหนดให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทั้ง 3 ชนิด โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้มาขึ้นทะเบียนในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556- ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ให้มาขึ้นทะเบียนในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และผู้ปลูกข้าว ให้มาขึ้นทะเบียนในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้เกษตรกร สามารถขึ้นทะเบียนได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง .

ตำรวจ สภ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานคลองน้ำมันที่ 1 ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูปขนาดใหญ่  ซุกซ่อนเตรียมส่งให้กับนายทุน จำนวน 12 แผ่น      

พันตำรวจเอก ประลอง    ชอบงาม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  แถลงผลการจับกุมตัวนายสนิท     ยิ่งยืน  ชาวตำบลแชะ อำเภอครบุรี  และนายอานนท์   ไขรัมย์ อยู่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมของกลาง ไม้พะยูงแปรรูปขนาดใหญ่  จำนวน 4  แผ่น  และรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ผก.4671 นครราชสีมา  ทั้งนี้จากการสืบทราบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวน-สอบสวนตำรวจภูธรครบุรี ว่า จะมีการลำเลียงไม้พะยูง ออกจากป่าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน กับบ้านซับระวิง หมู่ที่ 9 ตำบลลำเพียก จึงสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน คลองน้ำมันที่ 1 ไปตรวจและพบรถยนต์คันดังกล่าว วิ่งผ่านมาจึงขอตรวจค้น และไม้พะยูงแปรรูป ซุกช่อนอยู่ ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การรับสารภาพว่า ไม้ของกลางทั้งหมด มีนายทุนจ้างให้ไปขน ในราคา 10,000 บาทต่อคน โดยให้นำไปไว้ในป่ามันสำปะหลังแห่งหนึ่งในเขตอำเภอครบุรี จากนั้นกลุ่มนายทุนมาขนย้ายไป เจ้าหน้าที่ จึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป  ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ครบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่า ระหว่างเข้าไปหาของป่า บ้านชับสะเดา ตำบลโคกกระชาย พบไม้พะยูงแปรรูป ซุกซ่อนโดยมีการนำเอาใบไม้ มาปิดทับอยู่จำนวน 8 แผ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ครบุรี จึงได้ไปตรวจยึด และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน คลองน้ำมันที่ 1 นำไปเก็บรักษาไว้ต่อไป.

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน-อุทยานแห่งชาติปางสีดา และฝ่ายปกครองอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สนธิกำลังออกกวาดล้างการลักลอบตัดไม้พะยูง เขตรอยต่อ 2 จังหวัด

นายเทวินทร์   มีทรัพย์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน  ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติทับลาน -อุทยานแห่งชาติปางสีดา  เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี กว่า   50 นาย  ออกตรวจสอบและกวาดล้าง  ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเป็นจุดที่มีกลุ่มนายทุนได้จ้างชาวบ้านรวมทั้งชาวกัมพูชา  เข้าไปลักลอบตัดไม้พะยูง ขนาดใหญ่และมีปริมาณมากที่สุดในประเทศไทย   โดยจุดที่เจ้าหน้าที่อุทยาน เข้าตรวจสอนนี้ อยู่ที่บริเวณ ทุ่งตู้รถไฟ  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  เขตรอยต่อติดกับจังหวัดสระแก้ว  พื้นที่กว้างนับ 20,000  ไร่   สำหรับการตรวจครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการพร้อมกันทั้งภาคพื้น และทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน  กล่าวว่า  การเข้าปฏิบัติการครั้งนี้ เนื่องมาจากปัญหาของผืนป่ามรดกโลก  โดยเฉพาะเรื่องปัญหาไม้พะยูง  เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทางเราต้องดำเนินการแก้ไข  โดยมีการสนธิกำลังกันของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน -อุทยานแห่งชาติปางสีดา  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอนาดี เพื่อเข้าไปปราบปราม ขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง  ที่แหล่งข่าวได้แจ้งเข้ามา ว่า ได้มีการลักลอบเข้ามาในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน  จึงได้มีการสนธิกำลังกันขึ้นไปกวาดล้างจับกุมปกป้องผืนป่านี้ ให้เป็นไปตามติกรรมการมรดกโลก.

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ มั่นใจมีพยานหลักฐานที่จะเอาความผิดกับเจ้าของโรงสีทุจริตยักยอกจำนำข้าวเปลือก ของรัฐบาลได้ใน 3 ข้อหา เอาความผิดกับกับเจ้าของโรงสีและเกษตรกรชาวนา ที่ร่วมขบวนการทุจริตข้าวเปลือก มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท

 

พันตำรวจเอก ไอยศูรย์  สิงหนาท รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงความคืบหน้า การทุจิตโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล จำนวน 621 ตัน มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 11 ล้านบาท ขณะนี้ได้แต่งตั้งนายตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญใ���การสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุม  โดย อคส.ผู้เสียหาย ได้แจ้งความให้ดำเนินคดีกับโรงสีนพภรเรียบร้อยแล้วใน 3 ข้อหา ทั้งยักยอกทรัพย์เป็นข้าวเปลือกของรัฐบาล -ปลอมแปลงใบส่งข้าว และการสวมสิทธิ์โดยใช้หลักฐานใบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกร  ขณะนี้ได้รวบรวมหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ว่าจะเป็นหลักฐาน รถบรรทุกข้าวคันไหนออกจากต้นทางจุดใด  ไปส่งที่ไหน จากกล้องวงจรปิด ที่บันทึกเวลา และจากพยานหลักฐานตัวบุคคลที่เชื่อว่ามีการทุจริตข้าวเปลือกจริง ซึ่งข้อหาในการสวมสิทธิ์ หากมีเกษตรกรเข้าร่วมขบวนการ ด้วย ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย.                              04-07-2013

clock กรกฎาคม 4, 2556 18:25 by author Administrator

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนาวาอากาศตรีชาญณรงค์   พรมชัย  ทหารกล้าที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดปัตตานี  

ที่วัดสำราญนิเวศน์ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พลเอก สมหมาย    เกาฎีระ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศตรี ชาญณรงค์ พรมชัย  ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศมีประชาชนญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา และบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียของบรรดาญาติพี่น้อง สำหรับนาวาอากาศตรี  ชาญณรงค์ พรมชัย เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มยิงขณะร่วมในขบวนขนย้ายเครื่องมือช่าง เดินทางกลับจากฟาร์มตัวอย่างบ้านสารวัน หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี บริเวณถนนสาย 4017 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง เป็นเหตุให้ นาวาอากาศตรี ชาญณรงค์ พรมชัย ถูกสะเก็ดระเบิดและกระสุนปืนที่บริเวณศีรษะ แขน และลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา.

ผู้ต้องหาเพิ่งพ้นโทษคดีพยายามฆ่า หันมาค้ายาบ้า ถูกตำรวจวางแผนล่อซื้อ แต่ต่อสู้ขัดขืนพร้อมพยายามแย่งปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ไม่รอดถูกจับเข้าคุกอีกรอบ

พันตำรวจเอก ประลอง    ชอบงาม ผู้กำกับการ สภ.ครบุรี แถลงผลการจับกุมตัวนายสุพรรณ   เอ้กระโทก  อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาค้ายาบ้ารายใหญ่ในเขตอำเภอครบุรี จังหวัดนคราราชสีมา หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการวางแผนล่อซื้อจนสามารถจับกุมตัวได้บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมของกลางเป็นยาบ้า จำนวน 303 เม็ด โดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมผู้ต้องหาพยายามวิ่งหลบหนี พร้อมพยายามต่อสู้ขัดขืนโดยการชกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย พร้อมกับพยายามแย่งปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่ง ซึ่งภายหลังถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจค้นที่บ้านพัก พบอาวุธปืนและกระสุนขนาดต่างๆ อีกจำนวนมาก ก่อนตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ครบุรี เพื่อดำเนินคดี

 

 ด้านนายพุทโธ  ฤาชา และนางวิลัย  ฤาชา ผู้เป็นพ่อและแม่ได้พา นายสฤษดิ์ ฤาชา อดีตผู้ใหญ่บ้านวังโพนและกำนัน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เข้ามอบตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และพันตำรวจเอกไอยศูรย์ สิงหนาท รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ร่วมกันวางแผนและเข้าจับกุมขบวนการค้ายาบ้ารายใหญ่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมตรวจยึดได้ทั้งอาวุธปืนพร้อมกระสุนขนาดต่าง ๆ จำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ซัดทอดว่ามีนายสฤษดิ์ฯ เป็นหัวหน้าขบวนการ ตำรวจจึงได้ ออกหมายจับ ภายหลังจากผู้เป็นพ่อและแม่ทราบข่าว จึงได้เกลี้ยกล่อมลูกชายเข้ามอบตัวดังกล่าว.

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยชัยภูมิ นำกำลังเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตสุรากลั่นชุมชน หจก. สมานฉันท์การสุรา และโรงงานชาเย็นโบราณ อำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการตลาดคู่ค้า  

 นายพรศักดิ์  เจียรนัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำเจ้าหน���าที่ตำรวจ-นายอำเภอบำเหน็จณรงค์-สรรพสามิตจังหวัดชัยภูมิ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล เข้าตรวจสอบที่ห้างหุ้นส่วนสมานฉันท์การสุรา ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนและโรงงานผลิตชาดำเย็นโบราณ ออกจำหน่ายในจังหวัดชัยภูมิ และต่างจังหวัด สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ เพื่อมาพูดคุยชี้แจง และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกโรงงานในจังหวัด ตามแผนและนโยบายของรัฐบาลได้มอบไว้ โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำกับดูแลการผลิตให้มีคุณภาพ-เข้าตามหลักเกณฑ์ ได้มาตรฐานหรือในเรื่องสิ่งแวดล้อม บ่อบำบัดน้ำเสียส่งผลกระทบต่อประชาชนรอบข้างหรือไม่ สิ่งสำคัญหากโรงงานทำถูกต้องตามหลักการ ทางจังหวัด ก็จะส่งเสริมลงมาดูแลให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมการส่งออกของจังหวัด ก่อนจะขยายไปสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน สร้างงาน-สร้างรายได้ ให้กับชุมชนและประชาชนของจังหวัดชัยภูมิต่อไป.

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้ ไปดูกิจกรรมดีๆ ที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สภ.พิมาย 1 ใน 32 สภ.ของเมืองหญ้ากล้าย่าโมจัดขึ้น และมอบให้กับน้องๆเด็กนักเรียน ซึ่งสถานีตำรวจแห่งหน-ตำบลไหน จะเอาเป็นแบบอย่าง ท่าน ผกก.หรือท่านผู้กำกับ สภ.พิมาย ระบุไม่สงวนลิขสิทธิ์

 กิจกรรมดีๆ-กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จัดขึ้นนี้เกิดขึ้นภายในห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง  อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีหัวเรือใหญ่อย่างพันตำรวจเอก  บุญส่ง      ขุนแขวง  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิมาย ได้นำผู้ใต้บังคับบัญชา ได้นำร่ม-เสื้อกันฝน กว่า 200 ชุด    เข้าไปมอบให้กับน้องๆหนูๆ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6  จนครบทุกคน  ซึ่งก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ผู้ที่ได้รับร่ม และเครื่องกันฝนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทีมงานคุยข่าว 10 โมง จึงได้เดินเลียบๆเคียงๆ เข้าไปสอบถามท่านผู้กำกับ สภ.พิมาย ว่า ไอ้ที่เอาร่มกับเสื้อกันฝน มามอบให้กับเด็กนักเรียนวันนี้ เพราะอะไร ท่านก็สาธยาย เล่าว่า สมัยที่เป็นเด็กๆ มีความไผ่ฝันอยากได้ร่ม กับเสื้อกันฝนมากๆ  แต่ด้วยความที่ ว่า พ่อ-แม่ มีลูกหลายคน และที่สำคัญ มีฐานะไม่ดี เป็นเด็กท้องไร้-ท้องนา แต่เมื่อสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้จนเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้า สภ.หรือผู้กำกับการ สภ.จึงอยากทำตามความฝันในอดีตให้เป็นจริง ด้วยการนำร่ม-เสื้อกันฝนนี้แหละมา มอบให้กับเด็กๆเรียนได้กาง ได้สวมใส่กันแดดกันฝน เดินทางมาเล่าเรียนหนังสือ เติบใหญ่เป็นคนดี  และพัฒนาประเทศชาติ-พัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยไม้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุกทุกรูปแบบ

ที่ อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  พบรถกระบะบรรทุกไม้พะยูงจำนวน 22 ท่อน  พลิกคว่ำไถลลงข้าง  ขณะที่คนขับทิ้งรถไว้และหลบหนี

 นายโชติพัฒน์   อ่านว่า (สิท-ชะ-รังสี)  สิชฌรังสี   นายอำเภอโชคชัย  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา รุดตรวจสอบรถยนต์กระบะ สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน บม 2380 นครสวรรค์ หลังชาวบ้านแจ้งว่าพบรถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกข้างทาง เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ที่ บริเวณ ถนนโชคชัย-ครบุรี  ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ตรวจสอบในกระบะท้ายรถติดตั้งโครงหลังคาพบ ไม้พะยูงขนาดต่าง ๆ  จำนวน 22 ท่อน ความยาวท่อนละ 2 เมตร มูลค่านับล้านบาท ซุกซ่อนอยู่ในท้ายรถ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยืนยันว่าเป็นไม้พะยูงผิดกฎหมาย นอกจากนั้นหมายเลขทะเบียนรถเป็นทะเบียนปลอม ส่วนคนขับรถหลบหนีไปตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

คณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับจังหวัด To Be Number One ระดับเพชร ประจำปี 2556 ลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนในการประกวด To Be Number One ประเภทจังหวัด ที่จังหวัดอุบลราชธานี

 หม่อมหลวงยุพดี     ศิริวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการ To Be Number One ได้นำคณะกรรมการการตัดสิน To Be Number One  ระดับเพชร ประจำปี 2556 มาตรวจและให้คะแนนในการประกวด To Be Number One ระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานจากหน่วยงานสถานศึกษา-สถานประกอบการ-ชุมชน ที่ประสบผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ในพื้นที่จังหวัด จำนวน 8 หน่วยงาน รวมถึงผลงานของโรงเรียนพอนสวรรค์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นสถานศึกษา ที่ทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเอาโครงการ To Be Number One  ไปขยายเครือข่ายที่แขวงจำปาสัก จนประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมรณรงค์ และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในโรงเรียนระดับประเทศได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงการ To Be Number One มาอย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรมจนได้รับพระราชทานรางวัลประเภทจังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับทอง จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯในปี 2555 และในปีนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งผลงานประเภทจังหวัด To Be Number One เข้าร่วมประกวด และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ซึ่งในการประกวดระดับประเทศ คณะกรรมการฯ จะต้องลงพื้นที่ เพื่อเก็บคะแนน 40 คะแนน และอีก 60 คะแนน ในรอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมรวมพล To Be Number One  ประจำปี 2556 รวมเป็น 100 คะแนน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2556 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี.                                     

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาลูกค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2556 เพื่อให้กลุ่มลูกค้าแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 นายวันโชค   ถวิลวิทยานนท์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2556 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริการลูกค้า จึงได้จัดสัมมนาลูกค้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร พบปะชี้แจงรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ภายในงานสัมมนาดังกล่าวมีการบรรยายหัวข้อ “พลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้าในอนาคต” และหัวข้อ “เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยและตลาดหุ้นช่วงครึ่งปีหลัง” พร้อมมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลง อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เป็นต้น.

เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหงวัดศรีสะเกษ แถลงผลการกวาดล้างอาชญากรรม ได้ผู้ต้องหาพร้อมของกลางจำนวนมาก

 ที่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ  พลตำรวจตรี พงษ์วุฒิ     พงศ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด    แถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีค้างเก่า จำนวน 17 หมายจับ ได้ผู้ต้องหา 17 คน ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์-คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย-คดีเกี่ยวกับอาวุธปืน  ของกลางอาวุธปืน 4 กระบอก เครื่องกระสุนจำนวนหนึ่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ทางตำรวจภูธรจังหวัด ได้จัดทำโครงการ “ บริหารจัดการหมายจับคดีค้างเก่า “ ขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนหมายจับที่ยังจับกุมตัวไม่ได้ จำนวน 1,182 หมายจับ ซึ่งจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 73 หมาย ปัจจุบันหมายจับคงเหลือ 1,109 หมายจับ เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป.

สำนักงานผู้ตรวจการแผนดินร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม

 โดยมีนายศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เป็นประธานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งการประชุมสัมมนามีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนท้องถิ่น  ให้รู้หลักการทำงานในด้านการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม และคุณธรรม ด้วยความซื่อตรง ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในการดำเนินการด้านจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคกับประชาชนต่อไป.

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหลุมหลบภัย ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดน ในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

 ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายวีรวัฒน์โยธิน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ส่งมอบหลุมหลบภัย ตามโครงการ” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดน ” ให้กับโรงเรียนและหมู่บ้านในพื้นที่แนวชายแดนโดยมีนายวิเชียร   จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นสักขีพยานในการลงนาม เพื่อรับมอบ ระหว่างพลตรี ชลิต   เมฆมุกดา ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี กับนายปราโมช  พสุวัต กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ ให้รอดพ้นจากความยากจน มีพื้นที่ในการดำเนินงาน 35 แห่ง ครอบคลุม 31 จังหวัด ซึ่ง หนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดสุรินทร์ โดยครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอ 17 ตำบล 72 หมู่บ้าน มีเด็กอยู่ในความดูแลจำนวน 1,716 คน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินงาน 4 อำเภอ 22 ตำบล 162 หมู่บ้าน มีเด็กในอุปการะ 2,600 คน และในห่วง 1 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้จัดสรรงบประมาณจำนวนกว่า 14.4 ล้านบาท ช่วยเหลือเด็กในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วกว่า  7 ล้านบาท สำหรับหลุมหลบภัยที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมือกับกองกำลังสุรนารี ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ จัดสร้างและปรับปรุง จำนวน 16 แห่ง ซึ่งเป็นการสร้างใหม่ 14 แห่ง และปรับปรุงอีก 2 แห่ง มูลค่าในการจัดสร้างและปรับปรุง 2,329,100 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท) ในอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์.

เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ 10 ห้องเรียนวอดทั้งหลัง เบื้องต้นสันนิษฐาน เกิดไฟฟ้า

  เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา(4)  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้รับแจ้ง  ว่า มีเหตุไฟไหม้โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองขอน จึงได้ประสานรถดับเพลิง 10 คัน เข้าไปฉีกน้ำสกัด แต่ไฟได้โหมลุกไหม้อาคารเรียน แบบ 2 ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ จำนวน 10 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 และห้องพักครู ได้รับความเสียหายทั้งหมด สอบถามนายบุญมา    บุญทวี  นักการภารโรงประจำโรงเรียน เล่าว่า  เหตุไฟไหม้โรงเรียนครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา ประมาณ 4 นาฬิกา ที่บริเวณเสาไฟฟ้า บนชั้น 2 ของอาคารเรียน จากนั้นไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เนื่องช่วงเกิดเหตุ มีลมพัดอย่างรุนแรง จึงได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ามาช่วยเหลือ    ด้านนายมนี      นาแพง   ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า อาคารหลังดังกล่าว สร้างมาตั้งแต่ปี 2519 จนถึงปัจจุบัน รวม 37 ปี  มีนักเรียนทั้งหมด 26 คน ครู 3  คน ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี สันนิษฐาน เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร .

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการหายตัวไปของเสียใหญ่ผู้กว้างขวางในตลาดโรงเกลือเจ้าของฉายา “เทพเจ้าสองแผนดิน” พร้อมเตรียมนำกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบทุกจุดมาตรวจสอบ 

 พลตำรวจตรี นิวัฒน์     รัตนาธรรมวัฒน์    รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วยตำรวจกองบังคับการสืบสวน-สอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับตำรวจภูธร สภ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามความคืบหน้า การหายตัวไปของนายชัยชนะ  หมายงาน เสี่ยใหญ่ผู้กว้างขวางในตลาดโรงเกลือ เจ้าของฉายา “ เทพเจ้าสองแผ่นดิน “  เข้าสู่วันที่ 4 อย่างเคร่งเครียด ในเบื้องต้นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดทำงาน ได้ลงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัว ที่อยู่ในเส้นทาง-ตามอาคารทั้งในตลาดโรงเกลือ หรือจุดสำคัญอื่นๆ  เพื่อนำมาประกอบเป็นหลักฐานในการติดตามตัวนายชัยชนะ รวมทั้งตัวคนร้ายหากมีการอุ้มตัวเสี่ยใหญ่ฉายา เทพเจ้าสองแผ่นดิน”  ไปจริง  จากการสอบถามบุตรชาย-บุตรสาว รวมทั้งภรรยา ของนายชัยชนะ แล้วยอมรับ ว่า นายชัยชนะ มีศัตรูทั้งในเรื่องการค้า-การขับไล่ที่อยู่อาศัย-การทำการค้าภายในตลาดโรงเกลือ  - เรื่องที่ดินที่บริเวณกิโลเมตรที่ 5 ข้างตลาดโรงเกลือ และเรื่องล่าสุดเป็นการร้องเรียนการปฎิบัติหน้าที่ของ อบจ.สระแก้ว ซึ่งเชื่อว่าการหายตัวไปครั้งนี้ คงถูกอุ้มไปฆ่าอย่างแน่นอน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้เบาะแสแต่อย่างใด และยังไม่ทราบชะตากรรม . 

กองทัพภาคที่ 2  จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม

 ที่  บริเวณด้านหน้าสโมสรร่วมเริงไชย  ค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  พลโทจีระศักดิ์  ชมประสพ  แม่ทัพภาคที่ 2  เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการทหาร และแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2  ในจังหวัดนครราชสีมา ลงนามถวายพระพร ชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  4  กรกฏาคม    เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระองค์ทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและพสกนิกร.  

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์  มีการเฝ้าระวังอาการของกระบือแม่ลูกอ่อน อีก 140 ตัว ที่อาจจะติดเชื้อวัณโรคทีบี พร้อมทั้งมีการขุดหลุมเตรียมทำลายกระบือที่ติดเชื้อ และทยอยตายลง

ที่ ด่านกักสัตว์สุรินทร์ ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท  กระบือแม่และลูก 140 ตัว ซึ่งถูกเคลื่อนย้าย มาจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในมีพื้นที่ประมาณ  12 ไร่ ซึ่งเป็นกระบือทั้งหมด  มีลักษณะตัวผ่ายผอม-เดินโซเซ-มีขี้ตามาก และมีน้ำตาลายไหลออกมาจากปากตลอดเวลา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ จะทำการพิสูจน์โรค กับกระบือทั้งหมด 140 ตัว ซึ่งหากพบว่าเชื้อเป็นบวก หรือติดเชื้อ ก็จะต้องมีการทำลาย และดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง และคุมเข้มโรคอย่างใกล้ชิด           ส่วนที่บริเวณด้านหลังที่กักสัตว์ เจ้าหน้าที่ได้ขุดหลุมขนาดความกว้าง 4 เมตร-ยาว 5 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร ไว้จำนวน 6 หลุม เพื่อเตรียมฝังซากกระบือที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อวัณโรคทีบี ซึ่งคาดว่าจะมีกระบือทยอยตายอีกหลายตัว พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ ได้มีการฉีดยาฆ่าเชื้อ กับรถยนต์ ที่ผ่านเข้า–ออก ภายในด่านกักสัตว์สุรินทร์ ทุกคัน เพื่อป้องกันเชื้อโรคจะระบาดไปในพื้นที่ใกล้เคียง . 03-07-2013

clock กรกฎาคม 3, 2556 18:14 by author Administrator

ตัวแทนนายกรัฐมนตรี นำพวงมาลาและมอบเงินการทหารผ่านศึก ให้กันญาติ จ่าเอก ชาญณรงค์  พรมชัย ทหารกล้าที่เสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานี

 นางสาวนิลวรรณ  ถวิลหวัง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม /นายกสมาคมทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้นำเงินจำนวนหนึ่งมามอบให้บิดา มารดาของทหารกล้าเพื่อช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลทางศาสนา  และพวงมาลามาเคารพศพทหารจ่าสิบเอก ชาญณรงค์  พรมชัย จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดปัตตานี  และได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสำราญนิเวศน์ (พระอารามหลวง) ตำบล บุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  อัญเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ  จ่าเอกพันศักดิ์   โสดา  ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ซุ่มโจมตีคนร้ายขณะเข้าที่พัก และรถประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ที่ จังหวัดนราธิวาส 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อม ให้นายอภิชาต  งามกมล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อัญเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ วางหน้าหีบศพ จ่าเอกพันศักดิ์ โสดาภักดิ์ สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ กระสุนเบาวีถีโค้งที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน  ซึ่งเสียชีวิต จากเหตุการณ์หนีการชุ่มโจมตีของคนร้ายเพื่อเข้าที่พัก และรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ที่ บ้านโคกอิฐ  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 4 กรกฎาคม  ที่ วัดโพธิ์ศรี  บ้านนาหมอม้า   ตำนาหมอม้า   อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย   มณฑลทหารบกที่ 21  นำน้ำสะอาดออกแจกช่วยเหลือประชาชน  ตามโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ที่ ตำบลโคกสูง  จังหวัดนครราชสีมา   

 ว่าที่ร้อยโท นิรันดร์   ดุลจานุทัศน์   นายอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 21 และเทศบาลตำบลโคกสูง นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน12,000  ลิตร ออกแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ ขาดแคลนน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค ที่ บ้านโพธิ์ หมู่ 2  ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ตามนโยบายของกองทัพบก  ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าว ในเขตเทศบาลโคกสูงต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำใช้อย่างหนักจำนวน 11 หมู่บ้าน  มานานกว่า 3 เดือนแล้วทำชาวบ้านต้องซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนสำหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมามณฑลทหารบกที่ 21  ได้แจกน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วกว่า 1 ล้านลิตร  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้จับประชาชน จนกว่าน้ำประปาจะใช้ได้ตามปกติ. 

คุยข่าว 10 โมง เราจะพาไปชมความน่ารักและความสนุกสนานของเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล ในการแข่งขันกีฬาอนุบาลหรรษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ที่จังหวัดนครราชสีมา

 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมแทนคำขอบคุณและเป็นของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อเอาใจเด็กๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างสีสันและความน่ารักความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้ปกครองแล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กๆ ให้รู้จักการรู้แพ้รู้ชนะและการให้อภัย พร้อมทั้งพัฒนาทางด้านทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายในทุกๆด้าน นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการประกวดขบวนพาเหรด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มหัศจรรย์ พลังจิ๋ว” พร้อมมีการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์,กองเชียร์และการแข่งขันการเต้นแอโรบิค ชิงโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษากว่า 80,000 บาท งานนี้จะได้เห็นความน่ารักสดใสทั้งของน้องๆและบรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอย่างแน่นอน.

ที่ โรงเรียนอำนาจเจริญ 2  วันนี้ บรรยากาศดูจะคึกคัก และสนุกสนาม ขึ้นเป็นอย่างมาก โรงเรียนแห่งนี้ เขาจัดกิจกรรมอะไร ให้กับเด็กนักเรียน ไปติดตามชม พร้อมๆกัน ครับ/ค่ะ 

 กิจกรรมที่ว่านี้ เป็นกิจกรรม การเปิดสอน การทำนาครบวงจร ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนอำนาจเจริญ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญโดยการนำของท่านผู้อำนวยการคนเก่ง นายสมัย   บุตรภักดิ์   ผอ.โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ซึ่งได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าหลังโรงเรียน เนื้อที่ 12 ไร่ นำทั้งคณะครู-เด็กนักเรียน ลงมาปฎิบัติด้วยการลงทำการถอนต้นกล้าข้าว-ปักดำนา-ไถ่นา และการใส่ปุ๋ยคอกลงไปในแปลงนาข้าว เพื่อเป็นการสอนให้เด็กนักเรียน ของโรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ได้รู้ถึงวิธีการ-ขั้นตอนการทำนาแบบดั้งเดิม ที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมาให้ ตลอดจนให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเมล็ดข้าวที่มีประโยชน์ต่อตัวเรา-ต่อประเทศชาติ ความยากลำบากของพ่อ-แม่ ที่เป็นเกษตรกรชาวนา ซึ่งถือเป็นกระดุกสันหลังของชาติส่วนใหญ่ที่ได้ลงทุนลงแรงปักดำ กว่าจะได้เมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดมา และในขณะเดียวกันอาจจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียน ที่จะได้นำความรู้วิธีการปักดำนา กลับออกไปรับจ้าดำนา ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ กำลังขาดแคลนอย่างหนัก และเสียค่าจ้างสูงถึงวันละ 350-450 บาท

กองพลพัฒนาที่ 2 ร่วมกับกลุ่มพลังมวลชนจากทุกสาขาอาชีพ ในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ร่วมปลูกป่าตาม ”โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ถวายแม่ของแผ่นดิน

 ที่ป่าชุมชน เขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ” บ้านวังกระทะ ตำบลวังตะเฆ่อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  พลตรี วิชัย      แชจอหอ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  โดยมีข้าราชการ  ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ประชาชนและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้กว่า  1,000 คน ในพื้นที่ 50 ไร่ซึ่งเป็นไม้พะยูง-แคนา-ยางนา และต้นขี้เหล็กป่า จำนวน 10,000 ต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2556 อีกทั้งยังเป็นการสนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน  ที่จะสร้างจิตสำนึกกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคน เล็งเห็นคุณค่าของป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว  รู้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ให้เป็นแหล่งต้นน้ำ ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง-ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้ยั่งยืนตลอดไป .

เจ้าหน้าที่กองระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เร่งฉีดพ่นสารเคมีในจุดเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก เพื่อตัดวงจรการระบาด และลดจำนวนผู้ป่วย

 โดยเจ้าหน้าที่กองระบาดวิทยา สสจ.อำนาจเจริญ  และคณะครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด ได้นำเครื่องฉีดพ่นสารเคมี เข้าไปฉีดตามห้องห้อง-ท่อระบายน้ำ-ห้องเรียน  พร้อมทั้งเติมสารทรายอะเบท ลงไปในจุดที่มาน้ำขังทุกจุดภายในโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพป. ซึ่งเป็นการปฏิบัติการ “ดีเดย์ “ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มเสี่ยงกับเด็กนักเรียน พร้อมกันใน 20 โรงเรียน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมาแนวโน้มสูงขึ้น หลังล่าสุด มียอดผู้ป่วยแล้วกว่า 949 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 ราย .                                      

ประชาชนอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างหนัก ขณะที่เกษตรกรชาวนา อำเภอโนนสูง ไม่มีน้ำไปเลี้ยงต้นข้าว ยืนต้นตายเป็นบิเวรกว้าง

 โดยชาวบ้านถนนโพธิ์   หมู่ 5 ตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา          กว่า 100 ครอบครัว ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้อย่างหนัก ถึงแม้ว่า จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากฝนตกทิ้งช่วง ขณะเดียวกันบึงกระโตน ซึ่งเป็นลำน้ำที่เก็บกักน้ำ กลับไม่มีน้ำไหลลงอ่าง ทำให้การผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตให้บริการ มีปัญหาน้ำที่จ่ายจ���มีสีแดงขุ่นมั่ว  ชาวบ้านไม่กล้านำน้ำไปใช้เพราะกลัวว่าจะมีเชื้อโรค และเป็นอันตราย จึงอยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ น้ำน้ำเข้าไปแจกจ่าย หรือเติมลงในถังกลางช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าว

 ส่วนเกษตรกรชาวนา ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ก็กำลังประสบปัญหา เนื่องจากต้นข้าวที่ลงทุนปักดำ และหว่านกล้าเอาไว้ก่อนหน้านี้ กำลังเหี่ยวเฉายืนต้นตาย จากภาวะฝนทิ้งช่วง ขาดน้ำไปเลี้ยงลำต้น  มากกว่า 500 ไร่      นายปรีชา     วางกลาง  ชาวนาตำบลธารปราสาท  อำเภอโนนสูง กล่าวว่า ได้ลงทุนปลูกข้าวหอมมะลิ กว่า 20 ไร่ ขณะนี้ต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโต เริ่มเหี่ยวเฉาตายไปแล้ง 9 ไร่ เหลือเพียง 11 ไร่ หากไม่มีฝนตกลงมา ในระยะนี้ คาดว่านาข้าวของตนเอง จะเสียหายทั้งหมดอย่างแน่นอน. 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เตือนอันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษที่เกิดขึ้นมากในป่าธรรมชาติช่วงฤดูฝน ล่าสุดในจังหวัดมีผู้ป่วยแล้ว 20 ราย

  นายสุรพร        ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เตือนประชาชนในการรับประทานเห็ด หลังจากในพื้นที่จังหวัด พบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษแล้ว  20 ราย ซึ่งพบที่อำเภอบุณฑริกและอำเภอเขื่องใน แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝนอยู่ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะมีเห็ดตามธรรมชาติเกิดขึ้นจำนวนมาก และจะมีชาวบ้านนำเห็ดพิษมารับประทานและป่วยจากเห็ดพิษเป็นประจำทุกปี โดยเห็ดบางชนิดมีอันตรายถึงชีวิตเพราะมีพิษมาก เช่น เห็ดตับเต่าบางชนิด-เห็ดระโงกหิน-เห็ดสมองวัว-เห็ดน้ำหมึก-เห็ดหิ่งห้อย-เห็ดเกล็ดดาวเป็นต้น สำหรับอาการของการรับประทานเห็ดพิษ เมื่อรับประทานเห็ดพิษที่มีสารพิษ จะแสดงอาการภายใน 6-24 ชั่วโมง ภายหลังรับประทาน ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตภายใน 4-10 ชั่วโมง เนื่องจากพิษนี้มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร อุจจาระร่วงอย่างแรง เป็นตะคริวที่ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบประสาทล้มเหลว นอกจากนี้ยังมีสารพิษที่จะแสดงอาการภายใน 6-8 ชั่วโมง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยมีพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ทำลายเซลล์ตับและไต ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกสลาย นอกจากนี้หากมีอาการเบื่อเห็ดหรือกินเห็ดพิษ ต้องรีบปฐมพยาบาลโดยทำให้ผู้ป่วยอาเจียน นำเศษอาหารที่ตกค้างออกให้มากที่สุด แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมตัวอย่างเห็ดพิษที่รับประทาน ประการสำคัญห้ามล้างท้องด้วยการสวนทวารหนัก วิธีนี้ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยเท่านั้น เพราะจะทำให้สามรถช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที.

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ยกเลิกการทำลายกระบือติดเชื้อวัณโรคทีบี ยกศูนย์วิจัยฯทั้ง 201 ตัว เผยล่าสุดได้รับอนุมัติทำลายจากกรมปศุสัตว์เพียง 3 ตัว ที่เหลืออีก 198 ตัว ถูกสั่งระงับการทำลาย และหาแนวทางรักษาต่อไป  

 หลังเกิดการระบาดของโรควัณโรคในกระบือขึ้นภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง  ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับสัตว์แพทย์ จากกรมปศุสัตว์ ตรวจหาเชื้อโรคและควบคุมโรควัณโรคในกระบือ และล่าสุดได้เสนอรายงานไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อทำลายกระบือทั้งหมดภายในศูนย์วิจัยฯ จำนวน 201 ตัว เพื่อตัดตอนการระบาดของโรค                จากการสังเกตการณ์กระบือที่ จะถูกทำลายภายในคอกของศูนย์วิจัย พบว่า กระบือที่จะถูกทำลาย  ถูกคัดแยกออกจากฝูง และได้รับการดูแล ให้อาหารเป็นอย่างดี ซึ่งดูรูปร่างภายนอกกระบือแต่ละตัวมีลักษณะสมบูรณ์ โดยเฉพาะกระบือเพศผู้ นั้นสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัว ขณะกระบือเพศเมียมีลูกน้อยคอยเดินตามตลอดเวลา              ส่วนกระบือที่ถูกระบุว่า ติดเชื้อวัณโรคแสดงอาการอย่างชัดเจน 24ตัวจะมีรูปร่างผอมและเซื่องซึม       นายสุพรชัย   ฟ้ารี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ กล่าวว่า โรคระบาดในกระบือ เป็นเชื้อวัณโรค แบบทีบี ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย ฯ ร่วมกับสัตว์แพทย์กรมปศุสัตว์ ได้ควบคุมโรคเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ซึ่งวัณโรคนี้ติดกับคนได้ แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ทำงานที่ศูนย์วิจัยฯติดเชื้อโรคนี้แต่อย่างใด               และล่าสุดทางศูนย์ฯ ได้รับหนังสือจากกรมปศุสัตว์ ให้ทำลายเพียง 3 ตัว ส่วนที่เหลือ 198 ตัว จะหาแนวทางรักษาดูแลต่อไป .           

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ตรวจยึดไม้สักทองจำนวน 120 ท่อน อายุกว่า 100 ปี ซึ่งถูกโค่นในพื้นที่ สปก. เขตรอยต่ออำเภอนาตาลและอำเภอเขมราฐ           

  นายธวัชชัย     ลัดกรูด    ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาตาล อำเภอนาตาล   เข้าตรวจยึดไม้สักทองในพื้นที่ สปก.บ้านนาแวง ตำบลนาตาล  จำนวนกว่า 120 ท่อน โดยมีนางสาวณัฐชา   พิมพ์พา   รับเป็นเจ้าของไม้พร้อมนำเอกสารการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้อนุญาตตัดไม้สักทองในพื้นที่ดังกล่าวได้ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจเอกสาร  พบว่าเอกสารที่  นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เป็นที่ดินคนละแปลงที่ตัดไม้   ซึ่งนางสาวณัฐชา    ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ว่า พื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารสิทธิถูกต้อง และได้นำตัวนายพิจิตร    ประชุมแดง อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ 10 ซึ่งมีเอกสารครอบครองที่ดินข้างเคียง และเป็นเจ้าของที่ดินเดิม ได้นำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก 4-01 เลขที่ 544 แปลงที่ 2 จำนวนกว่า 5 ไร่ 48 ตารางวา แจ้งว่ามีไม้สัก จำนวน 15 ท่อนมาแสดง แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ยังยืนยันว่า ที่แปลงดังกล่าวเป็นที่ดิน สปก.ที่ยังไม่ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แต่อย่างใด ด้านนายพิจิตรกล่าวว่า ที่ดินดังกล่าวได้มีการขายต่อกันมาหลายช่วง ตนเองก็ได้ขายให้พี่ชายของนางสาวณัฐชา เมื่อปี 2549 ส่วนหลักเขตจะอยู่ตรงไหนนั้นตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน และไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการตัดไม้ในครั้งนี้ด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี จึงได้สั่งอายัดไม้ทั้งหมด พร้อมทั้งได้แจ้งข้อหานางสาวรัฐชา ว่า มีหรือทำไม้ท่อนหวงห้าม ยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.นาตาล ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป02-07-2013

clock กรกฎาคม 2, 2556 19:12 by author Administrator

เกษตรกรชาวนาในหลายพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ระบุในบางพื้นที่การปลูกข้าว มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาปราบศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดความเสียหายนาข้าว

 นายบุญจันทร์     เพชรประไพ  เกษตรกรชาวนา บ้านโนนคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ   กล่าวว่า ที่ผ่านมาการทำนาสมัยดั้งเดิมตั้งแต่พ่อ-แม่ พาทำนามา จะใช้สารเคมี และยาปราบศัตรูข้าวน้อยมาก แต่ในภาวะปัจจุบัน แมง-แมลงศัตรูของต้นข้าวที่มักจะมากันเป็นจำนวนมากๆ จะยกทัพลงกัดกินต้นข้าวของตนเอง ที่ได้ลงทุนไถ-ปักดำ และเก็บเกี่ยว ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทุกปี  ซึ่งวิธีการที่ดี และเป็นทางเลือก อีกทางหนึ่งก็คือการใช้ยากำจัดศัตรูพืช ประเภทโฟลิดอล-ยากำจัดหญ้าม้าแดง  และสารเคมีประเภทอื่นๆ  ที่มีคุณสมบัติ ในการกำจัดแมง-แมลง ที่จะสร้างความเสียหาย โดยจะเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ 2-3,000 บาท ต่อการฉีดยากำจัดต่อครั้ง  ซึ่งบางครั้งยอมรับอาจมีผลข้างเคียงกับเกษตรกรชาวนาโดยตรงก็ต้องยอม ส่วนจะมีผลในเมล็ดข้าว หลังการผลิต และนำไปขายต่อให้กับโรงสี หรือไม่นั้นคงจะต้องเป็นกรรมวิธีในการผลิต ของโรงสีขนาดใหญ่ ในส่วนตัวยอมรับ อาจจะมีสารเคมีตกค้างอยู่      

 ส่วนนายฉวี    ยาวะโนภาส  เกษตรกรชาวนาบ้านสำราญ   ตำบลสำราญ อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ปัจจุบันไม่ใช้ว่าจะใช้สารเคมีกำจัดศัตรูข้าว ประเภทแมง-แมลง-หญ้า ที่ขึ้นมาเท่านั้น แต่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูข้าว ในหอยเชอรี่ ก็ต้องใช้ร่วมด้วย ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องให้ได้ผลผลิตสูง  ถึงว่าต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นก็ต้องยอม 

ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิรายใหญ่ ที่ของสุรินทร์ ยืนยัน ไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวพบมอดในถุงข้าวสารที่มีการส่งออก

 นางกัลยณัฐฐ์     เศรษฐพัฒนชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของโรงสีข้าว เจ.พี.ไรท์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากกรณีกระแสข่าวข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวที่เก็บรักษาไว้ในโกดัง มีการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเมทิลโบรไมด์ (Methyl Bromide) เพื่อป้องกันแมลงและมอด ส่งผลให้อาจเกิดผลกระทบต่อการผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวบรรจุถุง          ว่า จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจำหน่าย แต่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น โดยตัวแทนจำหน่ายจากทั่วประเทศ มีการสอบถามถึงมาตรการการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยบริษัทฯมีมาตรการควบคุม 3 มาตรการ ประกอบด้วย ISO GMP HACCP รวมทั้งมีการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจหาเชื้อรา สารเคมี รวมถึงเชื้อที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินอาหารว่ามีการปนเปื้อนหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบทุกครั้ง เนื่องจากผู้ผลิตทุกรายจะต้องรักษามาตรฐานและเข้มงวดในการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ จนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์           อย่างไรก็ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งทวีปยุโรป ออสเตเรีย ฮ่องกง ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากแต่ละประเทศมีมาตรการการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงของไทย.      

ประชาชนในเขตตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลายร้อยหลังคาเรือน ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก บางครอบครัวที่มีฐานะทางการเงิน ต้องลงทุนเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ถึงแม้ว่าในระยะนี้ จะเป็นช่วงฤดูฝน แต่ชาวบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 2 –บ้านหนองกระชาย หมู่ 11 –บ้านโคกสูง และบ้านบึงบัวทอง     ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไม่ต่ำกว่า 800 ครอบครัว กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้อย่างหนัก มานานกว่า 3 เดือนแล้ว และในขณะเดียวกัน เมือเปิดก๊อกน้ำ จะมีเพียงลมพุ่งออกหมุนมิเตอร์น้ำ  ทำให้ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนต้องเสียค่าใช้น้ำรายเดือน ทุกๆ เดือนกับเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคจอหอ  ส่วนครอบครัวของชาวบ้านรายได้ มีฐานะทางการเงินที่ดีหน่อย ก็จะจ้างชุดขุดเจาะบ่อบาดาลเอกชน มาเจาะบ่อน้ำให้ในราคา 4 หมื่น ถึง 50,000 บาท เพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้อุปโภค-บริโภค ส่วนชาวบ้านที่มีฐานะการเงินไม่ดี ก็จะรอน้ำจากเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลโคกสูง นำมาแจกจ่าย และเติมให้เท่านั้น  เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 10-20 เที่ยว แจกจ่ายไปตามหมู่บ้านต่างๆ แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ ของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จึงอยากวิงวอนให้กับเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคจอหอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงมาตรวจสอบ และหาทางช่วยเหลือด่วน สำหรับหมู่บ้านดังกล่าว จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ทุกๆปี ทั้งในช่วงฤดูแล้ง และในช่วงฤดูกาลปกติ  .

จังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมปลูกบัว ร้อยใจ ร้อยบัว 9,999 กอ”รอบคลองทุ่งศรีเมือง  เพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน และ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

 ที่   บริเวณทุ่งศรีเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี    พลตำรวจเอกชิดชัย   วรรณสถิตย์  อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ร้อยใจร้อยบัว 9,999 กอโดยกิจกรรมมีการปลูกบัวกว่า 100 สายพันธ์  จำนวน 9,999 กอ   เพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน และถวายเป็นพุทธบูชาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป  ได้เกิดความศรัทธาและสำนึกทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดของตนเอง 

ด้าน นายพรศักดิ์  เจริญประเสริฐ  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดสะพานข้ามห้วยห้วยสำราญ และปล่อยปลาจำนวน 100,000 ตัว  ลงลำห้วยสำราญเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต.บุสูง  อำเภอวังหิน   และ อบต.ทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในวโรกาสเจริญพระชมพรรษา.

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดยโสธร ต่างดีใจที่รัฐบาลปรับราคารับจำนำข้าวกลับมาเป็น 15,000 บาทดังเดิม  ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ ตั้งด่านตรวจเข้มเฝ้าระวังข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ทะลักสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือกในไทย

เกษตรกรจังหวัดยโสธร เริ่มนำข้าวไปจำนำ หลังมติ กขช.ขยายเวลารับจำนำข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาท ถึง 15 กันยายน นี้  โดยบรรยากาศ ตามโรงสีที่เข้าโครงการรับจำนำข้าว ก็ได้มีเกษตรกรเริ่มนำข้าวไปจำนำกันบ้างแล้ว  ซึ่งตามจุดรับจำนำข้าวของโรงสีที่เข้าโครงการ ก็ได้มีเกษตรกรนำข้าวไปจำนำและตรวจวัดความชื้นและเอกสารกำกับกันอย่างละเอียด  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตโดยชาวนาต่างออกมาขอบคุณทางคณะกรรมการ กขช. ที่ขยายเวลารับจำนำข้าวนาปรังพวกตนไม่มีทางเลือก เพราะที่ผ่านต้องลงทุนสูง

  ส่วนที่ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ  จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชาเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเข้าเมือง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรกาบเชิง ทหารจากกองกำลังสุรนารีและตำรวจภูธรกาบเชิง ในการบูรณาการร่วมกันในการตรวจตราพื้นที่และรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร ที่ อาจลักลอบนำข้าวเปลือกคุณภาพต่ำจากประเทศกัม��ูชา เพื่อเข้ามาสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือกในไทย หลังคณะกรรมการ กขช.มีมติรับจำนำข้าวเปลือกโครงการรับจำนำข้าวเป็น 15,000 บาท

และที่ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เป็นจุดผ่านแดนถาวรของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมต่อกับช่องจวม อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่ ทหารกองกำลังสุรนารี  ทหารพรานที่ 2304  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  และเจ้าหน้าที่ศุลกากร  ร่วมกันตรวจเข้มการผ่านด่านเข้าออกของประชาชน  ซึ่งวันนี้เป็นวันรับจำนำข้าววันสุดท้ายเกรงจะมีการนำข้าวจากต่างประเทศข้ามแดนเข้ามา  รวมทั้งมีตลาดนัด  ประชาชนชาวกัมพูชาข้ามแดนมา เป็นจำนวนมาก  ซึ่งยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  กล่าวว่า ในเบื้อต้นตรวจสอบพบมีการทุจริต การปลอมแปลงเอกสารนำข้าวในโกดัง ออกมาสวมสิทธิ์ใบประทวนร่วมกับชาวนา เข้าข่ายกระทำผิดยักยอกทรัพย์สินเป็นข้าวเปลือกกว่า 621 ตัน มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท

  นายพรศักดิ์     เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับโรงสีข้าวยักยอกข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ของรัฐบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ อคส.ได้ดำเนินการแจ้งความให้ดำเนินคดีกับโรงสีข้าวนพภร ในพื้นที่ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้าแล้ว ตำรวจได้สอบปากคำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต และรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกเจ้าของโรงสี มารับทราบข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งทางเจ้าของโรงสี ยังให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีในชั้นศาลได้มีการแจ้งความดำเนินคดีใน 3  ข้อหา ทั้งข้อยักยอกข้าว 621 ตัน มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท ข้อหาการปลอมแปลงใบส่งข้าว และในคดีการสวมสิทธิ์โดยใช้หลักฐานใบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกร  ซึ่งขณะนี้ได้มีการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และหาหลักฐานอย่างรัดกุม เพื่อเร่งดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทุกอย่างเข้าสู่ขบวนการทางกฎหมายแล้ว คงต้องขอให้เวลากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานสักระยะหนึ่ง.

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เผย พบเด็กป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก แล้ว จำนวน 274 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เบื้องต้น ต้องเฝ้าระวังเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี หากพบว่ามีไข้สูงให้รีบมาพบแพทย์ทันที

 นายสุรพร       ลอยหา    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์ โรคมือ-เท้า-ปาก ว่าในส่วนของจังหวัด ได้สั่งการให้โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงชายแดน โดยเฉพาะ อำเภอน้ำยืน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชามีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  สำหรับสถานการณ์ของดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จังหวัดอุบลราชธานี พบเด็กป่วยแล้ว  จำนวน 274 แยกเป็นผู้ป่วยเป็นเด็กชาย 143 คน- เด็กหญิง 131 คน และยังไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี เบื้องต้นได้ประสานไปยังสถานศึกษาในการทำความสะอาดพื้นที่แล้ว ซึ่งในขณะนี้แนวโน้มของผู้ป่วยได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถควบคุมของโรคระบาดนี้ได้ สำหรับโรคมือ เท้า ปาก ที่พบในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการให้กุมารแพทย์ให้เฝ้าระวังเด็กที่มีอาการไข้สูงแล้ว เนื่องจากมีอาการใกล้เคียงกับโรคไข้เลือดออก.                 01-07-2013

clock กรกฎาคม 1, 2556 19:05 by author Administrator

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ถวายปัจจัยจำนวน 4 ล้านบาทแก่ 65 องค์กรการกุศล จากการจัดงาน รวมศรัทธา วิสาขบูชา-พุทธบารมี ประจำปี 2556 เพื่อให้องค์กรการกุสลนำไปใช้ประโยชน์  

 ที่ หน้าห้องเอ็มชีซี ฮอล์ล หางสรรพสินค้าเดอะมอล์ล จังหวัดนครราชสีมา  พลตรี ชาญชัย    ภู่ทอง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนพลโท จีระศักดิ์     ชมประสพ แม่ทัพภาคที่ 2  เป็นประธานในพิธีถวายปัจจัย จำนวน 4 ล้านบาท ให้กับแก่ผู้แทน 65 องค์กรการกุศล อาทิ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา-สมทุบทุนมูลนิธิพระดาบส กรุงเทพมหานคร –ปัจจัยบูรณะพุทธสถานทั้งใน และต่างประเทศ –ปัจจัยสำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และเยาวชน โดยปัจจัยดังกล่าว ไดจากการจัดงาน” รวมศรัทธา-วิสาขบูชา-พุทธบารมี “ประจำปี 2556 ซึงทางกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับห้างสรรพสินค้า เดอะมอล์ล จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดขึ้น เนื่องสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรการกุศลทั้ง 65 องค์กร ได้นำปัจจัยจำนวนดังกล่าว นำไปบูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ทางพระพุทธสาสนาให้กับพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน รวมทั้งให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ต่อไป.      

ชาวบ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน กว่า 200 คน ชุมนุมยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  หลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ  เข้าปลูกป่าทดแทนทับที่ทำกินของชาวบ้าน

 นายพรศักดิ์    เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงมารับหนังสือข้อเสนอจากแกนนำชาวบ้าน โดยมี นายบุญส่ง แฝงวงคำ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน และชาวบ้านกว่า 200 คน เดินทางมาชุมนุมกันหน้าศาลากลางหลังจากเจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกตาดโตน ที่เข้าไปปลูกป่าทดแทนทับที่ทำกินชาวบ้าน  โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ส่งผลทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดรับปากว่าจะดำเนินการ ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนหากข้อเสนอใดที่ขัดต่อข้อกฎหมาย จังหวัดก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางประสานไปยังกรมอุทยานฯ เพื่อหาทางออกเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ จากนั้นชาวบ้านจึงพอใจและเดินทางกลับในเวลาต่อมา

บรรดาลูกเสือ-เนตรนารี   ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวัน วันลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฏาคมของทุกปี    

 นายวีระเดช  เชื้อชัย ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีสวนสนาม ของลูกเสือ-เนตรนารี ของ โรงเรียนอำเภอพอมาย  กว่า 1300 คน  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  วันลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2556  เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6  พระบิดาแห่งการลูกเสือไทยที่ทรงมี พระบรมราชโองการ จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นประเทศที่ 3 ของโลก เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ.

จังหวัดชัยภูมิ สนธิกำลังจับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกรวบขบวนการค้ายาบ้ารายใหญ่ ได้ของกลางยาบ้ากว่า 5,000 เม็ด  ผู้ต้องหา รวม 4  ราย และยึดทรัพย์มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

 นายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยชุดจับกุม สภ.เมืองชัยภูมิ  แถลงผลจับกุมพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่จากการล่อซื้อ ได้ของกลางยาบ้า  รวมจำนวน 5,109 เม็ด ผู้ต้องหารวม 4 ราย และของกลาง รถยนต์จำนวน 2 คัน-โทรศัพท์มือถือ- อาวุธปืน ซึ่งผู้ต้องหาดังกล่าวถูกจับกุมได้ที่  บ้านเลขที่ 428  ตำบลท่าหินโงม   โดยมี นายปรีชัย  หรือโต้ง  ศรีทอง  อายุ 35 ปี  เป็นหัวหน้าแก๊งค์  โดยนายปรีชัย  ให้การว่าซื้อยาบ้ามาจาก  อำเภอภูพาน   จากนั้นจะเป็นผู้ติดต่อหาลูกค้าในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทำมาแล้วประมาณ 5-6 ครั้ง  ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนและทำการยึดทรัพย์มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท และตั้งข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมายต่อไป

คุยข่าว 10 โมง จะพาไปชมการแสดงชาวมอญโบราณ  แห่งเทพสถิต ซึ่งมีมรกดทางวัฒนาธรรมสืบทอดกันมานานกว่า 2,000 ปี มาจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบัน  ในเทศกาล  “เที่ยวงานทุ่งกระเจียวดีใจที่ชัยภูมิ

 อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น   โดยใช้ชื่อสโลแกนว่า” ขึ้นภู ดูวิถีวัฒนธรรมของมอญโบราณแห่งเทพสถิต” ซึ่งเป็นหนึ่งในงาน เที่ยวงานทุ่งกระเจียวดีใจที่ชัยภูมิ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน  โดยภายในงานจะมี การแสดงย้อนยุค  ของชาวมอญโบราณ ซึ่งเป็นลูกหลานทวารวดีที่สืบทอดเชื้อสายกันมายาวนานกว่า 2000 ปี  ซึ่งประกอบด้วย การจัดขบวนแห่วิถีชีวิตร่วมสมัย – การดำเนินชีวิตสมัยรุ่นปู่ย่าจนถึงรุ่นลูกหลาน   แล้วนำมาประยุคร่วมสมัยปัจจุบัน  เช่น พิธีกรรม- ความเชื่อ- โชครางบอกเหตุ-พิธีบวงสรวงผีปู่ตา และการเป่าใบไม้ให้เป็นเพลงประสานเสียงดนตรี  เป็นต้น  พร้อมกันนี้ยังมีการเดินแบบ ขอ���นายแบบกิตติมศักดิ์จาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหัวหน้าส่วนราชการ ต่าง ๆ อีกด้วย  ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ. 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเครือข่ายต่างประเทศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย  เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน            

 โดยชาวต่างชาติ จากจีน- เวียดนาม และกัมพูชา  ที่ได้เข้ามาศึกษา และทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และโรงเรียนนารีนุกูล  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเครือข่ายต่างประเทศ  ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย  ซึ่งส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดขึ้น  โดยเน้นทัศนศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และวิถีความเป็นไทย ตามสถานที่ต่าง ๆ ใน 3 จังหวัด  ที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมทัศนศึกษาเข้าใจประเทศไทยมากขึ้น  รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ เผยพบเด็กป่วยด้วยโรคไข้เลือกออก ต้องนอนพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น

  นายแพทย์สมปอง  เจริญวัฒน์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดเผยว่า เกิดฝนตกตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเริ่มมีผู้ป่วย ๆ ด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงในช่วงนี้  โดยทั้งจังหวัดชัยภูมิพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 8 15 ปี นอกจากนั้นยังมีเด็กป่วยด้วยไข้เลือดออกนอนรักษาตัวภายในโรงพยาบาลชัยภูมิสัปดาห์ละ 2 – 3 คน  ซึ่งต้องใช้เวลาพักรักษาตัวอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ไม่นับรวมกับเด็กป่วยอาการเล็กน้อย ซึ่งทางโรงพยาบาลจ่ายยาให้ไปรับประทานที่บ้าน เพื่อรอดูอาการอีกจำนวนมาก

ส่วนที่ จังหวัดศรีสะเกษ     นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน ในพิธีเปิด มหกรรมรวมพลังต้านภัย ไข้เลือดออก ภายหลังพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นล่าสุดพบผู้ป่วยจำนวน   44 ราย  อัตราป่วย 100  คนต่อแสนประชากร    โดยมีการพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำและยุงลาย พร้อมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด.

หน่วยปฎิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี  บินสำรวจปริมาณน้ำปลูกข้าวของเกษตรกร   พบว่าหากฝนไม่ตกลงมาภายใน  1 สัปดาห์ จะส่งผลให้ต้นข้าวของเกษตรกรได้รับความเสียหาย

 โดยจาการสำรวจปริมาณน้ำทำนาปลูกข้าวของชาวนาในพื้นที่  4  อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่  อำเภอม่วงสามสิบ-เขื่องใน-สำโรง และอำเภอเดชอุดม    พบว่าปริมาณน้ำในพื้นที่ไร่นาของเกษตรกรที่หว่านกล้าก่อนหน้านี้เริ่มประสบภาวะฝนทิ้งช่วงหากภายใน 1 สัปดาห์ฝนไม่ตกลงมา นาข้าวต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ  นอกจากนั้นระดับน้ำในแม่น้ำชีลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้มองเห็นเนินทราย และน้ำแห้งเป็นบางส่วน   สำหรับเกษตรกรต้องการขอความช่วยเหลือประสานงานขอฝนหลวง สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวทางการเกษตร ทุกแห่ง ทั้ง  25 อำเภอ  หรือ สำนักงานเกษตรและสกรณ์จังหวัดส่วน      ส่วนที่ อ่างเก็บน้ำลำแชะ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  เริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีฝนตกลงมา  โดยล่าสุดปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำลำแชะ อยู่ที่ 105.265 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นร้อยละ  38.28  ของความจุ และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับพื้นที่เหนือเขื่อนเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงทำให้มีปริมาณน้ำซับใต้ดินไหลลงอ่าง.

 30-06-2013

clock มิถุนายน 30, 2556 09:16 by author Administrator

ศพของจ่าเอก พันธ์ศักดิ์ โสดาภักดิ์  ซึ่งเสียชีวืตจากการหลบซุ่มโจมตี ของกลุ่มคนร้าย เป็นเหตุให้รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ  ที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนาธิวาส  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมากลับถึงบ้านเกิดที่ จังหวัดอำนาจเจริญแล้ว

 ที่ บ้านนาหมอม้า  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  บรรดาญาติที่น้องและผู้บังคับบัญชาร่วมรดน้ำศพ  จ่าเอก พันธ์ศักดิ์   โสดาภักดิ์  สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่   กระสุนเบาวีถีโค้งที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน  ซึ่งเสียชีวิต จากเหตุการณ์หนีการซุ่มโจมตีของคนร้าย ขณะเดินทางกลับที่พักและรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ที่ บ้านโคกอิฐ  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียของเพื่อนร่วมงานและญาติพี่น้อง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 22  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 

 นายวันชัย   สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดยาสามัญประจำบ้าน มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 22 บ้านปากลา  ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 22 ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งหมด  62  คน  มีครู  ตชด.  6 นาย

 ด้าน สโมสรโรตารี่สากล ได้นำหนังสือพจนานุกรมจำนวน 1250 เล่ม มอบให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพทำไร่ทำนา ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้และส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเยาวชน  และ มอบเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่จำนวน 3 เครื่อง   สำหรับกรองน้ำดื่มที่สะอาดให้เด็กนักเรียน .

จังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรม คัดกรองผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี หลังพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์หรือ ประมาณกว่า 1 แสนราย  

  นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข ร่วมกับ นาย แพทย์สมปอง  เจริญวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ  จัดกิจกรรมรู้ทันภัยร้าย ห่างไกลโรคตับ  เนื่องในวันตับอักเสบโลกซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฏาคม ของทุกปี โดยร่วมกับชมรมรักษ์ตับ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดบริการตรวจร่างกายให้กับประชาชนฟรี  สำหรับจังหวัดชัยภูมิพบว่ามีประชาชนจำนวน 10 % หรือประมาณกว่า 100,000 คนพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อคัดกรองผู้ป่วย และ ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้เท่าทันสถานการณ์การระบาดของโรคตับอักเสบ.

เจ้าของบริษัทที่ว่าจ้างฟาร์มเลี้ยงหมูถูกไฟไหม้ ที่ จังหวัดปราจีนบุรี  เข้าตรวจสอบความเสียหายของฟาร์ม  และพร้อมจะให้การช่วยเหลือเกษตกรผู้รับเลี้ยง

 หลังจากเกิดเหตุฟาร์มเลี้ยงหมู ประสิทธธิ์ฟาร์ม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ถูกไฟไหม้เป็นเหตุให้หมูตายเกือบยกเล้ากว่า 700 ตัว   โดยล่าสุด   นายนน    ไตรพรม     สัตวบาลส่งเสริมตะวันออก  บริษัท  ไทยฟู้ด  สไวส์  ฟาร์ม จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทที่จ้างฟาร์มประสิทธิ์ฟาร์ม  เลี้ยงแม่พันธุ์สุกรเพื่อส่งลูกสุกรให้แก่ฟาร์มหมูขุน   กล่าวว่า   จากการตรวจสอบแม่พันธุ์และลูกหมูที่ถูกเพลิงไหม้ส่วนใหญ่ตายเกือบทั้งหมด   โดยแม่พันธุ์ตายทั้งหมด  50  ตัว มีรอดชีวิตเพียง  17  ตัวเท่านั้น   ส่วนลูกหมูจำนวน  729  ตัว เสียชีวิตเกือบทั้งหมด  ส่วนค่าเสียหายยังประเมินไม่ได้    ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ รับเลี้ยงทางบริษัทฯ จะต้องประชุมผู้บริหารก่อนว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างใด  ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน  เบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร 

จังหวัดปราจีนบุรี  เกิดอุบัติเหตุชายหนุ่มกลับจากงานบวชเพื่อน หลับในรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ เสียชีวิต

 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะคนหลับในตกอยู่ในคูน้ำ   บนถนน สาย 3078  ศรีมหาโพธิ – ประจันตคาม  ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   โดยรถที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน  บฉ 6196 ขอนแก่น  ด้านหน้ายุบกระจกแตกภายในห้องโดยสารพบศพผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ  นายวินัย  คาโนมัย อายุ 26 ปี  ชาวจังหวัดขอนแก่นกลับจากงานบวชเพื่อน     ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าผู้ตายอาจจะไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง และหลับในจนทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นสะเดาจนขาด ก่อนพุ่งตกข้างคูน้ำทางเสียชีวิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เตรียมพร้อมสถานศึกษาในการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซาก รวม 27 แห่ง

  นายศักดิ์นิพน   สว่างวงศ์   รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  อุบลราชธานี  เปิดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู-อาจารย์ จาก 27 โรงเรียน ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดอุบลราชธานี   ที่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติซ้ำซาก ติดต่อกันหลายปี โดยบูรณาการพัฒนาหลักสูตรจัดทำแผนการเรียนการสอน  เรื่องภัยพิบัติของโรงเรียน โดยเฉพาะ การเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์-ประวัติการเกิดภัยพิบัติในท้องถิ่น  การประเมินความเสี่ยง และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉิน  ร่วมทั้งการฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพ  ซึ่งนอกจากให้ความรู้ในห้องประชุมแล้ว  ยังกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพจริงในโรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบภัยพิบัติ   อีกด้วย

คุยข่าว 10 โมง  วันนี้จะพาไปดูการผลิตข้าวกล้องงอก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ที่ จังหวัดยโสธร

 โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องงอก  เกษตรอินทรีย์  ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ  บรรจุกล่องปลอดสารพิษ  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12  ตำบลนาสะไมย์  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  ปัจจุบัน ประสบความสำเร็จในการผลิตข้าวกล้องงอก จนมีชื่อเสียงโด่งดัง โดยใช้ภูมิปัญญาแบบวิถีอีสานมาใช้อย่างเป็นรูปอธรรม  โดยมี จ่าสิบเอกประยูร   ทองโสม   เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  เริ่มตั้งแต่การคัดข้าวที่ผลิต นำมานึ่งบนเตาถ่านอุณหภูมิไม่สูง ใช้เวลานึ่งเพียง 10 นาที  แล้วนำมาตากแดดให้ได้ตามหลักกรรมวิธี  จากนั้นก็นำเข้าไปสีบนโรงสีขนาดเล็ก  แบบหมุนใช้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า จนกว่าจะได้เมล็ดข้าวที่ใสสะอาด  เมล็ดข้าวทุกเม็ดจะออกมาอย่างสวยงาม    ซึ่งเรียกว่าเป็นผลิตที่ทำด้วยมือแท้ ๆ  หลังจากนั้นก็จะนำไปบรรจุใส่ถุง  ด้วย  ระบบสูญญากาศ  ออกวางจำหน่าย  ซึ่งกรรมวิธีทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP ระดับ 5 ดาว  ของจังหวัดยโสธร

ฝ่ายปกครองอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้  จับกุมรถสิบบรรทุกสิบล้อ ขนไม้พะยูงท่อนขนาดใหญ่จำนวน  53 ท่อน มูลค่าส่งออกกว่า 15 ล้านบาท  ขณะ ที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันปลูกไม้พะยูงคืนถิ่นอีสานใต้

  นายจำนงค์    ยอดย้อย   ปลัดอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ   ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ศรีสะเกษ 2  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขุขันธ์ทำการสกัดจับ  รถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 92-9039 กรุงเทพมหานคร  โดยมี นายสมนึก  พลอยสุกใส  อายุ 46 ปี   เป็นคนขับ โดยผู้ต้องหาดังกล่าวถูกจับกุมได้ ที่  บ้านบก  หมู่ที่ 13  ตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์  โดยไม้พะยูงที่พบขนาดวัดได้ตั้งแต่ 70-130 เซนติเมตร ยาว 200 เซ็นติเมตร จำนวน  53 ท่อน   ปริมาตร 5.28 ลูกบาศก์เมตร หากส่งออกไปต่างประเทศได้มีมูลค่าถึง 15 ล้านบาท    นายสมนึก  ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า  ตนเป็นคนขับรถบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพมหานครมาส่งสินค้า ที่ จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อส่งสินค้าเสร็จแล้วได้รับการติดต่อจากเพื่อนคนขับรถด้วยกัน ว่ามีคนจ้างให้บรรทุกไม้พะยูงซึ่งเป็นไม้ที่ถูกฎหมาย โดยได้รับค่าจ้างในราคา 15,000 บาท หลังจากที่คนงานนำไม้พะยูงขึ้นรถตนจึงได้ขับรถออกมา ยังไม่ทราบว่าให้ไปส่งที่ไหนแต่มาถูกจับกุมได้เสียก่อน  

ส่วนด้าน   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี  จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่า ตามโครงการนำไม้พะยูงและ ไม้มีค่าหายากขนาดใหญ่คืนสู่ถิ่นอีสานใต้ จำนวน 100 ไร่  ที่ บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปลูกต้นพะยูงที่กำลังจะสูญไปจากประเทศไทยให้คงอยู่ และสร้างจิตสำนึกในการดูแลพื้นป่าให้มีความอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมในจำนวนมาก.

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง  และศุลกากรช่องจอม ตรวจเข้ม ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม หวั่นมีการลักลอบขนข้าวเปลือก เข้ามาสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวในไทย

  ที่ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ  ตลาดโอร์เสม็ด อำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่ด่านตรวจเข้าเมือง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรกาบเชิง ทหารจากกองกำลังสุรนารีและตำรวจภูธรกาบเชิง ในการบูรณาการร่วมกันในการตรวจตราพื้นที่และรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร ที่ อาจลักลอบนำข้าวเปลือกคุณภาพต่ำจากประเทศกัมพูชา เพื่อเข้ามาสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือกในไทย ถึงแม้ว่าในเดือนกรฏาคมนี้ ราคารับจำนำข้าวเปลือกโครงการรับจำนำข้าวเปลือก จะลดลงเหลือราคาตันละ 12,000 บาทก็ตาม   ซึ่งพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มีช่องทางเข้าออกพื้นที่ป่าธรรมชาติ หลายช่องทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย จึงมีการประสานงาน และตรวจตรา อย่างเข้มงวด

จังหวัดปราจีนบุรี  เกิดเหตุเพลิงไหม้ฟาร์มเลี้ยงหมู ประสิทธิ์ฟาร์ม เป็นเหตุแม่พันธุ์สุกรและลูกสุกรตายจากการถูกไฟไหม้ ส่วนสาเหตุของการของการเกิดไฟไหม้ ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ  

  โดยเหตุเพลิงไหม้ฟาร์มเลี้ยงหมูประสิทธิ์ฟาร์ม   เลขที่  60  หมู่ที่  8  ตำบลนาดี  อำเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี  โดยเปลวเพลิงได้ลุกไหม้ฟาร์มเลี้ยงหมูอย่างรุนแรง   เนื่องจากภายในฟาร์มมีวัสดุติดไฟจำพวกผ้ายางพลาสติกที่ทำเป็นฝ้าหลังคาจึงเป็นเชื้อไฟอย่างดี   ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงจำนวน 3 คัน  จากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยทำการระดมฉีดน้ำสกัดไฟ   ไม่ให้ลุกลามไปยังโรงเรือนที่อยู่ติดกัน    ซึ่งทางเจ้าหน้าใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง จึงสามารถสกัดเปลวเพลิงไว้ได้   จากการตรวจสอบความเสียหายพบแม่พันธุ์สุกร พร้อมลูกถูกไฟเผาไหม้ตายเป็นจำนวนมาก   และบางส่วนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ถูกเพลิงไหม้ผิวหนังตามลำตัว   โดยเจ้าของฟาร์มหมูเล่าว่า  มูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้  แต่เฉพาะโรงเรือนใช้งบประมาณสร้างกว่า  5  ล้านบาท   โดยฟาร์มที่ถูกเพลิงไหม้มีแม่พันธุ์  67  ตัว  ลูกหมู  729  ตัว  ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับสถานศึกษา  จัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกในโรงเรียนเปิดประตูสู่อาเซียน  ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค 5 ป. 1 ข.

  นายแพทย์ประสิทธิ์    ชัยวิรัตนะ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด การรณรงค์ไข้เลือดออกและโรคติดต่อในโรงเรียน  เปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2556 “ อาเซียนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออกโดยมีครู นักเรียน และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กว่า 500 คน เข้าร่วมรณรงค์ ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค 5 1

  ด้าน นายแพทย์ธีรวัฒน์    วลัยเสถียร   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  นครรราชสีมา  กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา-บุรีรัมย์-ชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ โดยตัวเลขผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปี 2556 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยจำนวน 3,885 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย  ดังนั้นจึงได้ ร่วมกับ โรงเรียนบุญวัฒนา  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียน เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน  และครอบครัว ได้มีความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก

 

  และปิดท้าย ที่ อำเภอประทาย   นายเพียรศักดิ์     ประภากร    นายอำเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธาน เปิดประชุมเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ร่วมกับ อสม. กว่า 300 คน   เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอประทาย ให้ลดลง.  29-2013

clock มิถุนายน 29, 2556 12:54 by author Administrator

ผู้กำกับสภ.ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์   เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนครราชสีมา ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ  เสียชีวิต

เกิดอุบัติเหตุรถของ  พันตำรวจเอก ธเนศณัฐ   ธีรดลศิริกุล  อายุ 58 ปี   ผู้กำกับ สภ.ปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์   รถเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับบ้านที่  จังหวัดนครราชสีมา  บนถนนสายโชคชัย – เดชอุดม ตำบลนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยที่เกิดเหตุพบรถเบนซ์  หมายเลขทะเบียน กฮ 7757 นครราชสีมาทับร่างผู้กำกับเสียชีวิต  ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า  รถเบนซ์คันดังกล่าวจะแซงรถบรรทุก 6 ล้อแต่แซงไม่พ้น  เนื่องจากมีรถวิ่งอยู่ด้านหน้า  จึงทำให้เบรคกะทันหันทำให้และรถเสียหลักพลิกคว่ำ เป็นเหตุให้ผู้กำกับเสียชีวิต.

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดยโสธร  ต่างเตรียมความพร้อมตกแต่งสถานที่  เตรียมรอรับนายกรัฐมนตรี  ก่อนเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการ  แผนพัฒนาจังหวัด และ การจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร และยโสธร

  นางปัทมา   ประดับศรี   ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดยโสธร ได้นำสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต่างช่วยกันตกแต่งสถานที่ต้อนรับและนำเอาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว ไม่ต่ำกว่า 20 ชนิดมาวางโชว์   เพื่อให้เป็นไปตาม คำขวัญ  ของจังหวัดยโสธร อาทิ   หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ  และ สินค้าที่ได้รับการอนุมัติ  จากงบประมานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด โดยประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวว่า  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ได้รับงบจากรัฐบาล จำนวน 70 ล้านบาท  มีกลุ่มองค์กรสตรีจาก หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ได้เสนอโครงการมา เพื่อขอรับงบประมานดังกล่าวแล้ว 1,187 โครงการในขณะจังหวัดยโสธร ได้อนุมัติไปแล้ว รวมทั้งสิน 600 โครงการ รวมเป็นเงิน 26 ล้านบาท

ประชาชนจังหวัดสระแก้วกว่า 1000 คน ร่วมรับฟัง เปิดเวที หาทางออกประเทศไทย  เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล                                                                                                                         

  ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยบูรพา  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว กลุ่มคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพาใน 4 จังหวัด ร่วมกับคณะวิทยากร เพื่อประชาธิปไตย เปิดเวทีเสวนาใช้ชื่อว่า พูดจา หาทางออกประเทศไทย  โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนประชาชนจากทั่วไปให้ความสนใจเดินทางมาเข้าร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็น จำนวนกว่า 1000 คน  เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ที่จะฟื้นฟูความสงบสุข และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนให้กลับคืนมา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2556  รวมจำนวน 108 เวที ทั่วประเทศ และใช้วิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถจำนวนทั้งสิ้น 477 คน.

เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เตือนเกษตรกรชาวนาอย่ารีบปักดำต้นข้าว ควรเก็บเมล็ดพันธ์ข้าวไปหว่านระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่เหมาะในการทำนาปีมากที่สุด

 นายอุดมเดช คนสมบูรณ์ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ขอให้เกษตรกรที่ทำนาหว่านให้เริ่มทำการหว่านกล้า  ระหว่าง เดือนกรกฏาคม เพื่อรอฝนตกลงมาในช่วงเดือนสิงหาคม ส่วนนาปักดำให้เริ่มดำนาในห้วงเดือนสิงหาคม เนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการทำนาปลูกข้าว ของเกษตรกร ซึ่งหากพื้นที่ใดที่มีฝนตก และมีน้ำขังเกษตรกรอาจจะมีการไถพรวนเตรียมดินและใส่ปุ๋ยคอก เพื่อปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบรูณ์   ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำนาได้อีกทางหนึ่ง

   ส่วน  ระดับน้ำในบึงกระโตน  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีนกเป็ดน้ำจำนวนนับหมื่นตัวออกามาหาอาหารกิน  ปัจจุบันระดับน้ำในบึงกระโตน ได้ลดลงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา  โดยมีประมาณน้ำเหลือเพียง 10% ของพื้นที่ 3,500 ไร่   และพบเนินทรายโผล่กลางบึง ส่งผลให้ไม่มีน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาทั้ง  5 หมู่บ้าน  ซึ่งไม่มีฝนตกลงมา อาจส่งผลทำให้แหล่งอาหารธรรมชาติของสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในบึงกระโตนลดลงอีกด้วย                                                                   

จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมยกระดับมารฐานด่านตรวจคน และ ยวดยานพาหนะ  ที่ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ  ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

นายนพ     พงศ์ผลาดิสัย  นายอำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าในปัจจุบัน ที่ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์  มีผู้คนเข้าออกด่า น ข้ามพรมแดนจำนวนมาก   เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ได้จัดการทำงานบูรณาการร่วมกัน โดยจะมีการสแกนตรวจยานพาหนะ และผู้คนข้ามแดน  เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้านยาเสพติด -ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในอนาคตด่านจุดตรวจต้องได้รับการพัฒนา  ปรับปรุงให้เป็นด่านศูนย์ประสานงานยาเสพติดชายแดน หรือ BLO  ชายแดนช่องสะงำ พร้อมกับต้องปรับปรุงในส่วนของการเพิ่มกำลังพลอีก��้วย.

กองกำลังสุรนารี สนธิกำลังกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจและ ฝ่ายปกครองออกลาดตระเวน พบขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบุณฑริก ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี  พบไม้พะยูงถูกตัดเป็นจำนวนมาก

พันโทวิฑูรย์    สำราญใจ  ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2601 กองกำลังสุรนารี สืบทราบว่ามีการลักลอบตัดไม้พะยูงจำนวนมาก  ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า บุณฑริก ยอดมน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้สนธิกำลังกับทหารชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรนารี ชุดเฉพาะกิจตำรวจภูธรจังหวัดอุบลฯและฝ่ายปกครอง จำนวน 15 นาย จัดชุดออกลาดตระเวน  พบไม้พะยูงถูกลักลอบตัดวางกระจายกันอยู่ทั่วบริเวณป่า จำนวน 24 ท่อน  และพบกลุ่มคนร้ายประมาณ 10 คน กำลังขนย้ายไม้พะยูงที่ตัดไว้มากองรวมกันไว้เพื่อเตรียมขนย้าย  เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเข้าจับกุม แต่กลุ่มคนดังกล่าววิ่งหลบหนีไปได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจยึดและทำการชักลากไม้พะยูงของกลางไว้ที่หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดโดม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  และ เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา  พันตำรวจเอก ภิญโญ  สุทธิสาร  ผู้กำกับสภ.ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตั้งจุดสกัด ที่ บริเวณถนนวารีราชเดช  พบมีรถปิกอัพ หมายเลขทะเบียน บ-ฉ-5487 ร้อยเอ็ด  ใส่โครงเหล็กคลุมด้วยผ้าใบวิ่งมาถึง โดยมี นายรณชัย จันทร์สาขา  อายุ 39 ปี ชาวจังหวัดมุกดาหาร  เป็นคนขับ และ นายอุดมรักษ์  วาปี อายุ 27 ปี  นั่งมาเป็นเพื่อน  จากการตรวจค้นภายในรถพบไม้พะยูงท่อนเต็มคันรถ จำนวน 22 ท่อน/เหลี่ยม และไม้พะยูงแผ่นจำนวน 30 แผ่น  เบื้องต้นคนขับรถอ้างว่าได้รับการว่าจ้างขนย้าย เที่ยวละ 5,000  บาท จากบ้านสว่าง อำเภอเลิงนกทา เพื่อนำไปส่งริมฝั่งโขง ที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งขนย้ายแต่ละครั้งจะมีคนเคลียร์ทางให้ ประกอบกับตนไม่มีงานทำ จึงมาทำหน้าที่ขับรถขนไม้พะยูงเป็นวันแรกก็มาโดนจับซะก่อน

เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองสนธิกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดพื้นที่รอยต่อแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  เพื่อป้องกันการลักลอบขนย้าย  สิ่งผิดกฎหมาย    และข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้าน มาสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวนาปรัง

  เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บูรณาการร่วมกัน ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ในเส้นทางถนนสายโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์-ตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งเป็นเส้นทางรอยต่อแนวชายแดนไทย-กัมพูชา หลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการลักลอบขนย้ายข้าวเปลือก  จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในประเทศไทย  โดยใช้เส้นทางของจังหวัดที่มีรอยต่อแนวชายแดน    โดยเฉพาะข้าวเปลือกคุณภาพต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านที่ทะลัก เข้ามาสวมสิทธิ์จำนำข้าวในไทย

ด้าน นายภัครธร เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผนึกกำลัง ตั้งด่านตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นรถบรรทุก 10 ล้อ และบรรทุกพ่วงทุกคัน ที่วิ่งผ่านเข้า-ออกมาในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว อย่างเข้มงวด หากตรวจพบ ไม่ถูกต้องให้ทำการตรวจยึด จับกุมทันที   นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มด่านตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการลักลอบขนข้าวเปลือกมาสวมสิทธิ์ โครงการรับจำนำข้าวในไทยอีกด้วย.  

กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารพิษ ต่างพากันจัดเตรียมสถานที่รองรับนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

โดยบรรยากาศการเตรียมรับนายกรัฐมนตรี  ที่ อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร ได้มีบรรดาสมาชิก ของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ   และประชาชนต่างพากัน ร่วมใจพัฒนา ทำความสะอาด ถนน-รั้วบ้าน กันอย่างคึกคัก  เพื่อต้อนรับ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ซึ่งจะมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จังหวัดยโสธร  เพื่อให้เกิดความพร้อมในการต้อนรับ  สำหรับกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ   ถือว่ามีชื่อเสียงในจังหวัดสามารถผลิตข้าวออกสู่ตลาด  ส่งขายทั้งในและต่างประเทศมีสมาชิก 1,128  คน  กระจายอยู่ 3 อำเภอ คือ มหาชนะชัย- คำเขื่อนแก้ว และ ค้อวัง สามารถผลิตข้าวได้ปีละไม่น้อยกว่า 12,000 ตัน มีเงินหมุนเวียนกว่า  32 ล้านบาท.

สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ กองควบคุมโรคปศุสัตว์จังหวัด ระดมกำลังตั้งจุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้เลือดออก ที่ จุดผ่านแดน หลังพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 218 ราย

    นายแพทย์สมยศ    ศรีจารนัย    สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว   ได้ตรวจพบว่าในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก    รวมจำนวน 218 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคร้ายดังกล่าว จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากปสุสัตว์จังหวัดฯ ชุดควบคุมโรคติดต่อ ออกตั้งจุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้เลือดออก ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยให้เจ้าหน้าที่ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อกับรถยนต์ รถเข็น ทุกคันที่ออกมาจากประเทศกัมพูชา    โดยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานจากกรมทหารพรานที่ 12 ตรวจบุคคลที่ต้องสงสัยมีอาการเป็นไข้จากโรคร้ายดังกล่าว อย่างถี่ถ้วน พร้อมนำทรายอะเบทไปมอบให้กับชาวบ้านทุกครัวเรือน

วัดในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวอุบลราชธานี “ย้อนตำนาน 112 ปี เทียนพรรษา ฮีตวิถีชาวอุบลราชธานี ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี สู่อู่อารยธรรมอาเซี่ยน” เทศกาลแห่งเทียนเข้าพรรษา

  ที่   วัดทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงหล่อเทียนหลอมใจชาวอุบลราชธานี “ย้อนตำนาน 112 ปี เทียนพรรษา ฮีตวิถีชาวอุบลราชธานี ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี สู่อู่อารยธรรมอาเซี่ยน” เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯระหว่าง  วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2556 ที่ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี    โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก

   ด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี จัดแถลงข่าวการจัดทำต้นเทียนเพื่อร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556  ด้วยการทำต้นเทียน  ที่มีขนาดที่สุดในประเทศไทยสูง 7 เมตร 50  เซนติเมตร เข้าร่วมประกวดต้นเทียนเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของเมืองอุบลราชธานีให้คงอยู่ตลอดไป.

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เตือนนักท่องเที่ยวระวังน้ำป่าไหลหลากบนเขาใหญ่ และการล่องแก่ง ให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากบนอุทยานฯมีฝนตกติดต่อกัน

นายกฎษฎา  หอมสุด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในระยะนี้บนอุทนยานฯ มีฝนตกหนักติดต่อกัน ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ จึงได้เตือนให้ระวังภาวะน้ำป่าไหลหลาก บนเขาใหญ่ 3 จุด คือน้ำตกเหวนรก-น้ำตกเหวสุวัต และการล่องแก่งที่แก่งหินเพิง เบื้องต้นได้จัดเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยดังกล่าวรวมทั้งมีการติดตั้งเครื่องสัญญาณเตือนภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

 ส่วนที่  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   จัดกิจกรรมการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ  ที่ผาชะนะได  ส่วนป่าดงนาทาม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร   ระหว่างเดินป่านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความหลากหลายของพืชพรรณ  ไม้ดอกสวยงามแปลกตา และร่องรอยของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในผืนป่า    

และนาย  ฑีฆาวุฒิ      ศรีบุรินทร์      หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามของทุ่งดอกกระเจียว ในห้วงฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน –สิงหาคม  ซึ่งเป็นช่วงดอกระเจียวบานเต็มที่     ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยววันหยุด  วันละ 2,000 -3,000 คน ซึ่งทางอุทยานฯมีบ้านพักรับรอง และเต๊นท์   สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบบรรยากาศของห้วงฤดูฝน ไว้รองรับอย่างเต็มที่. 28-06-2013

clock มิถุนายน 28, 2556 12:44 by author Administrator

รองผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจเจริญ อัญเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ จ่าเอกชาญณรงค์   พรมชัย  ทหารกล้าที่เสียชีวิต จากความไม่สงบ ที่ จังหวัดปัตตานี  

ที่ วัดสำราญนิเวศน์ (พระอารามหลวง)  ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  นายอภิชาต  งามเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ   อัญเชิญพวงมาลาหลวง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพวงมาลาพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพจ่าเอก ชาญณรงค์   พรมชัย   ตำแหน่งช่างเครื่องมือกล  ชุดปฏิบัติงานช่าง  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานทหารพัฒนาภาค 4  ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต จากผู้ก่อการร้ายวางระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนย้าย���ครื่องมือช่างกลับจากพื้นที่   โครงการฟาร์มตัวอย่าง   อำเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี ยังความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวพรมชัยเป็นล้นพ้น

เจ้าหน้าที่ อคส.ส่วนกลาง หอบหลักฐาน เข้าแจ้งความเร่งให้ดำเนินคดีกับโรงสีข้าวร่วม โครงจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ที่อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีมูลค่าความเสียหายกว่า 11 ล้านบาท

นางสาวสมวลี   ชมบุญ  เจ้าหน้าที่บริหารงาน  5 องค์การคลังสินค้า  พร้อมทนายความ เป็นตัวแทน อคส. จากสวนกลาง นำเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแจ้งความต่อ พันตำรวจโท นันทพันธ์   เดชพลกรัง  พนักงานสอบสวน สภ. บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ   ให้ดำเนินคดี กับ นางนพภร  รูปชัยภูมิ  เจ้าของโรงสีข้าวนพภร  เลขที่  476  หมู่  2   ตำบลโนนแดง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ   ในข้อหายักยอกทรัพย์ไว้เป็นหลักฐาน โดยข้าวที่หายไปรวมกว่า 750 ตันมูลค่าเบื้องต้นสูงกว่า 11 ล้าน บาทเบื้องต้นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีขอรวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้ง ก่อนที่จะได้เตรียมออกหมายเรียกเจ้าของโรงสีมารับทราบข้อกล่าวหา  ขณะที่ นางนพภร  รูปชัยภูมิ เจ้าของโรงโรงสีพรภร อ้างว่า  ในวันที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือกตนเองไม่อยู่ได้ให้ลูกจ้างเป็นผู้นำมาชี้กองข้าวเปลือก  ได้มีหนังสือแจ้งให้ทางการมาตรวจปริมาณข้าวเปลือกใหม่ แต่ไม่มีการตรวจ ซึ่งตนเองไม่ยอมรับ.

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คุมเข้มโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  ร่วมกันทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

นายแพทย์สุรพร   ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมติดตามการควบคุม และป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในพื้นที่  โดยเน้นย้ำมาตรการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งทางสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อมกันทุกพื้นที่  ร่วมกันทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมมิให้เอื้อต่อการแพร่กระจายแหล่งพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  รวมทั้งทำความเข้าใจถึงเทคนิคการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่ถูกต้อง  

 ด้าน นายแพทย์ภาสกร    ไชยเศรษฐ    สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า พบการระบาดขอโรคไข้เลือดออกในพื้น ที่ จังหวัดอำนาจเจริญมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย  ซึ่งตัวเลขผู้ป่วยล่าสุด 729 ราย (ตั้งแต่เดือน มกราคม ปัจจุบัน )ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทุกแห่งจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา  ซึ่งทาง สสจ.อบต.และเทศบาลได้มีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อไล่ยุง และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้หมดไป  

ศพของจ่าเอกชาญณรงค์   พรมชัย  ทหารกล้าที่เสียชีวิต จากความไม่สงบที่จังหวัดปัตตานี   กลับถึงบ้านเกิด ที่ จังหวัดอำนาจเจริญแล้วท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติพี่น้อง

พลเอกสมหมาย เกาฎีระ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ จ่าเอกชาญณรงค์    พรมชัย   ตำแหน่ง ช่างเครื่องมือกลชุดปฎิบัติงานช่าง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44   สำนักงานพัฒนาภาค 4  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากผู้ก่อการร้ายวางระเบิด และซุ่มยิง   ขณะปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนย้ายเครื่องมือช่างกลับจากพื้นที่   โครงการฟาร์มตัวอย่าง   อำเภอไม้แก่น  ที่ บริเวณถนนสาย 4017 หมู่ 2 ตำบลปากู   อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี     ซึ่งญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่วัดสำราญนิเวศน์ (พระอารามหลวง)  ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 3  กรกฏาคม ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของเพื่อนร่วมงานและญาติพี่น้อง    

คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบการรับจำนำข้าว ระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ยังคงเดินหน้าตรวจเช็คสต๊อกปริมาณข้าว เพื่อป้องกันการทุจริตรับจำนำข้าว

 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์    ปล่อยขบวนคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโรงสี ที่แบ่งออกเป็น 3 ชุด         เพื่อออกปฏิบัติการตรวจสอบคลังโกดังข้าวและโรงสีภายในจังหวัด   ที่เข้าโครงการรับจำนำข้าวกับรัฐบาล โดยคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  พร้อมคณะกรรมการฯระดับจังหวัด เดินทางไปยัง บจก.สินอุดมพืชไร่ เลขที่  220 หมู่ 16 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี อคส. เป็นผู้เช่า พบว่าสภาพการเก็บข้าวและจำนวนข้าวตามหลักฐานมีความถูกต้อง มีเพียงสภาพหลังคาที่มีรอยรั่วแต่ก็สั่งการให้ซ่อมแซมแล้ว เพราะเกรงว่าข้าวถูกน้ำจากฝนจะทำให้ข้าวเสียหายได้

ส่วนนายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่การค้าภายในจังหวัด-พาณิชย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองศรีสะเกษ เข้าตรวจสอบโกดังกลางของ อคส. และอตก.ตรวจสอบสต๊อกข้าว ที่มีการรับจำนำข้าวนาปี และนาปรัง ปี 2554/55 และปี 2555/56 โดยพบว่าในปี พ.ศ.54/55 ได้มีสต๊อกข้าวสารคงเหลือที่ยังไม่ได้ประมูลขาย จำนวน 122,798.718 ตัน แยกเก็บรักษาไว้ 15 โกดัง และการรับจำนำของปี 55/56 มีข้าวที่รับจำนำไว้และสีเป็นข้าวสารแล้ว รอการประมูลขายข้าวสาร แยกเป็นข้าวนาปี รอบแรก จำนวน 144,000 ตันเศษและนาปรังรอบสอง 14,000 ตัน 

และที่อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ   คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบการรับจำนำข้าวจังหวัด เข้าตรวจโกดัง บริษัท บุรีรัชต์ไร้ซ์ จำกัด และ หจก.โรงสีตั้งไพบูลย์ ซี่งเป็น 2 โรงสีที่ตั้งอยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  เพื่อตรวจเช็คสต๊อกปริมาณข้าว รวมทั้งป้องกันการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติ และมีปริมาณข้าวตามจำนวนที่จัดทำบัญชีคลุมไว้.     

กองทัพบก โดย ททบ. ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมใจ ส่งรัก สู่รั้วของชาติ ครั้งที่ 4  ให้กับทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว

  ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  พลโทสถิต  แจ่มจำรัส  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมคณะ ได้นำศิลปิน ดาราของกองทัพบก และ และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก  ช่อง 7   และบรรดาเหล่าศิลปินช่อง 7  ร่วมโครงการ ร่วมใจ ส่งรัก สู่รั้วของชาติ  ครั้งที่ 4  ที่ กองกำลังบูรพา  จังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ด้วยความเสียสละทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข  ซึ่งสร้างความประทับใจ  และความสนุกสนานให้กับกำลังพล เป็นอย่างมาก โดยกำลังพลได้มีส่วนร่วมและได้รับของขวัญของรางวัลมากมากมาย และขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่เห็นความสำคัญของกำลังพลและอยากมีกิจกรรมอย่างนี้อีก.

ตำรวจอำนาจเจริญ จับกุมเครือข่ายค้ายาบ้ากว่า 3,000  เม็ด  พร้อมด้วย ผู้ต้องหา 2 ราย

   เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอำนาจเจริญ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งด่านตรวจเข้มตามเส้นทางลำเลียงยาบ้านจากประเทศเพื่อนบ้านได้เข้าตรวจค้น และ จับกุมนายอุดร  ชุมชน อายุ 34 ปี และ เยาวชน อายุ 16 ปี  ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลยางสัก-กะ-โพ-หล่ม อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี พบของกลางยาบ้านชุกซ้อนอยู่ในกระเป๋าถือจำนวน 3,780 เม็ด  พร้อมด้วยยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ 1 คัน ไม่ติดแผ่นบ้านทะเบียน  - โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง  ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จังหวัดปราจีนบุรี เกิดอุบัติเหตุรถปิคอัพชนประสานงา  บริเวณถนนสายประจันตคาม- ศรีมาโพธิ เป็นเหตุให้ผู้มีเสียชีวิต 1 ราย   บาดเจ็บสาหัส 1 ราย 

 โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้น ที่ บริเวณถนนสายประจันตคาม-ศรีมหาโพธิ  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   พบรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน  บต  202  ปราจีนบุรี  สภาพด้านหน้าพังยับเยินภายในรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ที่นั่งคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส และใกล้กบที่เกิดเหตุพบรถยนต์ปิคอัพ  หมายเลขทะเบียน บน  1123  ปราจีนบุรี  พบมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่รถเช่นเดียวกัน   เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากตัวรถทั้งสองคัน  โดยผู้ได้รับบาดเจ็บได้แก่ นายภาคิน  ฉลาดจิตร  อายุ  38  ปี  ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว   ส่วนอีกคนได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากคนขับรถทั้งสองคนขับรถมาด้วยความเร็ว อาจเป็นเหตุให้รถทั้งสองชนกัน.

กลุ่มแก๊งค์มอดไม้ลักลอบขนไม้พะยูงเหิมยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่   ขณะเข้าจับกุม   เบื้องต้นยึดไม้พะยูงของกลางได้จำนวน  16 ท่อน  แต่คนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีไปได้

เจ้าหน้าที่ทหารพราน จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23   พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.โดนเอาว์ และ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ทำการบุกเข้าจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงไม้พะยูงส่งนายทุนที่   บริเวณสวนลำใย หมู่ที่ 5 ตำบลรุง  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ   โดยกลุ่มคนร้ายจำนวนประมาณ 5 คน ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้   สามารถตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน  16 ท่อน – รถยนต์กระบะ  1 คัน หมายเลขทะเบียน บธ-7824 อุบลราชธานี   โดยรถถูกดัดแปลงเจาะแค็ปด้านใน เพื่อซุกซ่อนไม้พะยูง  นอกจากนั้นจากค้นภายในรถพบอุปกรณ์รเสพยาจำนวน 1 ชุด  และกระสุนปืน ขนาด .22 มม. จำนวน 1 นัด     เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.โดนเอาว์สืบสวนสอบสวนหาเจ้าของรถและผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดีต่อไป27-06-2013

clock มิถุนายน 27, 2556 21:48 by author Administrator

กองทัพบก  ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมใจ ส่งรัก สู่รั้วของชาติ ครั้งที่ 4  ให้กับทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว

 พลโทสถิต  แจ่มจำรัส  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมคณะ ได้นำศิลปิน ดาราของกองทัพบก และ และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก  ช่อง 7   และบรรดาเหล่าศิลปินช่อง 7  ร่วมโครงการ ร่วมใจ ส่งรัก สู่รั้วของชาติ  ครั้งที่ 4  ที่ กองกำลังบูรพา  จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้กำลังใจทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าตามแนวชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข  ซึ่งสร้างความประทับใจ  และความสนุกสนานให้กับกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ โดยกำลังพลได้มีส่วนร่วมและได้รับของขวัญของรางวัลมากมากมาย และขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่เห็นความสำคัญของกำลังพลและอยากมีกิจกรรมอย่างนี้อีก.

ศพของจ่าเอกชาญณรงค์   พรมชัย  ทหารกล้าที่เสียชีวิต จากความไม่สงบที่จังหวัดปัตตานี   กลับถึงบ้านเกิดแล้วท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของญาติพี่น้อง

 ที่  สนามบินกองบิน 21  อุบลราชธานี     พันเอกพลูศักดิ์   สมบูรณ์  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 22  เป็นตัวแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22  เป็นประธานพิธีรับศพ  จ่าเอก ชาญณรงค์   พรมชัย   ตำแหน่งช่างเครื่องมือกล  ชุดปฏิบัติงานช่าง  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานทหารพัฒนาภาค 4  ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากผู้ก่อการร้ายวางระเบิด และซุ่มยิง   ขณะปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนย้ายเครื่องมือช่างกลับจากพื้นที่   โครงการฟาร์มตัวอย่าง   อำเภอไม้แก่น  ที่ บริเวณถนนสาย 4017 หมู่ 2 ตำบลปากู   อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี     ซึ่งญาติจะนำศพตั้งบำเพ็ญกุศล ที่จังหวัดอำนาจเจริญต่อไป.     

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าวมีพฤติกรรมทุจริตจำนำข้าวเปลือกเพิ่มเติม ย้ำเร่งให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ขณะที่ผู้ประกอบการยื่นยันความบริสุทธิ์ของตนเอง

 นายพรศักดิ์    เจียรณัย    ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือกของจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีนพภร  ที่ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  หลังที่มีคำสั่งให้หยุดรับจำนำข้าวเปลือกไปแล้ว  ผลการตรวสอบพบโรงสีมีพฤติกรรมทุจริตการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล  พบข้าวเปลือกหายประมาณ  621 ตัน มีข้าวสารกว่า 129 ตัน มูลค่าในเบื้องต้นรวมกว่า 11 ล้านบาท      ล่าสุดได้แจ้งความดำเนินคดี 4 ข้อหากับโรงสีข้าว ได้แก่ มีการขนย้ายข้าวออกไปในตอนกลางวัน เจ้าหน้าที่ตักเตือนแล้วไม่เชื่อ แล้วนำข้าวเปลือกจากการรับจำนำขนไปจำนำยังฉางข้าวรับจำนำข้าวแห่งอื่น และการปลอมแปลงลายเซ็นของเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน  ขณะที่ นางพรภร  รูปชัยภูมิ เจ้าของโรงโรงสีพรภร บอกว่า ในวันที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือกครั้งแรก ตนเองไม่อยู่ได้ให้ลูกจ้างเป็นผู้นำมาชี้กองข้าวเปลือก ซึ่งได้มีการตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือกคลาดเคลื่อน ได้มีหนังสือแจ้งให้ทางการมาตรวจปริมาณข้าวเปลือกใหม่ แต่ไม่มีการตรวจ ซึ่งตนเองไม่ยอรับผลการตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือกในครั้งแรก.

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้  ไปดูกิจกรรมดีๆ ที่เหล่าศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง กับดาราตลก มอบโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ตั้งอยู่ในถิ่นกันดาน และอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จะเป็นกิจกรรมอะไรไปติดตาม ครับ/ค่ะ.

 ที่ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี เขตเทศบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มดาราศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง และดาราตลก  ซึ่งนำโดยยิ่งยง ยอดบัวงาม ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด รวมทั้งอุปกรณ์สื่อการเรียน-สื่อการสอน และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้กับนางณภัค     ปิยภัทร์กิตติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี  ตามโครงการ “  โลกทั้งใบย่อใส่จอคอมฯ “  ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้โอกาสกับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล อยู่ตามแนวชายแดนไทย ติดกับประเทศเพื่อบ้าน ได้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้ใช้ศึกษาค้นคว้า และนำมาประกอบการเรียน   -การสอน ให้เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับเด็กนักเรียนที่ตั้งอยู่ในเ���ืองใหญ่ๆ สำหรับการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนครั้งนี้ ทางคณะกลุ่มดาราศิลปินนักร้องและดาราตลก ได้เล็งเห็นว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในปี พ.ศ.2558 ดังนั้นความรู้และการศึกษาต่างๆ ควรเริ่มที่เยาวชนที่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนเหล่านี้ ให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อจะนำไปพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป  โอกาสนี้คณะของนักร้องน้ำใจงาม “ ยิ่งยง  ยอดบัวงาม “  และดาราตลก ยังไดเปิดแสดงคอนเสิร์ตให้ความบันเทิงกับเด็กนักเรียน-ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ปกครองที่มาร่วมงานด้วย

แม่ทัพภาคที่ 2  วางศิลาฤกษ์ อาคารพิพิธภัณฑ์ทหาร วีรวัฒน์โยธิน เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และเกียรติประวัติที่มีต่อกองทัพบก            

 พลโทจีระศักดิ์   ชมประสพ   แม่ทัพภาคที่ 2   เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารวีรวัฒน์โยธิน  และ เปิดผ้าคลุมอนุสาวรีย์ พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน   องค์ใหม่  ซึ่งเป็นรูปหล่อสัมฤทธิ์รมดำแบบยืนเต็มองค์ สวมเครื่องแบบเต็มยศ ขนาดความสูง 185 เซนติเมตร  ซึ่งจังหวัดทหารบกสุรินทร์ได้จัดสร้างขึ้น  เพื่อรวมใจกันเป็นหนึ่ง ระลึกถึงคุณงามความดี และเกียรติประวัติอันสูงส่งของ พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธินที่มีต่อกองทัพบกและประเทศชาติ.

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว

 นายสุชาติ     นพวรรณ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน “ รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ “ ซึ่งทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้-ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ให้กับเยาวชน-นักเรียน-นักศึกษา ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ตลอดจนให้ผู้ปกครอง รวมทั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ เข้ามามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาดังกล่าว ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมตลอดไป โดยภายในงานมีการจัดแสดงละคร “ ต่อต้านการค้ามนุษย์ “ –ประกวดคำขวัญ-การบรรยายให้ความรู้ เรื่องการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ และฐานแนะนำความรู้การป้องกันการค้ามนุษย์-ฐานไขข้อกฎหมายการค้ามนุษย์ และฐานการรักษาพยาบาล.   

ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว  พร้อมใจกัน  ร่วมโครงการ   รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์”  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ    ทรงเจริญพระชนมายุครบ  85  พรรษา

  นายภัครธรณ์       เทียนไชย    ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานนำประชาชน ปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์  ตาม โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์จำนวน 1,100  ต้น ที่ บ้านเขาดิน  หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหาด  อำเภอคลองหาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี  เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ให้ต้นไม้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความสามัคคีของปวงชนชาวไทย

  ด้าน นายประยุทธ    คำแหง   ปลัดอาวุโสอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา นำเหล่าพ่อค้า-ประชาชน ร่วมกัน  ปลูกป่า โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800  ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี  บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 17  บ้านบึงกระโตน อำเภอประทาย  บนเนื้อที่ 184 ไร่   เพื่อน้อมเกล้าฯ  ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556  และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่นชุมชน.

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน  จังหวัดชัยภูมิ  เตือนนักท่องเที่ยวเล่นน้ำตกช่วงหน้าฝน ระวังน้ำป่าไหลหลาก ต้องปฏิบัติตามคำแนะของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

 นายนพวงศ์   พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ  กล่าวว่า  อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูแลนคา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ  มีน้ำไหลตลอดทั้งปีในช่วงหน้าฝน   เมื่อมีฝนตกหนักจะมีน้ำไหลแรงขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำ และคำเตือนของเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเคร่งครัด  ซึ่งในช่วงนี้น้ำตกตาดโตนน้ำเริ่มไหลแรง พร้อมกับได้จัดเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน  คอยรักษาความปลอดภัยกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ  หากเกิดฝนตกหนัก เมื่อกระแสน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีแดง และไหลแรงผิดปกติให้รีบขึ้นจากน้ำทันที

ด้าน  นายชัยวัฒน์   ชัยเวชพิสิฐ  นายอำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ในช่วงนี้ระดับน้ำในลำน้ำโขงได้เพิ่มระดับสูงขึ้นวัดได้กว่า 3 เมตร และฝากเตือนประชาชนที่เดินเรือข้ามฝากไปมาหาสู่กันระหว่างไทย-ลาว ให้ระมัดระวังในการเดินเรือ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน เรืออาจชนกับก้อนหินโสโครกและบางจุดอาจมีน้ำไหลเชี่ยวและมีเศษไม้ลอยมากับลำน้ำโขงซึ่งอาจเป็นอันตรายได้.

จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าวและโกดังเก็บข้าว ทุกแห่งในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว 

  ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานปล่อยแถว  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ จากหน่วยงาน การค้าภายในจังหวัด –เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงพื้นที่ตรวจโรงสีข้าวและโกดังทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวทั้ง  44 แห่ง  โดยเฉพาะ ในพื้นที่ อำเภอโชคชัย-พิมาย- สูงเนิน และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากมีโรงสีข้าวเข้าร่วมโครงการอยู่หลายแห่ง ดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้  เพื่อป้องกันการทุจริตข้าวที่เกษตรกรได้นำมาเข้าร่วมโครงการ ว่าได้หายไปจากโกดังเก็บข้าวหรือไม่ 

  ด้าน   นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าว ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือก และตรวจสอบโกดังรับจำนำข้าวมีผลการผลิต 2555/2556 ครั้งที่ 2 โดยได้ลงตรวจสอบโรงสีที่เข้าร่วมโครงการับจำนำข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวทั้ง 10 แห่ง ในเขตอำเภอเมือง อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอวารินชำราบ จากผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งปกติใด ๆ  ข้าวเปลือกที่รับจำนำเอาไว้กับโรงสีทั้ง 10 แห่ง  มีปริมาณข้าวเปลือกและข้าวสารทุกแห่งที่ครบตามบัญชี  ขณะที่การเก็บรักษาข้าวเปลือกทางโรงสีที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดเก็บข้าวเปลือกไว้อย่างดี.

กองกำลังสุรนารี พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สนธิกำลังออกลาดตระเวนพบขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง  ได้พร้อมของกลางเป็นไม้พะยูงจำนวน 33 ท่อนแต่คนร้ายไหวตัวทันหลบหนีไปได้

 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอมโดม  และ  เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 2310 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.น้ำยืน อุบลราชธานี  ร่วมกันแถลงผลการจับกุมขบวนการขนไม้พะยูง   ได้ของกลางเป็นไม้พะยูง จำนวน 33 ท่อน ไม้แปรรูป จำนวน 5 แผ่น/เหลี่ยม และ รถยนต์กระบะ พร้อมด้วย รถจักรยานยนต์  ไม่มีแผ่นป้าย   1 คัน และรถเข็นลากไม้ จำนวน 1 คัน  ซึ่งไม้พะยูงดังกล่าวชุดลาดตระเวนทหารพราน 2310 ได้รับแจ้งว่า มีการลักลอบตัดไม้พะยูง   ที่ บริเวณป่าภูตามุน  จึงได้สนธิกำลังออกลาดตระเวน ที่ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  พบกลุ่มชายฉกรรณ์ได้ร่วมกันขนไม้พะยูง  ที่กองอยู่ริมหนองน้ำ  ลำเลียงขึ้นรถยนต์จึงได้แสดงตัวจับกุมแต่กลุ่มชายฉกรรณ์ไหวตัวทัน พากันวิ่งหลบหนีฝ่าความมืดไปได้   ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวณจึงได้ทำการชักลากไม้นำมาเก็บรักษาไว้ที่ สำนักงานพันธุ์รักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอมโดม และทำบันทักเรื่องราวส่งพนักงานสอบสวน สภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.26-06-2013

clock มิถุนายน 26, 2556 09:25 by author Administrator

เด็กนักเรียนอำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อยกย่องผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรไว้

 ที่ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  บรรดานักเรียนจากโรงเรียนครบุรี  กว่า 20 ชีวิต ร่วมกันทำการแสดงละครประกอบเพลง เรื่อง พระอภัยมณี  ให้กับประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาได้หวนรำลึกถึง สุนทรภู่ กวีเอกของไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556 ซึ่งได้กำหนดขึ้นเพื่อยกย่องผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรไว้ จนกลายเป็นงานกวีที่ไม่มีวันเสื่อมหายไปจากสังคมไทย  โดยการแสดงในครั้งนี้นอกจากผู้แสดงจะเป็นนักเรียนของโรงเรียนครบุรีแล้ว ยังมีนักเรียนต่างประเทศซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการ เอเอฟเอส ที่ประทับใจในศิลปวัฒนธรรมของไทยร่วมทำการแสดงด้วย ซึ่งก็สามารถสร้างสีสันและดึงดูดผู้สนใจได้เป็นอย่างมาก. 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมจัดประชุมวิชาการเขตนครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 14

 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเขตนครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 14 โดยมีนายแพทย์ยุทธนา   พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกันในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ได้มีนโยบายจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ได้รับความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานบริการสุขภาพการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558. 

คุยข่าว10โมงวันนี้ เราจะพาไปดูนักสะสมของเก่า-วัตถุโบราณ อายุหลายร้อยปี  ซึ่งนับวันจะสูญหายไปจากผืนแผ่นดินแห่งเมืองหญิงกล้าย่าโม “นครราชสีมา” และจากผืนแผ่นดินไทย ท่านหนึ่ง ที่ได้เก็บรวบรวมรักษาเอา เพื่อให้นิสิต-นักศึกษา-อนุชนรุ่นหลัง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา  อยู่ที่ไหนไปคิดตามครับ/ค่ะ.

  พี่สืบศักดิ์ หรือพี่เปี้ยก  สิริจินดา อายุ 67 ปีและภรรยาคู่ใจ แพทย์หญิงสมศรี   สิริจินดา พาทีมงานคุยข่าว 10 โมง เดินเข้าสำรวจห้องหับ บนบ้านทรงไทย ที่สร้างตั้งตระหง่านโดดเด่น-สวยงาม อยู่บนเนื้อที่ กว่า 1 ไร่ บ้านประโดก ตำบลหมื่นไวย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา พี่เปี้ยก เจ้าของบ้าน ได้เล่าให้เราฟังอย่างเป็นกันเอง ว่า ตนเองและภรรยาเป็นคนโคราช โดยกำเนิด เคยรับราชการอยู่ในพื้นที่มานาน และได้เก็บหอมรอมริบเงินเดือน มาทำการสร้างบ้านทรงไทย ในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นมรดกของพ่อ-แม่มอบให้ จากนั้นได้สะสมวัตถุโบราณ-วัตถุล้ำค้า อาทิพระพุทธรูป-กำไล-เสี้ยนหมาก-คันโท-ลูกประคำ-พานเงิน-พานทอง-เกวียนเก่า -ตะเกียงเจ้าพายุโบราณ-เตารีดโบราณแบบต่างๆ-ไถ-คราดๆนา  และเครื่องสัมฤทธิ์ รูปภาพคุณย่าโม-ภาพเมืองโคราชในอดีต หรือแม้กระทั้งถ้วยชามเครื่องสังคโลก จากเมืองสุโขทัย หรือแม้จากประเทศเพื่อนบ้าน  ที่หาดูได้ยาก ในภาวการณ์ปัจจุบันนี้ มาเก็บรวบไว้ไม่ให้สูญหายไปจากเมืองหญิงกล้าย่าโม และสูญหายไปจากผืนแผ่นดินไทย โดยพี่เปี้ยก ตั้งเจตนาเพียงต้องการ ให้บ้านทรงไทยของตนเองแห่งนี้ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้วัตถุโบราณ-วัตถุล้ำค้า ของเมืองไทย โดยเฉพาะเมืองประตูหน้าด่านสู่ภาคอีสาน “นครราชสีมา“ ให้อนุชนรุ่นหลังๆ นิสิต-นักศึกษา-นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ศึกษา ให้เกิดความรัก-หวงแหน และเกิดความภาคภูมิใจ กับมรดกล้ำค้า ของผืนแผ่นดินไทยของเราให้คงอยู่สืบต่อไป   หากท่านผู้ชมท่านใดสนใจเข้าศึกษาและแวะชม “บ้านมรดกถิ่นฐานไทย แห่งเมืองหญิง” กล้านี้ โดยสามารถติดต่อพี่เปี้ยก เจ้าของบ้านใจดีนี้ได้ตลอดเวลาที่ 085-6115899

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   สั่งดำเนินคดีกับโรงสีข้าวเวียนเทียนข้าวไปจำนำโรงสีอื่นขั้นเด็ดขาด  หลังพบโรงสีทุจริตข้าวเปลือกหายไปกว่า 600 ตัน

 นายพรศักดิ์     เจียรณัย    ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   กล่าวถึงพฤติกรรมโรงสีข้าวที่มีพฤติกรรมทุจริตการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลว่า  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ  ได้แก่ โรงสีข้าวนพภร  ตำบลโนนแดง  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  มีการทุจริตโครงการจำข้าวเปลือก ตั้งแต่เริ่มรับจำนำข้าวนาปรัง เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยได้นำข้าวของเกษตรกรที่นำมาจำนำ แล้วซื้อใบรับรองสิทธิ์ การขึ้นทะเบียนของเกษตรกร ที่ข้าวของตนเองนำไปขายให้กับโรงสีเอกชนหมดแล้ว ไม่มีข้าวนำมาจำนำ   แล้วนำข้าวเปลือกจากการรับจำนำขนไปจำนำยังฉางข้าวรับจำนำข้าวแห่งอื่น ซึ่งได้มีการแจ้งให้ทาง อคส.คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ทราบแล้ว  ข้าวเปลือกหายไปรวมกว่า 14 % หรือประมาณ  621 ตัน  มีข้าวสารที่ได้รับการสีแปรแล้วรวมอีกกว่า 129 ตัน มูลค่าในเบื้องต้นรวมกว่า 11 ล้านบาท. 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  อัญเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ ร้อยเอก สันติ  ตะเภาพงษ์   ซึ่งเสียชีวิตจากความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี   

ที่  วัดบ้านไผ่เวฬุวนาราม  ตำบลเมืองเก่า  อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี    นางสาว สุจิตรา  พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  อัญเชิญพวงมาลาหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์รวม 12 พวง วางหน้าหีบศพ  ร้อยเอก สันติ  ตะเภาพงษ์   สังกัดศูนย์สันติสุข  ค่ายอิงคยุทธบริหาร  จังหวัดปัตตานี  ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด บนถนนสาย 43 บริเวณ หมู่ 6 ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  ที่ผ่านมา  ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ครอบครัว ตะเภาพงษ์เป็นล้นพ้น  

กองบัญชาการช่วยรบที่  2 ค่ายสุรนารี ประกอบพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้ไปบูรณะปฎิสังขรณ์พระอุโบสถ ที่ชำรุดทรุดโทรมใช้ปฎิบัติศาสนกิจ ของพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน

 ที่ วิหารวัดอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท จีระศักดิ์     ชมประสพ  แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการทหารหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 2  และพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอถวายผ้าป่าสามัคคี ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อนำรายได้จำนวนทั้งสิ้น  7 แสน 4 พัน 1 ร้อย 57 บาท ไปไปปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ที่ใช้ปฏิบัติศาสนกิจ ของพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน  ที่หลังคาผุพัง ชำรุดทรุดโทรมเสียหาย.

ที่ จังหวัดยโสธร  เกิดเหตุคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์ สังหารโหดเจ้าของร้านสังฆภันฑ์หญิง วัย 54 ปี  เสียชีวิต

  เกิดเหตุสังหารโหดเจ้าของร้านสังฆภัณฑ์ ชื่อ ร้าน ฮั่วเฮง  จำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์  ถนนรัตน์เขต   เทศบาลเมือง  จังหวัดยโสธร   โดยภายในร้านข้าวของ ถูกรื้อค้นกระจัดกระจาย  และผู้ถูกทำร้าย  คือ นางนงค์เยาว์  ชวลิตร อายุ 54 ปี  ถูกคนร้ายทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา   ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิฐานไว้  3  ประเด็น  ได้แก่  อาจเป็นการฆ่าชิงทรัพย์  เพราะผู้ตายนั่งขายของอยู่ที่ลับคนเดียว หรือ มีขัดแย้งกันภายในครอบครัว และการขัดแย้งการชำระค่าวัสดุ เครื่องอัฐบริขาร  ซึ่งคาดว่าจะสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ภายใน 7  วัน

ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 อำนาจเจริญ  เร่งระดมกำลังพลซ่อมแซมบ้านเรือนราษฏรผู้ประสบวาตภัย จำนวน 121 หลังคาเรือน   ที่ อำเภอชานุมาน 

  พันเอกสงคราม    ขุมทอง    ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51  สำนักงานพัฒนาภาค  5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   กองบัญชาการกองทัพไทย     จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือราษฎรจำนวนกว่า 30 นาย เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายที่   บ้านบุ่งเขียว และ  บ้านบุ่งสมบัติ  ตำบลโคกโก่ง  อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ    ซึ่งประสบเหตุวาตภัยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 121  หลังคาเรือน และโรงเรียนได้รับความเสียหาย  1 แห่ง  จำนวน  4  อาคารเรียน ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นวันที่ 3 แล้วโดยการช่วยขนย้ายสิ่งของ และเศษซากปรักหักพังและนำกำลังพลช่วยกันซ่อมมุงหลังคา   สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านและนักเรียนเป็นอย่างมาก

  นอกจากนั้นที่  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ   ได้เกิดพายุหมุนพัดกระหน่ำขึ้นอีกระลอก  ที่ บ้านนาแต้   ตำบลนาแต้  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายจำนวน 13 หลังคาเรือน   ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบลงพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 

จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออก จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน และเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556

  เริ่มที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เวทีหาทางออกยาเสพติด อำเภอวังน้ำเขียว เทิดไท้องค์ราชินี-องค์ราชัน ” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ”      โดยได้มอบธงสัญลักษณ์และป้ายหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดให้แก่ผู้นำชุมชน-ผู้นำหมู่บ้าน  จำนวน 63 หมู่บ้าน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการในระดับจังหวัด และยังคงเหลืออีก 21 หมู่บ้าน ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  

  ด้านนายวีระวัฒน์       ชื่นวาริน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานเปิดงาน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เทิดไท้ 81 พรรษา มหาราชินี  โดยมีกลุ่มพลังมวลชน กว่า 2,000 คน เข้าร่วมเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด จากสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ ฯ ไปตามถนนสายหลัด เพื่อให้ประชาชน-เยาวชน-นักเรียน-นิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเข้ามาเป็นพลังแผ่นดิน ในการป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากประเทศเรา โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำกลุ่มพลังมวลชน กล่าวคำปฏิญาณตน และดื่มน้ำสาบานตนตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ว่า จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในฐานะผู้ค้า และผู้เสพ

 ส่วนนายสุทธินันท์     บุญมี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี      เป็นประธานเปิดขบวนรณรงค์ คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดปี 2556 ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีกลุ่มพลังมวลชน-นักเรียน- นักศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่ง และทุกภาคส่วนราชการตลอดจนชมรมรถจักรยาน กว่า 200 คัน -ขบวนรถจักรยานยนต์ช๊อปเปอร์ 100 คัน รณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆในเขตรอบเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ร่วมเป็นพลังต่อต้านยาเสพติด และสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ทุกคนต้องมีส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันทั้งในครอบครัว-ชุมชน และสังคม

 

 และที่โรงเรียนชุมชนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนคราชสีมา พระอาจารย์พินทุ  มหาปัญโญ  ได้จัดอบรมธรรมะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงผลเสียของยาเสพติดที่มีต่อสุขภาพ-ชุมชน และประเทศชาติ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีนี้25-06-2013

clock มิถุนายน 25, 2556 11:32 by author Administrator

 

สุริยัน  ส.รุ่งวิสัย แชมป์โลก WBC ASIA รุ่นแบนตัมเวท 118 ปอนด์ เลือดเนื้อเชื้อไขชาวจังหวัดนครราชสีมา สามารถป้องกันแชมป์ในบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการชนะคะแนนผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ ในศึก M-150 กำปั้นสะท้านโลก วันคล้ายวันสถาปนากองบิน 1 ครบ 77 ปี

 โดยศึก M-150 กำปั้นสะท้านโลก วันคล้ายวันสถาปนากองบิน 1 ครบ 77 ปี จัดขึ้นที่ ห้อง MCC-HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอล์ล นครราชสีมา มีนายสุวัจน์    ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดการแข่งขัน การชกมวยป้องกันแชมป์โลก  WBC ASIA รุ่นแบนตั้มเวท 118 ปอนด์ ของสุริยัน   ส.รุ่งวิสัย เลือดเนื้อเชื้อไขชาวจังหวัดนครราชสีมา กับผู้ท้าชิงจากประเทศฟิลิปปินส์ “ เรนซ์   ลากัส “ ท่ามกลางแฟนหมัดมวย เข้าชมและเชียร์ขวัญใจชาวไทย จนเต็มความจุ ตลอดการชกสุริยัน   อาศัยความได้เปรียบของรูปร่าง และการใช้หมัดแย็บซ้ายที่แม่นยำเป็นหมัดนำ สลับกับการชกเข้าลำตัว-ใบหน้าของผู้ท้าชิงหลายครั้ง จนครบ 12 ยก สุริยันต์    ส.รุ่งวิสัย ก็ไม่สามารถน๊อค ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ได้ ทำได้แค่เอาชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์ 119 ต่อ 109-120-108 และ 119 ต่อ 109 คะแนน .          

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมนักเรียนหลักสูตรเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา ประจำปี 2556 

 นายสุทธินันท์   บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา ประจำปี 2556 แก่นักเรียนโรงเรียนลือคำหาญ จำนวน 110 คน เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ มีจิตสำนึกและอุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความรัก ความสามัคคี ให้ความเชื่อมั่นศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามต่างๆ การอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวิทยาการที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย/ สถาบันพระมหากษัตริย์ /การมีส่วนร่วมต่อความมั่นคงในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังสอดแทรกหลักสูตรการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตาม การอบรมครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่นักเรียน และเยาวชน จะได้นำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกัน สามารถเผชิญกับปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืน.  

ผู้ประกอบการโรงสีข้าวส่งออกในจังหวัดนครราชสีมา  เผยการรมยากำจัดมอดในข้าวสารของข้าวไทยที่ส่งออก ไม่ส่งผลกระทบกับการส่งออกข้าวไปขายในทวีปยุโรป          

 นายหัสดิน  สุวัฒนะพงศ์เชฏ  ประธานผู้ประกอบการโรงสีจังหวัดนครราชสีมา และผู้ประกอบการโรงสีเอกวัฒนาพืชผล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงกรณีการใช้ยารมข้าวสารว่าเพื่อขจัดมอดแมลงในข้าวสารว่า ในปัจจุบันโรงสีข้าวหลังจากรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา และนำมาสีและแปรรูปเมล็ดเป็นข้าวสารบรรจุถุง  ขนาดตั้งแต่  1 กิโลกรัม จนถึง 25 กิโลกรัม  ก่อนส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ในทวีปยุโรป อาทิ ประเทศเยอรมันนี และเนเธอร์แลนด์   ซึ่งจะต้องทำการรมยาข้าวสารทุกครั้ง เพื่อขจัดมอดและแมลงในข้าวสารและจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งทางโรงสีข้าวต้องทำการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการรมยากำจัดมอดและแมลง เนื่องจากระยะเวลาส่งมอบสินค้าจากต้นทางไปยังตลาดผู้ค้าต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนจึงจะถึงมือคู่ค้า และจากกรรมวิธีการกำจัดมอดดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการสั่งซื้อข้าวบรรจุถุงของประเทศไทยแต่อย่างใด ขณะเดียวกันผู้ประกอบการโรงสีต้องทำตามมาตรฐาน เพื่อรักษาฐานตลาดลูกค้า ถึงอย่างไรก็ตามยังเชื่อว่าหากผู้บริโภคซื้อข้าวบรรจุถุงที่วางขายตามห้างสรรพสินค้า หากพบตัวมอดหรือแมลงนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นข้าวที่ปราศจากการใช้สารเคมีรมยาเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร

 ซ้อนชื่อ นายหัสดิน  สุวัฒนะพงศ์เชฎ   ปธ.ผู้ประกอบการโรงสีจังหวัดนครราชสีมา             

มณฑลหารบกที่ 21 จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มพูนทักษะด้านอาชีพเสริมรายได้ ให้แก่สมาชิกแม่บ้านของกำลังพล

 พันเอก(หญิง) จริญญา ทองพิลา ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลหารบกที่ 21 จังหวัดนครราชสีมา ได้นำคณะชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 21 อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และก๋วยเตี๋ยวหลอด ให้กับแม่บ้านครอบครัวกำลังพล ภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองบัวรอง อำเภอเมืองนครราชสีมา  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวของกำลังพลให้มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง  ซึ่งเป็นการยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีภายในชุมชนบ้านพักทหารให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วย.  

เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เข้าไปมอบช่วยเหลือประชาชน 2 หมู่บ้าน ตำบลโคกก่ง ที่บ้านเรือนถูกพายุพัดได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา 

 นางนิภาภรณ์     ชื่นวาริน    นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายธีระยุทธ   จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนในจังหวัด ได้นำถุงเครื่องอุปโภค-บริโภค-เครื่องเวชภัณฑ์   และอุปกรณ์การก่อสร้าง จำนวน 242 ชุด เข้าไปมอบให้กับประชาชนบ้านบุ่งเขียวและบุ่งสมบัติ ที่บ้านเรือนถูกพายุพัดพังเสียหายเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น ขณะที่กำลังทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 และทหาร นพค.51 จังหวัดอำนาจเจริญ  ยังคงเร่งทำการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้เข้าไปอาศัยอยู่ และใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ส่วยนประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และอย่างระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม กล่าวขอบคุณทหารทุกนาย ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์ของภัยธรรมชาติ ทังในยามวิกฤติ รวมทั้งในภาวะปกติ.                                        

คุยข่าว 10 โมงเช้า ที่จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านหลายคนต่างได้บุกเข้าไปสำรวจที่ต้นมะม่วงต้นหนึ่ง ซึ่งมีลักษณธที่แปลก จะแปลกอย่างไรนั้น ไปติดตามชม ครับ/ค่ะ. 

 ต้นไม้มะม่วงที่ว่านี้ เกิดอยู่ใกล้กับบ้านพักของนายประดิษฐ์   การุญรัตน์ นายสถานีรถไฟอุบลราชธานี บ้านเลขที่ 144 หมู่ 2 ���ำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ โดยมีต้นมะม่วงสูงประมาณ 10 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาปกคลุมทั่วบริเวณ แต่เมื่อสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่กลางลำต้น  จะพบที่เปลือกมีลักษณะ  คล้ายกับใบหน้าของผู้ชาย  มีใบหน้าอิ่มเอิบ ยิ้มแย้มแจ่มใส โผล่ให้เห็นอย่างชัดเจน นายประดิษฐ์   นายสถานีรถไฟอุบลราชธานี เล่าว่า เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา  ตนเองได้ทำการก่อสร้างโรงจอดรถภายในบ้านพัก  และได้ใช้มีดพร้าทำการตัดหญ้าที่รกชัน ขณะเดียวกันนั้น ได้มองขึ้นไปที่ต้นมะม่วงต้นดังกล่าว ก็พบกับเปลือกมีลักษณะคลเยใบหน้าผู้ชายยิ้มแยม-แจ่มใส จึงได้ไปบอกเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน หลังจากนั้นก็มีผู้เดินทางเข้ามาพิสูจน์กันอย่างไม่ขาดสาย รวมทั้งบางคนก็นำธูป-เทียนมากราบไหว้ เช่นเดียวกับหลายๆเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น เพื่อขอเลขเด็กงวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ครับ/ค่ะ.                       

ทัพหนอนกระทู้ระบาด บุกลงกัดกินต้นข้าวของเกษตรกร  ใน 2 อำเภอ จังหวัดสุรินทร์  ได้รับความเสียหายหลายร้อยไร่ ขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรชาวนา จังหวัดนครราชสีมา เริ่มยืนต้นตาย หลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

 เกษตรกรชาวนาในเขตตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังนาข้าวถูกหนอนกระทู้ บุกกัดกินทำลายเสียหายหมดไปหลายร้อยไร่ และยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลให้การช่วยเหลือ หรือมาให้ความรู้ แนะนำวิธีในการกำจัดตัวหนอนที่กำลังทำลายต้นข้าว แก่เกษตรกรเลย   นายสุชาติ      กมลบูรณ์  ผู้ใหญ่บ้านโคกนาสาม หมู่ที่ 1 กล่าวว่า นาข้าวของตนถูกหนอนกัดกินเสียหายไปประมาณ 52 ไร่ โดยเริ่มระบาดลุกลามมาจาก ตำบลตานี และขณะนี้กำลังระบาดไปยัง ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดเป็นบริเวณกว้าง เพราะทาง อบต.ไม่มีงบประมาณที่จะมาช่วยเหลือ และในพื้นที่ไม่เคยมีการระบาดหนักของหนอนกระทู้ในลักษณะนี้มาก่อน          จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาช่วยเหลือ หรือมาให้คำแนะว่าจะทำอย่างไรกับหนอนกระทู้ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

 ส่วนเกษตรกรชาวนาตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง มานานนับเดือน ส่งผลทำให้ต้นข้าวที่เกษตรกร ได้ลงทุนปักดำเอาไว้ ขาดแคลนน้ำไปหล่อเลี้ยง และเริ่มยืนต้นตายเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ด้านนายกิติกุล เสภาสีราภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย ได้สั่งการให้เปิดประตูเขื่อน ระบายน้ำ ช่วยเกษตรกรชาวนาในอำเภอพิมายและอำเภอชุมพวงแล้ว แต่ก็ยังไม้เพียงพอกับพื้นที่เพาะปลูก.

กำลังทหารสังกัดกองร้อยทหารพรานที่ สนธิกำลังกับชุดเฉพาะกิจตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจยึดไม้พะยูง ขณะกำลังลำเลี้ยงไปทิ้งที่หน้าผาติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งให้กับนายทุน

 เจ้าหน้าที่ทหารพราน สังกัดกองร้อย 2601 สนธิกำลังกับชุดเฉพาะกิจตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนธิกำลังออกลาดตระเวน บริเวณป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก เขตพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว ใกล้แนวเทือกเขาพนมดงรัก ฝั่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่พบตอไม้พะยูงถูกลักลอบตัดเป็นจำนวนมาก ใกล้กันพบกลุ่มคนร้ายประมาณ 5-7 คน กำลังลักลอบขนย้ายไม้พะยูงแปรรูป จำนวน 6 ท่อน/เหลี่ยม มากองรวมกันไว้ เพื่อเตรียมขนย้ายไปบ้านโนนแดง เมืองสุกุมาลย์ แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กลุ่มผู้ลักลอบขนไม้พะยูง เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ จึงได้วิ่งหลบหนีเข้าป่าไป เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำไม้ของกลางทั้งหมดลงมาได้ เนื่องจากระยะทางเป็นเทือกเขาสูงชัน จึงได้ทำการเผาทำลายไม้พะยูงทั้งหมดทิ้ง เพื่อป้องกันกลุ่มขบวนกาลักลอบค้าไม้พะยูง  กลับเข้ามาขนย้ายไม้หนีไป.

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เร่งออกรณรงค์และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคไข้เลือดออก

 นายภูมิสิทธิ์   วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนกออก เจ้าหน้าที่ อสม. นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ออกร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันปฏิบัติตามหลัก 4 ป. คือ 1.ปิด หากภายในบ้านมีโอ่ง ให้ปิดฝาโอ่งให้มิดชิด โอ่งที่ไม่ได้ใช้ ให้คว่ำไว้เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ของยุงลาย 2.เปลี่ยน ต้องหมั่นเปลี่ยน น้ำในแจกันดอกไม้ หรือขาตู้กับข้าว ทุกๆ สัปดาห์ 3.ปล่อย หากเป็นไปได้ให้ปล่อยและเลี้ยงสัตว์ประเภทต่าง ๆ ที่กินลูกน้ำยุงลายเป็นอาหาร อาทิ ปลาหางนกยูง ในโอ่งน้ำ บ่อน้ำ หรืออ่างบัว  4.ปรับปรุง ให้ทุกบ้านในชุมชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณบ้านไม่ให้มีแหล่ง เพาะพันธุ์ของยุงลาย ส่วนเจ้าหน้าที่กองระบาดวิทยา และเจ้าหน้าที่กองการช่าง เทศบาลนคร นครราชสีมา ได้นำรถตักโกย-รถฉีดน้ำ และรถเก็บขยะ ลงไปทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลพร้อมกัน 20 จุด ทั้งนี้น���กจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ที่เกิดจากเศษสิ่งปฏิกูล ไหลลงไปอุดตันทางไหลของน้ำในช่วงฤดูฝน ยังเป็นการตัดวงจรการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในจุดที่มีน้ำขังในท่อระบายน้ำอีกทางหนึ่งด้วย.   

ตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว จับกุม 2 พี่น้องชาวไร่ หวังรวยทางลัด ลักลอบค้ายาบ้า ได้ของกลางหลายรายการ พร้อมขยายผลทำการยึดทรัพย์

 นายวิเชียรและนายวิชัย  ด่านรักษา  2 พี่น้องชาวไร่ อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 15 บ้านมิตรสัมพันธ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวน สอบสวนตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ ซ้อนแผนเข้าทำการล่อซื้อยาบ้า กับผู้ต้องหาทั้ง 2 หลังสืบทราบว่า ลักลอบค้ายาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่น รวมทั้งเกษตรกรชาวไร่-ชาวสวน ในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์ โดยได้นัดส่งมอบยาบ้ากันที่บ้านเขามะกา อำเภอเมือง ต่อมานายวิเชียร และนายวิชัย   ได้ขับรถยนต์เก๋ง สีดำหมายเลขทะเบียน ฌห-9948 กรุงเทพมหานคร  วิ่งเข้ามา พร้อมนำของกลางยาบ้า จำนวน  1,714 เม็ด  ส่งมอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้เข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้  ผู้ต้องหาทั้ง 2 คน รับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้มีอาชีพทำไร่ทำสวน แต่ประสบปัญหาขาดทุน จึงหันมาค้ายาบ้าแทน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาฉกรรจ์ จึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไป พร้อมกันนี้ได้ทำการยึดทรัพย์ของผู้ต้องหาทั้ง 2 ตน ประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ 4 คัน-รถยนต์เก๋งอีก 1 คัน-รถไถ่นา  2 คัน-  สร้อยคอทองคำ และสร้อยข้อมือ น้ำหนักประมาณ 20  บาทด้วย.

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เรียกประชุมส่วนราชการในการเตรียมความพร้อมเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก รอบใหม่วันที่ 30 มิถุนายนนี้ คุมเข้มไม่ให้เกิดการฉวยทุจริตในการรับจำนำข้าวเปลือกจาก         

 นายพรศักดิ์   เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ    ประชุมส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในการรับจำนำข้าวเปลือก รอบใหม่ ประกอบด้วยนายอำเภอทุกอำเภอ- พาณิชย์จังหวัด-เกษตรจังหวัด- ธกส.และ เจ้าหน้าที่ของ อคส. เพื่อซักซ้อมในการที่จะเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 หลังจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. ให้ปรับราคาจำนำข้าวเปลือกจ้าว 100% จากราคาตันละ 1 หมื่น 5 พันบาท เป็นราคาตันละ 1 หมื่น 2 พันบาท ซึ่งจะมีผลในวันที่ 30 มิถุนายนที่จะถึงนี้ สำหรับจังหวัดชัยภูมิ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555/56 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2556 จำนวน 35,932 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 104,400 แสนตัน มูลค่า 1,899 ล้านบาท         โดยในที่ประชุมได้เน้น มาตรการป้องกันปัญหาการทุจริต-การออกตรวจสอบโกดังกลาง และโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการ ระดับจังหวัด  หากพบการทุจริตในการจำนำข้าวให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญาโดยเคร่งครัด  ให้มีการตรวจสอบใบประทวน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรอย่างรอบคอบ รัดกุม เป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรนำมาจำนำที่แท้จริง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จากการตรวจสอบที่ผ่านมา ในเบื้องต้นพบมีโรงสีข้าวแห่งหนึ่ง ที่อำเภอบ้านเขว้า มีพฤติกรรมในการทุจริต โดยได้นำข้าวเปลือกที่รับจำนำไว้ ไปจำนำอีกทอดหนึ่ง ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบ หากพบมีหลักฐานการทุจริตชัดเจน จะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญากับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

ทหารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงเร่งทำการซ่อมแซมบ้านพัก ให้กับประชาชน 2 หมู่บ้านที่ถูกพายุพัดเสียหายที่ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวันที่ 2  ขณะที่แม่ทัพภาคที่ 2 สั่ง

 กำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารช่าง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี และกำลังทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 60 นาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้นำอุปกรณ์ช่าง เข้าไปช่วยซ่อมแซม ด้วยการตอกตะปูฝาบ้าน – หลังคาบ้าน และยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกของประชาชน ที่บ้านเรือนประชาชนที่ถูกพายุพัดเสียหาย ที่บ้านบุ่งสัมพันธ์  ซึ่งเป็นวันที่ 2  หลัง จากที่กำลังเจ้าหน้าที่ ได้เข้าซ่อมแซมช่วยเหลือประชาชน ที่บ้านบุ่งเขียว ตำบลโคกโก่ง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 50 หลังคาเรือน ส่วนที่เหลืออีก 47 หลังคาเรือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย และลดรายจ่ายค่าจ้างช่าง เข้ามาซ่อมแซมบ้านพักให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดในครั้งนี้

 ทางด้านพลโท จีระศักดิ์   ชมประสพ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนการช่วยเหลือบุคคล-การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ของกำลังทหารกรมทหารราบที่ 16  ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร ถึงการเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน ในช่วงฤดูฝน ว่า ได้สั่งการให้หน่วยทหารขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 2 ทั้งมณฑลทหารบก-จังหวัดทหารบก ที่มีที่ตั้งอยู่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เตรียมกำลังทหาร-ยุทโธปกรณ์ สำหรับให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ประสานการปฏิบัติกับทางจังหวัด ตลอดจนให้ทหารมีการเฝ้าระวังจังหวัดที่อยู่ติดลำน้ำสายหลักเป็นพิเศษ จากปัญหาการถูกน้ำท่วมฉับพลัน. 

นายอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เตือนประชาชนทั้งชาวไทย และ สปป.ลาว ระวังอุบัติเหตุจากการโดยสารทางเรือข้ามฟาก หลังจากมีฝนตกหนัก ทำให้ระดับน้ำโขงสูงขึ้น และไหลเชี่ยว

 นายชัยวัฒน์     ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ  กล่าวว่า ในระยะนี้ในพื้นที่อำเภอชานุมาน มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ประกอบกับมีน้ำเหนือจากจังหวัดนครพนม-มุกดาหาร-บึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย ไหลลงมาสมทบ ส่งผลทำให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้เตือนประชาชนทั้งชาวไทย และชาวเมืองไชยภูทอง แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว  ที่โดยสารทางเรือไปมาหาสู่ และทากรค้าขายระหว่างกัน ซึ่งในแต่ละวัน จะมีมากกว่า 200 คน  ให้ระวังอุบัติเหตุ จากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราดในร่องน้ำลึก รวมทั้งอุบัติเหตุจากเรือชนหินโสโคก  ซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บได้. 

 24-06-2013

clock มิถุนายน 24, 2556 15:01 by author Administrator

เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เดินทางสอบถามข้อมูล กรณีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ฟาร์มสุกร ส่งบริษัทชื่อดัง จนทำให้ลุกสุกรตายเป็นจำนวมมาก เพื่อให้การช่วยเหลือ

 โดยเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.สาขากบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทาง เข้าไปสอบถามข้อมูลกับนางสมจิตร  ประกอบยา อยู่บ้านเลขที่  44/1  หมู่ที่  12  ตำบลวังดาล   ซึ่งได้เปิดทำฟาร์ม “ หมูสมจิต 2 “ รับจ้างเลี้ยงสุกรพันธ์เนื้อ ส่งให้กับบริษัท  เบทาโกร จำกัด  สาขาปราจีนบุรี  จำนวน  1,474  ตัว  หลังเกิดเหตุไฟลุกไหม้ จนทำให้ลูกสุกร ถูกไฟคลอกตายเป็นจำนวนมากเมื่อวานนี้(23)  เพื่อหาทางช่วยเหลือกับนางสมจิตร ในฐานะลูกค้า  ที่ยื่นเรื่องขอกู้เงินมาลงทุนกับธนาคาร โดยจะมีการนำข้อมูลเสนอ ให้กับผู้บังคับบัญชาในการหาทางช่วยเหลือ และลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้ารายนี้ต่อไป ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ของบริษัท เบทาโก จำกัด สำงานใหญ่ ได้ลงมาตรวจสุขภาพ รวมทั้งรักษาลูกสุกรที่ถูกไฟไหม้ตามลำตัว พร้อมทั้งคัดแยกลูกสุกร ที่มีบาดแผลเล็กน้อย ไปเลี้ยงไว้ในคอกอื่นๆ และตั้งแต่เกิดเหตุถึงไหม้ขึ้น จนถึงวันนี้   มีลูกสุกรทยอยตายไปแล้ว   230  ตัว จากจำนวนทั้งสิ้น  1,474  ตัว  ซึ่งทางพนักงานของฟาร์ม หมูสมจิตร 2  ได้นำซากสุกรที่ตายบรรจุในถุง เพื่อนำไปฝังกลบทำลาย ตามกรรมวิธี ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ให้คำแนะต่อไป.

เจ้าหน้าที่ปิดน้ำตกธารทิพย์ ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปเล่นที่น้ำตกอย่างเด็ดขาด หลังมีนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนคำเตือนของเจ้าหน้าที่เข้าไปเล่นน้ำ แล้วเกิดน้ำป่าจากเขาใหญ่ไหลหลาก 

 จากกรณีที่ได้เกิดเหตุน้ำป่าจากเทือกเขาใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมที่บริเวณน้ำตกธารทิพย์  หมู่ที่  10   ตำบลหนองแก้ว  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   ขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังนั่งเล่นน้ำตก ทำให้นักท่องเที่ยว รวม 11 คน  ไม่กล้าเดินผ่านกระแสน้ำจึงได้ถอดเสื้อ  และอุปกรณ์ที่ติดตัวมาผูกติดกัน  ใช้เป็นแนวเชือกข้ามฟาก  ปรากฏว่าจำนวนนักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านได้เพียง 10  ราย  เหลือเพียงรายเดียวคือนายวิทยา  พระภูมี  ไม่สามารถเดินข้ามได้เนื่องจากกระแสน้ำป่าไหลแรงและสูงขึ้น  เพื่อนๆจึงได้โทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือไปยัง  เจ้าหน้าที่ป่าไม้  อปพร.  และเจ้าหน้าที่กู้ภัย  ให้นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือจนปลอดภัยนั้น  วันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่น้ำตกธารทิพย์  ปรากฏว่า ที่บริเวณทางเข้าถูกปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปเล่นที่น้ำตกดังกล่าว  จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องทราบว่า  ในช่วงวันธรรมดา  ทางเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอจึงต้องปิด  เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเล่นน้ำบริเวณน้ำตกธารทิพย์ดังกล่าว.  

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้ ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งของตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดให้มีการทอดแห หาปลาที่ปล่อยลงในสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน เพื่อนำรายได้ไปดำเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณูประโยชน์ ให้กับหมู่บ้าน นอกเหนือจากงบประมาณจากทางจังหวัด บรรยากาศเป็นอย่างไรไปชมครับ/ค่ะ.

  บรรยากาศที่สระน้ำโนนสงคราม บ้านใหม่นาดี หมู่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ เนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 20 ไร่ ก็เห็นจะแคบลงไปอย่างถนัดตา  เนื่องจากมีเซียนหาปลา และเซียนหาหอยขม มากกว่า 800 ชีวิต  ต่างก็ได้นำอุปกรณ์หาปลา ไม่ว่าจะเป็น แห-มอง(ตาข่ายสำหรับดักปลา)-สุ่ม-สวิง และอุปกรณ์หาปลาแบบอื่นๆ  เข้ามาทำการซื้อบัตร-ซื้อตั๋ว ในราคาบัตรละ 50 บาท กับคณะกรรมการ ของบ้านใหม่นาดี หมู่ 8  ลงหาปลาที่มีอย่างชุกชุม และถูกเลี้ยงไว้เป็นเวลานาน จนตัวโตได้ขนาดพอเหมาะ จึงได้เปิดให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ได้ลงหาปลา ทันทีที่เสียงนกหวีดดังขึ้น เซียนแห ทั้งหลายต่างวาดลาดลายฝีมือ ของตัวเองกันอย่างเต็มที่ ผลก็ปรากฏว่า เซียนหาปลา ต่างก็ไม่ผิดหวัง เพราะมีปลาหลายหลายชนิด อาทิ ปลานิลตัวเขื่อง-ปลากด-ปลากลาย-ปลาสะหวาย-ปลาช่อน-ปลาหมอ-ปลาขาว-ปลาสูต-ปลาตะเพียน-ปลาดุก หรือแม้กระทั้งเจ้าปลาบึก โชคร้าย จำนวน 11 ตัว ที่ชาวบ้านได้ปล่อยเลี้ยงไว้ทั้งหมด 18 ตัว น้ำหนักตัวๆละไม่ต่ำกว่า 5 กิโลกรัมนี้ ก็ไม่สามารถหลบหนี พ้นเงื้อมมือเซียนแหไปได้ ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้าน ในหมู่บ้านดังกล่าว มาคอยรับซื้อถึงที่ โดยจะขายกันในราคามิตรภาพ กิโลกรัมละ 40-50 บาท หากเป็นปลาบึก น้ำหนักตัว 5 กิโลกรัมขึ้นไป ขายยกตัวโดยไม่ต้องผ่านการชั่งในราคาตัวละ 300 บาทขาดตัว ซึ่งก็ทำให้บรรยากาศคึกคัดเป็นอย่างมาก  คณะกรรมจัดการ ทอดแหของบ้านใหม่นาดี เล่าว่า งานนี้จัดขึ้นนอกจากจะเป็นการสร้างความรัก-ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวของหมู่บ้านใกล้เคียงของตำบลบ้านขามแล้ว ยังเป็นการจัดหารายได้ไปก่อสร้างศาลา เอสเอ็มเอล (SML) และถนนหนทาง ภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย โดยไม่ต้องรองบประมาณจากภาครัฐ ที่จะส่งเข้ามาช่วยเหลือ

ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง มีสืบสานประเพณี ที่นักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ จะเดินทางมาสัมผัสกับความสวยงามยิ่งใหญ่ ของขนบธรรมเนียม-ประเพณี-วัฒนาธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีนี้ จะเป็นประเพณีอะไร ไปติดตามพร้อมกัน ครับ/ค่ะ.

 ประเพณีสำคัญนี้ที่พุทธศาสนิกชน “ ชาวเมืองดอกบัวงาม ฯ อุบลราชธานี กับเมืองประตูหน้าด่านสู่ภาคอีสาน แห่งเมืองหญิงกล้า-ย่าโม-โคราช“นครราชสีมานั้นก็คือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556      

 เริ่มกันที่จังหวัดอุบลราชธานี ต้นตำรับของประเพณีอันดีงามนี้ ก่อนครับ/ค่ะ โดยท่านวันชัย  สุทธิวรชัย   ผู้ว่าราชการจังหวัด  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงความพร้อมการจัดงาน แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีนี้ ที่กำหนดจัดหนัก เต็มเดือนกรกฎาคมนี้เลยทีเดียว โดยในปีนี้กำหนดชื่องานว่าย้อนตำนาน 112 ปี สืบฮีตวิถี ชาวอุบลฯ ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี ” ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556 โดยภายในงานจะมีการจำลองภาพ ย้อนวิถีชีวิตของชาวอุบลฯ เมื่อ 112 ปี ตลอดจนพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นรถบุษบก เคลื่อนไปทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้พสกนิกร ได้ร่วมเฉลิมฉลอง และสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน-การเยี่ยมชุมชนแกะเทียน-การจัดแสดงเทียนนานาชาติ และการแห่ต้นเทียน ที่ผ่านการบรรจงเติมแต่งเทียน แบบแกะสลัก-ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ อย่างประณีตสวยงามอวดสายตานักท่องเที่ยว  มากกว่า 40 ต้น พร้อมขบวนแห่-ขบวนเซิ้ง-ขบวนฟ้อนรำ ของชาวคุมวัดต่างๆ อีกกว่า 30 คณะ ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ/ค่ะ.

 ด้านนายวินัย      บัวประดิษฐ์  พ่อเมืองแห่งเมืองหญิงกล้า-ย่าโม ประตูหน้าด่านสู่ภาคอีสาน นครราชสีมาพร้อมด้วยร้อยตรีหญิงระนองรักษ์    สุวรรณฉวี นายก อบจ. และนายสุรวุฒิ    เชิดชัย นายกเล็กเทศบาลนคร นครราชสีมา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สานใจกันเป็น 1 เดียว จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคมอย่างยิ่งใหญ่-อลังการงานสร้างภายใต้ชื่อ “ เสริมบุญ-สร้างบารมี แห่เทียนโคราช ประจำปี 2556 “  โดยจะมีเทียนพรรษาที่ผ่านการแกะสลัก และเทียนแบบติดพิมพ์ โดยฝีมือช่างที่ชำนาญงาน บรรจงเติมแต่งต้นเทียนน้ำหนัก หลายสิบตัน ไว้อวดสายตานักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้

คุยข่าว 10 โมง วันนื้เราจะพาไปพบกับร้านสะดวกซื้อ ที่จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเปิดเป็นจุดกระจายสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ที่จังหวัดนครราชสีมา    

 โดยร้านโอทอปที่ว่านี้  ชื่อว่า ร้านโอทอปชุมชนยิ้มตั้งอยู่ที่ บ้านด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้า โอทอปแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยภายในร้านจะมีสินค้าโอทอป ขึ้นชื่อในจังหวัด อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา-ตุ๊กตาหลากหลายรูปแบบ ที่มีการแต่งเติมสีสันที่สวยงามวางจำหน่ายแล้ว  ยังได้นำสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล จากจังหวัดอื่น ๆ ที่ขึ้นชื่อมาวางจำหน่ายอีกด้วย เช่น  กล้วยตากจากจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น มาวางจำหน่ายด้วย โดยภายในร้านมีความสะดวกสบายไม่แพ้ ร้านสะดวกซื้อ  เลยทีเดียว แต่จะเน้นขายสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่แตกต่างแปลกออกไปก็คือมีการจำหน่วยเครื่องมือการเกษตร อาทิ เครื่องสูบน้ำตลอดจน ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อมาวางจำหน่ายให้กับประชนในท้องถิ่นอีกด้วย  ทั้งนี้เพื่อกระจายสินค้าที่เกิดจาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างยั่งยืน.

แม่ทัพภาคที่ 2  ประกอบพิธีถวายเครื่องบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรม ของเจ้าพระยาบดินทร์เดชา สิงห์ สิงห์เสนี ที่กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร

 พลโท จีระศักดิ์    ชมประสพ  แม่ทัพภาคที่ 2  เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการทหาร หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดยโสธร ประกอบพิธีถวายเครื่องบวงสรวง-เครื่องสักการะแด่ดวงวิญญาณ และประกอบพิธีถวายภัตราหารเช้า ตลอดจนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรม ของเจ้าพระยาบดินทร์เดชา สิงห์  สิงห์เสนี ที่กรมกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทร์เดชาจังหวัดยโสธร ทั้งนี้เพื่อถวายแด่ดวงวิญญาณพระองค์ท่าน และน้อมรำลึกถึงคุณประโยชน์ อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติบ้านเมืองแสดงให้เห็นถึงความหกล้าหาญ เด็ดเดี๋ยว เป็นผู้มีสติปัญญาอันแหลมคม การต่อสู้ด้วยฝีมือการรบเป็นเลิศ ในความรักอธิปไตย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างชื่อเสียง  เกียรติยศ ปรากฏ เลื่องลือไกลเป็นประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ สำหรับอนุชนรุ่นหลังตลอดไป.

พบลูกระเบิด ชนิด เอ็ม 26 พร้อมใช้งาน ถูกนำมาวางซุกซ่อนไว้ข้างคลองน้ำ ใกล้กับร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เบื้องต้นสันนิษฐาน กลุ่มวัยรุ่น เตรียมนำมาแก้แค้นคู่อริ หรือนำมาทิ้งหนีความผิด ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งด่านตรวจเข้มระยะนี้

 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าไปทำการตรวจสอบ และนำยางรถยนต์ ไปคอบป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกระเบิด ชนิดเอ็ม 26 หรือลูกระเบิดน้อยหน่า หลังไดรับแจ้งจากนายแอ๊ด     สืบค้าและนาย ประจักษ์  ช่างเชื่อง ชาวตำบลในเมือง ว่า พบลูกระเบิดดังกล่าว สภาพพร้อมใช้งาน ถูกนำทิ้งไว้ในป่าหญ้า ใกล้กับห้องหาร “สบายดีพิมาย “   ข้างคลองส่งน้ำของสำนักชลประทานพิมาย โดยนายแอ๊ด   เล่าว่า ขณะที่ตนเองกำลังทำการตัดหญ้า ใบพัดของเครื่องตัดไปถูกกับโลหะ จึงได้เดินไปดู และว่า เป็นระเบิด ชนิดเอ็ม 26 จึงเก็บไปวางไว้ที่ประตูเปิด-ปิด ทางระบายน้ำ ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมายมาตรวจสอบ ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สันนิษฐาน ว่า ระเบิดดังกล่าว อาจจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่น ที่เตรียมมาแก้แค้นคู่อริ หรือไม่ก็เป็นคนร้ายพกพามา เมื่อมาพบด่านตรวจ จึงได้ทิ้งลงป่าหญ้าเพื่อหนีความผิด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย  จะได้สืบสวนสอบสวนหาตัว ผู้ที่นำระเบิดมาทิ้งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

จังหวัดนครราชสีมา  เปิดจุดกระจายสินค้า โอทอป แห่งที่ 3 ของประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้า หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล จาก ทั่ว ทุกภูมิภาค สร้างรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

  นายประเสริฐ  บุญชัยสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม สาขาที่ 3 ด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปแห่งที่ 3 ของประเทศไทย  ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจชุมชน ด้วยการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่นำมาปรับใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ไปไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งสินค้าที่วางจำหน่ายประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์โอทอปจากแต่ละภูมิภาค และเครื่องมือทางการเกษตร เป็นต้นคาดว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ โดยตรงให้กับผู้ประกอบการสินค้า  โอทอป  ที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายไม่น้อยกว่า 200 ราย ทั่วประเทศสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท.

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี  จับ 2 วัยรุ่น       รับจ้างขนยาบ้าไปส่งให้กับลูกค้า ได้ของกลาง 19,000 เม็ด และยาไอซ์ 2 ห่อ ผู้ต้องหารับสารภาพทำมาแล้วหลายครั้ง

  โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากสายว่า จะมีการลักลอบขนยาเสพติด จาก อำเภอเขมราฐ  ไปส่งที่ จังหวัดศรีสะเกษโดยใช้เส้นทางผ่าน อำเภอตระการพืชผล ผ่าน อำเภอวารินชำราบ  จึงได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจดักซุ่ม ที่บริเวณ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง และพบรถยนต์  หมายเลขทะเบียน บง 7310 อำนาจเจริญ ตรงตามสายรายงาน จึงได้ส่งสัญญาณขอตรวจค้น  รถคันดังกล่าวมีนายเอกพงศ์      จิตสว่��ง ชาวตำบลเมืองดง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ขับขี่และนายวินัย   โยธี นั่งข้างคนขับ พบกระเป๋าสะพายสีดำ บรรจุยาบ้าในห่อพลาสติกสีฟ้า จำนวนทั้งสิ้น  19,000 เม็ด และยาไอซ์ 2 ห่อ ผู้ต้องหารับสารภาพว่า  ได้รับว่าจ้างจากชายไม่ทราบชื่อ ให้นำยาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าคนหนึ่งที่สั่งซื้อที่จังหวัดศรีสะเกษ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้  ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  ตามโครงการเทิดไท้องค์ราชันย์ ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน 

   ที่บ้านผักหวาน  หมู่ที่ 1 ตำบลถนนหัก  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หม่อมราชวงศ์  จิราคม  กิติยากร  ประธานกิตติมศักดิ์โครงการเทิดไท้องค์ราชันย์ ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน  เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับทหาร ตำรวจ และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย กลุ่ม ที่ 3 บัญชี 3 ภาคอีสาน  ตามโครงการเทิดไท้องค์ราชันย์ ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่นำไปมอบให้กับ ตำรวจ ทหาร  และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ เงินสด จำนวน 500,000 บาท ข้าวสาร 100 กระสอบ น้ำดื่ม 5,000  แพ็ค หมอน/ที่นอน  1,000 ชุด และผ้าขาวม้า จำนวน 500 ผืน โดยได้มอบผ่าน ตัวแทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อไปดำเนินการมอบให้กับ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป.

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่อำเภอชานุมาน พร้อมเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนถนนหนทาง สิ่งสาธารณูประโภคให้แล้วเสร็จ

 นายวีระวัฒน์    ชื่นวาริน     ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่ ที่บ้านบุ่งเขียวและบ้านบุ่งสัมพันธ์ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน ช่วยเหลือทำการซ่อมแซมบ้านพักให้กับประชาชนหมู่บ้านดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบถูกพายุพัดได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 97 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โอกาสนี้คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ อบต.โคกก่ง ลงไปสำรวจตัวเลขความเสียหายที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อจะได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ให้กับผู้ประสบภัยต่อไป.

เกิดน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลหลาก บริเวณน้ำตกธารทิพย์ ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวติดอยู่บนเกาะกลางน้ำตก   เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำจุดอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าไปช่วยเหลือ

                               --ปล่อยภาพน้ำป่า/ช่วยชีวิต—

                                   (ประมาณ 5-7 วินาที)

  นี้เป็นภาพนาทีชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยประจำจุดน้ำตกธารทิพย์ และเจ้าหน้าที่ อปพร.อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้เกี่ยวแขนกัน เดินผ่ากระแสน้ำป่า ที่ไหลเชี่ยวกราด และรุนแรง ลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไปช่วยเหลือนายวิทยา   พระภูมี  อายุ  19   ปี  นักท่องเที่ยว  ที่ติดอยู่บนเกาะของน้ำน้ำตกธารทิพย์  ตำบลหนองแก้ว  อำเภอประจันตคาม   ข้ามฟากมาได้อย่างปลอดภัย   นายวิทยา    เล่าว่า ขณะที่ลงน้ำในน้ำตกธารทิพย์ และนั่งพักเหนื่อยบนโขดหิน พร้อมพวก อีก 10 คน ปรากฏว่า ได้มีน้ำป่าไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างรวดเร็ว และไหลแรง ทำให้กลุ่มเพื่อนที่อยู่ในร่องน้ำตื้น พากันวิ่งขึ้นฝั่งได้ เหลือเพียงตนเองคนเดียว ที่หนีขึ้นไปอยู่บนโขดหินที่โผล่ขึ้นมากลางลำน้ำ จากนั้นกลุ่มเพื่อนได้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ อปพร.และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยประจำจุดน้ำตกธารทิพย์ เข้ามาช่วยเหลือจนปลอดภัยดังกล่าว

 ทางด้านนายกฎษฎา หอมสุด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในระยะนี้บนอุทนยานฯ มีฝนตกหนักติดต่อกัน ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ จึงได้เตือนให้ระวังภาวะน้ำป่าไหลหลาก บนเขาใหญ่ 3 จุด คือน้ำตกเหวนรก-น้ำตกเหวสุวัต และการล่องแก่งที่แก่งหินเพิง รวมทั้งถนนสัญจรบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่สูงชันเป็นหุบเหว ซึ่งอาจจะเกิดการลื่นไถลได้ ในเบื้องต้นได้จัดเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยดังกล่าว รวมทั้งมีการติดตั้งเครื่องสัญญาณเตือนภัย ตลอด 24 ชั่วโมง.

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจอหอ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งด่านตรวจป้องกันอาชญากรรม ประจำวัน สามารถตรวจยึดยาบ้า จำนวน 8  แสนเม็ด และยาไอซ์ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เตรียมส่งให้ลูกค้า 

 เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา(24) ขณะที่เจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจุดด่านตรวจ-จุดสกัด บนถนนมิตรภาพบ้านหนองกระสัง ตำบลจอหอ พบรถยนต์  โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ หมายเลขทะเบียน ชภ.2330 กรุงเทพมหานคร มีชาย 2 คน ขับผ่านมาจึงขอตรวจค้น  พบกระสอบถุงปุ๋ยสีฟ้ามัดอย่างแน่นหนา  ซุกซ่อนอยู่ท้ายของตัวรถ จึงได้เปิดออกตรวจ พบยาบ้าบรรจุอยู่จำนวน 800,000 เม็ด และยาไอซ์อีก 5 กิโลกรัม ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การรับสารภาพว่า ยาบ้า และยาไอซ์ ที่ถูกตำรวจตรวจยึดได้ครั้งนี้ นำเข้ามาจาก สปป.ลาว เพื่อเตรียมนำส่งให้กับลูกค้า โดยตนเองจะใช้เวลาช่วง 1 นาฬิกา ถึงช่วง 5 นาฬิกา เป็นช่วงในการลำเลียงของกลางทั้งหมด เพราะคาดว่า จะไม่มีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจ  แต่ก็มาถูกจับกุมตัวได้ในที่สุด  ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จอหอ ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 พร้อมของกลางทั้งหมด เข้าไปแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงบ่ายของวันนี้.        23-06-2013

clock มิถุนายน 23, 2556 20:45 by author Administrator

สัตวแพทย์ ได้ทำการพิสูจน์ สุกรที่ตายภายมรฟาร์มเลี้ยง ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในฟาร์ม ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี                                                           

 นางสมจิต  ประกอบยา  เจ้าของฟาร์มสุกรที่ตั้งอยู่หมู่ที่  12  ตำบลวังดาล  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า  วันนี้ทางคณะสัตวแพทย์จะได้ทำการพิสูจน์ซากสุกร กว่า 160 ตัว  ที่ภายหลังเกิดเพลิงไหม้ฟาร์มเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา(23)  ทำให้สุกรทั้ง 160 ตัวตายหมด ซึ่งจาการให้ปากคำของนางสมจิต เจ้าของฟาร์ม กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมเปลวไฟลุกขึ้นที่บริเวณฟาร์มสุกร  และเปลวไฟก็ได้ลุกไหม้บริเวณฝ้าซึ่งเป็นผ้ายาง  ทำให้ผ้ายางดังกล่าวร่วงหล่นลงมาทับสุกรที่อยู่ภายในคอก และเกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดรวด จนเป็นเหตุทำให้มีสุกรตายภายในคอกเลี้ยง   และบางตัวไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้เริ่มทยอยล้มตายในที่สุด

 ส่วนที่ด้านจังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์   ชื่นวาริน  ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุการณ์เกิดวาตภัยพายุหมุนและลูกเห็บตกในพื้นที่ อำเภอชานุมาน เมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา ล่าสุดส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 97 หลังคาในหมู่บ้านบุ่งเขียว หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 บ้านเสียหายหนักจำนวน 23 หลังคาเรือนเสาไฟในหมู่บ้านโคนล้มหลายต้น โรงเรียนบ้านบุ่งสมบัติเสียหาย 1 หลัง โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบสิ่งของและถุงยังชีพ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเร่งซ้อมแซมบ้านที่พังเสียหายให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด เพื่อชาวบ้านจะได้กลับเข้าไปอยู่ได้ตามปกติ

สนามสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยในวันที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปอย่างเรียบร้อย   ขณะที่ ผอ.สพม.เขต 30 มั่นใจไม่มีทุจริตได้แน่ และอย่าหลงเชื่อบุคคลเรียกรับเงินเด็ดขาด

  นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ  กล่าวว่า มั่นใจว่าจะไม่ให้มีการเกิดทุจริตตามมาได้ภายหลังอย่างแน่นอน เพราะทุกฝ่ายได้มีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดีแล้ว และมีว่างมาตรการเข้มร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวนเข้ามาช่วยสืบสวนหาข่าวเชิงลึก ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งกำลังมาช่วย ประจำตามอาคารสอบทุกจุด ตั้งแต่เปิดสอบในวันแรก โดยแต่ละชั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกชั้นถ้าพบมีการทุจริตจะเรียกให้มาพบเจ้าตำรวจทันที มีตำรวจนั่งประจำที่สอบ และห้ามออกจากห้องสอบเด็ดขาด ส่วนเรื่องเครื่องอีเล็กทรอนิค ผู้สอบได้ถอดรองเท้าแล้วก็มีการตรวจสอบในเสื้อผ้าของผู้เข้าสอบทุกคนส่วนมีกระแสข่าวว่ามีการเรียกรับเงินทองมากว่า 5 หมื่น ถึง 1 แสนบาท ในการสอบครั้งนี้ ขอเตือนอีกครั้งว่าอย่าไปหลงเชื่อคนกลุ่มนี้เด็ดขาด และควรแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อจะได้จัดการตามขั้นตอนกฎหมายขั้น เด็ดขาดกับบุคคลเหล่านี้ได้ต่อไป

จังหวัดนครราชสีมา ประชาชนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งโอลิมปิกเดย์ 2013      นับแสนคน เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (โอโอซี) และฉลอง 357 ปี โคราช สู่มหานครแห่งอนาคต 

 นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา  ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย   ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (โอโอซี) และฉลอง 357 ปี โคราช สู่มหานครแห่งอนาคต  ทามกลางบรรยากาศประชาชนเข้าร่วมกว่า แสนคน สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งโอลิมปิกเดย์ 2013 แบ่งกิจกรรมออกเป็น เดิน 3 กม.และวิ่ง 10.5 กม. จุดสตาร์ตและเส้นชัย อยู่ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดย ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อที่ระลึกสีส้ม, เหรียญที่ระลึกย่าโมที่ผ่านพิธีปลุกเสก พร้อมใบประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี)  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เชิญยอดนักกีฬาโอลิมปิก และนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เข้าร่วมมากมาย อาทิ สมรักษ์ คำสิงห์, อุดมพร พลศักดิ์, ปวีณา ทองสุก และแก้ว พงษ์ประยูร,   โดยกิจกรรมนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 17,300,554 บาท.

ที่จังหวัดสุรินทร์ รถหน่วยกู้ภัย ที่วิ่งฝ่าสายฝนมาด้วยความเร็ว เกิดเสียหลักได้ ชนประสานงารถพ่วงดับสยอง 4 ศพ

 เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บต 6419 สุรินทร์ เป็นรถในสังกัดหน่วยกู้ภัยสุรินทร์ ชนประสานงากับรถพ่วง 18 ล้อ มหายเลขทะเบียน 70-1579 สุรินทร์ เหตุเกิดบริเวณหน้า ปั๊มน้ำมัน สหกรณ์การเกษตรอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ส่งผลให้ผู้โดยสารที่นั่งมาในรถกระบะเสียชีวิตทันที 4 ราย ได้แก่ นายสนั่น บรรจุงาม นางสุมาลี จันทร์ภักดี นายพงศพัส จันภักดี และเด็กชายกองพับ บุญเสริม อายุ 4 ขวบ ขณะที่คนขับรถพ่วงอาการสาหัส จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายสนั่น บรรจุงาม ได้ขับรถกู้ภัย พาครอบครัวมาทำธุระในตัวอำเภอปราสาท และขณะขับรถฝ่าสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านตำบลเชื้อเพลิง เมื่อถึงที่เกิดเหตุได้เสียหลักก่อนพุ่งชนรถบรรทุกพ่วงที่วิ่งสวนมาอย่างแรงจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 ศพดังกล่าว

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ จัด โครงการสานฝันวัยใส ต่อต้านยาเสพติด สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน

 ที่จังหวัดสุรินทร์ พลตรี วีรยุทธ ม่วงปิ่น ผู้อำนวยการสำนักงานภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ กองทัพไทย เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการสานฝันวัยใสซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ กองทัพไทย ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันจัดขึ้น ที่โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯได้รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า หลีกเลี้ยงอบายมุขหรือสิ่งมอมเมาทุกประเภทและ ร่วมกันทำประโยชน์ต่อแผ่นดิน  ด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

ที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เปิดกิจกรรม ค่ายเยาวชนตำบลแสนสุขอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเยาวชนสื่อสัมพันธ์สร้างสุขภาพแสนสุข ประจำปี 2556 โดยการนำนักเรียน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ต่อ ทั้งในกลุ่มเพื่อนภายในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของตนเองเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

และที่จังหวัดยโสธร จัดกินกรรม โครงการศึกษา เรียนรู้รากเหง้า ก่อนเข้าสู่อาเซียน เพื่อเติมความรู้ ด้านการอ่าน การศึกษา การเบียน ในวิถีลูกอีสาน ตำนานกวีไทย  เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมผู้สนใจได้เรียนรู้ เรื่องราวในวรรณกรรม นวนิยาย และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ อันเป็นเอกลักษณ์ของลูกอีสาน ด้านภาษาเป็นหลัก

จังหวัดนครราชสีมาเขื่อนพิมาย เปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวหลังปริมารน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น จากที่ฝนตกลงมาในช่���งระยะนี้

 ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ ปริมาณน้ำ ในเขื่อนกักเก็บน้ำ อำเภอพิมาย มีปริมาณน้ำ เพิ่มสูงขึ้น โดยทางเจ้าหน้าที่ ได้เปิดประตูเขื่อนระบายน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ปลูกข้าว ในเขตพื้นที่ อำเภอพิมาย ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่างก็รีบติดตั้งเครื่องสูบน้ำใกล้กับที่นาของตนเอง เพื่อที่จะได้สูบน้ำปล่อยเข้าที่นาของตนเอง

 ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า บ้านดอนแดง ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง ยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่นาข้าวหลายพันไร่ยังคงขาดแคลนน้ำ เกษตรกรต้องนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งไว้ใกล้ที่นาของตนเอง เพื่อจะได้สูบน้ำขึ้นมาจากคลองชลประทานที่ไหลผ่านพื้นที่ในพื้นที่ถ้าหากทางเขื่อนปล่อยน้ำลงมา ถ้าเกิดมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นภายหลังจากที่มีฝนตกลงตามเขื่อนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 ที่จังหวัดยโสธร ก็ยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในพื้นที่บ้านหนองบึง  ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา ถึงแม้ว่าบางพื้นที่จะมีฝนตกลงมาบางก็ตาม แต่แหล่งน้ำตามธรรมชาติยังคงแห้งขอด เกษตรกรที่ปลูกข้าวก็ประสบปัญหาไม่มีน้ำในการทำนาปลูกข้าวแต่ถ้าในพื้นแต่ถ้ายังไม่มีฝนตกลงมาในช่วงระยะนี้ ข้าวที่ปลูกไว้คงแห้งตายคาต้นอย่างแน่นอน

จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง พบว่ามีศัตรูพืชระบาดในนาข้าวของเกษตรกร วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือด้วย 

 นายประเสริฐ  สมหมั้น ชาวบ้านโนนหนามแท่ง ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ที่นาของตนในช่วงนี้โดนเพี้ยไฟลงกัดกินต้นข้าวไปแล้วกว่า 10 ไร่  ตนต้องนำยาออกฉีดพ่นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้ผล ซึ่งก็ยากให้ทางเกษตรอำเภอ ช่วยส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือโดยหาวิธีป้องกันเพี้ยไฟที่ยังระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วย

 ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิ ที่อำเภอเนินสง่า จัตุรัส  และอำเภอเมือง พบมีการแพร่ระบาดของโรคข้าว ในแปลงนาปลูกใหม่ของเกษตรกร ทั้งหนอนกระทู้ เพลี้ยไฟ และหอยเชอรรี่ ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะนำยามีฉีดพ่นเพื่อป้องกันแต่ก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกัน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วย และพบว่ายังมีแนมโน้มจะขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

ด้านพลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ นำกำลังพลในสังกัดและครอบครัวพร้อมประชาชนในชุมชนรอบค่าย ลงดำนาในแปลงนาสาธิต พื้นที่ 80 ไร่ โดยใช้เทคนิคเกษตรอินทรีย์ เป็นการป้องกันศัตรูพืชที่จะเข้ามากักกินผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี และที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยไม่ต้องพึงฉีดพ่นยาป้องกันแมลงในศัตรูพืช

 และที่จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด  ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือ กับเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอพลับพลาชัย  พร้อมประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังโรคปากเท้าเปื่อยระบาดในสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวนโค-กระบืออยู่กว่า 460,000 ตัวปฏิทินการทำงาน ททบ.5

<<  เมษายน 2557  >>
จัอัพุพฤศุเสอา
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

View posts in large calendar

Sign in